Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Agrell B 1997_Konsten som grepp Emblem

Agrell B 1997_Konsten som grepp Emblem

Ratings: (0)|Views: 0 |Likes:
Published by Beata Agrell

More info:

Published by: Beata Agrell on Jun 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/07/2014

pdf

text

original

 
Tidskriftforlitteraturvetenskap
1997:1
BeataAgrell
Konstensomgrepp-formalistiskastrategierochemblematiskatankeformer
Attanlaggaettgrepp
Frammandegoring
&
igenkannande
Iuppsatsen»Konstensomgrepp»
(I917)
lanserarViktorSklovskij
frammande-
goringen
somgrundlaggandekonstnarligprincip.'Med
framrnandegoring
avsesinteeneffekt,utanenuppsattning
grepp,
d.v.s.eniverketanlagdstrategisomforberederbestamdalasarterochkanstuderasoberoendeavsinafaktiskaeffek-ter.EnligtSklovskijutgorsdetfenomenvikallarkonstavsadanagrepp.Principensgrundlaggandebetydelsefordenmodernalitteraturteorinklargors
i
oversattarenBengtLundbergsintroduktiontilldenryskaformalismeni
Formoch
struktur
(I97I),
denforstasvenskaantologinpaomradet,Genomattfokusera»detsomvarspecifiktforlitteraturensomkonstochsomskildedenfranandra'pro-dukter'»blevdenformellaprincipen»startpunktenforsnabbametodiskaochteoretiskalandvinningarsomgickhandihandmed
tillarnpade
studierpabredfront»,sarskiltvadgalldeparodi,stiliseringochandra»manipulerandeformer»."Lundbergklargoremellertidavenproblemenmed»ultraformalistiska»till-lampningaravdenformellametoden-inteminstSklovskijsegna
i
Omprosans
teori
(I925)-
darkonstverketreducerastill»summanavgrepp»ochtematikochideertillenbartforevandningarfor'blottlaggandeavgreppet'.3ForstmedJurijTynjanovochRomanJakobsonformulerades»principernaforenfordjupadochmeradynamisklitteraturkonception»,darsavalsemantisk-tematiskasomhistorisk-kontextuellaaspekterbeaktades.sMengrundenfordennafordjupningladesalltsaavSklovskij-underinflytandeavEdmundHusserlsfenomenologi,detnyastrukturellabetraktelsesattet
i
sprikvetenskapenochdemodernistiskakonstexperimenten.5ManbehoverintegravasarskiltdjuptiSklovskijstextom'konstensomgrepp'forattseutvecklingsmojligheterna,Redansjalvapresentationenav'greppet'inne-
TidskriftforlitteraturvetenskapI997:I
 
Konstensomgrepp
fattarett
pragmatiskt
moment:greppetframmandegor,havdarSklovskijmenbetonarsamtidigtattframrnandegoringenbararealiserasviadeformationavettredankantmaterial,d.v.s.framrnandegoringforutsatter
igenkiinnande.
Sklovskijhavdarrentav-somvistraxskallse-attallnykonstbaseraspa
aterbruk
avdetredangivna.Detnyaliggerdainteimaterialetutaniformen,
d.v.s.
fonnenfattadsomen
i
konstverketrealiseraduppsattning
estetis],a
grepp,
inriktadepaattdesautomatiseravarseblivningsproeessenunderlasandet.Detformalistiskagreppetaralltsaocksaen
fenomenologisk
kategori,somavserverketsinriktningpaetttilltankt
lasande:
greppetskaparnyttgenomnyasattattkombineradetgivnaoehforberederdarigenornennylasart.Dennapragmatiskapotentialiformeln'konstensomgrepp'villjagutveeklaidenharuppsatsen.Mittaskadningsexempelblirenformodernkonstriktning,somkansynasavlagsendenmodernistiskapoesisomstodSklovskijnara,mensomihogstagradbaseraspaframmandegorandegrepp-oehsamtidigtilikahoggradarpragmatiskt,jarentavdidaktiskt,orienterad.Idetdubblaperspektivetvilljagharbeskriva
emblematiken;
oehjagvillgaradetmedsidobliekpaenmetodfraga,somjagtrorattjustemblematiken,somgenreoehtankeform,arvalagnadattbe-lysa:hurvisarsigkonstensgreppidenkonstnarlig=frarnstallningen-}i.v.s.hursattsdeframochhurskallc.dta[_.,
.isattande
beskrivas?Fraganavseralltsadet,t',-citikt
deiktiska-
utpekande,forevisande-
mor.ientet
iprincipenom'konstensomgrepp'.6
Bild,fenomen
&
seende
LatossdaforstatervandatillSklovskijsformalistiskabegreppomframmande-goringen.Utgangspunktenforhansresonemangarinteestetiken
i
modernme-ning(sornlaranom'detskona'),utanpereeptionspsykologin,d.v.s.estetikenidessursprungligaforbindelsemed
sinnligheten
(grek.
ai'sthesis,
'fornimmelse';'upp-fattning')-oehidessforlangninggestaltpsykologinoehfenomenologin.Mendetestetiskteentralaarharintedensinnligaframstallningensomsadan(t.ex,dessaskadlighet),utandessinbyggdastyrningavvarseblivningsproeessen,d.v.s.blottlaggandetavdegreppgenomvilkaframstallningenrealiseras
(som
t.ex.askadlig).Tyjustdarrnedframmandegorsdetframstalldaochbromsaspercep-tionenpadetsattsomarestetisktrelevant,enligtSklovskij:
Konstensuppgiftarattformedlaenforninunelseavforemaler,somvision,oehintesomigenkannande;konstenstillvagagangssatt,dessgrepp
(priemy),
ar'frammandegoringcn'
(priemostranenija)
avforernaleroehden'medvetetforsvaradeformen'
(priemzatrudnennojformv),
vilkabadasyftartillattstegravarseblivningenssvarighetoehvaraktighet.
Ty
ikonstenarvarseblivningsproeessenettsjalvanda-maloehmasteforlangas;
konstenarettmedelaftupplevaflreteelsernastillblivelse,vadsomredanblivittillharingenbetydelseikonsten.
(s,5I)
 
