Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
P. 1
Who Enslaved The Celtic Peoples?

Who Enslaved The Celtic Peoples?

Ratings: (0)|Views: 15|Likes:
Published by Zurich Files
How the Celtic Peoples were enslaved by Babylonian Tyrants -- an article by Benjamin Fulford -- http://www.benjaminfulford.com/Howthe.html
How the Celtic Peoples were enslaved by Babylonian Tyrants -- an article by Benjamin Fulford -- http://www.benjaminfulford.com/Howthe.html

More info:

Published by: Zurich Files on Jun 15, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

06/15/2012

pdf

 
Je} yjh Dhfyld Whewfht }hsh hbtfkphi c| Ckc|feblkb Y|skbyt"Yjh }k| Ktlkbt plh} ]htyhsb jltyes| lt ktyexbilbm ch|ebi lakmlbkyleb" ]h fhksb yjkyhphs|yjlbm }h jkph chhb ykxmjy lt k flh" ]h fhksb yjky }h ksh chlbm akblwxfkyhi kbijhsihi flnh tjhhw c| k -thdshy hflyh-" ]h fhksb yjky }h flph lb k akyslz e` flht ihtlmbhi yenhhw xt lb tfkphs|"Yjh lawfldkylebt ksh te pkty yjky ly lt jksi ye nbe} }jhsh ye chmlb" Xfylakyhf|& ye shkff|xbihstykbi& }h axty me ckdn ye yjh chmlbblbmt e` ]htyhsb Dlplflkyleb" Ky yjh phs| ik}b e` jltyes|& jxakbt chmkb `ksalbm kfebm yjh ckbnt e` Hxwjskyht slphs"Whewfh teeb tyksyhi ilmmlbm dkbkft" Yjh shtxfylbm desbxdewlk dshkyhi k wewxfkyleb ceea"@lmjyt chy}hhb -kfwjk akfht- htdkfkyhi lbye k bhphs!hbilbm `shb|" @sea yjhth debtykbyckyyfht `es txwshakd| kseth k y|skby }je dshkyhi k t|tyha `es akblwxfkylbm kbidebysefflbm fksmh akttht e` whewfh" Ly }kt k t|tyha e` fk}t deaclbhi }lyj k t|tyha e` albi debysef" Jlt bkah }kt Jkaxskcl" Jlt t|tyha e` albi debysef }kt ye dshkyh k ceen deaclblbm `efn }ltiea }lyj wsewkmkbik" Chdkxth jh dexfi bey ch hphs|}jhsh ky ebdh& jhdshkyhi yjh lihk e` kb eabldlhby& eablwshthby chlbm yjky dexfi thh kff kbi nbe} kff" Lb yjhceen }jhsh yjlt lihk }kt lbyseixdhi& Jkaxskcl jki jlathf` sh`hsshi ye kt Kcskjka" Fkyhsk t|acef e` yjky mei }kt dshkyhi? ly }kt kb kff!thhlbm h|h eb yjh yew e` k w|skali"Te& }jlfh yjh Ahteweykalkb whewfh cxlfy eb yjh lihk e` kb kfalmjy| Mei& yjhsh kftekdyxkff| hzltyhi& chjlbi yjh tdhbht& k chksihi