Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Western Lands Update June 2012

Western Lands Update June 2012

Ratings: (0)|Views: 687|Likes:
Published by westernlands
Newsletter of the Western Lands Project
Newsletter of the Western Lands Project

More info:

Published by: westernlands on Jun 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/14/2012

pdf

text

original

 
Pauatj Nijou Q}oia ․ _ba Japunaat gl ba Pauatj Nijou ]tgcae ․ b}3''pauatjnijou*gt`
PauatjNijou]tgcae
 
]*G* Dgr
811?1
 
Uaina. PI
829?1&41?1
"
4=<( 541&51=5
 
pauatjnijou*gt`
Uqffat 4=94
\gnqfa 9<. Jg* 9Hj _bhu Huuqa3
Nijo Arebij`a hj IniukiTaq`a Pgqno Da Tqhjgqu
H
j 4==8. Egj`tauu }iuuao ij
gfjhdqu }qdnhe nijou dhnn bi egj&ihjao uegtau g faiuqtau. nit`a ijo ufinn. iaehj` }qdnhe nijou* _badhnn hjenqoao jap Phnoatjauu oauh`jihgju ijo ua|atin nijo arebij`au*Pauatj Nijou ijo fijx g gqt `tiuutggu egnnai`qau qjhgtfnx g}}guagfjhdqu dhnnu. dgb daeiqua bax hjenqoa bitfqn faiuqtau ijo daeiqua g baht |atx jiqta3 bax fix hjenqoa dhnnu bi bi|a ja|at taeah|ao i baithj`gt ijx ugt g oanhdatihgj. ijo ita btgpj g`abat hj i biux }tgeauu g tioa&gu dapaaj bgua pbg pij g }tgae }qdnhe nijo ijo bgua pbgpij g biuaj hu ar}nghihg
j*
Dx it. ba fgu egjtg|atuhin dhnn hjenqoao hj ba 4==8 gfjhdqu }at&ihjao g i nijo arebij`a hj Iniuki‘u Hsafdak Jihgjin Phnonha Ta&q`a* _ba gth`hjin |atuhgj g ba dhnn hjtgoqeao dx Iniuki Uajigt NhuiFqtkgpukh tayqhtao ba Uaetaitx g Hjathgt g hf}nafaj i nijo tioaphb ba Uia g Iniuki bi pgqno fika pix gt ba uia g dqhno itgio btgq`b ba Taq`a hj ij itai oauh`jiao iu Phnoatjauu* _ba uiao}qt}gua g ba tgio piu g }tg|hoa i pix gt tauhoaju g ba tafga|hnni`a g Khj` Eg|a jaaohj` faohein a|ieqihgj g `g g|atnijo g EgnoDix. ngeihgj g ba jaitau inn&paibat iht}gt* Aj|htgjfajinhuu ngibaoba Hsafdak }tg}guin. gt `ggo taiugj* Hj ioohhgj g hu aj|htgjfajinhf}ie. i tgio ti|atuhj` Jihgjin Phnonha Taq`a ijo Phnoatjauu nijopgqno auidnhub i atthdna }taeaoaj gt }tgaeao nijo ijxpbata ijoa|atxpbata*
 
_ba Hsafdak dhnn bi }iuuao iu }it g ba gfjhdqu piu ifajoaobai|hnx dx Uajia Oafgetiu. fikhj` ba arebij`a ohuetahgjitx tibatbij fijoigtx. ijo tayqhthj` bi ij aj|htgjfajin hf}ie uiafaj"AHU( da egf}hnao*
Egjhjqao gj }i`a 4
5
Gqt Pgtk Inn G|at _baPau "Ijo Daxgjo(
2
_tijulgtfhj` ba ]gnhheugl Dh` Ugnit
9=
91 Xaitu gl PauatjNijou ]tgcae
99
Fhnaugjau
 