BeataAgrell
Detkonstnarligtintressantaliggeralltsavarkenidetframstalldaforemaletellerkonstverketsomsadana,utanivarseblivnings-akten,d.v.s.iforhallandetmellanframstalltobjektoehbetraktandesubjekt,
sddantdettaanlaggsikonstverket-
»Ty
i
konstenarvarseblivningsproeessenettsjalvandarnaloehmasteforlangas»,Konstverketarsaledesinteautonomt,utan
inriktatpa
envisstypavbetraktande,somdetsamtidigt,viasinainbyggdagrepp,
frammanar.
Analogtarkonstbe-traktelsenintesuveran,utansamspe1armeddestrategiersomkonstgreppenutveeklarivarseblivningsakten.Idennainteraktionmellankonstaktoehkonstfe-nomenblirkonstenrattnog»ettmedelattupplevaforeteelsernastillblivelse».HarrojersigocksaSklovskijsfenomenologiskaorientering:ibeskrivningenavdendubblainriktningeller
intentionalitet
somutmarker'konstensomgrepp'-isynenpakonstverketsomkorsningavfenomenochakt.7Dermasynpunktutveeklasytterligareibeskrivningenavordkonstenoehdetpoetiskaspraketsom
anlagt
forenvisstypavfordrojdoehdarrnedframmande-gjordvarseblivning.Overalltmeterviharsammakanneteckenpadetkonstnar-liga,havdarSklovskij:
[...]narnligenattdettaavsiktligtaranlagtforattfrigoravarseblivningenfranautomatism;attvisionenavforeteelsenutgorkonstnarensmal;ochattdetpakonstladvagarsaanlagtattvarseblivningenfordrojsochuppnarhogstamojligastyrkaochvaraktighet.Darvidvarseblivsforeteelsenintesomettstyckerum,utansaattsagaisinkontinuitet.Justdessabetingelseruppfyllerdetpoetiskaspraket.
(s,6r)
Denpoetiskatexten,liksomallannankonst,aralltsainstalldpaattframmanaettvisst
satt
attlasa(inteenbestamd
lasning),
darforeteelsenframtraderproeessu-ellt,
»i
sinkontinuitet»,d.v.s.isintillblive1se-som»vision»avmojligheter-sna-rareansomfardigrealitet.'Konstensomgrepp'ardariktadpalasakten-denarintentionaltstrukturerad;oeh'greppets'uppgiftarattpaengangiscensattaoehblottlaggadennastruktur.Greppetaralltsa
pragmatisktorienterat
oehharenva-sentligen
deiktisk
funktion.Medforme1n'konstensomgrepp'avvisardaSklovskijsavaldenklassieistiskaprineipenom
utpicturapoesis
(diktensommalningiord)somdenpahanstidgallandesymbolistiskauppfattningenattkonstar»tankandeibilder»:konstensegenart,enligtSklovskij,liggersomvisettinteiformaganattskapabilder,utani,attskarpauppmarksamheten-»stegraperceptibiliteten»,somLundbergformu-lerardet."Idetsyftetopererargreppetvisserligenpaettgivetmaterial,d.v.s.
ateranvander
enredankandbild,mendetskaparinganyabilder.Tvartomarenkandforlagaforutsatr:konstgreppetbestariattmanipuleramedforlagangenomattiiterbruketbyggainavvikelseroehhinder,som
desautomatiserar
pereeptionenavdetforutvalbekantaoehdarigenornframrnandegordet-»frarnmandegoringarforhandensagottsomoveralltdardetfirmsen
bild»,
havdarSklovskij;tybildensuppgiftarinteattbringaforemaletsinnebordnarrnarevarforstaelse,utan»att
28

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->