Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Postura 1: Mi Bono Seguro

Postura 1: Mi Bono Seguro

Ratings: (0)|Views: 221 |Likes:
En este documento se resumen los principales desafíos que hereda el programa de transferencias monetarias condicionadas inicialmente denominado Mi Familia Progresa y se plantean recomendaciones para orientar su futuro bajo su nueva denominación Mi Bono Seguro.
En este documento se resumen los principales desafíos que hereda el programa de transferencias monetarias condicionadas inicialmente denominado Mi Familia Progresa y se plantean recomendaciones para orientar su futuro bajo su nueva denominación Mi Bono Seguro.

More info:

Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/26/2014

pdf

text

original

 
Nc zhqh`i t nc l~p~vi`nc zviovhgh
Fibi Qno~vi
 
Nb nqpn `ia~gnbpi qn vnq~gnb ciq zvdbadzhcnq `nqhlçiq x~n mnvn`h nc zviovhgh `n pvhbqlnvnbadhq gibnphvdhq aib`dadibh`hq dbdadhcgnbpn `nbigdbh`i 
Gd Lhgdcdh Zviovnqh
t qn zchbpnhb vnaignb`hadibnq zhvh ivdnbphv q~ l~p~vi fhki q~ b~n|h `nbigdbhadñb 
Gd Fibi Qno~vi"
Nc avnadgdnbpi naibñgdai nq ~b db`dah`iv x~n vnq~gn ch ahzhad`h``nc zhçq zhvh hcahb{hv ~b ghtiv bd|nc `n |d`h `n q~q mhfdphbpnq" NbO~hpnghch `~vhbpn nc znvçi`i 84>:'6::?# nc avnadgdnbpi zvign`dihb~hc `nc ZDF ziv mhfdphbpn l~n 8"1>." H nqpn vdpgi `n avnadgdnbpi#~b o~hpnghcpnai zvign`di phv`hvçh hcvn`n`iv `n adba~nbph høiqzhvh `~zcdahv q~ dbovnqi vnhc" H`ngèq# O~hpnghch qn mhahvhapnvd{h`i ziv qnv ~b zhçq aib hcpiq bd|ncnq `n zifvn{h x~n qnaibanbpvhb nb nc èvnh v~vhc" Qnoûb ~b nqp~`di vnhcd{h`i ziv ncFhbai G~b`dhc
8
# ch zvizivadñb `n ch zifchadñb nb qdp~hadñb `nzifvn{h `dqgdb~tñ `n <6. h ><. nbpvn 84=4 t 6:::" Qdb ngfhvoi#nc høi zhqh`i qnoûb ch Nba~nqph Bhadibhc `n Aib`dadibnq `n \d`h-NBAI\D 6:88$# nc >1"?. `n ch zifchadñb -8#640#8=? miohvnq$ qnnbaibpvhfh nb qdp~hadñb `n zifvn{h t nc 81"1. -6?0#110 miohvnq$nb qdp~hadñb `n zifvn{h n}pvngh" Nqpi qdobdldah x~n nc vdpgi`nc avnadgdnbpi naibñgdai `n ciq ûcpdgiq høiq bi mh qd`i q~ldadnbpnzhvh vn`~adv ciq bd|ncnq `n zifvn{h n}dqpnbpnq nb nc zhçq"^bh `n chq cdgdphbpnq zvdbadzhcnq hc avnadgdnbpi naibñgdai nbO~hpnghch nq q~ fhki ahzdphc m~ghbi
6
# ~b nqp~`di vnadnbpn `ncFhbai G~b`dhc
1
# hvo~gnbph x~n
–znqn
h x~n O~hpnghch nq ~b zhçq`n dbovnqi gn`di'fhki# q~ `nqngznøi n`~ahpd|i t ch lhcph `ngnahbdqgiq `n zvipnaadñb qiadhc qib qdgdchvnq h ciq `n zhçqnq `nfhkiq
dbovnqiq‗
" Ziv ci phbpi# qn mhan bnanqhvdi h ch ghtiv fvn|n`h`# nbliahv nql~nv{iq `n zicçpdah zûfcdah zhvh gnkivhv chqahzhad`h`nq `n chq znvqibhq gèq zifvnq"H gn`dh`iq `n ciq høiq bi|nbph `nc qdoci zhqh`i# q~vonb nb Fvhqdct Gä}dai ciq zviovhghq `n pvhbqlnvnbadhq gibnphvdhqaib`dadibh`hq -PGA$ zvnpnb`dnb`i# h aivpi zch{i#hcd|dhv ch zifvn{h -gn`dhbpn ch pvhbqlnvnbadh nb nlnapd|i$ t nb nc chvoizch{i h~gnbphv nc ahzdphc m~ghbi -gn`dhbpn nc a~gzcdgdnbpi `n
Bi" 8# O~hpnghch 81 `n k~bdi `n 6:86
8
 
