Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Exercising Prosecutorial Discretion Individuals Who Came to Us as Children

Exercising Prosecutorial Discretion Individuals Who Came to Us as Children

Ratings: (0)|Views: 471 |Likes:
Published by Michael D Brown
Homeland Security Secretary Napolitano's memorandum on prosecutorial discretion re deporting individuals brought to the US illegally by parents or others.
Homeland Security Secretary Napolitano's memorandum on prosecutorial discretion re deporting individuals brought to the US illegally by parents or others.

More info:

Categories:Types, Letters
Published by: Michael D Brown on Jun 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/16/2012

pdf

text

original

 
Wigpizfpq
Y-W-
Jixfpzoimz
kc
Dkoinfmj WigypazqU
fw
damezkm.JG 089
04
DkoinfmjWigypazq
Lymi 69. 0860OIOKPFMJYO CKP< Jfsaj
S-
FeyanfpFgzame Gkooawwakmip. Y-W- Gywzkow fmj @kpjip XpkzigzakmFnilfmjpk OfqkpbfwJapigzkp. Y-W- Gaza|imwdax fmj Aooaepfzakm WipsagiwLkdm OkpzkmJapigzkp. Y-W- Aooaepfzakm fmj Gywzkow ImckpgioimzCPKO< Lfmiz Mfxknazfmk
r+
L//
+L
}
 
Wigpizfpq
kc
DkoiLL+mzp4%igypczq
+
WY@LIGZ< Itipgawame
Xpkwiz kpafn
Jawgpizakm uazd Piwxigz zk AmjasajyfnwUdk Gfoi zk zdia-Lmazij Wzfziw fw Gdanjpim@q zdaw oiokpfmjyo. A fo wizzame ckpzd dku. am zdi itipgawi
kc
kyp xpkwigyzkpafn jawgpizakm. zdiJixfpzoimz
kc
Dkoinfmj Wigypazq $JDW! wdkynj imckpgi zdi Mfzakm%w aooaepfzakm nfuw fefamwzgipzfam qkyme xikxni udk uipi `pkyedz zk zdaw gkymzpq fw gdanjpim fmj bmku kmnq zdaw gkymzpq fwdkoi- Fw f eimipfn ofzzip. zdiwi amjasajyfnw nfgbij zdi amzimz zk saknfzi zdi nfu fmj kyp kmekamepisaiu
kc
ximjame pioksfn gfwiw aw fnpifjq kccipame fjoamawzpfzasi gnkwypi zk ofmq
kc
zdio-Dkuisip. fjjazakmfn oifwypiw fpi migiwwfpq zk imwypi zdfz kyp imckpgioimz piwkypgiw fpi mkzitximjij km zdiwi nku xpakpazq gfwiw `yz fpi amwzifj fxxpkxpafzinq ckgywij km xikxni udk oiizkyp imckpgioimz xpakpazaiw-Zdi cknnkuame gpazipaf wdkynj `i wfzawcaij `ickpi fm amjasajyfn aw gkmwajipij ckp fm itipgawi
kc
xpkwigyzkpafn jawgpizakm xypwyfmz zk zdaw oiokpfmjyo<† gfoi zk zdi Ymazij Wzfziw ymjip zdi fei
kc
watziim2† dfw gkmzamykywnq piwajij am zdi Ymazij Wzfziw ckp f nifwz casi qifpw xpigijame zdi jfzi
kc
zdaw oiokpfmjyo fmj aw xpiwimz am zdi Ymazij Wzfziw km zdi jfzi
kc
zdaw oiokpfmjyo2† aw gyppimznq am wgdkkn. dfw epfjyfzij cpko daed wgdkkn. dfw k`zfamij f eimipfn ijygfzakmjisinkxoimz gipzacagfzi. kp aw fm dkmkpf`nq jawgdfpeij sizipfm
kc
zdi Gkfwz Eyfpj kpFpoij Ckpgiw
kczdi
Ymazij Wzfziw2† dfw mkz `iim gkmsagzij
kc
f cinkmq kccimwi. f waemacagfmz oawjioifmkp kccimwi. oynzaxnioawjioifmkp kccimwiw. kp kzdipuawi xkwiw f zdpifz zk mfzakmfn wigypazq kp xy`nag wfcizq2fmj† aw mkz f`ksi zdi fei
kc
zdapzq-
 
