Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Greece

Greece

Ratings: (0)|Views: 78|Likes:
Published by Elena Baroian

More info:

Published by: Elena Baroian on Jun 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/13/2012

pdf

text

original

 
Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori
 
AVANTAJELE ŞI DEZA
VAN
TAJELE MENŢINERII GRECIEI ÎN ZONA
EUROBaroian Elena-Felicia
Bălşanu Cristina
-Florentina
Profesor îndrumator: Traşcă Daniela
 
 
 1
Introducere
La mai bine de 4 ani de la izbucnirea ei, criza
actuală
,
 principalul
ec al economieimondiale din ultimele decenii,
ţine în continuare capul de afiș al știrilor şi publicaț
iilor:
 problemele economiilor naționale şi conflictele î
ntre state c
ontinuă să se
 
înmulț
easc
a, ieșirea dinaceastă situație întarzie să
apara iar, în acest timp, deficitel
e şi datoriile statelor continuă săcrească
.
Dacă
falimentul
faimoasei bănci americane de investiț
ii Lehman Brothers din 2008 a zguduitsistemul financia
r şi implicit
întreaga economie a Statelor Unite ale Americii, în Europasemnalul de alarma era tras de Grecia,
care anunta încălca
rea Pactului European de Stabilitate
 prin falsificarea rapoartelor oficiale privind deficitul bugetar şi datoria publică.
 Spre deosebire
de situaţia actuala în care iesirea din Zona Euro a unei ţări cu probleme bugetare grave reprezintă un subiect aprins, cu putin timp in urma ipoteza divizarii Zonei Euro
era complet exclusa in mediile oficiale.Un astfel de scenariu ar avea consecinte teribile asupratuturor tarilor membre
Această lucrare îşi propune să analizeze
declinului
acestei ţări
prin
înț
elegerea contextuluieuropean
şi cauzel
or interne care au dus la
apariț
ia acestui fenomen
, dar şi să determine dacă
Grecia ar mai trebui
menţinuta în Zona Euro.
 
 
 2
Contextul internaţ
ional
Grecia pos
tbelică
a cunoscut o dezvoltare econ
omică spectaculoasă
, perioada dintre
1950 şi
1973
fiind cunoscută
 
drept „miracolul economic grecesc”. Profitând şi de ajutorul Planului
Marshall, a reusi
t sa îşi creeze o infrastructură modernă, să
 
îşi dezvolte sectorul serviciilor, înspecial turismul şi
 
transporturile, şi să atragă
investitori
straini, toate acestea în condițiile în care
PIB-
ul țării înregistra cea mai mare creștere în rândul ță
r
ilor europene, cu o medie anuală
de 7%.
Această creștere spectaculoasă era comparabilă
la acea vreme numai cu
evoluț
ia economieiJaponiei.
Însă
în Europa începuse
se manifeste un alt model de dezvoltare economica, care avea caprincipal obiectiv int
egrarea în Uniunea Europeană
,
incluzand integrarea politică, comercială,financiară, mobilitatea forței de muncă şi dezvoltarea institutională
.
Dar nu toate țările au ajunsla acelaș
i nivel de integrare: adeziunea celor
din partea centrală
a continentului, care au abordat
un model economic bazat pe creștere sustenabilă, a fost mai facilă
 
decât integrarea ță
rilor balticesau balcanice, al caror model a dus la penuria
resurselor şi la t
raiectorii nesustenabile de
creș
tere.Asimetria pronuntata
între țările Europei Centrale si de Nord si țările Mediteraneene și cele
Celtice
a evidențiat şi faptul că
 
mixul de politici monetare şi fiscale implementate de BCE şi
guvernele statelor membre nu a fost adecvat. În timp ce ambele grupuri au avut o rat
ă
a infla
ţ
iei
mică
datorit
ă
euro, grupul sudic a pl
ă
tit pentru competitivitatea
mai mică
fie prin o rat
ă
a
ş
omajului mai mare, fie prin deficite mai mari (de cont curent
şi
bugetar).
Înmultirea numă
rului c
reditelor a fost un factor esențial care a dus la creșterea economică
,
dar şi unul dintre principalele motive ale vulnerabilitatii economiilor. Crizele economice
sunt
 precedate adesea de o creștere rapidă
a sectorului privat, o aprecier
e a cursului de schimb şi ocreș
tere a deficitelor conturilor curente.
Investițiile străine directe în sectorul imobiliar şi
costu
rile joase de creditare au dus înainte de criză la un boom pe piaț
a de real estate.Cum
creditele de consum erau finanațate din î
mprumuturi externe, oferta pentru creditele în
valută
a crescut. Întrucat creditarea în domeniul corporativ a ajuns la saturare, a crescut
compețitia între bănci pentru extinderea activitații în sectorul gospodă
riilor
şi menajelor 
 
şi,
pentru a-
şi mentine profitul, băncile au micș
orat ratele dobânzilor.
Creșterea numărului
credit
elor a dus la creș
terea consumului, a salari
ilor şi, în concluzie, la inflație şi creș
tereadatoriei extrerne.I
ntrările de capital stră
in impl
ică
 
şi alte riscuri precum creșterea excesivă a cererii interne,
ceea ce duce la supraîncalzirea economiei sau le permite guvernelor
amâne aplicarea depolitici monetare adecvate.
De asemenea, putem adauga şi deficientele structurale ale Tratatului de la
Maastricht : întimp ce politicile monetare au fost transferate la nivel European, politicile fisc
ale au ră
mas lacompetenta Statelor
membre. A rezultat o structură eterogenă de politici monetaresupranaționale si politici fiscal naț
ionale.O alt
ă deficiență
a politicii f 
iscale a Zonei Euro o reprezintă
lipsa de control asuprapoliticilor bugetare ale statelor membre, ceea ce s-a confirmat în prezent prin criza datoriilorsuverane.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->