Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
3Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
CÁC VỊ CHÂN SƯ TÂY TẠNG

CÁC VỊ CHÂN SƯ TÂY TẠNG

Ratings: (0)|Views: 6|Likes:

More info:

Published by: Nguyễn Văn Tưởng on Jun 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/13/2014

pdf

text

original

 
5
ÑOÂI NEÙT VEÀ SOAÏN GIAÛ
T
rong Phaät giaùo Taây Taïng,
 Ñaïi thuû aán
 (
 Mahamudra
) tieâu bieåu cho möùc ñoä thaønhtöïu cao nhaát cuûa Chaân ñeá. Ñoù laø söï keát hôïp baátkhaû phaân ly giöõa
bi
vaø trí, giöõa
taùnh khoâng
vaø
 phöông tieän
.Taùm möôi tö vò Thaùnh taêng trong taùc phaåmnaøy laø nhöõng vò ñaïo sö tieâu bieåu ñaõ tu taäp ñeán möùcthaønh töïu. Hoï soáng töø khoaûng theá kyû 8 ñeán theá kyû12 taïi AÁn Ñoä.Trong soá caùc baäc thaày vó ñaïi naøy, coù nhöõngvò soáng moät loái soáng vöôït thoaùt ra khoûi taäp tuïctruyeàn thoáng nhö 
Tilopa
,
 Naropa
vaø
 Marpa
.Sau nhieàu naêm daøy coâng nghieân cöùu,
 Keith Dowman
ñaõ söu taäp vaø dòch ra Anh ngöõ nhöõng baøiñaïo ca vaø caùc truyeàn thuyeát veà caùc vò ñaïo sö naøy.Nhôø söï hoã trôï vaø chæ daãn cuûa caùc baäc thaày,
 Keith Dowman
cuõng ñaõ vieát chuù giaûi veà cuoäc ñôøi vaø caùchtu taäp, haønh trì cuûa caùc vò ñaïo sö naøy.
 
6
Trong phaàn giôùi thieäu,
 Dowman
ñaõ trìnhbaøy moät soá yù nieäm cô baûn veà
 Ñaïi thuû aán
. Baèngmoät gioïng vaên soáng ñoäng, giaøu aûnh töôïng,
 Keith Dowman
ñaõ giaûi maõ nhöõng ñoaïn vaên kyø bí cuûa
 Maät toâng
, giuùp ñoäc giaû deã daøng hôn trong vieäcthaâm nhaäp vaøo theá giôùi cuûa huyeàn thuaät.
 Keith Dowman
ñaõ coù nhöõng taùc phaåm thaønhcoâng vaø giaù trò nhö:
Thieân Nöõ
(
Sky-Dancer
),
Cuoäcñôøi bí aån vaø nhöõng baøi ñaïo ca cuûa nöõ ñaïo sö YesheSogyel
(
The secret and songs of the Lady YesheSogyel
),
Truyeàn thuyeát veà Ñaïi Thaùnh Ñöôøng
(
The Legend of the Great Stupa
)...Hieän nay taùc giaû ñang soáng vaø tu taäp taïi
 Kathmandu
thuoäc quoác gia
 Nepal
.
 
7
CAÙC BAÄC CHAÂN SÖ ÑAÏI THUÛ AÁN
Taäp saùch naøy trong nguyeân ngöõ Taây Taïng ñöôïcbieân soaïn töø quyeån
Truyeàn thuyeát veà 84 vò Thaùnhtaêng
(
Grub thob brgyad bcu tsa bzhi’i lo rgyus
)do ngaøi
 Mondup Sherab
ghi cheùp töø lôøi keå cuûangaøi
 Abhayadatta Sri
(theá kyû 12th) vaø quyeån
Taâmchöùng cuûa 84 vò Thaùnh taêng
(
Grub thob brgyadbcu rtogs pa’i snying po rdo rje’i lu
) cuûa ngaøi
Vira Prakash
, ñaõ ñöôïc
 Keith Dowman
vaø
 Bhaga Tulku Pema Tenzin
dòch sang Anh ngöõ. Phaàn giôùi thieäuvaø caùc chuù giaûi, nhaän xeùt laø cuûa
 Keith Dowman,
hình minh hoïa laø cuûa H. R. Downs. Saùch ñaõ ñöôïcphaùt haønh taïi Hoa Kyø vaøo naêm 1985 (The StateUniversity of New York Press, Albany, NY., 1985)vôùi ñoä daøy 454 trang. Saùch cuõng ñaõ töøng ñöôïc dòchsang tieáng Ñöùc vaøo naêm 1991 vôùi nhan ñeà
 Die Meister der Mahamudra
(Diederichs, Munchen,1991).Baûn dòch Vieät ngöõ ñöôïc giôùi thieäu laàn naøy laø cuûa
 Nguyeân Thaïnh Leâ Trung Höng
, ñöôïc dòch töø baûntieáng Anh
 Masters of Mahamudra of the Eighty- four Buddhist Siddhas
cuûa
 Keith Dowman
.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->