Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
38Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Samagamam Telugu Novel

Samagamam Telugu Novel

Ratings: (0)|Views: 46,021|Likes:
Published by malleshpage
Woderful Telugu Novel!
Woderful Telugu Novel!

More info:

Published by: malleshpage on Jan 04, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

08/21/2013

 
 ä
 é   π ö   Ã  È   ® ç ú    ø ÷  é    ¬ ü    ¿ ’ . .  È   ® ç ú    ø ’  ü    ¿ ¨   » ¶  «   l ©  û   ª ®    √ y  û    Ë v     ¨   » ´ ù   À é   À  û   ª †  û   ª L   x  á ´ ®   Ó  û    Á L Æ    œ ç C .  û   ª †  í   ∫ ’ J ç * † © ’ í   ∫ ’ J ™     î    Á °    æ  ¤ p - é   Ó- ™    ‰ E  Ç  û   ª L   x  D Ø    √ ´ Æ    æn † ’  Å ®    Ω   n ç î    Ë Æ    æ ’ è   π ◊ ç C .  Å ç û    Ë é    ¬ ü    ¿’ . .  ' Å ´ ’   t  ç õ    ‰  Ç ¢    Ë ’ . . .  û    √  u  í   ∫ ´ ‚ J   h  ,  í   ∫ ®    Ω y - é    ¬ ®    Ω è   π ◊ ®    √ © ’ —  Å E  Å ç ü    ¿J  ´ · ç ü    ¿ ÷ v     °    æ é   πö   À ç * ç C .  Å ´ ’   t  E  Å ´ ’   t   Å E  î    Á °    æ p - ú    ≈ E é   À  ¢    Á † é    ¬- ú    ø-† E  û    Ë L   a - î    Á- °    œp  ç C .  Ñ  N ≠    æ- ß   ª ’ ç ™     û    √ † ’ ü    Ë E é   Ã  ¶   µº ß   ª ’ °    æ ú    ø † ç C .  Ç  ´ ÷ ô ©  °    æ  ‹ ®    √ y - °    æ- ®    √ ™    ‰- N ’ ö   À ?  Å é   π   ~  ®    √ é   π   ~  ®    Ω ç ™     Ç Æ    æé   À   h  E  Í    ® È   é- A   h  ç î    Ë  Æ    æ ’ v     °    æ Æ    œ ü    ¿   l  ¥ ®    Ω î   ª® · û   ª
