P. 1
Uvod u prapovijesno društvo

Uvod u prapovijesno društvo

Ratings: (0)|Views: 302 |Likes:
Published by Luka Jurić

More info:

Published by: Luka Jurić on Jun 15, 2012
Copyright:Public Domain

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/05/2013

pdf

text

original

 
[tb { zuizbta`kwob u{ũ~tb
 
Kfam Hkuũic
 khkuwicJlfiam/gbfkhkuwicJddpl/hu
9/ Tua`kfk ”zua`k” zbta`kw~a
 
 
Pi uipmac{ b huti~wck ua`kĆa
 zuizbta`kw~ 
- { tknaoa piziobk{ubzwcah `kpaci pi kzbh{ cb`i oiw pioafi {
 
zuitam{ wk cbuaw~a bzna okbmblapif ‟zuk~zbta`kw~” (kolm/
 zukhaw~buq 
- du/
 zuáhaw~bauk
- ũzio`/
 zukhaw~buai
-~im/
 zukaw~buai
!- cb`a wk zb`itab { zutbf a`km{ 91/ w~bm`kni/ Aicb oa`k wiwtaf `iwob ~cb `k zuta awcbtib
 ~i` apuip (cb`a `k aptknko zukfi zb`f{ zbta`kw~a ama haw~bua`k!- oi`ebm`a `k cionani~ pi o`klbtb i{~buw~tb
iowca zbta`kwoaĆiu a co`aſktoa cua~aĆiu Ghuaw~aio Fbmekgh (9<87‗
98;<!/
 
^bĆoa`k- Fbmekgh `k cbuaw~ab iowca zua`ktwca bemac
 dbuhaw~buawc 
(6 ‟zuk~zbwta`kwoa”! { wtb`af zukio`afi
 9877/ lbnao
k cib bpoic{ pi uipbem`i obua`wck zbta`kw~a b {w~bmaĆko`i iowcbli cuim`i Lbufi
 W~iua`kl (1::
 ‗1>:!/ ^b bei zbĆao`k itob zua`k bmiwci mklkoiuobl Baoi (×úaoo = lkuf/
 
\ņúioip! wi wtb`bf u{ſobf Iwi (Äwau! ap Iwliui oi aw~bci- ũ~b `k zukfi wcioaoitw
caf wilifi
btkmb b okbm{Ćobl ui~i w f`kwoaf Tioafi (Tioau!- zuktbękoao Dukqubf- ~k pi~af be{hti~amb tmiitao{
 
 ũtkwcbl ubi Qolmaoli- b cb`kl `k oitbob zb~kcib a zuta cuim` Obutkũck- Hiuim A/ Ma`kzbcbwa
 (w~obun/ Hiuimnu Héudilua- 8;:
 ‗
177!/
Ob ekp bepaui oi zubemkf w~tiuobli anko~a~k~i Bnaoi a nu{lah macbti ap w~iua`k wcionaoitwck zukni`k-nioiw eawfb ukcma ni wk o`ahbtb tua`kfk
 ‗
 
cb`k `k Fbmekgh bpoiĆab cib ‟zuk~zbta`kwob” ‗
bnobwa oi
wcioaoitwcb ſkm`kpob bei0 ~`/ oi ~pt/ ‟zukuafwcb” a ‟uafwcb ſkm`kpob bei” W`ktkuok K{ubzk (; w~/
 
zu/ Cu/ b >::/ o/k/! a oi ciwoa`k ‟lkufiowcb ſkm`kpob bei” (>::‗8:: o/k/!- ama zic oi zuktacaoũcb
 
‟tkokmwcb uipbem`k” (zuaemaſob b ;;:/ b zutbl tacaoũcbl oizii <17/ lbaok- oi wifbw~io Maoawdiuok
 { Obu~h{feua`a!/
W nu{lk w~uiok- tua`kfk nb Bnaoi zb nkdaoaga`a fbuimb ea wkpi~a tukfkowca {oi~uil foblb nim`k bn nbei
ſkm`kpi0 b obua`wcbl euboĆiobl bei (9<::‗
;:: zu/ Cu/!- a wtk nb obuna`wcbl cifkobl nbei- ~`/nb zutbli oiwkm`itio`i W`ktkuok K{ubzk a Wcionaoita`k oi cui`{ zbwm`kno`kl mknkobl nbei (99
 ‗
9:/ ~aw/zu/ Cu/!/
 
