Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
43Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
ÜDS Sözlük

ÜDS Sözlük

Ratings:

4.75

(8)
|Views: 7,627 |Likes:
Published by Burak Ayan
Üniversite Dil Sınavında çıkmış ingilizce kelimlerden oluşmuş sözlük. ÜDS sınavına gireceklerin kesin gözatması gerekli
Üniversite Dil Sınavında çıkmış ingilizce kelimlerden oluşmuş sözlük. ÜDS sınavına gireceklerin kesin gözatması gerekli

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: Burak Ayan on Jan 05, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/14/2013

pdf

text

original

 
Af
ş
inAYGÜNAy
ş
ePOLUMANneytBADEMC
İ
O
Ğ
LU
ÜDSSÖZLÜ
Ğ
Ü
 
ÜDS SÖZLÜ
Ğ
Ü
Kullan
ı
m K
ı
lavuzu:
Sözlükteki kelimelerin tan
ı
mlamas
ı
için üç farkl
ı
renk kullan
ı
lm
ış
t
ı
r:k
ı
rm
ı
z
ı
,
siyah
ve mavi.a.K
ı
rm
ı
z
ı
 kelimeler, fen, sa
ğ
l
ı
k ya da sosyal ayr
ı
m
ı
gözetmeksizinher aday
ı
n hazinesinde bulunmas
ı
gereken türdendir.b.
Siyah
kelimelerin büyük ço
ğ
unlu
ğ
u bilim dallar
ı
n
ı
n özel termino-lojisine aittir. Bu renk kelimelerin ezberlenmesine gerek yoktur.c. E
ş
anlaml
ı
kelimelermavirenge boyanm
ış
t
ı
r. Birçok kelimenin z
ı
tanlamlar
ı
da verilmi
ş
tir.Arad
ığı
n
ı
z kelime, belli bir bilim dal
ı
na ait (ezberlenmesi gereksiz)özel bir terim ise ya da ÜDS’ye haz
ı
rlanan bir aday
ı
n çekirdek kelimehazinesi içinde mutlaka yer almas
ı
gereken türden ise (örn: give up:vazgeçmek; call: aramak, ça
ğı
rmak; define: tan
ı
mlamak), ÜDSSÖZLÜ
Ğ
Ü’nde bu kelimeye yer verilmemi
ş
olabilir.ÜDS SÖZLÜ
Ğ
Ü’nde arad
ığı
n
ı
z bir kelimeyi Ctrl+F komutu ilebulabilirsiniz.ÜDS ZLÜ
Ğ
Ü’nde baz
ı
kelimelerin tan
ı
mlar
ı
iki kez verilmi
ş
tir. Butan
ı
mlardan biri fiil, di
ğ
eri ise isim ya da s
ı
fatt
ı
r. Baz
ı
kelimelerin isebirden fazla tan
ı
mlar
ı
vard
ı
r.Bu sözkte kullan
ı
lan baz
ı
k
ı
saltmalar:smt: somethingsmo / smb: someone / somethingLat.: Latince
 
