Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Đề cương đường lối cách mạng của ĐCS VN

Đề cương đường lối cách mạng của ĐCS VN

Ratings: (0)|Views: 148 |Likes:
Published by my_dream10

More info:

Published by: my_dream10 on Jun 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/16/2012

pdf

text

original

 
1.H.c
 nh l.s
ử 
 
ra đời ĐCS VN 
 
a.Q.t
ế
cu
ối 19 đầ
u 20
T
n
a sau th
ế
k
 
19, CNTB phương Tây chuyể
n nhanh t
 
giai đoạ
n t
do c
nh tranh
sáng giai đoạn độ
c quy
ền. Các nước đế
qu
ốc, bên trong thì tăng cườ 
ng bóc l
t nhân dân
lao động, bên ngoài thì xâm lượ 
c và áp b
c nhân dân các dân t
c thu
ộc đị
a. S
th
ng tr
 tàn b
o c
a ch
 
nghĩa đế
qu
ốc lfm cho đờ 
i s
ống nhân dân lao độ
ng
ở 
 
các nướ 
c tr
ở 
nêncùng c
c. Mâu thu
n gi
a các dân t
c thu
ộc đị
a vs CN th
c dân ngày càng gay g
t,
 phong trào đáu tranh giả
i phóng dân t
c di
n ra m
nh m
 
ở 
 
các nướ 
c thu
ộc đị
aVào gi
a th
ế
k
 
19, p.trào đấ
u tranh c
a g,c
p cn p.tri
n m
ạng, đặ
t ra yêu c
u p
o có h
 th
ng lý lu
n khoa h
ọc vs tư các là tư tưở 
ng c
a gc cn trong cu
ộc đ.tranh chố
ng CNTB.Trong h.c
ảnh đó, CNM ra đờ 
i, v
sau Lê-nin p.tri
n và tr
ở 
thành CNML. CNML là h
 
tư tưở 
ng c
a gc cn, có s
c
ảnh hưở 
ng to l
ớ 
n, lay chuy
n lôi cu
n qu
n chúng nhân dân,nh
ng thành ph
ần ưu tú, tích cự
c
ở 
nh
ững nướ 
c thu
ộc đị
a vào p.trào c
ng s
n. CNML là1 ti
ền đề
lý lu
n d
n t
ớ 
i s
 
ra đờ 
i c
ủa ĐCS. Tư tưởng ĐCS của CNML đã ảnh hưở 
ng tol
ớ 
n, tr
c ti
ếp đế
n p.trào c
ng s
n, công nhân qu
c t
ế
. K
t
 
khi CNML đượ 
c truy
n bá
vào VN, p.trào yêu nướ 
c và p.trào cn p.tri
n m
nh m
 
theo khuynh hướ 
ng CM vô s
n,d
n t
ớ 
i s
 
ra đờ 
i c
a các t
ch
c c
ng s
ản VN. NAQ đã vậ
n d
ng sáng t
o và phát tri
nCNML vào th
c ti
n CM VN, sáng l
ập ra ĐCS VN. CNML là nề
n t
ảng tư tưở 
n c
a
ĐCSVN
 
Đầ
u th
ế
k
10, trên ph
m v
qu
c t
ế
, s
th
c t
nh c
a các dân t
c châu Á cùng vs phongtrào dân ch
 
tư sả
n
ở 
 
Đông Âu bắt đầ
u t
CM 1905
ở 
Nga t
o thành cao trào th
c t
nhcác dân t
ộc phương Đông. Hàng trăm triệu người hướ 
ng v
m
t cu
c s
ng vs ánh sángt
do.
 Năm 1917, CMT10N thành công, đv nước Nga, đó là cuộ
c cách m
ng vô s
ản, nhưng đv
dân t
c thu
ộc địa trên trong đế
qu
ốc Ng thì đó là mộ
t cu
c cách m
ng gi
i phóng dânt
c, b
ởi vì trướ 
c cách m
n
g “nướ 
c Ng là nhà tù c
a các dân t
ộc”. Cuộ
c cách m
ng vôs
n
ở 
 
nước Ng thành công đã cổ
 
vũ mạnh mè p,trào đấ
u tranh c
a gc cn, nhân dân các
nướ 
c và m
ột trong nhưng độ
ng l
ực thúc đẩ
y s
 
ra đờ 
i c
a nhi
ều ĐCS. CMT10N đã nêu
t
ấm gương sáng về
s
gi
i phóng dân t
c b
áp b
ức đã “mở 
 
trướ 
c m
t h
th
ời đạ
i CMch
ống đế
qu
c, th
ời đạ
i gi
i phóng dân t
ộc”.
Tháng 3-1919, Qu
c t
ế
c
ng s
n (qu
c t
ế
 
