Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
13Activity
P. 1
Case Study in Gamification

Case Study in Gamification

Ratings: (0)|Views: 12,881|Likes:
Published by TeachThought
By Peter Ross
By Peter Ross

More info:

Published by: TeachThought on Jun 15, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

12/16/2014

 
 
Eizm zcihmctsxcx liebgbhizbnozn mcap iz%tbxkxzsjcozx xshhccj
dr Pczct Tnxx
Kizc Giocaab bx mippr on|/
Bz zstox nsz mct oc| ipptnihm zn zcihmbolihzsiaar mix i oiec/ ‑\mco xnecdnjr |nsaj ixk ec zn c}paibo |miz EizmAioj bx! bz |nsaj zikc ec40 xcozcohcx zn c}paibo bz!― xirx Giocaab/ ‑On| B fsxz hiaa bz liebgbhizbno/― Zmc xpchbia%cjshizbno mblm xhmnna eizm zcihmct gtne Hiozno! EB! fsxz |cxz ng Jcztnbz! mix cofnrcj i xztbol ng zcihmbol wbhzntbcx xbohc xmc aisohmcjEizmAioj! mct liebgbcj mblm%xhmnna eizm ptnltie! gbwc rcitx iln/ ‑I hnspac ng xzsjcozx miwc hneecozcj zmiz zmc haixx bx xcz sp abkc i liec!― xirx Giocaab! ‑Zmnslm B ocwct zcaa zmce zmiz/ Zmcr eblmz dc zcepzcj zn tilciliboxz zmc eihmboc bg zmcr zmnslmz B |ix ztrbol zn zikc zmcbt gso ioj eikc bzcjshizbnoia/ B fsxz ptcxcoz EizmAioj ix i xbepac ltijbol xrxzce |bzm acwcaxioj EizmAioj lsrx/ Zmcr anwc zmiz/― Giocaab‒x xhmnna ihhcpzx xzsjcozx tcgcttcj gtne zmtnslmnsz mct hnsozr |mnxztsllac |bzm cenzbnoia bxxscx/ Zmcxc enxzar%hipidac xzsjcozx ittbwcj izGiocaab‒x xhmnna igzct c}misxzbol zmc tcxnsthcx ng zmcbt anhia jbxztbhzx/ Zmcbtcenzbnoia bxxscx eiobgcxz zmcexcawcx ix c}ztcec wctxbnox ng haixxtnneptndacex zmiz enxz zcihmctx |nsaj tchnlobvc6
 
\ntk iwnbjiohc
 
Xhmnna iwnbjiohc
 
Ihzbol nsz bo haixx
 
Pnnt tcaizbnoxmbpx |bzm xhmnna pctxnooca
 
I tcashziohc zn |ntk bojcpcojcozarGiocaab‒x fnd bx zn lcz mct xzsjcozx zn xshhcxxgsaar hnepaczc zmc zmtcc eizmhnstxcx zmiz itc eiojizntr gnt mblm xhmnna ltijsizbno bo mct xzizc/ Hstbnsxar!zmbx oc| hmiepbno ng liebgbhizbno bx onz i liect mctxcag/
 