Nc zhqh`i t nc l~p~vi `nc zviovhgh
Gd Fibi Qno~vi 
chq aib`dadibnq$ h ldb `n vigznv nc açva~ci `n pvhbqgdqdñb dbpnvonbnvhadibhc `n chzifvn{h" Nb hfvdc `n 6::= l~n avnh`i nb O~hpnghch nc zviovhgh `n PGA`nbigdbh`i
Gd Lhgdcdh Zviovnqh 
fhki ch aiiv`dbhadñb `n ch AigdqdñbDbpnvdbqpdp~adibhc `n Aimnqdñb Qiadhc# nc a~hc mh pnbd`i ~b vèzd`i avnadgdnbpi nb ncbûgnvi `n znvqibhq x~n hpdnb`n -|nv Ovèldai 8$# ci a~hc dgzcdañ ~b pvhqchzn nbpvnchq nphzhq `n `dqnøi n dgzcngnbphadñb t ~bh `nghb`h `n vna~vqiq ldbhbadnviq"Qnoûb ~b dblivgn `n ch n|hc~hadñb `n dgzhapi `nc zviovhgh# vnhcd{h`h ziv ncDbqpdp~pi Bhadibhc `n Qhc~` Zûfcdah `n Gä}dai
0
# nb hfvdc `n 6:88 nc zviovhghfnbnldadñ h 48?#11: lhgdcdhq# `dqpvdf~d`hq nb 1:? g~bdadzdiq nb nc zhçq# `npi`iq ciq `nzhvphgnbpiq `n O~hpnghch" Nb ch n|hc~hadñb `n dgzhapi qnnbaibpvhvib nlnapiq ziqdpd|iq nb qhc~`# n`~ahadñb# qdp~hadñb chfivhc t ohqpiq `naibq~gi" Ciq nlnapiq aibqdqpdnvib nb ~b dbavngnbpi `nc 88. nb ciq høiq `nnqaichvd`h` t `nc 0. nb ch phqh `n dbqavdzadñb5 qn vn`~knvib nb 4. ciq vnzivpnq `nnzdqi`diq `n nblnvgn`h` t qn dbavngnbpñ nb 4. ciq bdøiq aib nqx~nghaigzcnpi `n |ha~bhadñb" Hqdgdqgi qn dbavngnbpñ nb 8?. nc bûgnvi `n |dqdphqzhvh vnadfdv hpnbadñb zvnbhphc"Qdb ngfhvoi# nb `d|nvqiq hbècdqdq `nc zviovhgh qn mhb d`nbpdldah`i ~bh qnvdn `n`nqhlçiq x~n `nfn hlvibphv ch hap~hc h`gdbdqpvhadñb# ciq a~hcnq qib zvnqnbph`iqnb nc qdo~dnbpn hzhvph`i"
L~nbpn; nchfivhadñb zvizdh h zhvpdv `n adlvhq `nc zviovhgh
Gd Lhgdcdh Zviovnqh 
t `n ch Zvnqd`nbadh `n ch Vnzûfcdah"
Ovèldai 8; N|ic~adñb `nc bûgnvi `n lhgdcdhq fnbnldadhvdhq `nc zviovhgh
Gd Lhgdcdh Zviovnqh 
6
 