3) đượ 
c thành l
p. T
ại đạ
i h
i 2 c
a Qu
c t
ế
 c
ng s
ản (1920), Sơ thả
o l
n th
nh
ất nhưng luận cương về
v
ấn đề
dân t
c và v
ấn đề
 thu
ộc đị
a c
a V.I lê-
nin đượ 
c công b
. Lu
ận cương nổ
i ti
ếng này đã chỉ
 
ra phươnghướng đấ
u tranh gi
i phóng dân t
c thu
ộc đị
a m
ở 
 
ra con đườ 
ng gi
i phóng dân t
c b
ápb
trên l
ập trườ 
ng CM vô s
n.
b. VN cu
ối 19 đầ
u 20
 
Chính sách cai tr
c
a td P:
 Năm
1958 td P n
 
súng xâm lượ 
c VN. Sau khi t
m th
ời được các phong trào đấ
u tranhc
a nhân dân ta, td P thi
ế
t l
p b
máy chính tr
td và th
c hi
n nh
ng cu
c khai thác bócl
t. Chính sách thu
ộc đị
a c
a P
ở 
VN và c
 
ĐD là chính sách chuyên chế
v
chính tr
,kìm hãm và nô d
ch v
 
văn hóa, bóc lộ
t n
ng n
kinh t
ế
nh
ằm đem lạ
i l
ợ 
i nhu
n t
ối đacho tư bả
n.-V
chính tr
: thi hành chính sách chuyên ch
ế
vs b
 
máy đàn áp nặ
ng n
, th
c hi
n
chính sách chia để
tr
, bóp ngh
t t
do, dân ch
, th
ằng tay đàn áp, khủ
ng b
, dìm cáccu
ộc đấ
u tranh c
a dân ta trong bi
n m
ảu, chia nướ 
c ta thành có 3 k
: B
c, Trung, Nam
 
k
. K
ế
t qu
là nd ta ko có chút t
do dân ch
nào, các cu
ộc đấu tranh yêu nướ 
c b
 
ngăn
c
m-V
kinh t
ế
: Thông qua 2 cu
c khai thác thu
ộc đị
a mà tr
ng tâm là khai thác m
 
và đồ
n
điề
n cùng vs nhi
u chính sách bóc l
ột khác như cho vay nặng lãi, chính sách độ
c quy
n,dung hàng rào thu
ế
 
quan để
 
ngăn chặ
n hàng nh
p kh
u t
 
nước khác, tăng cườ 
ng cácth
thu
ế
 
hơn trướ 
c, chi
ếm đoạ
t ru
ộng đấ
t c
ủa nông dân… chúng bóc lộ
t nd ta m
t cáchdã man, tàn b
o. K
ế
t qu
: td P k
ế
t h
ợp 2 phương thức tư bản và pk để
thu l
ợ 
i nhu
n. Vìth
ế
, kt VN v
n b
kìm hãm trong vòng l
c h
u và ph
thu
c n
ng n
 
vào P, đờ 
i s
ng c
and ta vô cùng kh
c
c-V
 
văn hóa:
thi hành tri
ệt để
 
chính sách văn hóa nô
d
ch, g
y tâm lý t
ti, khuy
ế
n khíchcác ho
ạt động mê tín di đoan, đồ
i phong b
i t
c; m
ọi hd yêu nướ 
c c
ủa nd ta đề
u b
c
m
đoán; tìm mọi các bưng bít và ngăn chặ
n m
i
ảnh hưở 
ng c
a n
ền văn hóa dân chủ
ti
ế
nb
trên th
ế
gi
ớ 
i vào VN và thi hành chính sách ng
u dân để
d
b
th
ng tr
; xây nhà tùnhi
ều hơn trườ 
ng h
c
 
Tình hình m
u thu
ẫn cơ bả
n trong xh VN:-Giai c
ấp đị
a ch
ủ: trong gc đị
c ch
 
đã có sự
 
 phân hóa rõ rêt (đị
a ch
nh
ỏ, đị
a ch
v
a,
đại đị
a ch
ủ). Đượ 
c s
 
nâng đỡ 
c
a chính quy
n th
ực dân, gc đị
a ch
 
tăng cườ 
ng áp b
cbóc l
ột nông dân. Trong đó có mộ
t b
ph
n không nh
ti
ểu và trung đị
a ch
có lòng yêu
nướ 
c, có mâu thu
ẫn vs đế
qu
c v
quy
n l
ợ 
i dân t
ộc tâm gia đấ
u tranh ch
ng td và b
nph
ản độ
ng tay sai.-Gc nông dân: Gc nông dân là l
ực lượng đông đả
o nh
t trong xh VN, b
th
c dân và pkáp b
c bóc l
t n
ng n
. tình c
nh kh
n kh
, b
n cùng c
ủa gc nd VN đã làm tăng thêm
lòng
căm thù đế
qu
ốc và pk tay sai, làm tăng thêm ý chí cách mạ
ng c
a h
trong cu
c
đấ
u tranh giành l
i ru
ộng đấ
t và quy
n s
ng t
do.-
 