Pioafm`atb `k i `k zb`km{ oi cifkob- euboĆiob a ſkm`kpob bei { fbkuo{ poiobw~ zuta {tkb ~icbęku
  `knio Nioig0 Ghuaw~aio @ýulkowko ^hbfwko (9<88
 ‗984;!- wtb`kbeob lmitoa Ć{tiu peauck w~iuaok
{Cbzkohilko{/ ^hbfwko `k apoab ~{ whkf{ 9874/ { wtbf n`km{
Mknk~uiin ~am Obunawc Bmncqonalhkn 
-
hut/ ‟Tbam`i cubp obua`wck w~iuaok”/
 
 
^hbfwkobti zb`kmi afimi `k- b{ũk- `ko{ tiſo{ zuk~kĆ{/ @bũ { 9/ w~bm`kn{ zu/ Cu/ uafwca z`kwoac
 M{cukga`k (14
 ‗
;;/ zu/o/k/!- { wtbf wzkt{
B zuaubna 
- oizawib `k w~ahbtk0 ³Bu{ſ`k uktob u{ck- obc~a a
 
p{ea e`kũk " ~k cifkoa a bmbfga ũ{fwcbli luio`i " a zmifkoa a blio` ~kc ũ~b ah *m`{a# {zbpoiũk£/ I
 
bfih { oiw~itc{ `k bib0 ³Zbwma`k wk b~cua fbn ſkm`kpi a eubogk " ob ui
ea~a eubog{ poimb wk zua`k bn
ſkm`kpi- `ku `k {wm{ſoa`k zuaubk a beamoa`i£ (
Nk ukw oi~{ui
- T0 9587
 ‗
9588!/
 
Fkę{~af- pi uipmac{ b Fbmekghi- ^hbfwko oa`k { wtbf ui{ uieab ama bpoiĆab zb`if ‟zuk~zbta`kw~a”-
 
oklb `k wifb lbtbuab b ‟w~iuaf tukfkoafi” (
bmn~an 
!/
 
Azic- { a{nah kwk~m`kni zua`ktwca bemac ‟zuk~zbta`kwoa” {ũib `k a { duiog{wca `kpac (
 zuáhaw~buay{k
! azbwma`k { kolmkwca (
 zukhaw~buag
!/
[ duiog{wca li `k {tkb 98>;/ zawig a z{emagaw~ L{w~itk Wámalfioo n,Kagh~him (98:>
 ‗
9884!- i { kolmkwca
 ũcb~wca poiow~tkoac Nioakm \amwbo (9894‗
9815!- cb`a `k zbwma`k kfaluauib { Cioin{ a zbw~ib zbpoi~af
cib zuta zukw`koac Wtk{Ćamaũ~i { ^bubo~{/
 5
\amwbobtb n`kmb
^hk Iughikbmblq ion Zukhaw~buag Iooimw bd Wgb~mion 
(6 ‟Iuhkbmbla`i a zuk~zbta`kwoa
 
ioima ũc
b~wck! eamb `k be`itm`kob 98;9/ lbnaok
 ‗
 
a zukfi `k aplmkob i wk bwmio`ib oi duiog{wck zukmbũck-
 
zukfi `kob` ~kpa oi o`kli `k apuitob `kmbtib o`klbt zbpoioac- obutkũca zbta`kwoaĆiu Zk~ku
 Ionukiw F{ogh (989:
 ‗9847!- cb`a f{ `k ~ua lbaok zua`k zukmbſab i zuboięk kolmkwca zioio pi iowca
 
 dbuhaw~buac 
/
 
@kob b cm`{Ćoah `kmi { 91/ w~bm`kn{- cb`k `k zbfblmb buka~a ito{ zubũmbw~- eami `k co`ali
Zukhaw~buag~afkw
(6 ‟Zuk~zbta`kwoi tukfkoi”! cb`{ `k 984;/ be`itab @bho M{eebc (987>‗
9197!- kolmkwcaeiociu- eabmbl a uioa iuhkbmbl/
 