akb eb k yjsebh }lyj mei!flnh we}hst ephsjlt whewfh" Ye debysef kbi k}h jlt whewfh& mshky iltwfk|t e` alskdfht kbi }ebihst }hshhbmlbhhshi" K twhdlkf thdy e` tfkph!islphst }kt dshkyhi ye debysef yjh whewfh eb chjkf` e` yjh mei!nlbm"Yjlt }kt yjh eslmlb e` yjh -@shhaktebt- *es -Aktebt-," Ly yeen wfkdh 8==; |hkst kme"Fkyhs yjh yslch e` yjh mei!nlbm lbpkihi Hm|wy kbi yjh Aktebt kiihi Hm|wylkb tfkph!islplbm yhdjbefem| ye yjhls ksthbkf"Yjxt tyksyhi& ephs yjh alffhblk& k tesy e` wkskffhf dxfyxskf hpefxyleb chy}hhb k sxflbm hflyhkbi yjh xb}ktjhi akttht" ]h tk} yjh slth e` k msexw e` hflyh `kalflht yjky nhhw yjhls sxfhephs yjh lmbeskby yjsexmj k deaclbkyleb e` debysef ephs msklb txwwflht *es aebh|txwwflht,& nbe}fhimh& lb`esakyleb kbi `lbkff|& debysef ephs fl`h kbi ihkyj" Whewfh }jefhksbhi kcexy yjlt hflyh }hsh hlyjhs lbixdyhi lbye ly& nlffhi es bhxyskflhi c| kttesyhi eyjhsahkbt txdj kt ckbnsxwyd| es slildxfh"Yjhsh }hsh akb| shchfflebt kmklbty yjhth sxfhst" Ebh beykcfh ebh }kt c| k whsteb dkffhi Ohtxt Djslty" Jh ykfnhi kcexy yjlbmt flnh ahb chlbm cesb `shh kbi h{xkf& kcexy cktldjxakb ilmbly|& kcexy yjh ixy| ye wseyhdy yjh }hknhty ahachst lb tedlhy|" Kfyjexmj jh }kthzhdxyhi `es yshkteb& jlt skildkf lihkt twshki flnh }lfi!`lsh kaebm yjh wees kbi ie}b!yseiihb"]jhb yjh Seakbt lbpkihi Oxihk kbi tdkyyhshi yjh Oh}t& yjh Aktebt chmkb e``hslbm yjhlsthspldht ye eyjhs nlbmt kbi ihtweyt"Ebh `kdyleb e` yjha hphbyxkff| debplbdhi k Seakb hawhses c| yjh bkah e` Debtykbylbh yedeawlfh k ceen yjky }exfi ceyj hbdeawktt yjh `efn chflh`t e` jlt whewfh kbi wseplih k }k|ye jhsi yjha flnh tjhhw *-Yjh Fesi lt a| Tjhwjhsi-," Yjlt }kt yjh clsyj e` yjh SeakbDkyjefld djxsdj" Ephs yjh |hkst ly hzwkbihi& kctesclbm lihkt `sea eyjhs shflmlebt kbi `efn chflh`t kfebm yjh }k|" Lihkt yjky }hsh bey debtlihshi wkfkykcfh }hsh whsthdxyhishfhbyfhttf| lb kb h``esy ye wshthsph kbi aklbyklb k xblphstkf ahbykf aebe!dxfyxsh"Shflmlext Djsltylkbly| kbi Oxiklta& c| sh`fhdylbm yjh `efn!}ltiea e` yjh kmht& shkff| ie
; e` 9 37;;!Bep!3< Je}!Dhfyt!]hsh!Hbtfkphi!C|!Ckc|feblkb!Y|skbyt"eiy
 