 Æ    œ . ß   ª ’ Æ    ˇ . ®    √ ´  ¤ 
 Æ     æ ´ ÷ í     ∫ ´ ’ ç
 î   ª û   ª ’ ®    Ω  §    ƒ ®  ∏    Ω è   π ◊ © è   π ◊  † ÷ û   ª †  Æ    æ ç ´ û   ª q  ®    Ω  é    ¬ † ’ é   π !
 
ߪ’ç鬩´’-®·uçC.鬙‰@ ¢Á’®·Ø˛ £æ…™xE íÓúøí∫úÕ-ߪ÷®Ωç Ø√©’-í∫’ í∫ç-ô©’éÌöÀ  d çC. ¢Á’®·Ø˛-£æ …™x îËJ† G.á. Nü∆u-®Ω’n©’, áç.á. Nü∆u-®Ω’n©’, G.-áÆ‘ q Nü∆u-®Ω’n©’, -á¢Á’tÆ‘ q Nü∆u-®Ω’n©’ ¢√J ¢√J ≤ƒnØ√™xèπÿ®Ω’aØ√o®Ω’. Ç £æ…™xèπÿ®Ω’a†o Nü∆u-®Ω’n™xü∆ü∆°æ¤ Å´÷t-®·©÷, Ŷ«s®·©÷ ü¿í∫  _®Ω ü¿í∫  _®Ωí¬ Ææ´’ç-í¬ØËÖØ√o®Ω’. Éü¿l®Ω’ ™„éπa®Ω®˝q ÊÆd> ´·çü¿’ E©•úÕ Nü∆u-®Ω’n-©†’ îª÷Ææ’h-Ø√o®Ω’. à °æéπ\†’ç* Nü∆u-®Ω’n©’ é¬Ææ  h Gí∫  _®Ωí¬ ´÷ö«xúø ’-ûª’-Ø√o®Ó Åô’ îª÷Ææ’h-Ø√oúø ’ ™„éπa®Ω®˝ ®Ωçí∫Ø√ü∑¿ç. Ç îª÷°æ ¤™xéÓ°æç ™‰ü¿’. *®Ω’-†´¤yûÓ í∫öÀ  dí¬ ´÷ö«xúø´ü¿-  lØËN†-A ÖçC. Çߪ’† îª÷°æ ¤-ûÓõ‰Nü∆u-®Ω’n-™xE éπ©éπ©ç Ææü¿’l-´’-ù’-í∫’-ûÓçC. ¢√®Ωçü¿®Ω÷ Åéπ\úø Ææ´÷-¢Ë-¨¡¢Á’iáü¿’-®Ω’-îª÷-Ææ’h-†oC Ç éπ∞« ¨»© v°œEq§ƒ™¸ ú≈éπd®˝ ®√´’-éπ%≠æ  géÓÆæç. ú≈éπd®˝ ®√´’-éπ%≠æ  gÇ éπ∞«¨»-©éÀ v°œEq§ƒ™¸ ´÷vûª¢Ë ’ é¬ü¿’. Ç °æôdùç™ØË´’ç* Ê°®Ω’†o ´éπh, Ê°®Ω’†o ´uéÀ  h. Nü∆u-¨»-ê™véπ´’-P-éπ~-ùèπ◊ ´÷®Ω’-Ê°®Ω†o éÃJhE í∫úÕ ç- èπ◊†o ´uéÀ  h, Nü∆u-®Ω’n-©çü¿-JéÃÇߪ’† Åçõ‰ ¶µ ºéÀ  h. ≤ƒd°∂  ˇÅçü¿-JéÃÇߪ’-†çõ‰ íı®Ω´ç. ¢√®Ωçü¿-JéÃèπÿú≈ ûª´’èπ◊ ûÁL- Æœ† ü∆E-éπçõ‰ Çߪ’-†èπ◊ ûÁL-Æœ-†C áçûÓ áèπ◊\´E †´’téπç. Åçü¿’Íé