[ ~b` co`apa- M{eebc `k zuahti~ab a bukoag{ ‟zuk~zbta`kw~”- cib a ^hbfwkobt{ zb`km{ oi cifkob-
 
 
euboĆiob a ſkm`kpob bei/ Fkę{~af- M{eebc `k zuta uiptb`ab cifkob bei oi ~ua k~izk0
 zimkbma~ac 
(w~iub cifkob nbei!-
fkwbma~hag
(wukno`k cifkob nbei! a
okbma~ac 
(obtb"fminb cifkob nbei!/
Lbnaok 98<5/ whkfi wk nim`k uipuinami cini `k duiog{wca iuhkbmbl Lieuakm nk Fbu~ammk~ (9859
 ‗
9818!
uiptb`ab zimkbma~ac oi ‟bo`a” a ‟lbuo`a”/
 
 
Oizbcbo- apfkę{ ~ah dipi- zbĆk~cbf 91;:
&ah duiog{wca lkbmbl a iuhkbmbl Duioìbaw Ebunkw (9191
 ‗
9189!
{fk~o{~ nk `bũ a ‟wuko`a” zimkbma~ac/
 
 
Oi o`kfiĆcbf lbtbuobf zbu{Ć`{- `kob `k tua`kfk zbw~b`imi cboc{ukoga`i apfkę{ {zbuiek zb`fi
 
Tbulkwghagh~k
(ama Ća
w~bl okbmblapfi
Zuîhaw~buak
!- ama im~kuoi~atk
[ulkwghagh~k
- cb`i `k afzmagauimi oi`w~iua`{
bobwob awcbowc{ zbta`kw~/ Nu{li `k aoiĆagi oizbcbo zuktilo{mi- a ~b ap wiuſi`oah uipmbli/
 
 
Zukfi o`kfiĆcbf
[ulkwghagh~k
oiw~ima w{ bemaga zbz{~ huti~wcbl
 zuizbta`kw~ 
- Ćkũcbl
 zuitēc 
- wmbt/
 zuiplbnbtaoi
- zi a fięiuwcbl
řwcbu 
(bwm/ ‟zuitua`kfk”!/ [ u{wcbf wk ~icbęku zb`itab bemac
 
въкищхпъит
- ob nbc `k zuan`ktwci aptknkoagi
въкищхпъиьлщаиб
bw~imi zbzuamaĆob {beaĆi`koi- { u{wcbf
  `k oizbcbo zuktilo{mi cbogkzga`i zutbea~obw~a (
влъепйухжпл пйслщхеп
!- {p pizinobk{ubzwckank`k b zuk~zbta`kw~a (
опищхпъиьлщапл пйслщхеп
!/
Awcbowca wta`k~
 ‗
 
akimob w~io`k ama atm`iũ~tb
 
 
Aicb `k M{cukga`k- b cbli `k ^hbfwko zbw{ab fbkm pi ~ub`kmo{ zb`km{ itok zubũmbw~a- wzbfko{b
 zbfic
zukfi fk~imobf bu{ſ`{- pi o`kli ~b oa`k pizuitb poiĆamb oizukic ‗
zuaubni f{ `k bw~imiankim/
 
Fbuifb oilmiwa~a i cbogkzga`i b oizuk~c{ oa`k eami ~azaĆoi pi zubũmi w~bm`kni a i wk ~kc {Ćtuw~ami {
 fbnkuobf uipnbem`{/
[ io~aga a { nuktobf wta`k~{- a
bznkoa~b wtk b cui`i k{ubzwck ukokwiowk- Ćkw~k w{ eamk whkfk ama b
 
gacmaĆobf uiptb`{ ama b zbw~{zobf zubziio`{ Ćbt`kĆiow~ti/
 
 
Oiw{zub~ ~bfk- zutbea~ob w~io`k eamb `k pifaũm`kob cib oi`emaſk wituũkow~t{/
 
 
W~iubaoa`wci ~uiaga`i lbtbuami `k b Ćk~aua cbpfaĆci bei- zb afkobf
q{lk
(bwm/ ‟`iufbta”!- oiptiok
 zukfi plbnagafi oi cbgca0 9!
wi~qi&
ama
cu~i
&- 5!
~uk~ĉ
&- 7!
tĉziui
a oizbcbo >!
cimaq{li
- a ~a`kcbf
cb`ah Ćbt`kĆiow~tb zubmipa b akimobl w~io`i b zubziw~a/
 
[ wticb` {piw~bzob` dipa zutbea~oi
nhiufi
bzii pi `ko{ Ćk~tu~ao{- i oi cui`{ 9::: zubmipi cubp
 
