Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
modelar_1967-07

modelar_1967-07

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 2,360 |Likes:
Published by mirec_borec
Časopis Modelár 07/1967
Časopis Modelár 07/1967

More info:

Published by: mirec_borec on Jan 05, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/09/2014

pdf

text

original

 
~I.
.I
.
r
iiiIII
;
STRANY.
2-3
 
NAŠiMODELÁRI
~
.
r
I
.
-.
~c'
,
I
.'c
I
.
Sctyrstupnovoumaketounemec.kévojenskérake-tyRheinbotelétalnaletošnímDub.nickémmájiB.FrýdeckýzOstra-vyRCmodelZd.KalábazBenátekn.jiz.orozpetí1380mmsmotoremFok1,5cm'.jednokanálovýprijímacMinoovládásmerovkupomociod.stredivéhoserva
I
-
-
UpoutanámaketaMustangP51DjiNhoKrauzezHrobuuDuchcovabyladruhánatamnísoutežic.168
c'
.
1
!
----
MaketuzáchrannélodiTh.HeusssfunkcnímclunemTedjepostavilzGraup.nerovystavebniceF.jelínekzC.Budejovic.Vmerítku1:25jsoulode928a260mmdlouhé,váží4100a300g.Rízeníje8kanálovouRCsoupravou
----
 