Çߪ’-†çõ‰¢√®Ωçü¿-JéÃíı®Ω´ç. é¬Ææh ü¿÷®Ωç †’ç* •÷ôx栤púø ’ N†-°æúÕ çC. Ç îª°æ ¤púø ’ 鬙‰@ Ææ÷dúÁ ç ö¸qéÀ, ™„éπa®Ω-®ΩxéÀèπÿú≈ Ææ’°æJ-*ûª¢Ë ’. ú≈éπd®˝ ®√´’-éπ%≠æ  g¢Á’®·Ø˛ £æ …™x v°æ¢Ë Pç* äéπ\-≤ƒJ Nü∆u-®Ω’n-©çü¿J ¢Á  j°æ ¤ îª÷≤ƒ®Ω’. Nü∆u-®Ω’n-©ç-ü¿®Ω÷ v°œEq§ƒ™¸áçü¿’èπ◊ Ñ Ææ´÷-¢Ë-¨»Eo à®√pô’îË≤ƒ®Ó, à N≠æߪ’ç í∫÷Ja ´÷ö«xúøû√®Ó ûÁ©’-Ææ’-éÓ¢√-©E áü¿’-®Ω’-îª÷-Ææ’h-Ø√o®Ω’. ®√´’-éπ%≠æ  gNü∆u-®Ω’n-©çü¿-JE îª÷Æœ°æ© éπJç-°æ ¤í¬ *®Ω’-†´¤y †¢√y®Ω’. á´JûÓ´÷ö«xúÕØ√, á´JE ´’çü¿-Lç*Ø√ Ç*®Ω’-†´¤y Çߪ’† °ü¿-´¤© †’ç*ü¿÷®Ωç鬙‰ü¿’. ÅC Çߪ’-†èπ◊ Ƕµ º®Ωù¢Ë ’ é¬ü¿’ Çߪ·üµ  ¿ç èπÿú≈. ''¢Á™¸, ¢Á’iúÕߪ’®˝ Ææ÷dúÁ çö¸q Åçú˛ ¢Á’ç•®˝q Ç°∂  ˇC ≤ƒd°∂  ˇ.. â ¢Á™¸éπ¢˛’ ߪ · Ç™¸ °∂  æ®˝ CÆˇ É¢˛’-§ƒÈ®d çö¸ O’öÀ çí˚. í∫ûª ç™ ´’†éÀ Åçûª®˝ éπ∞«¨»©© ≤ƒçÆæ\%-Aéπ §Úöé’ ïJ- ÍíN. ߪ ‚E-´JqöÃ≤ƒn®·™ °∂  j†™¸q ïJ- ÍíN. ¢√öÀ™ Ø√ô鬩’, †%û√u©’,ÆæçUûª ç ™«çöÀ§Úöé’ ïJ- ÍíN. ÅC O’éπçü¿-JéÃûÁ©’Ææ’. Ææ÷dúÁ çö¸q ߪ‚E- ߪ’Ø˛ Ææ©-£æ …-ü∆-®Ω’-©’í¬ ´u´-£æ«-JçîË ™„éπa®Ω®Ω’xÆæ÷dúÁ ç-ö¸qE Èíjú˛ îËÊÆ-¢√®Ω’. Péπ~ùEîË a¢√®Ω’. é¬E ØËöÀ°æJ-Æœ  n-A™ éÌçûª´÷®Ω’p ´*açC. v°æüµ∆-†çí¬ Æ涄  b é˙dqéÀ áèπ◊\´ v§ƒüµ  ∆†u-N’Ææ÷h, ®√uçèπ◊©èπ◊áèπ◊\´ v§ƒüµ∆-†u-N’Ææ÷h, ´÷®Ω’\-©èπ◊áèπ◊\´ v§ƒüµ  ∆†u-N’Ææ÷h ¢Á ·ûª  hç O’ü¿ áéπúøN’é˙ áéπq™„FqéÀv§ƒüµ∆†uç °J- TçC. Ñ ≤ƒ£œ «B ≤ƒçÆæ\%-Aéπ ®Ωçí¬©°æôxNü∆u-®Ω’n© ÇÆæéÀ  h ûªT_ çC. à ´’£æ …†’-¶µ«´¤E Ç™-îªØÓ ûÁL- ߪ’ü¿’ é¬E äéπ N†÷-ûª o-¢Á’i† ≤ƒ£œ «B ≤ƒçÆæ\%-Aéπ 鬮Ωu-véπ´÷Eo v°æûË u-éπçí¬ é¬™‰@, ߪ‚E-´JqöÃNü∆u-®Ω’n© éÓÆæ ç ®√≠æ  Z-≤ƒn-®·™ à®√pô’ î˨»®Ω’. ÉC 鬮Ωu- véπ´’ç ņ-ôçéπçõ‰èπÿú≈ äéπ §ÚöÃņúø ç Ææ´’çïÆæ ç. éπ∞«ûª t-éπ¢Á’i† §ÚöÃ, ߪ ·´ûª™E Ææ %ï-Ø√-ûª téπ ≤ƒ´’-®√nuEo  ¢ÁLéÀûÁîË a §ÚöÃ. ÉC Eïçí¬ íÌ°æ p Ç™-. ØËöÀ ߪ ·´ûª™ áçûÓ véÀßË ’- öÀNöàÀ ´¤çC. ≤ƒ´’®Ωnuç ´¤çC. ü∆Eo ¢ÁL-éÀ-BÊÆ v°æߪ’ûªoç á´®Ω’ îËÆœØ√ ¢√JE ÅGµ†çCçî√-LqçüË—— Nü∆u-®Ω’n-©™ Ç §ÚöÃàN’ö ÅE ûÁ©’-Ææ’-éÓ¢√-©†’-èπ◊ØËèπ◊ûª÷-£æ «©ç °®Ω-í∫ ôçûÓ Åô’ Å´÷t-®·©™†÷, Éô’Ŷ«s®·©™†÷ èπÿú≈ *†o éπ©éπ©ç•ßª’-©’-üËJçC. Ç éπ©éπ©ç v°æ¨»çûª çí¬ Ö†o éÓØËöÀ™ äéπ °æ ¤¢Óy, ÇéÓ ®√LûË *®Ω’ Å©©’í¬ ¢√u°œçîË éπ©éπ©ç.Ç éπ©éπ™«Eo ví∫£œ «ç*† ®√´’-éπ%≠æg''Ç §ÚöÃàN’ö O’éπçü¿-JéÃN´Jçîªúø ç éÓÆæ¢Ë ’ Ñ Ææ´÷-¢Ë¨»Eo à®√pô’ î˨»†’—— ÅØ√o®Ω’. £æ…©çû√ E¨¡z-•l-´’- ®·uçC. ''Ñ≤ƒJ §ÚöÃÍé-´©ç Ø√ô鬙xØÓ, †%û√u-™xØÓ, ©LûªÆæ çUûª ç™- ØÓ, ¨»Æ‘  Yߪ’ Ææ çUûª ç™-ØÓ é¬ü¿’. Ñ §ÚöÙ äéπ ´uéÀ  h ûªØ˧ƒô Å©’xéÓ ¢√L. Ç §ƒô†’ ûª†èπ◊ †*a†ô÷uØ˛™ §ƒúø-í∫-©-í¬L. áçü¿’-éπçõ‰§ƒô ®√ÊÆC îªü¿-´úø ç éÓÆæ ç é¬ü¿’, §ƒúøôç éÓÆæç. §ƒô ®√ÊÆ ®Ω·ûª´’†-Ææ’™ ã Nüµ  ¿çí¬ §ƒúø ’-èπ◊çô÷ §ƒô ®√≤ƒhúø ’. Åéπ\úÕûÓ §ÚöÃÇT§Ú- ™‰ü¿’. Ç §ƒôéÀņ’-í∫’-ùçí¬ ÅGµ†- ®·Ææ÷h †JhçΩhéÀ鬢√L. Éü¿çû√Ǩ¡Ÿ-´¤í¬ ï®Ω-í¬L. DEéÀJ£æ …®Ωq™¸q é¬E, v§ƒéà dÆæ’ é¬F Öçúøü¿’. ÉC v§ƒü∑  ¿-N’éπ ≤ƒn®·™ Ŷµ ºu-®Ω’n©†’ áç°œéπ îËߪ’-ö« EéÀÉ*a† N≠æߪ’ç?——äéπ Å´÷t®· ™‰* ''ÉöÃñ¸ Jߪ’Mxîµ√™„ç>çí˚ ≤ƒ®˝ ÅçC——.''®√´’-éπ%≠æ  g†´¤yûª÷ØË''Å°æ p-öÀéπ°æ ¤púø ’ §ƒô Ǩ¡Ÿ-´¤í¬ ®√Ææ’-éÌE §ƒúøôç îµ√™„ ç >çí¬? Ç §ƒôèπ◊ ņ’-í∫’-ùçí¬ †Jhçîªôç îµ√™„ ç>çí¬?