Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Hám Sơn Đại Sư Tự Truyện

Hám Sơn Đại Sư Tự Truyện

Ratings: (0)|Views: 38 |Likes:

More info:

Published by: Nguyễn Văn Tưởng on Jun 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/07/2014

pdf

text

original

 
HÁM S
Ơ 
N Ð
I S
Ư 
T
Ự 
TRUY
N
T
Kheo Thích H
ng Ð
t Vi
t D
chB
i c
nh l
ch s
tri
u
đạ
i nhà MinhCu
c
đờ 
i c
a Hám S
ơ 
n Ð
i S
ư
(1546-1623)Xu
t th
ế
 T
m
uXu
t giaVân duNg
 
đạ
oThi
n
đị
nhPháp h
i c
u Thái T
 B
n
nS
tranh ch
p v
ngôi v
Ðông Cung Thái T
 Bi l
ư
u
đ
ày vào NamTào KhêÐ
ượ 
c tr
t
doViên t
chBiên s
cu
c
đờ 
i Ð
i S
ư
Hám S
ơ 
n
B
i c
nh l
ch s
ử 
tri
u
đạ
i nhà Minh
C
hu Nguyên Ch
ươ 
ng (1368-1398) v
n
đ
ã làm chú ti
u tr
ướ 
ckhi tham gia kh
ở 
i ngh
 ĩ 
a (1280-1368). Cu
c kh
ở 
i ngh
 ĩ 
a toànth
ng nh
ờ 
s
ti
ế
p s
c
ng h
c
a nh
ng h
i kín có liên h
 v
ớ 
i Ph
t Giáo nh
ư
h
i B
ch Liên và h
i Di L
c. Chu NguyênCh
ươ 
ng t
g
i mình là Minh V
ươ 
ng, vì t
cho r
ng ông là m
tvì vua Chuy
n Luân có liên h
v
ớ 
i Ph
t Di L
c. Do
đ
ó, tri
u
đạ
iông l
p nên
đượ 
c g
i là tri
u Minh. Trong nh
ng n
ă
m
đầ
u c
atri
u Minh, ch
ư
T
ă
ng r
t
đượ 
c tôn sùng. Tuy nhiên, vi
c nàykhi
ế
n cho các Nho s
 ĩ 
sanh tâm ghen ghét. K
t
n
ă
m th
15 c
atri
u Minh, niên hi
u H
ng Võ, Chu Nguyên Ch
ươ 
ng t
ă
ng thêmnh
ng s
c l
nh v
tôn giáo
để
kh
ng ch
ế
Ph
t giáo và Nho giáos
thoái hóa do chi
ế
n tranh gây nên. Chu Nguyên Ch
ươ 
ngc
ũ
ng nh
n ra t
m nguy hi
m c
a các h
i kín có xu h
ướ 
ng ch
ngl
i tri
u
đ
 ình. N
ă
m
đầ
u niên hi
u H
ng Võ, Chu NguyênCh
ươ 
ng l
p ra các b
 
để
giám sát Ph
t Giáo và Ð
o Giáo trongtoàn qu
c, nh
ư
ty T
ă
ng L
c và ty Ð
o L
c. Ð
ng
đầ
u ty T
ă
ng
 
2 HÁM S
Ơ
N
 Đ
I S
Ư
T
TRUY
N
L
c là m
t v
t
ă
ng tr
ưở 
ng lão và m
t v
Thi
n S
 ĩ 
ho
c m
t v
 cao t
ă
ng. Các ngài nh
n ch
c là 6a (
đị
a v
quan ch
c trongtri
u
đ
 ình vào thu
ở 
 
đ
ó, cao nh
t là 1a và th
p nh
t là 9b) nh
ư
ngkhông lãnh l
ươ 
ng b
ng (Sau n
ă
m 1393, các v
T
ă
ng Cang vàÐ
o Cang
đề
u nh
n l
ươ 
ng b
ng). Trung tâm hành chánh c
a tyT
ă
ng L
c
đặ
t t
i chùa Thiên Gi
ớ 
i.Sau khi hoàng
đế
d
ờ 
i kinh
đ
ô t
Nam Kinh lên B
c Kinh vàon
ă
m 1403, các v
T
ă
ng Cang c
a ty T
ă
ng L
c c
ũ
ng
đượ 
cchuy
n lên chùa Khánh Th
 
