Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Wyrok NSA z 2010-02-12 ws. kuny na strychu obywatela M.K.

Wyrok NSA z 2010-02-12 ws. kuny na strychu obywatela M.K.

Ratings: (0)|Views: 1,063 |Likes:
Published by Jan
Wyrok NSA ws. kuny na strychu.
Wyrok NSA ws. kuny na strychu.

More info:

Published by: Jan on Jun 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/09/2013

pdf

text

original

 
II OSK 1657/09 - Wyrok NSA
Data orzeczenia
2010-02-12
orzeczenie prawomocne 
Data wpływu
2009-09-30
S
ą
d
Naczelny S
ą
d Administracyjny
S
ę
dziowie
Alicja Pluci
ń
ska-FilipowiczAnna
Ż
akMałgorzata Ja
ś
kowska /przewodnicz
ą
cy sprawozdawca/ 
Symbol z opisem
6168 Weterynaria i ochrona zwierz
ą
t
Hasła tematyczne
Administracyjne post
ę
powanie
Sygn. powi
ą
zane
II SA/Kr 561/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-06-24
Skar
ż
ony organ
Samorz
ą
dowe Kolegium Odwoławcze
Tre
ść
wyniku
Oddalono skarg
ę
kasacyjn
ą
Powołane przepisy
Dz.U. 2001 nr 142 poz 1591art. 6 ust. 1, art. 7 ust. 1 pkt. 3 i pkt 14, art. 7 ust. 2
Ustawa z dnia 8 marca 1990 o samorz 
ą
dzie gminnym - tekst jednolity 
Dz.U. 2005 nr 236 poz 2008art. 3 ust. 2
Ustawa z dnia 13 wrze 
ś
nia 1996 r. o utrzymaniu czysto 
ś
ci i porz 
ą
dku w gminach - tekst jednolity 
Dz.U. 2003 nr 106 poz 1002art. 1 ust. 3, art. 4 pkt. 16, 17, 18
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierz 
ą
t - tekst jednolity.
Dz.U. 1997 nr 78 poz 483art. 86
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyj 
ę
ta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r.
Dz.U. 2005 nr 127 poz 1066art. 9 ust. 2
Ustawa z dnia 13 pa 
ź 
dziernika 1995 r. Prawo łowieckie - tekst jednolity.
SENTENCJA
Naczelny S
ą 
d Administracyjny w składzie: Przewodnicz
ą 
cy: S
ę
dzia NSA Małgorzata Ja
ś
kowska /spr./ S
ę
dzia NSA Alicja Pluci
ń
ska – Filipowicz S
ę
dzia del. NSA Anna
Ż
ak Protokolant asystent s
ę
dziego KonradMłynkiewicz po rozpoznaniu w dniu 12 lutego 2010 r. na rozprawie w Izbie Ogólnoadministracyjnej skargikasacyjnej M. K. od wyroku Wojewódzkiego S
ą 
du Administracyjnego w Krakowie z dnia 24 czerwca 2009r. sygn. akt II SA/Kr 561/09 w sprawie ze skargi M. K. na decyzj
ę
Samorz
ą 
dowego KolegiumOdwoławczego w Tarnowie z dnia [...] marca 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenianiewa
ż
no
ś
ci decyzji oddala skarg
ę
kasacyjn
ą 
.
UZASADNIENIE
Wnioskiem z dnia 14 lutego 2008 r. M. K. zwrócił si
ę
do Starosty Boche
ń
skiego z pro
ś
b
ą 
o wydanie decyzjiadministracyjnej zezwalaj
ą 
cej na usuni
ę
cie z jego domu dzikiego zwierz
ę
cia - kuny. Wskazał, i
ż
zwierz
ę
zamieszkuj
ą 
ce w jego domu poczyniło ogromne szkody, w tym zniszczyło foli
ę
ochronn
ą 
na poddaszu,regipsy oraz ocieplenie. Poinformował tak 
ż
e,
ż
e w dniu 28 listopada 2007 r. zwrócił si
ę
w tej sprawie doBurmistrza Bochni, jednak jego wniosek został rozpatrzony negatywnie.Postanowieniem z dnia [...] marca 2008 r. (znak: [...]), Starosta Boche
ń
ski, działaj
ą 
c w trybie art. 65 ustawyz dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks post
ę
powania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm. - dalej jako k.p.a.) przekazał wniosek M. K. Burmistrzowi Bochni celem rozpatrzenia wedługwła
ś
ciwo
ś
ci.Za
ż
alenie na powy
ż
sze postanowienie wniósł wnioskodawca podaj
ą 
c w uzasadnieniu,
ż
e w sprawieusuni
ę
cia kuny z posesji zwrócił si
ę
do Ministerstwa
Ś
rodowiska, z którego otrzymał pismo informuj
ą 
ce go otym, i
ż
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 pa
ź
dziernika 1995 r. Prawo Łowieckie (tekst jedn. Dz. U. z2005 r. Nr 127, poz. 1066 ze zm.), to wła
ś
nie Starosta jest organem wła
ś
ciwym do wydawania decyzji oodłowie lub odstrzale redukcyjnym zwierz
ą 
t dzikich.Samorz
ą 
dowe Kolegium Odwoławcze w Tarnowie, po rozpoznaniu za
ż
alenia, postanowieniem z dnia [...]
II OSK 1657/09 - Wyrok NSA z 2010-02-12http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/30638D11781 z 122012-06-14 16:37
 