Ćk~aua bei wta`k~ wk {oaũ~iti a wma`ka zubziw~ wta`k~i a obtb w~tiuio`k/
 
@knio ~icit gacm{w bn w~tiuio`i nb zubziw~a ~ui`k >-9 nb 8-5 fama`iuna lbnaoi- ima zuknw~itm`i ~kc `knionio (~`/ ni
o a obn! { ſatb~{ Euihfk/
 
[ haw~bua`wcbf wfawm{- w~iubaona`wca kz
Fihĉehĉui~i
eab `k wf`kũ~ko { bei cimaq{lk ‗
a oi cui`{ ~bli
bei- cicb wk ciſk { kz{- {wma`ka~ nk fa`kũio`k {ſobw~a ciw~i a pitmii~ nk eiueiua (
fmknnhi
!/
 
Cimaq{li {`kob ea eamb tua`kfk ſkm`kpi- ũ~b zukw~itm`i ziuimkm{ w io~aĆcbf whkfbf b ta`kcbtafi
 
Ćbt`kĆiow~ti- zbĆktũa b ‟pmi~obli bei”/
 7
 
Zbw~b`a a fbl{nobw~ i `k io~aĆci wmaci b wubpitio`{ Ćbt`kĆiow~ti cubp Ćk~aua bei bpoiĆkoi fk~imafi
 wtk fio`kl
w`i`i afimi zuk~kĆk { aoa`wcaf a w~iubauiowcaf zuki`ifi/
 
 
Io~aĆci whkf{ zuta `k apoab luĆca z`kwoac Hkpab (</ w~bm`kn{ zu/ Cu/!- { wtbf `km{
Zbwmbta a nioa 
/
 
Zutbea~oa pmi~oa ub m`{a- ciſk Hkpab- ſat`kma w{ zbz{~ eblbti- ekp luaſo`k wita`kw~a a
wmbebnoa bnf{ck uini a bn ~{lk3 {ta`kc w{ eama wuk~oa a lbpebtima- nimkcb bn nbnaui pmah n{hbti- i cini ea {fuma-eamb `k cib ni w{ ~kc piwzima/ A pkfm`i `k eami zukz{oi beam`i/
 
Wma`kamb `k fio`k wituũkob wukeukoa ub a ~ii `k Pk{w- zukfi Hkpab{- w~tbuab ‟{ſiwo{ a oiwamo{” uiw{
 
euboĆioah ama f`kkoah m`{a (Ἂζΰωὶϊρζ όέγλβζ!/ @kaob af `k ui~btio`k eamb { wug{/ Cbtima w{
 
eubog{- ſat`kma { euboĆioaf bfbtafi- obwama euboĆiob bu{ſ`k/ Ob wtmiioa tmiw~a~af bu{ſ`kf- okw~ima
 w{ ekp afkoi { mknkoaf n{eaoifi Hini/
 
Oiwma`kab ah `k zuitkoa`a ub hkub`i- i pi~af (wiiũo`a! ub ſkm`kpoah m`{a ‗
 
wcmbo uipbu{ a wamoaĆcb`
 
tmiw~a/ Fbuimok w{ tua`kobw~a zubzimk a `koa w{ u{lafi u{ũama luibtk/
 
 
Hkpab `k cbuaw~ab apuip ‟ub"uiwi” (ηδζβχ!- ob zbwma`k nk wk {tua`kſa~a pifawib b ‟be{” ama ‟ta`kc{”/
 
Ciwoa`a luĆca zawga- a zbwma`k o`ah a uafwca- fa`ko`ima w{ okck kmkfko~k ap Hkpabbtbl bzawi/
 
Tkulama`k (<:
 ‗
5: zu/ Cu/!- zuaf`kuagk- zbtkpib `k hkub`k wi pmi~oaf tukfkobf- a { uknbwma`kn{ nbeiaw~ico{b wifb zutb a zbwm`kno`k
 ‗
 
pmi~ob a ſkm`kpob (Kcmblk- AT0 > ‗
 
9<!/ Ob o`klbt fmięa w{tukfkoac
 Btana`k (>7 zu/ Cu/
 ‗9< o/k/! tui~ab wk Ćk~tkubĆmiob` zb`kma0 ‟pmi~b bei (wii apuaĆa~b
i{uki ik~iw
!-
a a{nk oiuiũ~i`k (
 zubmkw
! wukeukoah- f`kkoah"euboĆioah a ſkm`kpoa
h m`{na (Fk~ifbudbpk- A0 81
 ‗
 
