Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Phuong Phap Giai Toan Vecto

Phuong Phap Giai Toan Vecto

Ratings:
(0)
|Views: 4,537|Likes:
Published by ngotuannghia1

More info:

Published by: ngotuannghia1 on Jun 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/16/2013

pdf

text

original

 
 
CAC D
NG BÀI T
P -
PHƯƠNG PHÁP
GI
I TOÁN VECTO
CHƯƠNG I
: VECTO
A. Vecto
 
    
 
 
: Cho hình bình hành ABCD có tâm là O .
Tìm các vectơ từ
 
5 để
m A, B, C , D , Oa) B
ằng vectơ
 AB
;
OB
 b)
Có độ
dài b
ng
OB
 
 
  : Co tm gác C  đểm  v  n t  tng đểm  C C C:
 
 MN BP
;
 MA PN 
.
 : Co
t
giác ABCD, g
i M, N, P, Q l
n 
t là tr
ng để
m AB, BC, CD, DA. Ch
ng minh:
 MQ NPQP MN 
;
.

i 4: Cho tam giác ABC có tr
ực tâm H v O tâm  đờ
ng tròn ngo
i ti
ế
p . G
ọ ’  đểm đố
ix
ng B qua O . Ch
ng minh :
 B AH 
'
.

i 5: Cho hình bình hành ABCD . D
ng
 BC PQ DC  NP DA MN  BA AM 
,,,
.Ch
ng minh
O AQ
 
B. CH
    
 
 : Co  đểm t ì   Cứng mn các đng tức :
 a)
PQ NP MN MQ
; b)
 NP MN QP MQ
;c)
 MN PQ MQ PN 
;
 : Co ng gác C Cứng mn ằng:
 a)
0
 AD BA BC ED EC 
  
;b)
 AD BC EC BD AE 
   
 
 : Co  để
m M, N, P, Q, R, S. Ch
ng minh:a)
PN  MQPQ MN 
. b)
RQ NP MS RS NQ MP
.
 : Co 7 để
m A ; B ; C ; D ; E ; F ; G . Ch
ng minh r
ng :a)
AB
+
CD
+
EA
=
CB
+
ED
 b)
AD
+
BE
+
CF
=
AE
+
BF
+
CD
 c)
AB
+
CD
+
EF
+
GA
=
CB
+
ED
+
GF
 d)
AB
-
AF
+
CD
-
CB
+
EF
-
ED
=
0
 
 5: Co ìn ìn n C có tâm O C:
0
OA OB OC OD
 
.
 : Co ng gác đề
u ABCDE tâm O Ch
ng minh :
 
OOE ODOC OBOA
 
 7
: Cho l
ục gác đề
u ABCDEF có tâm là O . CMR :a)
OA
+
OB
+
OC
+
OD
+
OE
+
OF
=
0
 b)
OA
+
OC
+
OE
=
0
 c)
AB
+
AO
+
AF
=
AD
 d)
MA
+
MC
+
ME
=
MB
+
MD
+
MF
( M tùy ý ).

i 8: Cho tam giác ABC ; v
bên ngoài các hình bình hành ABIF ; BCPQ ; CARSCh
ng minh r
ng :
RF
+
IQ
+
PS
=
0
 

i
9: co tứ gác C ọ   n t  tng đểm C v  ọ   tng đểm    C:
0
 EA EB EC ED
 
.
 : Co tm gác C v     tng đểm  C C C:
 a)
0
 AN BP CM 
; b)
AN AM AP
;c)
0
 AM BN CP
.
 : Co ìn tng C  đá n C đá n  gọ   tng đểm  C:
 
 EA EB EC ED DA BC 
   
.
 :  H tức tng đểm Co  đểm  v 
 a)
Co   tng đểm  C v đểm  t ì :
2
 IA IB IM 
 b)
  o co
2
 NA NB
 
