Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
SPM 3756 2010 P AKAUN K2

SPM 3756 2010 P AKAUN K2

Ratings: (0)|Views: 21 |Likes:
Published by pss smk selandar

More info:

Published by: pss smk selandar on Jun 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/17/2012

pdf

text

original

 
SULITLEMBAGA PEPERIKSAANKEMENTERIAN PELAJARANMALAYSIA
37s6t2
')l
-
2
SIJILPELAJARANMALAYSIA 2OIO
PRINSIPPERAKAUNANKertas2Nov./Dis.
jam
Duaamtigapuluhminit
JANGANBUKA KERTASSOALANINISEHINGGA DIBERITAHU1. Kertassoalan ini mengandungidua bahagian: Bahagian AdanBahagian B.2.Jawab semua soalan diBahagianA, dan sata soalandaripada Bahagian B.3.TulisjawapanandapadaKertasHelaian Tambahanyangdibekalkanolehpengawaspeperiksaan.4, Bersama-samaengankertas soalan ni, calondiberi alat tulisperakaunanberikut:BukuTunai Tiga Ruangan2 helaiJurnal 2helaiLe.iar5 helai5. Markahyangdiperuntukkanbagi setiap soalan atauceraian soalan ditunjukkandalam kurungan.6. Sekiranya andahendak menukarawapan,batalkan dengankemasawapanyangtelahdibuat. Kemudian tulisawapanyangbaru.7. Tunjukkankerja mengira. Inimembantuanda mendapatkanmarkah.8.Mulakanawapanbagi setiap soalanpadahelaianyangbaru.9.Andadibenarkanmenggunakanalkulator saintifik.10.Semuakertasawapananda hendaklahdiserahkanpadaakhirpeperiksaan.Kertassoalan ni mengandungi19halamanbercetakdan
3756;12 @ 2010HakciptaKerajaanMataysia
Ihalaman idakbercetak.[LihathalamansebelahSULIT
iltil1ilil
 
vSULIT 2375612Bahagian A68markahTJawab semua soalan.1 PuanMarina mengusahakan erniagaanBatikMahsuri di Pulau Langkawi.Berikutialahbaki asetdan iabiliti bagiperniagaannyapada0 Jun 2010:RMPremis60 000Perabot33400Stok 26600Bank 11000Tunai900Pemiutang: Arifa Boutique8 500Modal 123 400Urus niaga PerniagaanBatik Mahsurisepanjangbulan Julai adalah seperti di dalamdokumendiLampiranA.Andadikehendaki:(a)Menyediakancatatan dalam buku-buku catatanpertama yangsesuai(JurnalPenerimaanTunaidan JurnalPembayaranTunai tidak diperlukan).l9Vzmarkahl(b)Memindahkancatatan daripada buku-buku catatanpertamake lejar.lllmarkahl(c)Menyediakan Imbangan Dugapada31 Julai2010.tTVzmarkahl
375612 @ 2010 HakCiptaKerajaanMalaysia
SULIT
 
v
SULIT
3756t2
2Tamin,seorangpemilikkafe, tidakmenyimpanrekodperakaunannyadenganengkap.Buku Tunaiperniagaanbagi tahun berakhir 31 Ogos 2010 menunjukkanmaklumatberikut:r90655Maklumattambahanpada31 Ogos:2009RMPeralatanHargapenilaian)1400Stok6 000Penghutang9360Pemiutang 2500Pinjamanberkadarl07o(Jangkapendek)12000Belanjaam terdahulu 150Belanjaam terakruAndadikehendakimenyediakan:(a)PenyataPendapatanagi tahun berakhirpada31 Ogos 2010.(b)Kunci Kira-kirapada31 Ogos2010.
RMBaki I Sept.2009 1 854Penerimaanaripadaenghutang88 001Jualanperalatan ada30 Sept.2009 800
RMBayaran kepadapemiutang29 547Gaji27689Belanjaam 16247Belianperalatan4250Faedahpinjamandibayar 900Ambilan 12000Baki31 Osos2010 22
906s5
20t0RM3 00062509 840265012000200
[llmarkah]l7markahl[LihathalamansebelahSULIT
75612 @ 2010 Hak Cipta Kerajaan Malaysia

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->