kwietnia 2008 r. uchyliło w cało
ś
ci zaskar
ż
one postanowienie Starosty Boche
ń
skiego i przekazało spraw
ę
temu organowi do ponownego rozpatrzenia.Decyzj
ą 
z dnia [...] czerwca 2008 r. (Nr [...]) Starosta Boche
ń
ski, po rozpoznaniu wniosku M. K., uchyliłzakaz wynikaj
ą 
cy z art. 9 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo Łowieckie i zezwolił na schwytanie lub wypłoszeniezwierz
ę
cia dzikiego - kuny z prywatnej posesji wnioskodawcy. Jednocze
ś
nie organ stwierdził, i
ż
:
usuni
ę
cia kuny mog
ą 
dokona
ć
jedynie osoby uprawnione do wykonywania polowania m.in. członkowiekół łowieckich,
do schwytania zwierzyny u
ż
y
ć
mo
ż
na jedynie sieci lub pułapek nie rani
ą 
cych i nie chwytaj
ą 
cych zako
ń
czyn
ę
,
schwytane zwierz
ę
nale
ż
y przetransportowa
ć
i wypu
ś
ci
ć
w jego naturalnym
ś
rodowisku bytowania,
po zako
ń
czeniu post
ę
powania wnioskodawca zobowi
ą 
zany jest do zło
ż
enia w Starostwie Powiatowym wBochni pisemnego sprawozdania z przeprowadzonej procedury.M. K. skierował równie
ż
do Starosty Boche
ń
skiego wniosek o rekompensat
ę
szkód spowodowanych przezkun
ę
w okresie od dnia [...] marca 2008 r. do dnia [...] czerwca 2008 r. tj. od wydania przez Starost
ę
postanowienia przekazuj
ą 
cego spraw
ę
do rozpatrzenia według wła
ś
ciwo
ś
ci Burmistrzowi Bochni dowydania przez niego prawidłowej decyzji. Wyst
ą 
pił tak 
ż
e do Starostwa Powiatowego w Bochni z wnioskiemo sfinansowanie kosztów zwi
ą 
zanych z usuni
ę
ciem kuny. Oba wyst
ą 
pienia spotkały si
ę
z odpowiedzi
ą 
odmown
ą 
.Wnioskiem z dnia 18 listopada 2008 r. M. K. wyst
ą 
pił do Samorz
ą 
dowego Kolegium Odwoławczego wTarnowie o stwierdzenie niewa
ż
no
ś
ci decyzji Starosty Boche
ń
skiego z dnia [...] czerwca 2008 r. wskazuj
ą 
cy,
ż
e ww. decyzja w sposób ra
żą 
cy narusza prawo, poniewa
ż
nie wskazuje adresata. Decyzja jest tak 
ż
ewadliwa z powodu wprowadzenia w niej niewykonalnego warunku tj. posłu
ż
enia si
ę
osob
ą 
nale
żą 
c
ą 
doorganizacji obcej porz
ą 
dkowi prawnemu, a jej wykonanie byłoby zagro
ż
one kar
ą 
.Decyzj
ą 
z dnia [...] stycznia 2009 r. (znak: [...]), Samorz
ą 
dowe Kolegium Odwoławcze w Tarnowieodmówiło stwierdzenia niewa
ż
no
ś
ci decyzji Starosty Boche
ń
skiego z dnia [...] czerwca 2008 r. Wuzasadnieniu organ wskazał, i
ż
 
