Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
SPM 3755 2010 PERDAGANGAN K1

SPM 3755 2010 PERDAGANGAN K1

Ratings: (0)|Views: 30|Likes:
Published by pss smk selandar

More info:

Published by: pss smk selandar on Jun 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/17/2012

pdf

text

original

 
SULIT
ffiKENffi?i$"'""iilTfTX"OSA
SIJILPELAJARANMALAYSIA 2OTO 37551I
PERDAGANGANKertas LNov./Dis.
,l
r;Jam
Satuamlimabelas minit
JANGANBUKA KERTAS SOALANINISEHINGGADIBERITAHU1. Kertassoalan ini mengandungi40soalan.2. Jawab semua soalan.3.Tiap-tiapsoalan diikuti oleh empatpilihanjawapan,iaitu A, B, C danD. Bagisetiap soalan,pilihsatajawapansahaja.Hitamkanjawapanandapadakertasjawapanobjektifyangdisediakan.4.Sekiranyaanda hendak menukarawapan,padamkantandayangtelah dibuat.Kemudianhitamkanawapanyangbaru.5. Anda dibenarkan menggunakankalkulatorsaintifik.Kertas soalan ni mengandungi14 halamanbercetakdanL halamanidakbercetak.[Lihathalaman sebelah
375511 @2010 HakciptaKerajaan Malaysia SIILIT
ilt1ilili
 
SULIT
37'stl
Pernyataanmanakahyangberkaitandengankeperluan?A TuntutansemulaadimanusiaBDipenuhisupayahiduplebihselesaC Sukardipenuhidan idakterhadD Berbezamengikuttaraf hidupRajahberikutmenunjukkancabangperusahaan.ApakahcontohpekerjaanyangmewakiliY?APendidikBPeruncitCPetaniD PemanduPernyataanmanakahyangmenerangkan engeluaranangsung?ANelayanmengagihkanhasil merekamelalui pemborongBPuanMooimenanamsayuranuntuk keperluankeluarganyaCEncikIbrahim,seorangpenjualsatememperolehkeuntunganyangumayanDSyarikatZoommengeluarkankameradigitalyangmempunyaipelbagaiungsiAntara yangberikut,yangmanakahmewujudkanpengkhususan?IPengeluaranangsungdiamalkantrKeperluanmanusiaingkasruKemahiran pekerjaberbezary PeningkatanpenggunaanteknologiA IdanIIBIdanIVCIIdan IIIDIIIdan IVPerkilanganPembinaan
375511 @ 2010HakCipta KerajaanMalaysia
SULIT
 
SULIT337551I5Pernyataanmanakahyangmenerangkanilaifaedahmasa?A Emas asli diubahmenjadi barangkemasB Rotan dipindahdari hutanke kilang untuk diprosesCKad Hari Raya disimpanuntuk dijualsemasamusimperayaanDPengeluar elevisyenmemindahmilikkeluarannya epadapengguna6Maklumat berikutberkaitandenganbantuanperniagaan.
BantuanPerniagaanFungsi
x
Menstabilkanharga
Y
MemujukpenggunaApakah X danY?
x
Y
PromosiPergudanganKomunikasiPergudanganKomunikasiPromosiPromosiKomunikasi7 Pernyataanmanakahyangmenerangkanmaksudperniagaan?A Menghasilkanbaranganuntuk memenuhikeperluanmanusiaB MengagihkanbarangandaripadapengeluarkepadapenggunaCMembeli dan menjualbaranganuntukmendapatkaneuntunganD Menyelaraskanpermintaandanpenawaranesuatu arangdipasaran8Apakah kelemahanualanprabayarkepadapembeli?A RisikopenipuanB Aliran tunai merosotCMenanggunghutang apukD Pembaziranmasa[Lihathalaman sebelahST]LIT
ABCD
375511@2010 Hak cipta KerajaanMalaysia

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->