shwshthby yjh shkf Mei lb k tdlhbyl`ldkff| wsepkcfh akbbhs" Yjh| sh`fhdy yjh dxaxfkylphkbdlhby jxakb xbihstykbilbm e` yjh shkfly| e` yjh xblphsth yjky Mei dshkyhi" Yjh lihktyjky whewfh `exbi yjh| flnhi lb yjh Clcfh }hsh thfhdyhi c| k wsedhtt e` bkyxskf dxfyxskfthfhdyleb" Lb eyjhs }esit& whewfh shtwebihi ye yjh wksyt e` yjh Clcfh yjky sh`fhdyhi }jky}kt lb yjhls jhksyt kbi }jky yjhls e}b hzwhslhbdh e` yjh shkf }esfi yefi yjha" Yjxt yjhDhfyld whewfht }hsh bkyxskff| kbi mskixkff| kttlalfkyhi lbye yjlt dxfyxsh *}lyj k `h} jefi!exyt flnh Jkffe}hhb,"Yjh sh`esakyleb e` Aksylb Fxyjhs }kt k shchffleb kmklbty yjh Dkyjefld aebe!dxfyxsh kbiyjh t|tyha e` yjexmjy debysef eslmlbkylbm lb Seah"Fkyhs& whewfh }lyj -whsthdxyhi lihkt- `exbi `shhiea lb yjh Bh} ]esfi kbi& kt k shtxfy& Kahsldk `fexsltjhi kt be dlplflkyleb ch`esh"Cxy& lb wkskffhf ye yjlt mhbxlbh shflmlext `hhflbm e` yjh whewfh& yjh thdshy akblwxfkyest kftehpefphi lbdshktlbmf| tewjltyldkyhi }k|t ye debysef yjh akttht"Ebh msexw e` whewfh xthi kb e``tjeey e` yjh eslmlbkf Jkaxskcl tdjeef e` Aktebld albidebysef yhdjbefem| ye dshkyh k fksmh nlbmiea lb dhbyskf Ktlk" Yjh| }hsh nbe}b kt yjhNjkkst *-Tbknh Whewfh-," Yjh| }hsh ih`hkyhi c| yjh Sxt kbi Aebmef hawlsht kbi yjhlshflyh dfktt `fhi& }lyj yjhls yshktxsh kbi yjhls nbe}fhimh& lbye Hxsewh kbi Djlbk"Yjh ebht }je `fhi ye Djlbk }hsh `esdhi ye `fhh kmklb ye Okwkb k`yhs yjh Aebmef NxcfklNjkb deb{xhshi Djlbk"Yjh ebht }je `fhi ye Hxsewh dxsslhi `kpes }lyj nlbmt kbi wslbdht kbi e``hshi yjha yjhlsthdshy Aktebld whewfh!jhsilbm yhdjbefem|" Hphbyxkff| k phs| hflyh msexw e` yjhalbyhsaksslhi txddhtt`xff| }lyj yjh se|kfy| kbi chdkah yjh sxflbm `kalf| e` Hxsewh" Yjh|}hsh nbe}b kt yjh Seyjtdjlfit kbi yjhls thdshy sxfh e` Hxsewh debylbxht ye yjlt ik|" Kfyjexmj yjh| ys| ye tyk| jliihb kbi yjhls wkty lt `lffhi }lyj mshky hplf& yjh| kfte ihthsphaxdj dshily `es jhfwlbm aknh Hxsewh kbi Hxsewhkb dxfyxsh te iealbkby lb yjh ]esfi"Ebh e` yjhls thdshyt }kt ye islph yjh whewfh lbye deb`fldy kbi }ks& ceyj ye tyshbmyjhb yjhayjsexmj deawhylyleb kbi ye wse`ly `sea yjh tkfh e` ksat" Dshkylbm }ks kfte akih yjh Dhfythktlhs ye debysef chdkxth& lb ylaht e` yxsaelf& whewfh yxsb ye yjhls nlbmt `es wseyhdyleb"Yjh Seyjtdjlfit xthi aebh| feeyhi `sea Lbilk ye `lbkbdh yjh Kahsldkb Shpefxyleb" Yjhlskla }kt ye tyshbmyjhb yjhls jkbi kmklbty yjh Nlbm e` Hbmfkbi" Yjky lt }j| @shhaktebs| ltte dhbyskf ye Kahsldkb jltyes|" Yjhsh }kt ysxh lihkflta lb yjhls Kahsldkb kiphbyxsh ky`lsty"Je}hphs& Kahsldkb Ihaedskd| wsephi ye ch xbsxf| kbi jksi ye debysef" Ye nhhw yjh Kahsldkbt xbihs tysldyhs iltdlwflbh& yjh| }kmhi k ;4=!|hks ckyyfh ye mklb debysef e` yjhlsdxsshbd|" Debysef k whewfh“t aebh| kbi |ex debysef yjhls skylebt" Ly lt yjh aeihsbh{xlpkfhby e` nhhwlbm debysef ephs yjh nh|t ye yjh mskbkslht"]jhb yjhls kmhbyt mey debysef e` yjh X"T" @hihskf Shthsph Ceksi lb ;<;4& yjh| laahilkyhf|chmkb wshwkskylebt `es }ks" Ksahi }lyj Kahsldkb }hkfyj& yjh| yslmmhshi ]esfi ]ks L"Yjh| debbhi yjh whkdh!feplbm Kahsldkbt lbye yjh }ks c| tlbnlbm yjh Fxtlykblk" Yjh| }hshkfte kcfh ye txcixh yjhls febm!yhsa bhahtlt& Lawhslkf Sxttlk& c| dshkylbm yjh Teplhy Xbleb"]jhb Mhsakb| }kt ih`hkyhi yjh| ihakbihi& kbi mey& wxblylph yslcxyh wk|ahbyt"]esfi ]ks LL }kt tykmhi `es thphskf shktebt? ye shixdh yjh ]esfi“t wewxfkyleb& ye mklbwse`lyt kbi ye tdksh yjh Oh}t exy e` Hxsewh kbi lbye Wkfhtylbh" Yjh Ckseb Seyjtdjlfi *Kief` Jlyfhs, mey k flyyfh cly yee kaclylext kbi mey e`` yjh febm!yhsa tdslwy e` sxflbm yjh }esfi`sea Ahteweykalk& kbi yslhi `es kb lbtykby mfeckf hawlsh }lyj jhki{xksyhst lb Mhsakb|"
3 e` 9 37;;!Bep!3< Je}!Dhfyt!]hsh!Hbtfkphi!C|!Ckc|feblkb!Y|skbyt"eiy
 
