Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
رباعیات وحشی بافقی

رباعیات وحشی بافقی

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 594|Likes:
Published by احسان
رباعیات وحشی بافقی
رباعیات وحشی بافقی

More info:

Published by: احسان on Jan 09, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/27/2012

pdf

text

original

 
تﺎﻴﻋﺎﺑرﻲﻘﻓﺎﺑ
 
ﻲﺸﺣو
 
ﻪﻣﺎﻨﻴﮔﺪﻧزﻲﻘﻓﺎﺑ
 
ﻲﺸﺣو
 
ﺲﻤﺷ
 
ﺎﻧﻻﻮﻣﻦﻳﺪﻟا
)
لﺎﻤﻛ  
 
ﺎﻳﻦﻳﺪﻟا
ﻲـﺸﺣو
 
ﺪـﻤﺤﻣﻲﻘﻓﺎـﺑدﻮـﺑ
 
ﻢـﻫد
 
هﺪـﺳ
 
ﻲـﻧاﺮﻳا
 
ناﺮﻋﺎـﺷ
 
زا
. 
ﻲﻫﺎـﺷدﺎﭘ
 
ﺎﺑ
 
وا
 
ﻲﮔﺪﻧز
 
نارودهﺪـﻨﺑاﺪﺧ
 
ﺪـﻤﺤﻣ
 
هﺎـﺷ
 
و
 
مود
 
ﻞﻴﻋﺎﻤـﺳا
 
هﺎـﺷ
 
و
 
يﻮﻔـﺻ
 
ﺐـﺳﺎﻤﻬﺗﻢﻫدﻮﺑ
 
نﺎﻣز
.
ﻢﻫد
 
هﺪﺳ
 
لوا
 
ﻪﻤﻴﻧ
 
رد
 
يو
)939
يﺮﺠﻫ
 
يﺮـﻤﻗ
 
ﻖﻓﺎـﺑ
 
ردﺪـﻣآ 
 
ﺎـﻴﻧد
 
ﻪـﺑ
.
ارد
 
و
 
لﺎﺳ
)991
 ﻫ
 
يﺮﻤﻗ
 
يﺮﺠ 
ﺖﺷﺬﮔرد
 . -------------------------------------------------------- 
ادﺎﺑ
 
ﻲﻧادوﺎﺟ
 
يﺎﻘﺑ
 
ﻪﻛ  
 
برﺎﻳ
 
ادﺎﺑ
 
ﻲﻧاﺮﻣﺎﻛ  
 
و
 
ادﺎﺑ
 
ﺖﻣﺎﻛ  ﻪﺑﺮﺷا
 
ﺮﻫﻲﺷﻮﻧ
 
نﺎﻣرد
 
ﻲﭘ
 
ﺰﻛ  
 
يا
 
ادﺎﺑ
 
ﻲﻧﺎﮔﺪﻧز
 
بآ 
 
ﺖﻴﺻﺎﺧ
 
اﺮﺗ
 
مﺎﺷ
 
و
 
ﻮﺗ
 
ﺢﺒﺻ
 
ادﺎﺑ
 
تﺮﺸﻋ
 
اﺮﺗ
 
مﺎﺠﻧا
 
و
 
ﻲﺷﻮﺧ
 
ار
 
ﻮﺗ
 
زﺎﻏآ ﺪﻴﻋ
 
ﺐﺷ
 
طﺎﺸﻧ
 
دﺎﺑ
 
اﺮﺗ
 
يﺎﻬﺒﺷ
 
اﺮﺗ
 
مﺎﻳا
 
ﺪﻠﺴﮕﻧ
 
ﻢﻫ
 
ز
 
زورﻮﻧ
 
اﺮﻣ
 
رﺎﺘﻓﺮﮔ  
 
ﺖﺧﺎﺳ
 
ﻢﻏ
 