www.bademci.com
a broad range
= geni
ş
bir alan / yelpaze
a case in point
= iyi bir örnek
a change of air
= hava de
ğ
i
ş
imia couple of= birkaç, iki üç,a few
a day out in the country
= d
ış
ar
ı
da k
ı
rlardageçirilen bir gün
a desperate situation
= vahim bir durum
a far from pleasant place to live
= ya
ş
amak içiniyi / ho
ş
bir yer olmaktan uzak
a full recovery
= tam bir iyile
ş
me / düzelmea good many= birçok, hayli,a large number ofa great deal (of)= oldukça fazla, çok,a lot,much, z
ı
t anl.= a little, a bit
a large number (of)
= birçok, hayli,a good many,a lot (of)a major step forward= ileriye do
ğ
ru büyük bir ad
ı
ma matter of time= an meselesia number of= çok say
ı
da, (belli) bir miktar,a lot of,plenty of
a painful cut in pay
= maa
ş
larda büyük bir kesintia range of= 1) çe
ş
itli,various; 2) bir dizi,a series of a series of= bir dizi,a range of
a series of measures
= bir dizi önlem / tedbir
a socially minded urban style
= sosyal kayg
ı
largüden bir kentle
ş
me biçimia sure sign (of)= (bir
ş
ey)’in kesin bir i
ş
areti / göstergesi
a variety of
= bir dizi,a range ofa whole range of= her çe
ş
it, her tür, çok çe
ş
itli
a wide range of reasons
= çok çe
ş
itli sebeplerA.D. = Milattan / 
İ
sa’dan sonra,anno Domini, z
ı
tanl.= B. C. , before Christabandon= b
ı
rakmak, terk etmek, vazgeçmek,discontinue,stop, z
ı
t anl.= pursue, carry onabandoned= terk edilmi
ş
, bo
ş
, (bina için) viranhalde,desolate, z
ı
t anl.= occupied
abandonment
 = terk etme / edilme, b
ı
rak(
ı
l)ma,desertionabate= azal(t)mak, h
ı
z
ı
n
ı
kesmek,die away,diminish, z
ı
t anl.= amplify, intensify
abbreviation
= k
ı
saltma
abdominal fat
= kar
ı
n bölgesindeki ya
ğ
aberrant
= sapk
ı
n, anormal,abnormal
aberration
= anormallik, sapmaability= yetenek, kabiliyet,capability,capacity, z
ı
t anl.= inadequacy, limitation
ablution
= abdest
abnormal brain scan
= beyin taramas
ı
nda (ortayaç
ı
kan) anormallikabnormally= anormal
ş
ekilde, al
ışı
lm
ışı
n d
ışı
nda,unusuallyaboard= (gemi, uçak, tren gibi ta
şı
tlar için) içine,içindeabolish= kald
ı
rmak, feshetmek,cancelabolition= (ortadan) kald
ı
rma, ilga, fesih,cancellation,repulsion
abominably
= rahats
ı
z edici bir
ş
ekilde,dreadfully
abort
 = çocuk dü
ş
ürmek, gebeli
ğ
i sonland
ı
rmak
abortion
 = kürtajabound in / with= (bir
ş
ey)’i bolca / çokçabulundurmak / içermek,be abundant with,z
ı
t anl.= be lacking, be short ofabove all= hepsinden ziyade, en ba
ş
ta,mostly
abrasion
= s
ı
yr
ı
k, soyulma veya kaz
ı
nma, a
şı
nmaabroad= yurt d
ışı
na, yurt d
ışı
ndaabrupt= 1) ani, beklenmedik, ani ve kaba,sudden; 2) dik, sarpabruptly= aniden, birdenbire, ani ve kaba bir
ş
ekilde,suddenly, (The talks ended abruptly when oneof the delegations walked out in protest. =Delegelerden biri protesto amac
ı
yla salonuterk edince görü
ş
meler aniden kesildi.)absence= yokluk, bulunmama, z
ı
t anl.= presence,existence
absence of empathy
= empati eksikli
ğ
i (kendinikar
şı
s
ı
ndakinin yerine koyabilme yetisinineksikli
ğ
i)absent= namevcut, yok,unavailable, z
ı
t anl.= present, availableabsolute= 1) tam, halis, saf, mutlak,pure, z
ı
t anl.= imperfect; 2) (bir
ş
ey)’in hepsi,tamam
ı
,complete, z
ı
t anl.= limited
absolute temperature
 = mutlak s
ı
cakl
ı
k (Kelvinbiriminde ölçülen s
ı
cakl
ı
k)
absolute zero
= mutlak s
ı
f
ı
r (0°K’ye ve -273°C’yee
ş
it, olas
ı
en dü
ş
ük s
ı
cakl
ı
k)absolutely= tamamen, kesinlikle,totally,definitely
A
A
A
A
A

Activity (43)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Ozan Sarcan liked this
Fatma Kayıkcı liked this
İklim Iklim liked this
Pınar Yüce liked this
Zeki Güzel liked this
logologom liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->