—— ÅØ√oúø ’. ¢Ëù÷ ™‰î√úø ’. Åûª†’ -áç.á °∂  æÆœ  d ߪ’®˝™ ÖØ√oúø ’. ''´÷vû√-•ü¿l ¥ çí¬ §ƒô ®√ߪ’-ô´‚ îµ√™„ç->çÍí. ®√Æœ†§ƒô†’ §ƒúøô´‚ îµ√™„ ç>çÍí ≤ƒ®˝.äéπ éπN í¬ßª’-èπ◊úø ’ é¬éπ§Ú-´îª’a éπü∆ ≤ƒ®˝—— ÅØ√oúø ’.®√´’-éπ%≠æ  g-¢Ëù’E °æJ-Q-©†í¬ îª÷Ææ÷h ''N’Ææ  d®˝ ¢Ëù÷ O’éπΩçü¿-JéÃã î√J-vûªéπ Ææû√uEo îÁ•’-û√†’. ¢√Íí_-ߪ’-é¬-®Ω’© Ê°®Ω’ NØ√o¢√ á°æ¤p-úÁ  jØ√?—— ÅE v°æPoçî√úø ’. ''NØ√o†’ ≤ƒ®˝, û√¢Ë ’ ®√Ææ’-èπ◊E û√¢Ë ’§ƒô §ƒúø’-èπ◊ØË-¢√Í® ¢√Íí_-ߪ’-é¬-®Ω’©’—— ÅØ√oúø ’ ¢Ëù’.''í∫ûª ç™ ´’† éπ´¤©’ î√™«´’çC¢√®Ω’ ®√Æœ† éπNû√- yEo ¢√Í® v¨»´uçí¬îªü¿-´í∫L-Íí¢√®Ω’. Åçü¿’-îËûªäéπ®Ω’ §ƒô ®√ߪ’úø ç, ´’®Ìéπ®Ω’ ü∆EéÀ Ææ y®Ω-éπ©p†îËߪ’ôç, ¢Ë®Ìéπ®Ω’ ü∆E-E §ƒúøôç ÑØ√úø ’ ´î√a®· é¬F í∫ûª ç™ ™‰´¤. Åçü¿’Íé Ñ v°ævéÀߪ’ ü∆y®√ ÑØ√öÀߪ·´-ûª™ áçü¿®Ω’ ¢√Íí_-ߪ’-é¬-®Ω’©’ÖØ√o®Ó ¢ÁL-éÀûÁîË a v°æߪ’-ûª o-N’C—— ''Eïçí¬ íÌ°æ p Ç™- ≤ƒ®˝. Ææ´’Ææ u Ææ %≠œ  dÊÆh éπü∆ á´È®jØ√ Ç™-*çîËC °æJ- ≥ƒ\®√-EéÀ. v°æ¨¡o ¢ËÊÆh-éπü∆ Ææ´÷-üµ  ∆†ç éÓÆæ ç ¢ÁAÍéC—— ÅØ√oúø ’ ¢Ëù’. ®√´’-éπ%≠æ  g¢Ëù’E ÅGµ†çCÆæ’h-†o-ô’dí¬ îª÷¨»úø ’. ''ߪ ‚ Ç®˝ È®jö¸—— ÅØ√oúø ’. Ç ûª®√yûª®√´’-éπ%≠æ  g''ÉC v§ƒü∑  ¿-N’éπ °æKéπ~ ´÷vûª¢Ë ’. É™« 鬙‰ñ¸ ≤ƒn®·™ áç°œ-éπ®·-†-¢√®Ω’ ߪ ‚E-´JqöÀ≤ƒn®· §ÚöÙ §ƒ™Ô_ çö«®Ω’. äéÌéπ\ ߪ ‚E-´ JqöÆ’ç* °∂  æÆˇ  dÅçú˛ ÂÆéπçú˛ öⲒqE áç°œéπ îË≤ƒh®Ω’. Å™« ߪ‚E-´JqöÙ
---ï- †-´- J 2009
-îª- ûª ’®Ω 
17 
îª- ûª ’®Ω 
-----ï- †-´-J 2009
16
 '≤ƒ
 