ﻪﺑ
 
و
 
رﺎﻳ
 
ﺪﺷ
 
اﺮﻣ
 
رﺎﻜﻓا
 
لد
 
درد
 
ﻪﺑ
 
ﺖﺷاﺬﮕﻧرﺎﻬﺑ
 
دﺎﺑ
 
زا
 
ﻪﻛ  
 
مور
 
ﻦﻤﭼ
 
يﻮﺳ
 
نﻮﭼ
 
ﻲﻣ
 
لدﻲﺑ
 
،ﻪﭽﻨﻏ
 
ﻮﭼ
 
ﺪﻗﺮﺗاﺮﻣ
 
رﺎﻳ
 
 
ﺮﻣ
 
رﺎﻳ
 
يرود
 
غاد
 
ز
 
ﺖﺧﻮﺳ
 
نﺎﺟا
 
اﺮﻣ
 
رازآ 
 
ﺮﺑ
 
رازآ 
 
ﺪﺳ
 
دوﺰﻓاﻢﺘﺴﺟ
 
ﻲﻳاﺪﺟ
 
وا
 
ﺰﻛ  
 
ﻢﻴﻨﺘﺸﻛ  
 
ﻦﻣ
 
اﺮﻣ
 
راز
 
ﺶﻜﺑ
 
ﻦﻳا
 
مﺮﺟ
 
ﻪﺑ
 
ﺮﺠﻫ
 
يا
 
بﺎﻨﺟ
 
شﺮﻋ
 
ﻪﺷ
 
ﻦﻤﻴﺸﻧ
 
ﺮﻬﺑ
 
زا
 
بﺎﺒﺳا
 
داد
 
ﻢﻫ
 
ﻪﺑ
 
ﺖﺳد
 
شﻮﺧ
 
ﻪﭼ
 
ﻪﻛ  
 
ﺮﮕﻨﺑﺦﻴﻣ
 
ﻢﺠﻧا
 
و
 
ﻪﻤﻴﺧ
 
ﺮﻬﭙﺳ
 
ﺪﻳدﺮﮔ  
 
بﺎﻨﻃ
 
ﺖﺸﮔ  
 
نﺎﺸﻜﻬﻛ  
 
و
 
نﻮﺘﺳ
 
هر
 
ﺪﺳ
 
ﺪﺷ
 
 ﻈﺘﻧا
 
هر
 
رﺪﻧاﺖﺳاﺮﻣ
 
ﻪﻛ  
 
ﻲﻤﺸﭼ
 
رﺎ 
 
ﺖﺳاﺪﻴﭘﺎﻧ
 
ﻮﺗ
 
لﺎﺻو
 
و
 
ﺪﺷ
 
رﻮﻧ
 
ﻲﺑمﺪﺷ
 
بﻮﻘﻌﻳ
 
و
 
مﺪﻧادﺮﮕﺑ
 
مﺎﻧ
 
ﻦﻣ
 
ﺖﺳاﺮﭼ
 
بﻮﻘﻌﻳ
 
ﻮﺗ
 
مﺎﻧ
 
ﻦﻣ
 
ﻒﺳﻮﻳ
 
يا
 
ﺖﺳﺎﻣ
 
روﺮﭘ
 
ﻢﻏ
 
لد
 
ﺶﻳﺎﺟ
 
ﻪﻛ  
 
وﺮﺳ
 
نآ 
 
ﺖﺳﻼﺑ
 
رﺎﺘﻓﺮﮔ  
 
شﻻﺎﺑ
 
ﻢﻏ
 
رد
 
نﺎﺟﻲﻣوﺮﺤﻣ
 
ﻦﺧﺎﻧ
 
ﻪﺑ
 
وا
 
يرود
 
زا
 
ﺪﻴﭘ
 
ﺶﻳﺎﺟ
 
ﻪﻨﻴﺳ
 
ﻢﻳدز
 
كﺎﭼ
 
ﺪﺳﺖﺳا
 
ﺖﺳا
 
نﺎﺳآ 
 
ﻢﻫ
 
ﻪﺑ
 
نﺎﺘﺳود
 
ﻦﺘﺳﻮﻴﭘ
 
ﺖﺳا
 
نآ 
 
ﺮﺧآ 
 
و
 
ﺖﺳا
 
نﺪﻳﺮﺑ
 
راﻮﺷدﻲﻤﻧ
 
ار
 
ﻞﺻو
 
ﻲﻨﻳﺮﻴﺷﺖﺳود
 
مراد
 
ﺖﺳا
 
ناﺮﺠﻫ
 
رد
 
ﻪﻛ  
 
ﻲﻴﺨﻠﺗ
 
ﺖﻳﺎﻏ
 
زا
 
ﺮﺳ
 
ﺎﻫﺎﺷﺖﺴﺗ
 
ﺖﻟود
 
رد
 
ﺮﺑ
 
ﺖﺨﺑ
 
ﺖﺴﺗ
 
ﺖﻛﻮﺷ
 
يودرا
 
ز
 
ﻚﻠﻓ
 
ﻪﻤﻴﺧ
 
ﻚﻳﻪﻤﻴﺧ
 
ﺮﮔ  ﺪﻳﺎﺑ
 
ﻲﻧﻮﺘﺳ
 
ار
 
خﺮﭼ
 
ي 
 
نﻮﺘﺳ
 
هزاﺪﻧاﻪﻤﻴﺧ
 