 
9;:!/
 
Aw~b ~icb- { io~aĆc{ zukbſe{ b beafi {oa`kmi wk zuki`i b tkmacaf zb~bzafi0 awcbowca ama Blalbt
 
zb~bz- bcboĆab `k wukeukob bei/ Zmi~bo (>58‗>5< zu/ Cu/! `k wfi~uib i `k ~b eab oi`tkna zb~bzi b
 wtah a ni wk nblbnab 9:/::: lbnaoi zua`k o`klbti tukfkoi/ Zbwma`k `k Nk{cimabobt zb~bz uipna`kmab
euboĆiob bei b ſkm`kpobli- bobwob b tukfkoi ſat{nah m`{a/ LuĆca aptbua wzbfao`k `bũ a Niuiobt
 
zb~bz- ob cbo~kcw~ oa`k uipuięko/
 
Zi Ćbt`kci
 
 
Aoa`wck a io~aĆck whkfk b w~{zo`kta~bf zubziio`{ fbl{ wk {wzbuka~a w bznbf ak`bf b ‟zi{
 
Ćbt`kci” cb`i `k zbw~b`imi- zuaf`kuagk- { eaema`wcb` ~uiaga`a/
 
 
[ eaema`wcb` ~uiaga`a Ebl w~tiui Ćbt`kci zukfi wtb`b` wmaga- ũ~b ea poiĆamb i `k Ćbt`kc oi zbĆk~c{
 
wituũko (%A ukĆk Ebl0 ,OiĆaoafb Ćbt`kci oi wtb`{ wmac{- wkea wmaĆoi- i e{k lbwzbiu uaeifi fbuwcaf-
 z~agifi okekwcaf a w~bga & wtb` pkfm`a &
a wtaf lfapitgafi ũ~b z{pk zb pkfm`a),%- Zbw~ A-54!
 
 
[ zbĆk~c{ Ćbt`kc ſata { ui`wcbf tu~{ a wtk ũ~b ~ukei
 
ama ſkma oimipa wk { o`klbtb` emapaoa- cib ebſiowca
 niu/ Wma`kna m`{nwca lua`kh ama okzbwm{h- cb`a li nbtbna { wta`k~ {fauio`i- f{ck- ebma a pmi/
 
[p fb~at b zi{ Ćbt`kĆiow~ti zbtkp{`k wk a zuki`i b Tkmacbf zb~bz{/
 
Eaema`wca zb~bz- ama Obao zb~bz- o
i`Ćkũnk wk {wzbukę{`k w emawcbaw~bĆoaf zuaf`kuafi ‗
w zb~bzbf ap
w{fkuwcbl fa~i b w~tiuio`{- { cb`kf `k lmitoa `{oic Pa{w{ui- aw eieambowcbf aoiĆagbf ~k zuaĆk {
 
Kz{ b Lamlifkũ{- { cb`kf `k zb~bz zukſatab [~oizaũ~af/
 
 
Obao wk zb~bz zbtkp{`k a w luĆcaf fa~bf b Nk{cimabo{- i wmaĆobw~ `k ~{ `bũ tkni `ku ebſiowci wami ũim`k
 
zb~bz cib cipo{ pi wtk tknk apbziĆkobw~a ama bhbmbw~a fkę{ m`{afi ({ w{fkuwcb
&eieambowcb` ~uinaga`a
zb~bo`a fb~at oa`k `iwob apuiſko- eiukf { bĆ{tioaf ~kcw~btafi!/
 
Iucina`i
Pifawib ni
 `k itoi zubũmbw~ eami ebm`i b ioiũo`agk- piuſimi wk b io~ack wtk b cui`i ukokwiowk/
 
 
A ~b `k eamb mblaĆob- {pktũa { bepau Ćao`koag{ i `k ui`wca tu~ ama pmi~ob bei zb kdaoaga`a ~ukeimb ea~a
 
w~io`k ama tua`kfk cii w{ m`{a ſat`kma { bau{ w ebſi
ow~tbf a { wcmin{ w zuaubnbf/>
 
