Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
NHỮNG ĐÓA HOA THIỀN - Quyển III

NHỮNG ĐÓA HOA THIỀN - Quyển III

Ratings: (0)|Views: 12 |Likes:
Dương Đình Hỷ dịch
Dương Đình Hỷ dịch

More info:

Published by: Nguyễn Văn Tưởng on Jun 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/05/2013

pdf

text

original

 
 
Nh
ữ 
ng 
Đ
óa Hoa Thi 
n
Quy
n Ba
敎 外 別 傳
Giáo ngo
i bi
t truy
n
不 立 文 字
B
t l
 p v
ă
n t
 
直 指 人 心
Tr 
c ch
nhân tâm
見 性 成 佛
Ki
ế
n tánh thành Ph
t
D
ch gi
:D
ươ
ng
Đ
 ình H
 
 
Ph
ướ 
c Qu
ế
Publications601 North Garfield StreetArlington, VA 22201hyduong@earthlink.netCopyright @ 2003 by H
D
ươ 
ngAll rights reserved.Book & Cover Design by H
D
ươ 
ng
 
 
T
Ự 
A
 Khi
đ  
c
đ  
ế 
n hai câu chuy
n Thi
ề 
n “S 
t Tre” và “Ng 
ườ 
i Xu
ấ 
t Gia”trong t 
 p b
n th
o c
a
ch gi
D
ươ 
ng 
Đ 
ình H 
 ỷ
 , tôi
đ  
ã c
ườ 
i n
ấ 
t, c
ườ 
i s
ng khoái, c
ườ 
i an l 
c, c
ườ 
i th
ấ 
m thía.Thi
ề 
n là th
ế 
 
đ  
ó! Là
đ  
ươ 
ng c
ơ 
 , ch
ớ 
 p nhoáng, phóng
ớ 
i, là t 
ự 
 ch
ứ 
ng, là th
ể 
nghi
m, là v
ượ 
t ngoài v
ă 
n t 
ự 
ng 
ữ 
ngôn. Không th
ể 
dùng ngôn ng 
ữ 
h
ữ 
u h
n c
a loài ng 
ườ 
i
đ  
ể 
di
ễ 
n
đ  
t ni
ề 
m pháp l 
c
đ  
ó.Chân L
 ý
nh
ư 
viên kim c
ươ 
ng chi
ế 
u sáng nhi
ề 
u m
t.Trong r 
ừ 
ng h
ươ 
ng giáo pháp, “Nh
ữ 
ng 
 Đ
oá Hoa Thi
ề 
n” c
ũ
ng mang m
đ  
c v
 
đ  
c k 
 ỳ
di
ễ 
m
o c
a chúng.
“   
 Nh
ư 
nhân
ẩ 
m th
 y, lãnh noãn
ự 
tri.” M 
ỗ 
i ng 
ườ 
i ph
i
ự 
chiêmnghi
m
ấ 
 y hân h
ưở 
ng 
đ  
u
ợ 
c h
ươ 
ng hoa Thi
ề 
n hay không là do s
ứ 
chành trì quán chi
ế 
u c
a chính mình. D
ch gi
D
ươ 
ng 
Đ 
ình H 
 ỷ
 
đ  
ã góp m
t bàn tay gieo tr 
ng, vun x
ớ 
inh
ữ 
ng cây Pháp, hoa Thi
ề 
n trên m
nh
đ  
ấ 
t tâm linh c
a chúng tôi. Ánh sáng m
t tr 
ờ 
i Chân L
 ý
 , gi
t m
ư 
a Cam L
 , ng 
n gió Gi
iThoát và tr 
ă 
ng sáng B
 
Đ 
ề 
s
ẽ 
giúp “nh
ữ 
ng cánh hoa Thi
ề 
n” r 
n
ở 
khoe s
ắ 
c lung linh trên v
n n
o
đ  
ườ 
ng v
ề 
B
o S 
ở 
.Ch
ỉ 
c
n “H 
i
đ  
u th
ng 
n, Ph
đ  
a khai hoa!”Thi
ề 
n là
đ  
óa hoa trong s
ự 
tr 
n v
n cái
Đ 
 p c
a nó!
Thích n
ữ 
MINH TÂM c
n bút
.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->