ﺖﺴﺗ
 
ﺖﻌﻓر
 
ي 
 
 
ﺖﺳﺮﻔﺑ
 
ﻢﻧادوﺎﺟ
 
تﺎﻴﺣ
 
ﺮﻴﺴﻛا
 
ﺖﺳﺮﻔﺑ
 
ﻢﻧﺎﺟ
 
يوزرآ 
 
و
 
لد
 
مﺎﻛ  ﻪﻳﺎﻣﺮﺳ
 
ﻪﻛ  
 
ﻊﻳﺎﻣ
 
نآ ﺖﺳا
 
بﺮﻃ
 
و
 
ﺶﻴﻋ
 
ي 
 
ﺖﺳﺮﻔﺑ
 
ﻢﻧﺎﻣز
 
رد
 
و
 
ﺖﺳﺮﻔﺑ
 
ﻢﻧآ 
 
ﻪﻳآ 
 
ﺶﻄﺧ
 
ﻪﻛ  
 
ﻲﺧﻮﺷﺖﺳا
 
ﻲﻟﺎﻓ
 
خﺮﻓ
 
ي 
 
ﺖﺳا
 
ﻲﻟﺎﺣ
 
ﺪﺑ
 
ﺪﺳ
 
ﺐﺟﻮﻣ
 
نآ 
 
نﺪﻳدﺎﻧﺮﻈﻧ
 
ﺶﻴﭘ
 
زا
 
ﺪﺷ
 
نﺎﻬﻧ
 
ﺶﺧر
 
ﻊﻤﺷ
 
ﺎﺗ
 
ﺖﺳا
 
ﻲﻟﺎﺧ
 
ﺶﻳﺎﺟ
 
و
 
رﻮﻧ
 
ز
 
ﻲﻬﺗ
 
هﺪﻳد
 
ﺪﺷ
 
ﺖﺴﻴﻧ
 
مراﺪﻟد
 
ز
 
نﺪﺷ
 
اﺪﺟ
 
ﺮﻜﻓ
 
ﺰﺟ
 
ﺖﺴﻴﻧ
 
مرﺎﻳ
 
ﻲﻟو
 
هﺪﻨﺳاﺮﻫ
 
ﺮﺒﺻ
 
ﻦﻳاﻲﻣ
 
ﻲﻧدﺎﻬﻧ
 
ﺮﮕﺟ
 
ﻪﺑ
 
ناﺪﻧدﺪﻳﺎﺑ
 
ﺖﺴﻴﻧ
 
مراد
 
ﺮﮕﺟ
 
ﺮﺒﺻ
 
ﻢﻨﻛ  
 
ﻪﭼ
 
ﺎﻣا
 
ﺖﺷاد
 
ﻲﻧاﺮﻴﺣ
 
و
 
ﻖﺸﻋ
 
لﺎﻤﻛ  
 
ﻪﻛ  
 
نﻮﻨﺠﻣ
 
ﺖﺷاد
 
ﻲﻧاﺪﻴﻣ
 
ﻪﻛ  
 
ﺮﻬﻣ
 
ﻦﻳا
 
ﻮﭼ
 
ﻪﻧ
 
يﺮﻬﻣﻪﻧ
 
ﺮﻬﻣ
 
ﻦﻳانآ 
 
ﻪﻛ  
 
ﺖﺳ
 
يﺮﻬﻣ
 
،ﺖﺳ
 
ﻲﻘﺷﺎﻋ
 
ﺖﺷاد
 
ﻲﻧﺎﻌﻨﻛ  
 
ﺮﻴﭘ
 
ﺮﺼﻣ
 
ﻒﺳﻮﻳ
 
ﺎﺑ
 
دﺎﺑ
 
ﻮﺗ
 
لﺎﻣﺎﭘ
 
رﺎﮔزور
 
ﺮﺳ
 
ﺎﻫﺎﺷ
 
دﺎﺑ
 
ﻮﺗ
 
لﻼﺟا
 
نﺎﺸﻛ  
 
ﻞﺘﻛ  
 
ز
 
نودﺮﮔ  ﻢﻟﺎﻋ
 
رد
 
دﻮﺑ
 
ﻪﻛ  
 
يداﺮﻣ
 
ﺪﻴﺻ
 
ﺮﻫ
 
دﺎﺑ
 
ﻮﺗ
 
لﺎﺒﻗا
 
ﺶﺧر
 
ﺖﺳﺮﭘ
 
كاﺮﺘﻓ
 
دﺎﺑ
 
ﻮﺗ
 
نﺎﻣﺮﻓ
 
ﻪﺑ
 
رﺪﻗ
 
نﺎﻤﻛ  
 
ﻮﭼ
 
ﺎﻫﺎﺷ
 
نﺎﮔﻮﭼ
 
ﻢﺧ
 
رد
 
ﻚﻠﻓ
 
يﻮﮔ  
 
نﻮﭼدﺎﺑ
 
ﻮﺗدراد
 
ﺖﻤﺼﺧ
 
ﻪﻛ  
 
غاد
 
ﺮﭘ
 
ﻪﻨﻴﺳ
 
نآ 
 
دﺎﺑ
 
ﻮﺗ
 
ناﺮﭘ
 
يﺎﻫﺮﻴﺗ
 
ﻪﻗوﺪﻨﺻ
 

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->