  ‑B miwc tcij i anz idnsz hnepszct liecx! dsz B jno‒z pair zmce eshm― xirxGiocaab/ ‑B gboj zmce hnepabhizcj ioj ioonrbol/ Cwctr xn ngzco er giebar ntgtbcojx |baa hnowbohc ec zn xbz jn|o |bzm noc/ Dsz B jno‒z tciaar sojctxziojmn| zmcr |ntk! ioj zmco B lcz gtsxztizcj/ Xn B jno‒z pair zmce/― Dsz! Giocaab pnbozx nsz! liebgbhizbno bxo‒z idnsz mct/ ‑\mco er xzsjcozx |iakbozn zmc haixx no Enojir entobol ioj xzitz ziakbol idnsz zmcbt |cckcojx!lscxx |miz zmcr iaa ziak idnsz>― Rns lscxxcj bz/ Liebol/Ioj! ix Giocaab‒x c}pctbcohc |nsaj xsllcxz! rns jno‒z miwc zn dc lnnj izliebol zn dc lnnj iz liebgbhizbno/ Giocaab noar ittbwcj iz liebgbhizbno igzctidiojnobol mnpc zmiz mct xziojitj zcihmbol eczmnj hnsaj jcabwct mctxzsjcozx gtne zmc xccebolar%gszbac annp ng dntcjne! xziloioz xhntcx! iojhmtnobh idxcozccbxe/Zmc boxpbtizbno gnt mct liebgbcj EizmAioj hnohcpz hiec |mco Giocaab |ixizzcojbol i hnogctcohc bo 4007/ Zmc kcronzc xpcikct iz zmiz cwcoz xsllcxzcjzmiz rnsol pcnpac abkc hnepszct liecx dchisxc zmcr htiwc zmc tc|itjgccjdihk zmcr lcz gtne acwcabol/Acwcabol bojbhizcx i ltijsizbno jir bo zmc |ntaj ng liecx/ Pairctx acwca cihmzbec zmcr ihmbcwc xnec bo%liec lnia nt xnec xziojitj ng c}pctbcohc/Acwcabol bx dnzm i hcacdtizbno ioj i tbzc ng pixxilc/ Oc| mnontx ioj pn|ctxitc mcipcj spno liectx cihm zbec zmcr acwca sp/Gnt Giocaab! zmbx hnohcpz ng 
acwcabol
ztbllctcj io ‑
imi
enecoz/―  ‑Achzstbol |ixo‒z |ntkbol gnt ec/ B |nsaj lbwc i 40%eboszc acxxno bo haixx/ B|nsaj sxc nwctmcijx! hiaa no xzsjcozx zn iox|ct yscxzbnox! lcz xzsjcozx znhnec sp zn zmc dnitj ioj xnawc ptndacex/ Zmco B |nsaj mioj nsz zmc|ntkxmcczx/ Zmc oc}z zmbol B kon|! cwctr mioj mix lnoc sp/ On%noc |ixabxzcobol zn ec ioj onoc ng zmc xzsjcozx miwc ior bjci |miz zmcr itcxsppnxcj zn dc jnbol/ ‑Xn |mco B mcitj zmc kcronzc xpcikct c}paibo acwcabol! B beecjbizcar zstocjzn er hnaacilsc ioj znaj mbe! ”|c hio jn zmiz‒/ Dr zmc coj ng zmc kcronzc! Bmij jti|o sp io nszaboc gnt EizmAioj/― Iz bzx enxz dixbh acwca! EizmAioj mix z|n hnepnocozx/ Zmc gbtxz bx iontliobvizbnoia xztshzstc gnt zmc hsttbhsase/ EizmAioj xztshzstc bx ptcebxcj noliebol acwcax! |mbac zmc Hneeno Hntc Xzizc Xziojitjx gnt mblm%xhmnna eizmhsttbhsase itc xntzcj bozn znpbhx/ Giocaab xbepar zikcx zmc znpbhx iojxsdjbwbjcx zmce bozn acwcax/ Xzsjcozx cito htcjbz gnt eixzctbol i acwca/Zmc hsttcoz wctxbno ng EizmAioj mix 40 acwcax/ Cihm acwca mix zmtcchnepnocozx69/
 
I acxxno |bzm xzcp%dr%xzcp boxztshzbnox! ochcxxitr bognteizbno! ioj igc| eiojizntr c}cthbxcx;
 
 4/
 
I ptihzbhc ptndace xchzbno/ Zmbx bx hnepaczcj dr xzsjcozx no i occjxdixbx/ Bg i xzsjcoz gccax mc nt xmc bx hnepczcoz no i lbwco znpbh! zmcrhio xkbp zmbx xchzbno ioj ln xztiblmz zn zmc eixzctr zcxz/8/
 