A { ~bf wfawm{ `bũ w{ io~aĆca zawga pifawmama i w{ bw~iga okciiũo`kl oiĆaoi ſatb~i zbw~b`ima { akimoaf
 ziw~buimoaf wuknaoifi- zuaf`kuagk { Iucina`a { cb`b` `k Tkulama`k wf`kw~ab uino`{ wtb`ah
Kcmbli
/
Iucina`i `k zbw
~imi woiſio fb~at ~a`kcbf k{ubzwck ukokwiowk- `ku `k ukokwiowi eami a dbufimob bcuko{~i
 
zukfi zubũmbw~a- ~`/ zukfi ‟zukzbub{” luĆcah a uafwcah akimi cb`k `k w{zub~w~itami wuko`bt`kcbtobf
 wta`k~{ ap cb`kli `k K{ubzi {zuitb apmipami/
Iucina`i `k bw~imi
woiſio- lb~btb iuhk~azwca fb~at wtk b fbkuobl bei- a b ukokwiowk b kzbhk
 ubfio~apfi zbw~{zob `k zb~awcatimi eaema`wc{ wmac{ ui`i/
Poio`k b zubw~bu{ a tukfko{
 
W u{lk w~uiok- ~ukei oilmiwa~a i `k zua`k fbkuobli bei zbpoitio`k wta`k~i a zubũmbw~a eamb `bũ tumb
 
bluioaĆkob/
 
 
Zukfi `k a zua`k eamb ‟imkcah baui” ‗
 
zuaf`kuagk apfkę{ K{ubzk a Nimkcbl aw~bci pi tua`kfk
 fbolbmwcbl faui (
 zix Fbolbmagi
!- ~ictk w{
tkpk btbamk taũk b zuaĆi b Ć{kwafi- oklb b poio`i
 
b imkcaf cui`ktafi w u{cĆa`af c{m~{uifi/
 
 
Aw~b ~icb- zubũmbw~ `k eami taękoi cib uipf`kuob cui~ci/
 
 
Zukfi cuũniowcbf beuiĆ{o{-
ie bualaok f{ona 
- cb`i wk oi`{m`k piuſimi { eapio~wcb` ~uiaga`a
(wtknb 9<::/ { U{wa`a!- wta`k~ `k eab w~tbuko 9/ u{`oi ;::1/ zu/ Cu/
 
A b zbĆk~ci wta`k~i b zb~bzi- zukfi whtinio`{ { 94/ w~bm`kn{- oa`k zub~kcmb oa 5::: lbaoi (%///b
 
Zb~bzi tbkobli- afi mk~ akpkub ∣kw~ w~b zk~kwk~ a ∣kw~%- Tuifkg-
Cuboaci
- 9;<8!
 
Fkę{~af- ukokwiowi `k zukw~itm`imi
fbw~ zukfi fbnkuobf nbe{
- a zbw~{zob wk ~ii zbĆkmb ũaua~a
 
poio`k b wta`k~{ a zubũmbw~a/
 
 
Cm`{Ćob `k eamb
b~cuank ~pt/ Obtbl wta`k~i
- cb`k `k ea~ob {~`kgimb oi k{ubzwci zbafio`i b uipta~c{/
Aonalkok c{m~{uk Ifkua
ck zb~agimk w{ bzukĆoi whtinio`i/
 
 
W `kok w~uiok- ifkuaĆca w~iubw`kabga cb`a w{ oiaplmk ſat`kma { wcmi{ w zuaubbf zbw`k~ama w{ K{ubzm`iok
 
oi akim Iucia`k- ũ~b `k zb~agimb zbpa~atoa w~it0 ~pt/
fkca zuafa~atapif
/
W nu{lk w~uiok ankbmbla`i nbfaoiga`k cb`i `k zui~ami zubgkw cbmboapiga`k pih~a`ktimi `k ni ~k aonalkok
c{m~{uk e{{ zuacipiok cib fio`k tua`kok- ama atm`iĆck/ Ap ~bli nk oiw~i~a
~tuna zuafa~atif
/
Fio`i tua`knobw~ {ta`kc `k ukmi~atoa zb`if- ob okfi ntb`ek ni w{ { foblaf izkc~afi fi~kua`imok

Activity (10)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
avecezare liked this
avecezare liked this
Josip Zorić liked this
marielamart liked this
Kristina Dobra liked this
Kapica22 liked this
ajero liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->