 C v  t ì :
2 3
 IA IB IN 
 c)
  o co
3
PA PB
 C v  t ì :
3 2
 IA IB IP
 
 
 :  H tức tọng tâm Co tm gác C có tọng tâm :
 a) CMR:
0
GA GB G
   t ì :
3
 IA IB IC IG
.b)
 tộc đoạn  v  
14
GA . CMR
2 0
 MA MB MC 
 c)
Co tm gác  có tọng tâm  ’ C:
 +
0
 AD BE CF 
.+
T u  
 tm gác có cng tọng tâm
 
 :  H tức ìn ìn n Co ìn ìn n C tâm O C:
 a)
0
OA OB OC OD
 
;
 v  t ì :
4
 IA IB IC ID IO
 
.
C.
 
  I ÁN IN N N  I
 
   t    t  
u c
ạ 2. Tí ộ
 
d  vetơ 
.,
CBCA BC  BA
 
 2   t  ạ .
0
60
 BAD
  O     2  . Tí
 |
AB AD
| ;
 BA BC 
;
OB D
.
    vu  ạ . Tí
 
 
 
 AC BD
;
 AB BC CD DA
.
   t  .     tru    v .  tí 
 
 IB ID JA JC 
.
D.
 
C     
 
 
.
Cho tam giác ABC và M, N l
ầ ợt  tru 
m AB, AC.a)
 
G
 P Q  tru 
m MN và BC. CMR : A, P , Q th
ng hàng.b)
 
G
i E, F tho
mãn :
13
ME MN  
,
13
BF BC  
. CMR : A, E, F th
ng hàng.
 2
.
 
 t   E  tru 
m AB và F thu
c tho
mãn AF = 2FC.a)
 
G
 M  tru   v   
m tho
mãn 4EI = 3FI. CMR : A, M, I th
ng hàng.b)
 
L
y N thu
c BC sao cho BN = 2 NC và J thu
c EF sao cho 2EJ = 3JF. CMR A, J, N th
ng hàng.c)
 
L
ấ  K  tru 
m EF. Tìm P thu
c BC sao cho A, K, P th
ng hàng.
 
.
 
 t   v M N P   
m tho
mãn :
3
MB MC
,
3
AN NC  
,
PB PA
.CMR : M, N, P th
ng hàng. (
111,224
MP CB CA MN CB CA
 
).
 .  t   v  M N tả
mãn
2,
LB LC  
12
MC MA
,
NB NA
. CM : L, M, Nth
ng hàng.
 
.
Cho tam giác ABC v
ớ 
i G là tr
ng tâm. I, J tho
mãn :
23
IA IC
,
253
JA JB JC O 
.a)
 
CMR : M, N, J th
ng hàng v
ớ M N  tru 
m AB và BC.b)
 
MR   tru 
m BI.c)
 
G
 E  
m thu
c AB và tho
mãn
AE kAB  
. X ị  
C, E, J th
ng hàng.
 .  t  .   tả
mãn :
2, 32=
IA IB JA JC
. MR  Đ 
ng th
ẳ   qu .
 
   t    M  tru tue.    tru e M v K  t e
treân caïnh AC sao cho AK =
31
AC. Chöùng minh ba ñieåm B, I, K thaúng haøng

i 8: Cho tam giaùc ABC. Hai ñieåm M, N ñöôïc xaùc ñònh bôûi caùc heä thöùc
O AC  NA ABO MA BC 
3;
. Chöùng minh MN // AC.
E.
 
P       . X ị
nh v
trí m
ộ 
m tho
mãn m
t

ng th
 V
 
 
 
  
m A, B, C. Tìm v
 
trí 
m M
 
sao cho :a)
MB MC AB  
b)
2
MA MB MC
 c)
2
MA MB MC
d)
2
MA MB MC
 e)
MA MB MC
f)
2
MA MB MC
 

i 2: Cho tam giacù ABC coù I, J , K laàn löôït laø trung ñieåm BC , CA , AB . G laø troïng taâm tamgiaùc ABC . D, E xaùc ñònh bôûi :
 AD
= 2
AB
vaø
 AE 
=
52
 AC 
.

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Hjeu Pacotiel liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->