I eixzctr zcxz bx zmc gboia hnepnocoz ng ior acwca/ Bz esxz dchnepaczcj |bzmnsz mcap bo i ysbcz pitz ng zmc haixxtnne/ Xzsjcozx itciaan|cj zn sxc zmcbt onzcx! hiahsaizntx! eiobpsaizbwcx! nt hnepszctx/Mn|cwct! zmcr itc onz iaan|cj zn ziak zn nzmct xzsjcozx nt ixk zmcboxztshznt gnt mcap/ Xzsjcozx zcaa zmc boxztshznt |mco zmcr gcca zmcr itctcijr zn zikc zmc zcxz/ Bg zmcr jn onz pixx! zmcr itc |cahnec zn tcjnzmc zcxz sozba zmcr jn xshhccj! nt ln dihk ioj ztr xnec ptihzbhcptndacex/ ‑Pnbozx itc i|itjcj noar gnt xshhcxxgsaar hnepaczbol zmc eixzctr zcxz―! xirxGiocaab/ ‑B zcaa zmc kbjx! zmc acxxno ioj ptihzbhc itc gnt acitobol! zmc eixzctrzcxz bx gnt xmn|bol rns,wc acitocj bz/ Zmiz,x |miz zmcr cito pnbozx gnt6 ihzsiaarjcenoxztizbol zmcr,wc acitocj xneczmbol/― Zmc nzmct kcr hnepnocoz ng EizmAioj bx i wbxsia ztihkbol xrxzce gnt zmcxzsjcozx ‘ |miz Giocaab‒x xzsjcozx hiaa zmc EizmAioj Dnitj/ Cihm xzsjcozhtcizcx io iwizit no zmc gbtxz jir ng haixx/ ‑Zmc iwizitx itc ptczzr dixbh izgbtxz!― xirx Giocaab/ ‑Zmiz‒x bozcozbnoia/― Zmc iwizitx cwnawc ix xzsjcozx acwca%sp bo eizm acitobol/ Zmc iwizitx dclbo znenwc sp zmc dnitj ioj libo hnantcj jnzx ix dijlcx ng ihhnepabxmecoz cihmzbec zmc xzsjcoz acwcax sp/ Iz hctzibo zmtcxmnajx ng ihhnepabxmecoz! xzsjcozxitc iaan|cj zn tcpaihc zmcbt dixbh iwizitx |bzm nocx zmiz itc giohbct/ ‑Zmc Iwizit Dnitj zcaax i xzntr!― xirx Giocaab/ ‑Bz jncxo‒z miwc i anz ng dcaaxioj |mbxzacx! dsz xzsjcozx anwc |izhmbol zmcbt iwizitx enwbol sp zmc dnitj/― Zmc xzntr ng EizmAioj‒x xshhcxx bx cwco entc beptcxxbwc/ Bo bzx gbtxz rcit!EizmAioj acj xzsjcozx zn i 9<# beptnwcecoz bo xzizc|bjc ixxcxxecozpctgnteiohc/ Izzcojiohc bohtcixcj 98# bo zmc gbtxz z|n rcitx/ Xziojitjbvcjzcxz tcxsazx hnozboscj zn enwc sp|itj %% dr 44# iz zmc coj ng rcit zmtcc/ ‑B jno‒z zmbok [er xzsjcozxU |nsaj dc bozbebjizcj dr i hnaaclc eizm hnstxc/― xirx Giocaab/ ‑Ioj xnec |baa gcca zmiz zmcr hio miojac i hitcct zmiz tcysbtcxeizm/― Giocaab mcjlcx i dbz |mco ixkcj bg xmc zmbokx liebgbhizbno |nsaj |ntk bo cwctrhaixxtnne> ‑Pctxnoiaar! B lcz gtsxztizcj |mco i zcihmct zcaax ec zmiz zmcbthsttcoz ipptnihm bxo‒z |ntkbol! dsz zmco zmcr tcgsxc zn ztr iorzmbol jbggctcoz/B‒e onz ztrbol zn zcaa pcnpac |miz zn jn! dsz bg B |ix miojcj io Colabxm haixxznenttn|! zmc gbtxz zmbol B |nsaj jn bx htcizc ColabxmAioj/― 
Gnt entc jczibax idnsz EizmAioj! hnozihz Kizc Giocaab izkizcgiocaab@leiba/hne

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->