ż
adna z wad powołanych przez M. K., a okre
ś
lonych w art. 156 § 4 pkt 2, 5 i6 k.p.a., w badanej sprawie nie wyst
ę
puje. Zdaniem organu decyzja Starosty Boche
ń
skiego po pierwsze,prawidłowo okre
ś
la adresata (zawiera wystarczaj
ą 
co wyra
ź
ne doprecyzowanie strony, do której zostałaskierowana). W tym zakresie organ posiłkowo powołał tak 
ż
e wyrok NSA z dnia 18 czerwca 2008 r. o sygn.akt II OSK 674/07. Po drugie, kwestionowana decyzja jest wykonalna, bowiem M. K. realizuj
ą 
c j
ą 
bezw
ą 
tpienia mo
ż
e sam, we własnym zakresie, dokona
ć
wypłoszenia kuny z posesji. Ponadto mo
ż
e schwyta
ć
kun
ę
, jednak 
ż
e w tym przypadku musi post
ę
powa
ć
w taki sposób aby nie wyrz
ą 
dzi
ć
zwierz
ę
ciu krzywdy za
ś
po schwytaniu zwierz
ę
przetransportowa
ć
do miejsca bytowania i wypu
ś
ci
ć
. Natomiast zarzut dotycz
ą 
cyzawarcia w decyzji warunku, i
ż
usuni
ę
cia kuny dokona
ć
mog
ą 
jedynie osoby uprawnione do wykonywaniapolowania m.in. członkowie kół łowieckich, nie stanowi o jej niewykonalno
ś
ci i jest nieuzasadniony. Wocenie SKO, powierzenie dokonania fizycznego usuni
ę
cia zwierz
ę
cia dzikiego profesjonali
ś
cie, chocia
ż
byczłonkowi koła łowieckiego stanowi jedynie gwarancj
ę
prawidłowego i bezpiecznego wykonania decyzji.Zawarcie w decyzji omawianego warunku słu
ż
y
ć
ma bowiem zapobie
ż
eniu sytuacji, w której osobanieobeznana z zasadami post
ę
powania z dzik 
ą 
zwierzyn
ą 
poniosłaby szkody na zdrowiu próbuj
ą 
c dokona
ć
 jej samodzielnego usuni
ę
cia. Po trzecie, odnosz
ą 
c si
ę
do zarzutu zagro
ż
enia kar
ą 
w przypadku wykonaniadecyzji Starosty SKO wskazało,
ż
e w ustawie Prawo łowieckie znajduje si
ę
ogólny zakaz chwytania iodławiania dzikich zwierz
ą 
t, ale od tej zasady przewidziany jest wyj
ą 
tek. Z uwagi bowiem na to,
ż
e Starosta
II OSK 1657/09 - Wyrok NSA z 2010-02-12http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/30638D11782 z 122012-06-14 16:37
 