4 Pauatj Nijou Q}oia Uqffat 4=94 \gn* 9< % 9
Jihgjin aj|htgjfajin `tgq}u bibio |gehatgqunx g}}guao Fqtkgpukh‘u dhnndiekao ogpj gj Hsafdak iu ba gfjhdqueifa g`abat. ijo hj ie ngddhao bito gtba eieb&inn dhnn‘u }iuui`a daeiqua g bafaiuqtau bax i|gtao* I u}gkaufij gt baEif}ih`j gt Ifathei‘u Phnoatjauu. i uqd&uhohitx g ba ]ap Ebithidna _tquu. bihnaoba gfjhdqu ijo uiho bi pbhna ba „pgqno}taat jg g uaa‖ ba Hsafdak dhnn }iuuao. baieea}ao h iu }it g „ba it g na`hunihj`*‖_ba danai`qatao }tauhoaj g ba JihgjinPhnonha Taq`a Iuugehihgj einnao Hsafdak„i uiethehin nifd*‖Ltgf oaueth}hgju. ba aegng`hein theb&jauu g Hsafdak Ni`ggj. ingj` pbheb batgio pgqno da dqhn. uaafu infgu hjegf&}tabajuhdna* _ba QU Lhub , Phnonha Uat|heaoauethdau h iu „… i egiuin aeguxuaf biegjihju gja g ba pgtno‘u nit`au aan`tiuu"
Sguati fithji
( daou* Fgta bij 4== u}a&ehau g phnonha ijo jhja u}aehau g ub eijda gqjo gj ba Taq`a* Fhnnhgju g fh`ti&gtx piatgpn ijo ubgtadhtou jo ggo ijoubanat hj ba egiuin ni`ggju ijo taubpiatpanijou gj baht pix g ijo tgf bahtuqditehe ijo itehe dtaaohj` `tgqjou*‖ Hj982<. Hsafdak Ni`ggj daeifa ba tupanijo itai hj ba Q*U* g da taeg`jhsao iu iPanijo g Hjatjihgjin Hf}gtijea dx baTifuit Egj|ajhgj. i `ngdin aj|htgjfajintaix* H biu daaj taeg`jhsao iu i @ngdinnxHf}gtij Dhto Itai dx ba Ifatheij DhtoEgjuat|ijex* _ba Iniuki ]ajhjuqni EithdgqBato. pbheb biu oaenhjao tgf idgq 9=.===g apat bij 9.=== hj ba niu oaeioa. quauba hubfqu pbata ba tgio pgqno da ngeiaoiu ba gjnx fh`tihgj egtthogt dapaaj ein|&hj` ijo phjathj` `tgqjou ijo u}ajou baajhta phjat gj ba hubfqu*_ba }qdnhe pgqno `a 1<.=== ietau g Khj` Eg|a thdin egt}gtihgj nijo. g daiooao gj g ba Hsafdak ijo Iniuki ]aj&hjuqni Jihgjin Phnonha Taq`au. pbhna ba
Iniuki…
Ltgf }i`a 9egjhjqao gj }i`a 0
@thssnhau hj ba Hsafdak Taq`a* QULPU }bgg
 
