Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
35Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Concepte Si Practici de Audit

Concepte Si Practici de Audit

Ratings:

4.75

(12)
|Views: 4,226 |Likes:
Published by simiong

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: simiong on Jan 04, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

05/19/2013

 
CAPITOLUL ICADRUL CONCEPTUAL1.1Obiectivele organizării contabilităţii. Conexiune cu sistemul fiscal
Contabilitatea este un “joc social” ce are drept obiectiv reprezentarea uneiimagini fidele asupra situaţiei partrimoniale şi financiare, asupra rezultatului uneientităţi partimoniale. Astfel contabilitatea trebuie asigure informaţii pentruinvestitorii de capital, creditorii financiari, furnizori ca parteneri de afaceri ai întreprinderii, pentru clienţi, precum şi pentru instituţiile publice.Contabilitatea, ca activitate specializaîn surarea, evaluarea,cunoaşterea, gestiunea şi controlul activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii,precum şi a rezultatelor obţinute din activitatea persoanelor juridice şi fizicetrebuie asigure înregistrarea cronologişi sistematică, prelucrarea,publicarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la poziţia financiară, performanţafinanciară şi fluxurile de trezorerie, atât pentru cerinţele interne ale acestora, câtşi în relaţiile cu investitorii prezenţi şi potenţiali, creditorii financiari şi comerciali,clienţii, instituţiile publice şi alţi utilizatori.
1
Contabilitatea răspunde în plan informaţional şi decizional la problematicagestiunii valorilor economice separate patrimonial. În calitate de garant al interesului general, statul se implică direct sauindirect în procesul de reglementare a contabilităţii, pentru a asigura utilizatorilor o calitate minimaa informiei publicate şi pentru a atenua asimetriainformaţională existentă între diferiţi utilizatori de informaţie contabilă. Astfel, încalitate de utilizator de informaţie contabilă, statul face apel la contabilitateaorganizaţiilor pentru realizarea funcţiei fiscale.
2
Aşa cum este definită în dictionarul Larrouse fiscalitatea reprezintă totalitatea impozitelor şi taxelor, a reglementărilor de natură fiscală, precum şi aaparatului fiscal ce vin să influenţeze direct sau indirect activitatea unui agenteconomic devenit contribuabil. În lucrarea “Tratat de drept financiar şi fiscal” a prof. dr. Dan DrosuŞaguna, fiscalitatea este definită “ ca un sistem de percepere a impozitelor şitaxelor de către autorităţile publice în scopul realizării funcţiilor social-economiceale statului. Sistemul fiscal cuprinde o diversitate de impozite, taxe şi altevărsăminte obligatorii care afectează veniturile tuturor persoanelor fizice sau juridice, impozite ce alimentează bugetele publice.Forma organizatorică şi de funcţinare a contabilităţii întreprinderii sediferenţiază, în principal, în raport de conceptia contabilă adoptată. Astfel se potutiliza două concepte organizatorice, monist (modelul anglo-saxon) şi dualist( modelul european). Monist în cazul în care la nivelul întreprinderii seorganizează un singur circuit contabil, deci o singură contabilitate, atât pentrulatura internă cât şi pentru latura externă a intreprinderii. Dualist, dacă pentru
Tratat de contabilitate financiară 
 