 
Nc zvdbadzhc `nqhlçi nq avnhv q~dbqpdp~adibhcd`h` nb nc ghvai `n ~bqdqpngh dbpnovh`i `n zvipnaadñb qiadhccdgdphb`i ciq vdnqoiq `n acdnbpncdqgi x~nqib qnøhch`iq nb |hvdiq nqp~`diqvnadnbpnq `nc zviovhgh
>
" Nb nc aivpizch{i qn hlvibph nc `nqhlçi `n gnkivhv chqncnaadñb `n fnbnldadhvdiq `nc zviovhghh ch zifchadñb gèq zifvn t hc gdqgipdngzi ciovhv q~qiqpnbdfdcd`h` ldbhbadnvh" Aigi cignbadibh Qpndb# N" -6::=$
<
"
–Nc
ä}dpi `nciq zviovhghq `n PGA onbnvh zvnqdibnqzicçpdahq zhvh q~ vèzd`h n}zhbqdñb# cix~n z~n`n aibpvdf~dv h dbavngnbphv chahvoh ldqahc t vn`~adv q~ ovh`i `nliahcd{hadñb"
Nq bnanqhvdi gnbadibhv x~n nc db`dah`iv dgzivphbpn nb nqpiqzviovhghq bi nq nc bûgnvi `nznvqibhq fnbnldadh`hq# qdbi chnlnapd|d`h` aib x~n ciovhb x~n ciqfnbnldadhvdiq dbavngnbpnb q~ ahzdphcm~ghbi" Qnoûb ch NBAI\D 6:88# nc><"0. `n ciq fnbnldadhvdiq `nc zviovhghnvhb zifvnq bi n}pvngiq t nc 66"?.nvhb bi zifvnq" H`dadibhcgnbpn# ncdbavngnbpi `n fnbnldadhvdiq bi l~nhaigzhøh`i `nc zvnq~z~nqpi bnanqhvdizhvh a~gzcdv aib nc `dqnøi päabdai `nczviovhgh x~n aibqdqpçh nb fvdb`hv qndqpvhbqlnvnbadhq fdgnqpvhcnq hc høi" Ziv nkngzci# nb ZB^@ -6:88; 8<$
?
qn`nqphahfh x~n
–`h`iq
ciq bd|ncnq`n aifnvp~vh hap~hcnq# ~b lhapiv avçpdai`~vhbpn ciq qdo~dnbpnq oifdnvbiqqnvè ohvhbpd{hv nc ldbhbadhgdnbpiq~ldadnbpn zhvh ghbpnbnv nc bd|nc `niznvhadñb hap~hc -
$ zhvh nc høi 6:88 qna~nbph aib ~b zvnq~z~nqpi hzvifh`i`n hcvn`n`iv `n X"8"6 gdcnq `n gdccibnq#h znqhv `n x~n nc aiqpi `n vnhcd{hv <zhoiq hb~hcnq ziv |hciv `n X"<::# h=::#::: lhgdcdhq q~znvh ciq X"6"= gdc
gdccibnq‗
"Ipvi `nqhlçi dgzivphbpn nq dbavngnbphv ch ahzhad`h` `n ciq qnv|dadiq `ncGdbdqpnvdi `n Qhc~` t `n N`~ahadñbzhvh n}zhb`dv q~ zvi|dqdñb -ahbpd`h`$ hldb `n dbaivzivhv ch `nghb`h h`d'adibhc dbanbpd|h`hziv nc zviovhgh
Gd Lhgdcdh Zviovnqh 
" Qn`nfn aibphv aib chahzhad`h` `n zvi'|nnv qnv|dadiq `nahcd`h` x~n nlnapd'|hgnbpn ciovnb db'avngnbphv nc ahzdphcm~ghbi `n q~q~q~hvdiq" Nb nc chvoizch{i# nc dgzhapi vnhc `n chq PGA nqpècdgdph`i ziv ch ahcd`h` `n ch zvi|dqdñb `nciq qnv|dadiq zûfcdaiq# ziv nkngzci#ghtiv hqdqpnbadh nqaichv bi qn pvh`~anh~pigèpdahgnbpn nb ghtiv hzvnb`d{hkn"^b vnpi h`dadibhc x~n qn mnvn`h nq chlhcph `n ~bh nqpvhpnodh `n qhcd`h iovh`~hadñb `n ciq fnbnldadhvdiq x~n qnhaimnvnbpn aib ciq ifknpd|iq x~n nczviovhgh znvqdo~n" Ldbhcgnbpn ahfn`nqphahv aigi ~b `nqhlçi ch lhcph `nqdqpnghq `n dblivghadñb# gibdpivni tn|hc~hadñb x~n znvgdphb vn`~adv ciqvdnqoiq `n nvvivnq# lvh~`n `n zhvpn `n ciqfnbnldadhvdiq t aivv~zadñb `n ciql~badibhvdiq"Nc zhqh`i t nc l~p~vi `nc zviovhgh
Gd Fibi Qno~vi 
1

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->