Gc cn: Là sp tr
c ti
ế
p c
a chính sách khai thác thu
ộc đị
a c
td P và n
m trongnh
ng m
ch máu kinh t
ế
quan tr
ng, nh
t là
ở 
các tp và nhi
u vùng m
.
+ Điề
u ki
n s
ng và làm vi
c c
a vn nói chung là r
t c
c kh
 
thườ 
ng p
i làm vi
c t
10-
14h/ngày., đv đồng lương
r
m
t l
ại thườ 
ng xuyên b
 
đố
c công áp b
ức, đánh đậ
p tànnh
n. Do v
y, gccn VN s
ớ 
m giác ng
ý th
ức gc và nhanh chóng vươn lên nắ
m l
y ng
nc
ờ 
gpdt.+ V
 
đđ: gccn VN vừ
a có nh
ững đđ chung vủ
a gccn qu
c t
ế: đạ
i di
ện cho phương thứ
cs
n xu
t tiên ti
ế
n, có ý th
c t
ch
c ký lu
t cao, có tinh th
n cách m
ng tri
ệt để
, l
imang b
n ch
t qu
c t
ế
; v
a có nh
ững đđ riêng củ
a mình: ph
i ch
u 3 t
n áp b
c bócl
ột(đế
qu
ốc, pk, tư sả
n b
n x
ứ); đề
u t
nd b
b
n cùng hóa nên có mqh g
ần gũi nhiề
um
t vs nd;
ra đời trướ 
c gc t
ư sả
n dt nên n
i b
thu
n khi
ế
t, không b
phân tán v
l
c
lượ 
ng và s
c m
nh+ Sinh ra và l
ớ 
n lên
ở 
 
1 đấ
t nc nhi
u truy
n th
ống và văn hóa đẹ
p, nh
t là truy
n th
ngyn ch
ng ngo
i xâm ti
ế
p thu nh
ng tinh hoa vh ti
ế
n ti
ến trong trào lưu củ
a th
ời đạ
i cmvô s
n
 Như vây, gccn VN là 1 ll xh tiên tiế
n, khi liên minh vs gcnd và ti
ểu tư sản thành 1 cơ sở 
 v
ng ch
c cho kh
ối đại đoàn kế
t dân t
c tr cu
ộc đấu tranh vì độ
c l
p t
do-
GC tư sản: Tư sả
n VN t
m
t t
ng l
ớ 
p tr
ở 
thành 1 gc xh th
c s
t
sau chi
ế
n tranh th
ế
 gi
ớ 
i th
1, bao g
ồm tư sả
n công nghi
ệp, thương nghiệp… tr đó có 1 bộ
ph
ận kiêm đị
ach
. Ngay t
 
khi ra đời, do chính sách độ
c quy
n và chèn ép c
 
tư bản P và các tư bả
n
 
ngo
i qu
ốc nên tư sả
n VN ko th
p.tri
ển đc. Do đó, thế
l
ực kt và đị
a v
c.tr
c
a gc nàynh
bé và y
ế
u
ớt, ko đủ
 
đk để
 
lđ cm thành công.
 -Ti
ểu tư sả
n: Gc tts ngày càng tr
ở 
 
nên đông đả
o, bao g
m: hs, trí th
c, viên ch
c nh
ững ngườ 
i làm ngh
t
 
do… tr đó, giớ 
i trí th
c và hs là b
ph
n quan tr
ng tr t
n l
ớ 
p
tts. Nhìn chung đị
a v
kt c
a h
r
t b
p bênh, luôn b
 
đe dọ
a phá s
n, th
t nghi
p. H
tinh th
n yn nông nàn, l
i b
 
đế
qu
c và pk áp b
c, bóc l
t và khinh r
nên ko th
thi
ế
utr cu
ộc đấu tranh vì độ
c l
p t
do c
a dt=>Chính sách cai tr
c
ủa td P đã tác độ
ng m
nh m
 