Oc'pro
mode/úri?
Milan
PAVLAS
StaršímpatníkUmsnadtilUlekpripomene'platypfedlecnéhoSpolkuproochranuzvírat.PrávemseprolOohradí,žemodeláripfecenejsoužádná"nemátvár"amohousvéprosbypfedstnapríslušnýchmístech.Zajis.Oemstejnéjepravda,ženapríkladpri-pomínkykpoctu,soboa,,služ"(najmétzv.silko)modelárschprodejenjsoupfednášenyužpfesdesetletajestlisenécozménilo,taksotvaklepšímu.Nepovažujemeprotototosemnépodotknuzanadbytec.
Ksepsánívšeho,cotížísrdcemodelár-ská,bylobytrebavydatspeciálníknihupráníastížností.Vtomtocláneckuprotosoustfedmepozornostnapouhédvapro-blémyzBrna,snadproto,ženejsouspe-cifickybrnenské.LETECTfMODELMImajívBrnedávnétradiceaúspechy.Najdemezdemistryriaradiemi'ízenémotorovémo-delyorozpetístatnéhokondorainapo-kojové"mouchy,"kterébyspoi'ádalroz-zui'enývrabec.Ovšemtojezáležitostsvazarmovcu,víceménedospelých,za-tímcodítkaškoloupovinnáužlétazápasísnedostatkemvšehodruhu,odzkuše-nostíavedomostíažpomateriálaodbornévedení.
Tu
atamnajdemepárchlapclivesvazarmovskémkroužku,nekdesepra-cujeveškole,aletonicnemenínaskutec-nosti,žeSvazarmmámnohovýbornýchodborniku,zatímcoškolácinemajíve-doucíatudížanikroužky.Napi'íkladkrajskýDIimpionýruamládežemápeknéadobi'evybavenédHnya
-
vživomkroužkumá12leteckýchmodelái'u,ve-denýchdvemastudenty.Prostemalér!Protoženeníjasnákompetence,neníanidohodya
technika,kterábymelabýtvpionýrsképrácivpopredízájmu,jespíšvpozadí,.protoženemáprodetischopnévedoucí.
Vážnebychomužmeliopustitsystém,podiektehoodetiamládežpecujeteore-tickykdekdo,aleve~kutecnostipakde-lajínecovšichnianecožádný.Pra-covníklimPOmusíbýtjasné,žebezod-borníkunemohoutechnickékroužkypra-covataSvazarmuzaseti'ebapi'ipomenout,žesotvamuževbudoucnuocekávatsou-težníúspechyoddvacetiletých,zanedbává-lidnespécio12-13leté!Jetedyti'ebadohody,aledohodyvedoucíkcinIim,nejenkesmutneužproslulýmprohlášením,žeechno"budezajišteno."DRUHÝPROBLÉMnáspakpi'ivádíkdosudunásmáloznámémodelái'skédisciplíne:
dráhovémodelyautomobilú.
Jetoonenslot-racing,vzahranicítakpopulárnízávodproelektrickáautícka.Mámeužnekolikdrahiunás,snadjednaznejlepšíchjeprávevBrne,ataknapi'edpárslovoní.Je22metrodlouhá,svý-bornýmgumompovrchem,pi'ehledná
arychlá
-
modelynaníjezdíokruhza8až6vtei'in.Užtedzdemajíclenové44.ZOSvazarmuodpracovánokolem2000hod.atoještepi'ibudefotoelektrickýpocítackol,svetelnýukazatelvýsledku,rozhlasovýdispecinkapodobné"malic-kosti".
(Dokoncenínastr.12)
MODELAR.7/1967
modelár'
MhfcNfKSVAZARMU
7/67
XVIII
.
cervenec
CO,JJ;EP)I(AHME
~~=r~b1HaJI.
HanepBoHCTpaHHl.\e6JIQJ'<KH
.
PAKETbI:
Pal<eTOnnaHelta2
.
HHTepecHble
coo6~e-
HH"opaKeTax2
.
,JJ;y6HHI.\KHHMaH19673
.
lqeMnHOHaTBoeHHbIXYqHJIIill13
.
Pf-
YTIPABJIEHHE:225KMfqacHeXBaTHJIol4
.
HoroKoMaH/lHa"J>fynpaBJIHeMa>lMO/leJIbSkylark
5
.
PfynpaBJI>leMbIHKOMnneKTPoveJaHHe-
CKOJIbKOaaMeqanHHKHeMY5-7
.
PfynpaB-
n.seM81Il<oHcynl:.TaQlul7.O.n;HoKoMaHAHble
pfynpaBJI>leMbleMO/leJIH1rJIaBaMHCY/lbH7,
10
CAMOJIt1TbI:r,JJ;p-CTpaHaHeHaBeCTHaa?8
.
HannaCTMaccJIl06HTeJIbCKH
9-10
.
HCTOpH-
qeCKHeMaKeTbICTOq}{HspeHHRcneqmuIHcToB
II
.
PinkLad,'66HaCIIIA12.PeKOp/lHa>l
A-2HaHTaJIHH13
.
Y
cOBepmeHCTBOBaHHe
MOTopa
Jena113
..
MeTaTeJIbHbIHnJIaHep
Mini14
.
MOTopHaaMO/leJIbStalt15
.
ABTOMOBHJIH:PeJIbCOBblHaBTOM06HJIb
KJIaCCaBIJuniorIMI367'15-19
.
COBeThI
KOHcTp.YKTOpaMpeJIbCOBbIXMO/leJIeH18
..
CA-
MOJIETbI:KaqeCTBeHHblenponeJIJIepb'/lJI"
MO/leJIeHCpeaHHOBblMMOTOpqHKOM
20
.
t.J:eM-
nHOHaTMlipa1967(Bt.J:CCP)21
.
CnOpTHB-HoeBocKpeceHbe22
.
Hal.\eHTPaJIbHOHCeKI.\HH23
.
AMepHKaHCKHHHCTpe6HTeJIbP-51,JJ;Mu-stang24-25
.
)l{EJIE3HbIE,JJ;OPOrH:
TIpHrJIameHHeBOCTpaBY26
.
,JJ;onOJIHHTe
CBOHCOpTHMeHTKOJIeHH26--27
.
ElI\SpaaHropeH6epr196727
.
CY,JJ;A:4>JIarH2npo-/lOIDKeHHe)28-29
.
Me>K/lYHapo/lHblecopeB-HOBaHH"nopfynpaBJIHeMblMMO/leJI"MBt.J:CCP
30
06'hHSneHHH31
.
HeKoTopbIesnet.I3Tne-
BH>I06EXPO6732
CONTENT
Editoriall,II.On
thecover.MODEL
ROCKETS:Deltaboost-glider2
.
Rocket
news2
-
'67MayofDubnica3.First
ChampionshipofMilitarySchools3
.
RA-DIOCONTROL:225km.p.h.islittle4
.
SkylarkamultichannelR(Cplane5
.
Povela
anew
RfC
set5-7
.
Consultingthe
RfC
mo-dels7
.
RCC1bycontestofficer7,
10.
MODELAIRPLANES:EastGermany
-
unknowland?8
.
Amateurandplasticmaterials
9-10
.
Historicalscalemodelsbyexpert
II
.
'66PinkLadyanamericancontrollinemodel12
.
!talianA-2glider13
.
AdjustementoftheJena1engine13
.
Miniahandlaunchedglider14
.
Startagaspoweredplane15
.
MODELCARS:JUNIORIMI367aBlclassslotracingcar15-19
.
Tipsforslotracingcompetitors18
.
MODELAIRPLANES:Agoodpropsformbberpower
20
.'67Free
FlightWorldChampionship(heldatCSSR)21
.
portsSunday22
.
Fromthecentralsection23
.
AmericanfighterP51DMustang24-25
.
MODELRAILWAYS:InvitationtoOstrava
26
.
CompleteyourassortmentoftheNrails
26-27
.'67InternationalmodelfairinNu-
rembergonceagain27
.
MODELSHIPS:Theflags(2ndcont.)28-29.
.
RfCmodelboats
Internationalcompetition
-
CSSR
30
.
Adver-tisements31
.
AfewimpressionsfromEXPO'6732
-
INHi\LT
Leitartikell
.
ZumTitelbildl
.
RAKETEN:Raketen-gleiterDelta2
.
InteressantestiberRaketen2
.
DubnitzerMai19673
.
I.Meisterschaft
derMilirschulen3
.
FERNSTEUERUNG:
225KmfSt.
langtenicht!4
.
ModeliSkylark5Neue
RfC
AnIagePovela5-7
.
RfC
Bera-tungsecke7
.
RCC1
-
Kategorievoneinem
Punktrichtereschätzt,
10
.FLUGZEUGE:
DDR
-
einunbekanntesLand?8
.
ModellbauausplastischemMaterial
9-10
.
HistorischeMaketenfachmännischgesehenII
.
PinkLady'66ausUSA12.SpitzenA-2ausItaiien13
.
DieRegelungdesJena-IMotors13
.
WurfgleiterMini14
.
Motor-ModeliStart15
.
AUTOMOBILE:SlotracingModeliderKlasseBIJUNIORIMI36715-19
.
RatsftirdieWettbewerbsteilnehmerimslotracing18
.
FLUGZEUGE:GutePropellerCtirGummi-Motormodelle
20
.
Weltmeisterschaften1967
(CSSR)21
.
Sport-Sonntag22
.
Ausder
Zentralsektion23
.
AmerikanischesJagdflug-zeugP-5IDMustang24-25
.
EISENBAHN:
EinladungnachOstrava26
.
FtillenSiesich
dasSortimentderGleiseNnachl26-27
.
NocheinmalNtirnberg196727
.
SCHIFFE:FIag-gen(2.Forts.)28-29
.
InternationalerBewemderR(CModelleinderCSSR
30
.
InsertiOll
31
.
EinigeEindrtickevarnEXPO
6732

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
olin liked this
Jiří Ševčík liked this
Tereza Kulovaná liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->