ở 
B
c Kinh. Song, trung tâm hànhchánh ph
c
a ty T
ă
ng L
c v
n còn
đặ
t n
ơ 
i chùa Thiên Gi
ớ 
i Báo Ân t
i Nam Kinh.Chu Nguyên Ch
ươ 
ng l
ượ 
c kê ch
ư
t
ă
ng vào các h
ng nh
ư
Thi
n(t
c tu theo Thi
n tông), Gi
ng (t
c gi
ng kinh thuy
ế
t pháp),Giáo (t
c nghiên c
u kinh giáo). Thi
n, t
c Thi
n tông, là tôngphái m
nh nh
t trong tri
u Minh. Gi
ng, t
c gi
ng kinh thuy
ế
tpháp, và t
ươ 
ng
đươ 
ng v
ớ 
i Giáo trong tri
u T
ng. Giáo, t
c
đọ
ct
ng nghiên c
u kinh giáo. Song, ch
Giáo trong tri
u Minhkhác v
ớ 
i ch
Giáo trong tri
u T
ng. Ð
tránh l
m l
n, danh t
 “Du Già” th
ườ 
ng
đượ 
c thay th
ế
cho ch
'Giáo', nh
m nh
nm
nh r
ng nh
ng v
t
ă
ng thu
c h
ng 'Giáo' v
n là h
ng tu s
 ĩ 
 bình th
ườ 
ng, chuyên
đọ
c t
ng kinh
đ
i
n và làm nghi l
r
ườ 
m rà.Trong tri
u T
ng, Ph
t giáo
đượ 
c phân rõ thành ba tông pháichính: Thi
n tông, Giáo Tông, và Lu
t tông. Ð
ế
n tri
u Minh,Lu
t tông
đ
ã b
thoái hóa nhi
u nên Chu Nguyên Ch
ươ 
ng thayth
ế
Lu
t tông b
ng Giáo tông hay Du Già tông. Theo m
t s
 li
u quan tr
ng c
a Ph
t giáo, m
c
đ
ích c
a t
ă
ng s
 ĩ 
thu
c 'Giáotông’ trong tri
u Minh là làm nghi l
nh
ư
l
phóng sanh, l
c
unguy
n tiêu tai gi
i tr
h
a n
n, l
di
t tr
nghi
p ch
ướ 
ng, l
 c
u nguy
n cho thân b
ng quy
ế
n thu
c
đượ 
c siêu sanh. Danh t
 'Du Già' th
ườ 
ng
đượ 
c thay cho ch
'Giáo' vì các v
t
ă
ng s
 ĩ 
thu
ch
ng này không nh
ng th
ườ 
ng th
c t
p pháp Du Già mà c
ũ
ng
 
HÁM S
Ơ
N
 Đ
I S
Ư
T
TRUY
N 3
 
th
ườ 
ng làm nghi l
, bao g
m nh
ng nghi th
c v
M
t tông. Vìcác v
t
ă
ng này th
ườ 
ng ra ngoài làm l
cho dân chúng nên
đượ 
cg
i là 'Phó
Ứ 
ng T
ă
ng'.Ð
ươ 
ng th
ờ 
i, d
u Thi
n tông r
t
đượ 
c tr
ng v
ng, nh
ư
ng cáct
ă
ng s
 ĩ 
thu
c h
ng Giáo tông l
i chi
ế
m h
ơ 
n phân n
a s
t
ă
ng l
.Hoàng
đế
phân bi
t rõ ràng gi
a Thi
n t
ă
ng, t
c nh
ng v
t
ă
ngth
trì gi
ớ 
i lu
t t
i gi
ớ 
i
đ
àn, và t
ă
ng s
 ĩ 
thu
c h
ng cúng bái, t
cnh
ng ng
ườ 
i mua gi
ớ 
i
đ
i
p t
tri
u
đ
 ình. Nh
ng t
ă
ng s
 ĩ 
thu
ch
ng cúng bái th
ườ 
ng r
t g
n g
ũ
i v
ớ 
i qu
n chúng Ph
t t
. D
 ĩ 
 nhiên, h
ng t
ă
ng s
 ĩ 
cúng bái c
ũ
ng ph
i theo gi
ớ 
i lu
t c
a cáctùng lâm, t
vi
n. Ngoài ra, nh
ờ 
s
ki
m soát gi
ớ 
i
đ
i
p và l
pnh
ng lu
t l
kh
ng ch
ế
t
ă
ng s
 ĩ 
cúng bái, tri
u
đ
 ình có kh
n
ă
ngki
m soát qu
n chúng Ph
t t
và lo
i tr
nh
ng ph
n t
ch
ng
đố
i tri
u
đ
 ình nh
ư
nh
ng h
i kín và nh
ng tà giáo. Vì h
ng t
ă
ngs
 ĩ 
cúng bái th
ườ 
ng s
ng chung v
ớ 
i qu
n chúng Ph
t t
đ
ôikhi l
i có gia
đ
 ình, vì Ph
t t
t
i gia c
ũ
ng th
ườ 
ng hành l
r
t
đ
a d
ng, nên b
ướ 
c
đầ
u tiên là tách r
ờ 
i t
ă
ng s
 ĩ 
chính th
ng cùngt
ă
ng s
 ĩ 
cúng bái ra kh
i
đạ
i
đ
a s
qu
n chúng.M
t giáo Tây T
ng v
n là qu
c giáo c
a tri
u Nguyên. Do
đ
ó,trong nh
ng n
ă
m
đầ
u nhà Minh, M
t giáo v
n còn th
nh hành.Chu Nguyên Ch
ươ 
ng d
ườ 
ng nh
ư
c
g
ng k
m ch
ế
M
t giáo,nh
ư
sai ty T
ă
ng L
c
n hành nh
ng b
kinh chú h
ợ 
p pháp làml
. Nh
ng bài kinh chú không h
ợ 
p v
ớ 
i qu
n chúng hay khôngthích h
ợ 
p v
ớ 
i lu
t l
 
đươ 
ng tri
u
đề
u b
lo
i b
. Nh
ng b
chúthu
n M
t giáo c
ũ
ng không
đượ 
c phép
n hành. Ðây không cóngh
 ĩ 
a là không có ai hành trì M
t chú.Giá ti
n t
ng kinh Hoa Nghiêm th
ờ 
i
đ
ó là m
ườ 
i l
ng b
c. T
ngkinh chú Th
y L
c và chú Th
L
ă
ng Nghiêm là n
a l
ng b
c.

Activity (2)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->