cele două laturi sunt organizate, dar corelate contabilităţi separate( contabilitatefinaciară şi contabilitate de gestiune).
3
Contabilitatea generală, denumita şi financiară, are la bază norme unitareprivind organizarea şi conducerea acesteia, care au caracter obligatoriu, avândca obiectiv principal furnizarea informaţiilor necesare atât pentru necesităţileproprii cât şi în relaţiile acestora cu asociaţii sau acţionarii, clienţii, furnizorii,băncile, organelle fiscale şi alte personae juridice şi fizice.
4
Compartimentul contabilitate al unităţii este organizat conformprevederilor articolului 11, alin. (2) din Legea contabilitatii nr. 82/1991 pecompartimente distincte conduse de contabilul şef, directorul economic sau altăpersoaîmputernicită. spunderea pentru organizarea şi conducereacontabilitaţii revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei personaecare are obligatia gestionarii unităţii respective.Organizarea internă a evidenţei contabile presupune următoarele cerinţe:asigurarea securităţii activelor;asigurarea calităţii, fiabilităţii datelor contabile;asigurarea eficienţei operaţionale;asigurarea aderenţei la politica manageriala a întreprinderii;Contabilitatea trebuie să fie astfel organizată încât să permită sesizareacompletă şi înregistrarea tuturor operaţiilor, conservarea datelor de bază,disponibilitatea informaţiilor elementare şi întocmirea situaţiilor financiare.Ţinerea contabilităţii trebuie să asigure existenţa unei căi de verificare. Ease concretizează prin adoptarea:de metode, de reguli şi de suporturi de comunicare adecvatesistemului contabilunui plan de conturide registre contabilede procedee şi mijloace adecvateunei organizări contabile concretizate, eventual, într-un manualManualul de organizare a contabilităţii trebuie conţină informaţiireferitoare la:organizarea generală a întreprinderiiorganizarea contabilă a întreprinderiiplanul de conturi, ghid al înregistrărilor contabilesistemul de clasare si de arhivareregistrele contabile obligatorii şi legaturile acestora cu altedocumente contabileorganizarea lucrărilor de elaborare şi de prezentare a situaţiilor financiare
5
Tratat de contabilitate financiară 
 
Necesitatea organizării şi conducerii contabilităţii se concretizeaînelaborarea situaţiilor financiare. Situaţiile financiare au ca obiective:furnizarea informaţiilor utile luarii deciziilor privind activitatea deexploatare, investiţie, finanţareprezentarea de informaţii utile pentru estimarea probabilităţii derealizare a fluxurilor de trezorerie cât şi mărimii acestor fluxuri şia momentelor în care acestea sunt generateprezentarea gradului şi a manierei în careîntreprinderea a obţinutşi a utilizat lichidităţile în contextual activităţilor de exploatare, definanţare şi de investireinformare asupra gradului de conformitate al întreprinderii culegile, reglementările şi cu alte dispoziţii contractuale. În opinia prof. univ. dr. Adriana Duţescu, cheia de boltă a cadrului contabilconceptual o constituie caracteristicile calitative ale situaţiilor financiare, care ţinloc şi de principii.Cadrul conceptual al IASB menţionează un set principal de caracteristicipe care trebuie să le îndeplinească informaţiile din situaţiile financiare anualepentru a fi utile în vederea luării deciziilor, şi anume:
inteligibilitatea (understandability) – uşurinţa cu care utilizatorii înţeleg informaţia contabilă
relevanţa sau pertinenţa (relevance), cu o calitate subsidiară:pragul de semnificie informia influeeadeciziileeconomice ale utilizatorilor, oferindu-le suportul necesar înevaluarea evenimentelor trecute, prezente şi viitoare sau încorectarea evaluărilor precedente
credibilitatea sau fiabilitatea (reliability), cu calităţile subsidiarereprezentarea fidelă, prevalenţa economicului asupra juridicului,neutralitatea, prudenţa, integralitatea informaţia nu conţineerori semnificative, nu este părtinitoare, oferindu-le utilizatorilor un grad de credibilitate. Cu alte cuvinte informaţia trebuie să fieneutră, completă, să prezinte fidel evenimentele, să reflecte cuprecădere substanţa economică a operaţiilor şi nu numai formalegală. Credibilitatea mai presupune şi prudenţă, precauţie înexercitarea raţionamentelor profesionale (activele şi datoriile sănu fie subevaluate iar pasivele şi cheltuielile nu fiesupraevaluate);
comparabilitatea (comparability) presupune necesitatea cautilizatorii să poată compara informaţiile din conturile anuale aleaceleiaşi socfietăţi, într-un anumit interval de timp şi să extragătendinţe privind poziţia financiară şi performanţele respectiveientităţi (comparabilitatea în spaţiu). Utilizatorii trebuie să aibăposibilitatea de a compara conturile anuale ale diferitelosocietăţi din aceeaşi industrie (comparaţii în spaţiu), pentru aevalua poziţia financiaşi performanţele acestora, acţiuneafiind viabidaevenimentele similare sunt prezentate în

Activity (35)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ionut Dumitrascu liked this
Mihai Dumitrascu liked this
Floshpa Florina liked this
Mihai Dumitrascu liked this
Floshpa Florina liked this
Dorina Popescu liked this
Corina Gorea liked this
Mihai Dumitrascu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->