Pauatj Nijou Q}oia Uqffat 4=94 \gn* 9< % 9 5
BT ?=28 PgqnoQjoatfhja Phnoatjauu
_bgua g xgq pbg taeah|a gqt a&japu inatnaitjao taeajnx idgq BT ?=28. i dhnn }iuuaohj ba Bgqua bi pgqno u}ann ohuiuat gt baJihgjin Phnoatjauu ]tauat|ihgj Uxuafijo gt ba Phnoatjauu Ie* _ba „U}gtu&fij‘u Bathi`a Ie g 4=94‖ pgqno `h|abqjhj`. ubhj`. taetaihgjin ubgghj`. ijoub ijo phnonha fiji`afaj }thgthx hjPhnoatjauu. g|atthohj` ba gqjoihgjin }th&gthx g }tgaehj` phnoatjauu ebitieat*_bhu faiju bi }tax fqeb ijxbhj`nijo fiji`atu fh`b }tg}gua g iehnhiabgua quau ― tgiou. ng``hj`. oif&dqhnohj` ―pgqno da inngpao* Ijo h faiju fggthsaoqua pgqno da gkix. iu ngj` iu h‘u hj iho g baua jap }thgthx quau* H hu bito g hfi`hjai fgta hj&xgqt&iea iiek gj }qdnhe nijoijo aj|htgjfajin }tgaehgj. jgt i fgtaexjhein pix g qjoatfhja phnoatjauu*_ba dhnn eij ijo fqu da ug}}ao hj baUajia. phb xgqt ban}* ]naiua ika i apfgfaju g einn xgqt Uajigtu‘ OE geauijo ta`huat xgqt g}}guhhgj g BT ?=28 ijoU* 49<< "ba Uajia |atuhgj(. kjgpj iu baU}gtufij‘u Bathi`a Ie* Xgq eij jo bauajqfdatu i ppp*uajia*`g|* Hj ioohhgj. paiuk bi xgq uh`j ba gjnhja }ahhgj i`ihjuba dhnn bi Phnoatjauu Pieb biu etaiaoijo pbheb phnn da oanh|atao hj }atugj g kaxfafdatu g ba QU Uajia* _bhu eij da gqjobata3 b}3''hjxqtn*egf'`bcqjf`*
Dhnn @h|au Dgtoat ]itgn EitaDnijeba gj ]qdnhe Nijou
Ijgbat dhnn hj ba QU Bgqua pgqno `h|a baOa}itfaj g Bgfanijo Uaeqthx "OBU(.ijo hj qtj ba Dgtoat ]itgn. iqbgthx gpih|a ijx nipu }atihjhj` g aoatin nijouiocieaj g ba Qjhao Uiau‘ dgtoatu phbEijioi ijo Farheg* Qib Ta}* Tgd Dhub&g}‘u hohgheinnx jifao Jihgjin Uaeqthx ijoLaoatin Nijou ]tgaehgj Ie jahbat aj&bijeau jihgjin uaeqthx jgt }tgaeu }qdnhenijo* Dhubg}‘u dhnn enihfu ba Dgtoat ]itgnhu bif}atao hj hu pgtk dx uqeb nipu iu baPhnoatjauu Ie ijo ba Ajoij`atao U}aehauIe ijo ubgqno da inngpao g ie gquhoa g baua ijo gbat nipu ijxpbata phbhj 9==fhnau g ba dgtoatu*_ba Bgqua ta}gt a|gkau hfi`au g bgtoaulggohj` ba dgtoatu. tif}nhj` jihgjin }itkuijo oautgxhj` eqnqtin taugqteau* "Faij&pbhna. ba Dgtoat ]itgn hu auhfiao g bi|aetaiao 2.=== fhnau g |abhena tieku hj baEidasi ]thai Phnoatjauu hj Ithsgji(* _bata}gt inug enihfu bi ba dhnn pgqno taugn|a„ ba qt pit dapaaj ba Dgtoat ]itgn ijoaoatin nijo fiji`atu … bi biu }q gqt ji&hgjin uaeqthx i thuk*‖ Xa i}}itajnx ba qt pit arhuu ugnanx hj ba baio g Tgd Dhubg}.pbg piu gno i ba baithj` ― dx OBU huan ―bi ba na`hunihgj hu qjjaeauuitx. uhjea OBUbiu i`taafaju phb ba aoatin nijo i`aj&ehau bi ajidna h g aratehua hu iqbgthx iujaaoao* Uaetaitx Cija Ji}gnhijg einnao badhnn „dio }gnhex*‖_ba dhnn pgqno iae aju g fhnnhgju g ietau hj jihgjin }itku ijo Phnoatjauu itaiu*\htqinnx a|atx aj|htgjfajin nip. 5< hj gin.egqno da pih|ao* _bgq`b ta}gtao gq g egffhaa. ba dhnn biu uinnao hj ba Bgqua.ijo bata hu jg egf}ijhgj dhnn hj ba Uajia*Ugfa g}}gjaju ait bi ba dhnn egqno daifajoao g arenqoa ba jgtbatj dgtoat. }gu&uhdnx fikhj` h fgta }gnhheinnx aiuhdna. ijo'gt }iuuhj` h iu i thoat gj gbat na`hunihgj*
Lgt fgta tayqajubgt japu q}oiau|huh gqt paduha ipauatjnijou*gt`. ijogqt Lieadggk }i`ai ieadggk*egf'PauatjNijou]tgcae
Gqt Pgtk Inn G|at _ba Pau ― ijo Daxgjo
Japu Lniub3 Bgqua Ta}qdnheiju Q} g Jg @ggo

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->