áç°œéπ®·† •%çü∆©†’ £j «ü¿-®√-¶«ü˛°æ ç°œ-≤ƒh®Ω’. ®√≠æZç™ N¨¡y-N-ü∆u-©-ߪ÷-©-Eoç-öÀ-†’ç< áç°œéπ®·† öⲒq ´’üµ  ¿u °∂  j†™¸ §Úöà ï®Ω’-í∫’-ûª’çC. •£æ›¨¡ ÅC®√¢Á÷@ °∂œLç ÆœöÃÇ´®Ω-ù™ ņ’-èπ◊çö«. E≥ƒgûª’-™„  j† Ø√uߪ’-E- Í®gûª© Ææ´’- éπ~ç™ NNüµ  ¿ N¨¡yNü∆u-©ßª÷© Nü∆u-®Ω’n© ´’üµ¿u Ñ §ÚöÃE®Ωy-£œ «ç* ¶„Æˇ  d öⲒq†’ áç°œéπ îË≤ƒh®Ω’. °∂æÆˇdÅçú˛ ÂÆÈéçú˛ öô·©èπ◊ N©’-¢Áj† •£æ ›´’-ûª’- ©†’ É≤ƒh®Ω’. §ÚöÃéÀáç°œ-Èéj† Nü∆u-®Ω’n© ê®Ω’a©Fo Çߪ÷ ߪ ‚E-´Jqöé’ ¶µ ºJ- ≤ƒh®·. §ÚöÙ §ƒ™Ô_†o ÅEo öô· ©èπ◊ ÆæJd-°∂  œ-Èéö¸q É≤ƒh®Ω’. N≠ˇßª‚ ¶„Æˇ  d Ç°∂  ˇ©é˙ ¢Á’iúÕߪ’®˝ Ææ÷dúÁ çö¸q—— ÅE Æ涵º ´·Tç* ¢ËCéπ Cí¬úø ’ ®√´’-éπ%≠æ  g. ®√´’-éπ%≠æg¢ÁR}§Ú-í¬ØË ÇúÕö-J-ߪ’ç™ éπ©éπ©ç •ßª’-©’-üËJçC. á´J-´’-ô’èπ◊ ¢√Í® î√™« éπ≠æ  d¢Á’i† §ÚöÃņ’-èπ◊Ø√o®Ω’.
Öü¿ßª’ç ûÌN’tC í∫çô©’ 鬴-≤ÚhçC. ®√¢Á ÷@ °∂œLç ÆœöâÁ’®·Ø˛  Ííö¸éÀ É®Ω’-°æ-éπ\™« È®çúø ’ °ü¿l¶«u†®Ω’x È®°æ-È®-°æ-™«-úø’-ûª’-Ø√o®·. ''Ççvüµ¿-v°æ-ü˨¸Nü∆uJnéπ∞«é¬®Ω’-©èπ◊ ≤ƒyí∫ûª ç, Ççvüµ  ¿-v°æ- ü˨¸ Ö†oûª Nü∆u-¨»ê—— ¶«u†®˝ äéπ°æéπ\† ÖçC. ´’®Ó°æéπ\ ''NNüµ  ¿ N¨¡yNü∆u-©-ߪ÷© éπ∞«-é¬-®Ω’-©èπ◊ ≤ƒyí∫ûªç.£j«ü¿-®√-¶«ü˛ ߪ‚E´-Jq-öÃÆˇ Nü∆uJnÆæç°∂æ÷©’—— ÅØË ¶«u†®˝ ÖçC.´’üµ∆u£æ «oç äéπöÀ†o-®Ωèπ◊ NNüµ  ¿ ߪ‚E-´ Jqöé †’ç* ´*a† §ƒJdƜ°çö¸qÅçü¿®Ω÷ úÁ  jEçí˚ £æ…©’èπ◊ ®√¢√-©E, ¶µ ï-Ø√©’ Å®·† ûª®Ω’-¢√ûªÈ®çúø ’ í∫ çô ©èπ◊ ǣ栅y† Ææç°∂  æ’ç Åüµ  ¿u-èπ~◊©’ 鬮Ωu- véπ´’ç í∫÷Ja N´J-≤ƒh-®ΩE á؈-Ø˛q¢Á’ç ö¸™ îÁ§ƒp®Ω’.Nü∆u-®Ω’n-©çü¿®Ω÷ í∫•-í∫¶« ûªßª÷-®Ω®·u ¶µ ï-Ø√-EéÀÆæ çÆœü¿l ¥´’-ߪ÷u®Ω’. ¢√J-éÓÆæç