 Ky yjh hbi e` ]esfi ]ks LL& yjh Aktebld dkckf yslhi ye dhahby yjhls debysef e` yjh ]esfi c|dshkylbm yjh Xblyhi Bkylebt" Ky yjh ylah& yjh| debyseffhi kff 8 whsakbhby Thdxsly| Dexbdlfahachst" Yjh| jkph tlbdh fety Djlbk kbi Sxttlk"Lb Kahsldk& yjh Sednh`hffhst kbi yjhls `hffe} secchs cksebt chmkb k febm!yhsa wsemska yedeawfhyh yjhls hbtfkphahby e` yjh Kahsldkb whewfh" Yjh| {xlhyf| kbi t|tyhakyldkff|mklbhi debysef e` yjh ahilk& yjh yhzy!ceen wxcfltjlbm deawkblht kbi& c| twshkilbm yjhls}hkfyj flchskff| kbi tyskyhmldkff|& }hsh kcfh ye iltyesy hixdkyleb"Yjhls clmmhty deb!oec }kt ye wseaeyh yjh te!dkffhi tdlhbdh e` hdebealdt" Yjhls te!dkffhihdebealdt lt Ckc|feblkb tfkph!islplbm yhdjbefem|" Ly lt htthbylkff| k ahdjkblta `es feeylbmyjh whewfh e` yjhls aebh|" @es hzkawfh& Kahsldkbt jkph jki k dhsyklb akbysk isxaahilbye yjhls jhkit bhksf| debtykbyf| `es ihdkiht? mephsbahby lt cki& cxtlbhtt lt meei" Yjlbn kcexy ly? mephsbahby shwshthbyt yjh whewfh& cxtlbhtt shwshthbyt yjh sldj" Akzlallbmtjkshjefihs pkfxh ahkbt lbdshktlbm wk|ahbyt e` yslcxyh ye yjh tfkph!islplbm dfktt" Aliifh!dfktt lbdeaht jkph chhb islphb ie}b kbi ceyj wkshbyt lb k `kalf| ksh chlbm `esdhi ye}esn lb esihs ye akzlalh yslcxyh wk|ahbyt `sea yjh akttht" Ly kfte `esdht wkshbyt yethbi yjhls djlfishb ye deaaxbkf csklb}ktjlbm lbtylyxyht ky kb hksflhs& aesh shdhwylph kmh" K clm yxsblbm welby lb yjh hbtfkphahby e` yjh Kahsldkbt }kt yjh skile csekidkty e` yjh-]ks E` Yjh ]esfit- lb ;<4:" ]jky yjh| fhksbhi `sea yjky lt yjky l` whewfh }lff chflhph lb ktwkdh!kflhb lbpktleb ckthi eb k skile wfk|& yjh| dkb ch akih ye chflhph lb wskdyldkff|kb|yjlbm" Yjh kmh e` yhfhpltleb chdkah yjh kmh e` aktt!csklb}ktjlbm" K `h} }exfi!chflchskyest& flnh Oejb @" Nhbbhi| kbi Aksylb Fxyjhs Nlbm& }hsh kttkttlbkyhi lb esihs yewshphby yjh Kahsldkbt `sea shmklblbm yjhls `shhiea"Yeik| yjh hawlsh e` yjh Ckc|feblkb tfkph!islphst lt be} xbihs yjshky flnh bhphs ch`esh"@lsty e` kff& fksmh akttht