Boche
ń
ski udzielił zgody M. K. na schwytanie kuny, wykonanie takiej decyzji nie wywoła czynuzagro
ż
onego kar
ą 
.Nadto organ wskazał, i
ż
Starosta Boche
ń
ski wydaj
ą 
c zezwolenie na usuni
ę
cie lub wypłoszenie dzikiegozwierz
ę
cia w dalszym ci
ą 
gu obowi
ą 
zany jest do ochrony
ś
rodowiska naturalnego i zamieszkuj
ą 
cych w nimzwierz
ą 
t. Tym samym sposób realizacji wydanej decyzji nie mo
ż
e pozosta
ć
bez jakiejkolwiek kontroli.Po ponownym rozpoznaniu sprawy, decyzj
ą 
z dnia [...] marca 2009 r. (znak: [...]), SKO utrzymało w mocyswoje wcze
ś
niejsze rozstrzygni
ę
cie z dnia [...] stycznia 2009 r., powołuj
ą 
c w uzasadnieniu analogiczne jak poprzednio argumenty.Skarg
ę
na powy
ż
sz
ą 
decyzj
ę
zło
ż
ył M. K. kwestionuj
ą 
c wydane rozstrzygni
ę
cie w cało
ś
ci i zarzucaj
ą 
c mu
ę
dn
ą 
wykładni
ę
przepisów art. 156 § 1 pkt 2, 5 oraz 6 k.p.a. poprzez odmow
ę
stwierdzenia niewa
ż
no
ś
cidecyzji Starosty Boche
ń
skiego w sytuacji, gdy spełnione zostały przesłanki wymienione w tych przepisachoraz art. 107 § 1 k.p.a. poprzez pomini
ę
cie w zaskar
ż
onej decyzji uzasadnienia prawnego oraz podstawymaterialnoprawnej, stanowi
ą 
cej podstaw
ę
praw i obowi
ą 
zków wyznaczonych w decyzji StarostyBoche
ń
skiego.W uzasadnieniu skar
żą 
cy wskazał, i
ż
SKO niezasadnie trwa przy pogl
ą 
dzie,
ż
e to wła
ś
nie on jest adresatemdecyzji Starosty. Zdaniem M. K., istot
ą 
problemu nie jest to, czy skar
żą 
cy ma przymiot strony w sprawie, aleto czy mo
ż
e on by
ć
podmiotem uprawnie
ń
i obowi
ą 
zków wskazanych w decyzji Starosty. Chodzi zatem o
ą 
d co do osoby, który stanowi ra
żą 
ce naruszenie prawa (art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a.). W kwestiiniewykonalno
ś
ci decyzji Starosty skar
żą 
cy zauwa
ż
ył, i
ż
w jego ocenie uzasadnienie zaskar
ż
onej decyzji jest"m
ę
tne", i nie daje mo
ż
liwo
ś
ci zrozumienia, czy skar
żą 
cy ma mo
ż
liwo
ść
, czy te
ż
obowi
ą 
zek przekazaniawykonania decyzji członkowi koła łowieckiego, czy te
ż
mo
ż
e mo
ż
liwo
ść
ma wtedy gdy umie si
ę
obchodzi
ć
z dzikimi zwierz
ę
tami, a obowi
ą 
zek wówczas, gdy nie umie, albo gdy kuna jest niebezpieczna i kontakt z ni
ą 
grozi okaleczeniem. Nadto zauwa
ż
a,
ż
e skoro decyzj
ę
mo
ż
e wykona
ć
samodzielnie, to po co jest w niejmowa o członkach kół łowieckich. Skar
żą 
cy wskazuje równie
ż
, i
ż
nie jest przekonany co do tego, czy SKO jest uprawnione do wyja
ś
niania w
ą 
tpliwo
ś
ci zwi
ą 
zanych z tre
ś
ci
ą 
decyzji Starosty Boche
ń
skiego.Przygl
ą 
daj
ą 
c si
ę
bowiem osnowie decyzji (Starosty), dostrzec mo
ż
na stanowcze rozstrzygni
ę
cie, i
ż
usuni
ę
ciamog
ą 
dokona
ć
osoby uprawnione do wykonywania polowania. Jakkolwiek Starosta wymienia członków kółłowieckich jedynie przykładowo, to skar
żą 
cemu nie s
ą 
znane osoby uprawnione do polowania, nieb
ę
d
ą 
ceczłonkami Polskiego Zwi
ą 
zku Łowieckiego. Zgadzaj
ą 
c si
ę
z twierdzeniem SKO,
ż
e skar
żą 
cy mo
ż
e samwypłoszy
ć
intruza, M. K. wskazuje, i
ż
Starosta Boche
ń
ski zezwalaj
ą 
c mu na takie zachowanie, przekroczyłgranice upowa
ż
nienia ustawowego, uprawniaj
ą 
cego go do uchylenia zakazu chwytania i przetrzymywaniazwierzyny. Kompetencje Starosty nie rozci
ą 
gaj
ą 
si
ę
bowiem na uchylenie zakazu płoszenia zwierzyny, costanowi kolejny argument za ra
żą 
cym naruszeniem prawa. Odnosz
ą 
c si
ę
do kwestii braku zagro
ż
enia kar
ą 
wprzypadku wykonania decyzji skar
żą 
cy wskazał, i
ż
w zasadzie brak jest uzasadnienia pogl
ą 
du SKOwyra
ż
onego w tym zakresie. Nie jest zatem wiadome, czy powierzenie wykonania decyzji członkowi kołałowieckiego (nie za
ś
członkowi Polskiego Zwi
ą 
zku Łowieckiego), który nie jest wymieniony w decyzji,uchyla karalno
ść
.Odpowiadaj
ą 
c na skarg
ę
M. K., organ wniósł o jej oddalenie, podtrzymuj
ą 
c swoje wcze
ś
niejsze stanowisko.Wyrokiem z dnia 24 czerwca 2009 r. (sygn. akt II SA/Kr 561/09), Wojewódzki S
ą 
d Administracyjny wKrakowie oddalił skarg
ę
M. K. na decyzj
ę
SKO w Tarnowie z dnia [...] marca 2009 r. ([...]).W uzasadnieniu orzeczenia S
ą 
d pierwszej instancji wskazał, i
ż
niezasadny jest zarzut braku prawidłowegookre
ś
lenia przez Starost
ę
Boche
ń
skiego w decyzji z dnia [...] czerwca 2008 r. jej adresata. W ocenie S
ą 
du,kwesti
ę
powy
ż
sz
ą 
szczegółowo wyja
ś
niło SKO w swoich decyzjach. W sprawie nie budził w
ą 
tpliwo
ś
ci fakt,
II OSK 1657/09 - Wyrok NSA z 2010-02-12http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/30638D1178z 122012-06-14 16:37

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->