Èíjú˛qí¬ ´u´-£æ«-J-Ææ’h†o £j«ü¿-®√-¶«ü˛Nü∆u-®Ω’n© Ææ£æ «-é¬-®ΩçûÓ Åçü¿®Ω÷ úÁ  jEçí˚ £æ …©’èπ◊ îË®Ω’-èπ◊Ø√o®Ω’. Åçü¿®Ω÷ ߪ ·´-B ߪ ·´èπ◊™‰. áçûÓ Öû√q£æ «ç, àüÓ ûÁL- ߪ’E džçü¿ç. †´¤y©’, ÍéJçûª©’,áéπ\ú≈ ™‰E £æ «ú≈´¤úÕ. î√™«´’çC™ûª´’†’ áü¿’-öÀ¢√®Ω’ í∫’Jhçî√-©ØËûª°æ†. ÅüÌéπ Åçü¿-¢Á’i† °R}-Ææç-ü¿-úÕ-™«í¬ÖçC. é¬F Ñ Ææ çü¿-úÕ™ °ü¿l©’ûªèπ◊\´, ߪ·´ûËáèπ◊\´. Ç ßª ·´B–-ߪ ·´èπ◊© éπü¿-Léπ†’ îª÷ÊÆh ߪ’´y†ç ãv°æ¢√-£æ«ç™« éπü¿’-©’-ûª’-†o-ô’d çC. Åçü¿®Ω÷ ´*a ¶µï-Ø√-EéÀèπÿ®Ω’aØ√o®Ω’. £æ «ÙÆˇ  dîËÆæ’h†o Nü∆uJn¢√©çöîΩ’x, £j «ü¿- ®√-¶«ü˛ ´çô鬩 Ê°®Ω’xîÁ•’ûª÷ éÌÆæJ éÌÆæJ ´úø  f† îË®·Ææ÷h ûª´’ ûÓöÀ Nü∆u- ®Ω’n©çü¿-JF Ææ çûª %°œ  hí¬ ¶µï†ç îËߪ’- ´’E v§Úûªq-£œ«ç-îª-≤ƒ-í¬®Ω’. Åçü¿®Ω÷¶µï-Ø√©’ îËÆœ ÇúÕ-ö-J-ߪ’ç-™éÀ´î√a®Ω’.Ç Ææ´’-ߪ’ç™ °∂  æ¤™¸ Ææ÷ö¸™ Ö†o  ´uéÀh úøߪ÷ÆˇO’ü¿èπ◊ ´*a E©•-ú≈fúø’. Å°æ p-öÀ-ü∆é¬ Nü∆u-®Ω’n-©çü¿-JéÃÇ£æ…y† Ææ ç°∂æ’ç ûª®Ω-°∂æ ¤† Ææü¿’-§ƒ-ߪ÷©’ à®√pô’ îËÆœ† ®Ω¢Ë’≠ˇúøߪ÷ÆˇO’ü¿èπ◊ ´*a ÇúÕ öJߪ’ç™ Nü∆u®Ω’n©†’üË  lPç* ''úÕߪ’®˝ v°∂ çú˛q.. â ØÓ ßª · Ç®˝ Ç™¸ Ñí∫®˝ - ô’ ØÓ á¶˜ö¸ ߪ ·´®˝ ØÁé˙dq v§Úví¬¢˛’.-؈ Å´®˝ ÂÆvéπôK, -úÕ§ƒ®Ω’d¢Á’çö¸ -Ç°∂  ˇ áúø ’uÍé≠æØ˛, -Ççvüµ  ¿v°æü˨¸ í∫´®˝o¢Á’çö¸, X ®Ω´’ù, â.á.áÆˇ. N™¸ ÅvúøÆˇ-ߪ ·—— ÅØ√oúø ’ ûªîËA™E ¢Á’ièπ◊ -Çߪ’† îËAéÀÆæ÷h.®Ω´’ù Ö°æ-Ø√u-≤ƒEo v§ƒ®Ωç-GµÆæ÷h''Ñ®ÓV† O’èπ◊ §Úöé’ ™‰´¤. Í®°æ¤Öü¿ßª’ç v¶‰é˙-§∂  ƒÆˇ  d ûª®Ω’-¢√ûª°æC†o®Ω
îª-ûª ’®Ω 
-----ï- †-´-J 2009
18

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->