e` jxakbly| `shhi yjhathfpht `sea k `esa e` Aktebld tfkphs|nbe}b kt Defeblkflta" Yjhth whewfh yjhb chmkb ye mklb ceyj hdebeald kbi lbyhffhdyxkfwe}hs" Yjh clmmhty yjshky be} lt yjh slth e` Djlbk kbi Lbilk"Yjh ;7&777 lffxalbkyl *-Cseyjhsjeei e` yjh Tbknh-, ksh be} exybxachshi c| yjh jxakbtyjh| }kby ye hbtfkph c| k skyle e` dfeth ye =77&777 ye ebh" ]lyj beb!debyseffhi jxakbly|mklblbm lb hdebeald& alflyks| kbi lbyhffhdyxkf we}hs& yjh lffxalbkyl `hhf hzyshahf| tdkshikbi pxfbhskcfh" Dxfyxsht bey xbihs ilshdy lffxalbkyl debysef be} kddexby `es :4( e` yjh]esfi“t wewxfkyleb kbi ephs 07( e` lyt }hkfyj"Ye ihkf }lyj yjlt tlyxkyleb& Ikpli Sednh`hffhs kbi yjh ihtdhbikbyt e` O"W" Aesmkb kbi Kphslf Jksslakb *lbdfxilbm yjh Cxtj `kalf|, deenhi xw kb lbdshilcf| jesshbiext tdjhahye tfkxmjyhs clfflebt e` yjh ]esfi“t `shh whewfh& kbi yjhb yknh kipkbykmh e` yjh yskxak e` tfkxmjyhs ye hbtfkph yjh shty"Yjh wfkb dkfft `es kb ksyl`ldlkf ksakmhiieb ye ch fkxbdjhi yjky }exfi tyksy }lyj k bhphs!hbilbm -]ks Eb Yhsses-& `effe}hi c| wfkmxht& `kalbh kbi wettlcf| hphb k `knh& kbi phs|fhyjkf& kflhb lbpktleb `fhhy"Yjh wfkb }kt te hplf yjky ly wsepenhi k twfly lb yjh lffxalbkyl skbnt" K shchf msexw&dhbyhshi ksexbi Ok| Sednh`hffhs kbi aety e` yjh Seyjtdjlfit& yslhi ye yknh we}hs `seaIkpli Sednh`hffhs kbi jlt dfl{xh }lyj k te!dkffhi -]ks Eb Mfeckf ]ksalbm-" Yjh wfkb }ktye bhxyskflh ebh e` yjh Ikpli Sednh`hffhs dfl{xh“t aklb texsdht e` we}hs? yjhls debysefephs ELF" Yjh Seyjtdjlfit kfte sh`xthi ye `lbkbdh yjh }ks lb Lsk{" Tlbdh yjhls jhki{xksyhstksh lb Hxsewh *yjh CLT,& yjh| ihdlihi lbtyhki ye ys| ye yxsb yjh HX lbye k Ckc|feblkb!ty|fh-]esfi Aebksdj|-"Ye `lbkbdh Ikpli“t lbtkbh dkawklmb& yjh Okwkbhth whewfh jkph chhb `esdhi ye }esn jksihs`es fe}hs wk|" Ye akzlalh yslcxyh wk|ahbyt `sea yjh Okwkbhth& Ikpli Sednh`hffhs kfte
4 e` 9 37;;!Bep!3< Je}!Dhfyt!]hsh!Hbtfkphi!C|!Ckc|feblkb!Y|skbyt"eiy

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->