Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
43Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
LANGMAN Embriologie

LANGMAN Embriologie

Ratings: (0)|Views: 3,047 |Likes:
Published by Melinda Matyas

More info:

Published by: Melinda Matyas on Jun 15, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/15/2013

pdf

text

original

 
Partea întâi
EMBRIOLOGIEGeneralã
0865_ch1.qxd 22.08.2007 13:32 Page 1
 
0865_ch1.qxd 22.08.2007 13:32 Page 2
 
Chapter 2Gametogenesis:Conversionof Germ Cells Into Male andFemale Gametes
fetalã reprezintã un obiect de interes pentru toþi spe-cialiºtii din domeniul sanitar. De asemenea, cu ex-cepþia medicilor din câteva specialitãþi, marea majori-tate a celorlalþi medici ºi specialiºti din domeniulsãnãtãþii vor interacþiona cu femei aflate la vârstareproducerii, astfel încât existã posibilitatea ca ei sãaibã o influenþã majorã asupra rezultatului final alacestor procese de dezvoltare ºi asupra urmãrilor negative ale acestora.
SCURT ISTORIC AL EMBRIOLOGIEI
Intervalul de timp în care se realizeazã progresia de lastadiul de celulã unicã la stadiul în care primordiileorganelor sunt formate (la om, primele 8 sãptãmâni dedezvoltare) este denumit perioada de
embriogenezã
(numitã uneori ºi perioada de
organogenezã
); inter-valul de timp între acest moment ºi naºtere este denu-mit
perioada fetalã
, în timpul cãreia diferenþiereacontinuã iar fãtul creºte ºi câºtigã în greutate.Metodele ºtiinþifice de studiu al embriologiei auevoluat pe parcursul mai multor sute de ani. Nu estedeloc surprinzãtor faptul cã iniþial au predominatabordãrile de tip anatomic. S-au efectuat observaþii,iar acestea au devenit din ce în ce mai sofisticate odatãcu perfecþionarea instrumentelor optice ºi a tehnicilor de disecþie. Pe mãsurã ce oamenii de ºtiinþã au fãcutcomparaþii între specii ºi au început astfel sã înþeleagãsuccesiunea fenomenelor dezvoltãrii, cercetãrile auinclus ºi studii comparative ºi de evoluþie. Au fost deasemenea studiaþi copiii cu malformaþii congenitale,iar observaþiile au fost comparate cu cele efectuate lacopiii care au prezentat tipare normale de dezvoltare.Studiul originii ºi cauzelor embriologice ale malfor-maþiilor congenitale a fost denumit
teratologie
.În secolul XX, domeniul embriologiei ex- perimentale a cunoscut o dezvoltare explozivã. Aufost puse la punct numeroase experimente având ca
 
Capitolul 1
Embriologie: Frontiere vechi ºinoi; introducere în mecanismelemoleculare de reglare ºi sem-nalizare
IMPORTANÞÃ CLINICÃ
De la stadiul de celulã unicã la nou-nãscut cu vârsta denouã luni (Fig. 1.1 A,B). Un proces de dezvoltare carereprezintã integrarea uimitoare a unor fenomene de ocomplexitate progresiv mai mare. ªtiinþa care studi-azã aceste fenomene este denumitã
embriologie
, iar domeniul include cercetãri efectuate asupra factorilor moleculari, celulari ºi structurali care contribuie laformarea unui organism. Importanþa acestor studii de-rivã din faptul cã furnizeazã informaþii esenþiale pen-tru punerea la punct a unor strategii de îngrijiremedicalã care conduc la obþinerea unor rezultate su- perioare. Aºadar, creºterea gradului de înþelegere aembriologiei a condus la crearea unor tehnici noi dediagnosticare ºi de tratament prenatal, a unor proce-duri terapeutice cu ajutorul cãrora sunt depãºite unele probleme legate de infertilitate ºi la punerea la puncta unor metode de prevenire a malformaþiilor congeni-tale, care reprezintã cauza principalã a mortalitãþii in-fantile. Toate aceste progrese în domeniul îngrijirilor medicale prenatale ºi în domeniul sãnãtãþiireproducerii sunt semnificative nu numai pentru con-tribuþia lor la creºterea ratei naºterilor normale, ci ºi pentru efectele lor pe termen lung în perioada postna-talã. De fapt, atât capacitatea cognitivã a unui individ,cât ºi caracteristicile comportamentale ale acestuiasunt afectate de condiþiile de viaþã intrauterinã, iar anumiþi factori materni, cum ar fi fumatul, starea denutriþie, stresul, diabetul ºi alþii influenþeazã starea desãnãtate a organismului dupã naºtere. Mai mult,aceste influenþe, asociate cu factori moleculari ºi celu-lari, stabilesc riscul potenþial de declanºare a anumitor  boli la vârsta adultã, cum ar fi cancerul ºi afecþiunilecardiovasculare. Aºadar, factorii care acþioneazã în perioada prenataau numeroase efecte care influ-enþeazã starea de sãnãtate atât pe termen scurt cât ºi petermen lung, astfel încât embriologia ºi dezvoltarea
0865_ch1.qxd 22.08.2007 13:33 Page 3

Activity (43)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Lorelei Lore liked this
Andra Mara liked this
Cezara Petrescu liked this
Dragoș Safta liked this
irina22_aless liked this
Leontina Ionescu liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->