Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
2012 Mezuniyet 145. Diploma Töreni Programı

2012 Mezuniyet 145. Diploma Töreni Programı

Ratings: (0)|Views: 2|Likes:
Published by Sancar Koyunlu

More info:

Published by: Sancar Koyunlu on Jun 16, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/16/2012

pdf

text

original

 
Sevgili Mezunlarımız
,
Sizleri baĢarınızdan dolayı kutlarız. Mezuniyet törenimizde ailelerinizle birlikte sizlerin heyecan vemutluluğunuzu paylaĢabildiğimiz için sevinçliyiz. Törenimizin Üniversitemize ve sizlere yakıĢır bir Ģekildeyapılabilmesi için bu
 
kitapçıktaki açıklamaları dikkatle okumanızı rica ederiz.
 1.
ĠliĢki Kesme Formu’nu doldurup, ilgili birimlerden imzaların alınmasını tamamladıktan sonra Kayıt ĠĢleriġube Müdürlüğü’ne teslim ederek Mezuniyet Töreni davetiyelerinizi (
en fazla 3 adet) alabilirsiniz.2. Törende g
iyeceğiniz kepler ve cü
ppeler 13 Haziran 2012
ÇarĢamba
günü
Özger Arnas Salonu’ndadağıtılmaya baĢlanacaktır.
3. Genel Tören 28 Haziran 2012
PerĢembe günü Uçaksavar Spor Tesisleri’nde
,
diplomaların dağıtımı ise
 29 Haziran 2012
Cuma günü programda belirtilen mekanlarda yapılacaktır. Genel töreni velileriniztribünden izleyebilecektir. Velilerinize yeterli yerin sağlanabilmesi için
davetiyesiz hiç kimse tribünlere
alınmayacaktır.
 
28
HAZĠRAN
2012
PERġEMBE
 GENEL TÖ
 
REN
 
1. Genel Tören için 28 Haziran 2012
PerĢembe günü saat 17:30’da
cüpp
e ve keplerinizi giymiĢ olarak
‘Superdorm’ 
 
otoparkında toplanınız ve aĢağıda belirtilen Ģekilde sıraya giriniz. Görevliler size bu konudayardımcı olacaktır. Tören, önce mezunlar daha sonra da öğretim elemanlarının spor sahasınayürüyüĢleri ile saat tam 18:30’da baĢlayacaktır. Tören yürüyüĢü bittikten sonra gelen mezunlar sahayaalınmayacaklardır.
 2.
Spor sahasına aĢağıda belirtilen diziliĢ sırasına göre dört sıra halinde Öğrenci ĠĢleri Dekanı ve ÖğrenciĠĢleri Daire BaĢkanı’nın arkasından giriniz. Sıraları önden baĢlayarak arkaya doğru iki koldandoldurunuz. Sıra baĢlarındaki görevlilerin uyarılarına dikkat ederek yerinizi alınız ve
ayakta bekleyiniz.3.
Mezunların DiziliĢ Sırası
 
So
l Sıra
 
 YürüyüĢ Yönünde
 
Sağ Sır 
a(1)
Doktora Mezunları
(1)
 Yüksek Lisans Mezunları
 (2) Mühendislik Fakültesi
Atatürk
Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi
Enstitüsü
Bilgisayar Mühendisliği
Bölümü Biyo-
Medikal Mühendisliği
Enstitüsü-
BiliĢim Sistemleri Mühendisliği Programı
Çevre Bilimleri EnstitüsüElektrik-
Elektronik Mühendisliği
Bölümü Fen Bilimleri Enstitüsü
Endüstri Mühendisliği Bölümü
Kandilli Ras. ve Dep. Ar. Enstitüsü
ĠnĢaat Mühendisliği
Bölümü Sosyal Bilimler Enstitüsü
Kimya Mühendisliği
Bölümü
 
(2) Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi
 
Makina Mühendisliği
Bölümü Ekonomi Bölümü
(3) Fen Edebiyat Fakültesi
 
ĠĢletme Bölümü
 
Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
Siyaset Bilimi
ve Uls.ĠlĢ. Bölümü
 Çeviribilim Bölümü
 
-
Küresel ve Uluslararası ĠliĢkiler Programı
 Felsefe Bölümü
(3) Eğitim Fakültesi
 Fizik Bölümü
Bilgisayar ve Öğretim Tek. Eğit. Bölümü
 Kimya Bölümü -
Bilgisayar ve Öğretim Tek. Öğr. Prog.
 Matematik Bölümü
Eğitim Bilimleri Bölümü
 Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü -
Rehberlik ve Psik. DanıĢ. Programı
 Psikoloji Bölümü
Ġlköğretim Bölümü
 Sosyoloji Bölümü -
Fen Bilgisi Öğretmenliği Programı
 Tarih Bölümü -
Ġlköğretim Matematik Öğretmenliği Prog
 
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
-
Okul Öncesi Öğretmenliği Programı
 
(4) Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu
 
Orta Öğretim Fen ve Mat.Alan. Eğ. Böl.
 