đế
n xã h
i VN làm cho:-
 
T/c xh thay đổ
i: t
1 xh pk tr
ở 
thành xh thu
ộc đị
a n
a pk-
 
Mâu thu
ẫn xh thay đổ
i: Mâu thu
ẫn cơ bả
n v
n có trong lòng xh VN là mâu thu
ngi
ữa nd vs đị
a ch
pk ko m
ất đi mà vẫ
n ti
ế
p t
c t
n t
i. bên c
ạnh đó, xuấ
t hi
n 1 mâuthu
n bao trùm lên t
t c
là mâu thu
n gi
a toàn th
dân t
ộc VN vs đế
qu
c P và b
n taysai ph
ản độ
ng.Th
c ti
n l.s
 
VN đặt ra 2 yc: 1 là đánh đuổi td P xl, giành độ
c l
p cho dt, t
do chonhân dân; 2 là xóa b
ch
ế
 
độ
ok, giành quy
n dân ch
 
cho nhân dân. Tr đó, chống đế
 qu
c, gi
i phóng dt là nhi
m v
 
hàng đầ
u2.
Vì sao các p.trào yn VN cu
ối 19 đầu 20 đề
u th
ấ 
 t b
i? (phong trào yn theo khuynh
hướng pk và tư sả
 n)
 
P.trào yn theo khuynh hướ 
ng pk-
 
Phong trào C
ần Vương (1885
-1896): Ngày 13/7/1885, vua Hàm Nghi xu
ngchi
ế
u C
ần Vương. Phong
trào C
ần Vương phát triể
n m
nh ra nhi
ều địa phương ở 
B
cK
, Trung K
và Nam K
. Ngày 1/11/1888, vua Hàm Nghi b
P b
ắt, nhưng p.trào Cầ
n
Vương vẫ
n ti
ế
p t
ục đến năm 1896
 -
 
Kh
ởi nghĩa nông dân Yên Thế
(1884-
1913) dướ 
i s
 
lđ của ngườ 
i anh hung áo v
iHoàng Hoa
Thám đã gây cho P nhiều khó khăn và thiệ
t h
i. Cu
c chi
ến đấ
u c
ủa nghĩa
quân Yên Th
ế
 
kéo dài đến năm 1913 thì dậ
p t
tTrong chi
ế
n tranh th
ế
gi
ớ 
i th
nhát (1914-1918), các cu
ộc k.nghĩa vũ trang chố
ng P c
and VN v
n ti
ế
p di
ễn, nhưng đề
u ko thành công. Th
t b
i c
ủa các p.trào trên đã chứ
ng t
 r
ng gc pk và h
 
tư tưởng pk ko đủ
 
đk để
 
lđ p.trào yn giả
i quy
ế
t thành công c
a nhi
mv
d.t
c
 
P.trào dân ch
 
tư sả
n-
Xu hướ 
ng b
ạo độ
ng c
a PBCCh
 
trương dự
a vào s
 
giúp đỡ 
bên ngoài ch
y
ếu là Nh đế
 
đánh P giành độ
c l
p dânt
c, thi
ế
t l
p theo mô hình quân ch
l
p hi
ế
n c
a Nh. S
nghi
p cm c
a PBC tr
i quanhi
ều thăng trầm, đi từ
 
trườ 
ng quân ch
l
p hi
ến đế
n l
p
trườ 
ng dân ch
 
tư sản, nhưngđề
u th
t b
i
. NAQ đánh giá ”PBC là tiêu biề
u cho ch
 
nghĩa quốc gia”
 
 Năm 1912,
PBC thành l
p VN Quang Ph
c h
i t
b
l
ập trườ 
ng quân ch
l
p hi
ế
n sángl
ập trườ 
ng dân ch
và ch
ống P, sau đổ
i thành VN qu
ốc dân Đả
ng.-
Xu hướ 
ng cái cách c
a PCTPCT là 1 nhà yn nhi
t thành, ông nên án gay g
t t
i ác c
a td P và b
n quan l
i pk sâum
t. PCT ch
 
trương cải cách đất nướ 
c, c
ải cách văn hóa, xh; độ
ng viên lòng yn trong
nhân dân; đả
kích b
n vua quan pk th
ối nát, đề
 
xướng tư tưở 
ng dân ch
; t.hi
n khai dântrí, ch
n dân khí, h
u dân sinh, m
ở 
mang dân quy
n. Ho
ạt độ
ng c
ủa PCT đã góp phầ
nth
c t
nh lòng yn c
a nd VN. H
n ch
ế
l
ớ 
n nh
t c
ủa PCT là phàn đố
i b
ạo độ
ng và mu
n

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->