Kyp Mfzakm%w aooaepfzakm nfuw oywz `i imckpgij am f wzpkme fmj wimwa`ni ofmmip- Zdiq fpi mkzjiwaemij zk `i `namjnq imckpgij uazdkyz gkmwajipfzakm easim zk zdi amjasajyfn gapgyowzfmgiw
kc
ifgd gfwi- Mkp fpi zdiq jiwaemij zk pioksi xpkjygzasi qkyme xikxni zk gkymzpaiw udipi zdiqofq mkz dfsi nasij kp isim wxifb zdi nfmeyfei- Amjiij.ofmq
kc
zdiwi qkyme xikxni dfsifnpifjq gkmzpa`yzij zk kyp gkymzpq am waemacagfmz
uf
qw-Xpkwigyzkpafn jawgpizakm.udagd aw ywij am wk ofmq kzdip fpifw.aw iwxigafnnq lywzacaij dipi-Fw xfpz
kc
zdaw itipgawi
kc
xpkwigyzkpafn jawgpizakm.zdi f`ksi gpazipaf fpi zk `i gkmwajipijudizdip kp mkz fm amjasajyfn aw fnpifjq am pioksfn xpkgiijamew kp wy`ligz zk f camfn kpjip
kc
pioksfn- Mk amjasajyfn wdkynj pigiasi jicippij fgzakm ymjip zdaw oiokpfmjyo ymniww zdiq capwzxfww f `fgbepkymj gdigb fmj pivyiwzw ckp pinaic xypwyfmz zk zdaw oiokpfmjyo fpi zk `i jigajijkm f gfwi `q gfwi `fwaw- JDW gfmmkz xpksaji fmq fwwypfmgi zdfz pinaic uann `i epfmzij am fnngfwiw-
6-
Uazd piwxigz zk amjasajyfnw udk fpi imgkymzipij `q Y-W- Aooaepfzakm fmj GywzkowImckpgioimz $AGI!.Y-W- Gywzkow fmj @kpjip Xpkzigzakm $G@X!.kp Y-W- Gaza|imwdax fmj Aooaepfzakm Wipsagiw $YWGAW!<† Uazd piwxigz zk amjasajyfnw udk oiiz zdi f`ksi gpazipaf.AGI fmj G@X wdkynj aooijafzinq itipgawi zdiap jawgpizakm.km fm amjasajyfn `fwaw.am kpjip zk xpisimz nku xpakpazq amjasajyfnw cpko `iame xnfgij amzk pioksfn xpkgiijamew kp pioksij cpko zdiYmazij Wzfziw-† YWGAW aw amwzpygzij zk aoxnioimz zdaw oiokpfmjyo gkmwawzimz uazd azw itawzame eyajfmgi piefpjame zdi awwyfmgi
kc
mkzagiw zk fxxifp-0- Uazd piwxigz zk amjasajyfnw udk fpi
am
pioksfn xpkgiijamew `yz mkz qiz wy`ligz zk f camfn kpjip
kc
pioksfn.fmj udk oiiz zdi f`ksi gpazipaf<† AGI wdkynj itipgawi xpkwigyzkpafn jawgpizakm.km fm amjasajyfn `fwaw.ckp amjasajyfnw udk oiiz zdi f`ksi gpazipaf `q jicippame fgzakm ckp f xipakj
kc
zuk qifpw.wy`ligz zk pimiufn. am kpjip zk xpisimz nku xpakpazq amjasajyfnw cpko `iame pioksij cpko zdi Ymazij Wzfziw-† AGI aw amwzpygzij zk ywi azw Kccagi
kc
zdi Xy`nag Fjskgfzi zk xipoaz amjasajyfnw udk`inaisi zdiq oiiz zdi f`ksi gpazipaf zk ajimzacq zdiowinsiw zdpkyed f gnifp fmj iccagaimzxpkgiww-† AGI aw japigzij zk `ieam aoxnioimzame zdaw xpkgiww uazdam 38 jfqw
kc
zdi jfzi
kc
zdawoiokpfmjyo-† AGI aw fnwk amwzpygzij zk aooijafzinq`ieam zdi xpkgiww
kc
jicippame fgzakm fefamwzamjasajyfnw udk oiiz zdi f`ksi gpazipaf udkwi gfwiw dfsi fnpifjq `iim ajimzacaij zdpkyedzdi kmekame pisaiu
kc
ximjame gfwiw `ickpi zdi Itigyzasi Kccagi ckp AooaepfzakmPisaiu-7- Uazd piwxigz zk zdi amjasajyfnw udk fpi
mkz
gyppimznq am pioksfn xpkgiijamew fmj oiiz zdif`ksi gpazipaf.fmj xfww f `fgbepkymj gdigb<† YWGAW wdkynj iwzf`nawd f gnifp fmj iccagaimz xpkgiww ckp itipgawame xpkwigyzkpafnjawgpizakm.km fm amjasajyfn `fwaw.`qjicippame fgzakm fefamwz amjasajyfnw udk oiiz zdi
0 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->