Turizm ĠĢletmeciliği Bölümü
-
Fizik Öğretmenliği Programı
 
Uluslararası Ticaret
Bölümü -
Kimya Öğretmenliği ProgramıYönetim BiliĢim Sistemleri Bölümü
-
Matematik Öğretmenliği Programı
 
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
 -
Ġngilizce Öğretmenliği Programı
 
 
 4.
Öğretim elemanları en geç saat 18:30’da ‘Superdorm’ giriĢinde cüppeli olarak bulunacak ve sıraya
girecektir.
DiziliĢ Sırası
 
Rektör
Rektör Yardımcıları
 Eski RektörlerDekanlarEnstitü MüdürleriYüksekokul Müdürleri
Öğretim Elemanları (iki sıra olarak)
 
Tüm mezunlardan sonra, öğretim elemanları iki sıra halinde mezunların arasından yürüyerek, pist üzerindeyerleĢtirilmiĢ sıraları, sağlı ve sollu olarak önden arkaya doğru dolduracaklardır.
 5.
Tören Yöneticisi’nin daveti ile Ġstiklal MarĢı’ndan sonra yerinize oturunuz. Program baĢlamıĢtır.
 6.
Tören konuĢmaları yapılacaktır.
 7.
ÇeĢitli
ödüller verilecek ve Doktora M
ezunlarının takdimi yapılarak Öğretim Elemanları’nın yanına
davetedilecektir.8. Yüksek Li
sans Derecesi alanların takdiminde
ilgili
birimden diploma alan mezunlar birim adı okununcaayağa kalkıp tekrar yerine oturacaktır.
 9. Fakülte/Yüksekokul
mezunlarının takdiminde, tüm mezunlar bölüm adı okunarak takdim edileceklerdir. Adı okunan bölüm mezunları ayağa kalkıp tekrar oturacaklardı
r.10.
Programın bittiği tören yöneticisi tarafından ilan edilince hep birlikte ayağa kalkıp keplerinizinpüsküllerini sağdan sola çeviriniz.
 11.
Önce Rektör ve Öğretim Elemanları giriĢ sırasına göre, öğrencilerin arasından geçip saha ortasında bir koridor oluĢtur 
up bekleyeceklerdir.12.
Mezunlar en arka sıradan baĢlayarak iki sıra halinde öğretim elemanlarının oluĢturduğu koridorunarasından geçip sahayı terk edeceklerdir.
 
 
 
29
HAZĠRAN
2012 CUMA
DĠPLOMA
 
DAĞITIM TÖRENLERĠ
 
29 Haziran 2012
Cuma günü yapılacak olan diploma dağıtım törenlerine sadece mezuniyet için tümkoĢulları yerine getirmiĢ ve Fakülte, Yüksekokul veya Enstitü Yönetim Kurulları’nca mezuniyet kararıverilmiĢ mezunlar katılabilecektir. Diploma dağıtımı aĢağıda belirtilen yer 
 
ve zamanlarda yapılacaktır.
Fen
Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilimler Enstitüsü mezunları diplomalarını ilgili fakültelerle birlikte alacaklardır.
 
Tüm mezunlarımızı Ģimdiden kutlarız.
 
FAKÜLTELER
EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ
 Uçaksavar Spor Tesisleri 09:30
 
Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları Eğitimi Bölümü
 
-
Fizik Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 
-
Kimya Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı
 
-
Matematik Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ProgramıBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
 -
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Lisans Programı
 
Eğitim Bilimleri Bölümü
 -
Rehberlik ve Psikolojik DanıĢmanlık Lisans Programı
 
Ġlköğretim Bölümü
 -
Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Programı
 -
Ġlköğretim Matematik Öğretmenliği Lisans Programı
 -
Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programı
 
Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
 -
Ġngilizce Öğretmenliği Lisans Programı
 
FEN-
EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ
 Demir Demirgil Salonu (Güney Kampüs)
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 
10:00
 
Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü
 
10:30
 Sosyoloji Bölümü
11:00
 Felsefe Bölümü
11:30
-
BiliĢsel Bilim Programı
 Tarih Bölümü
12:00
 ARA
12:30
Psikoloji Bölümü
13:00
 Çeviribilim Bölümü
13:30
Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü
14:00
 Kimya Bölümü
14:30
 Fizik Bölümü
15:00
Matematik Bölümü
15:30
 
ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ
 Uçaksavar Spor Tesisleri 19:00
Ekonomi Bölümü
ĠĢletme Bölümü
 
Siyaset Bilimi ve Uluslararası ĠliĢkiler Bölümü
 -
Küresel ve Uluslararası ĠliĢkiler Programı
(UOLP - SUNY Binghamton)

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->