Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
P. 1
Hubungan Non Monotonik Antara Kontrol Dan Kinerja Perusahaan

Hubungan Non Monotonik Antara Kontrol Dan Kinerja Perusahaan

Ratings: (0)|Views: 124|Likes:
Published by Gede Juliarsa

More info:

Categories:Types, Research, Science
Published by: Gede Juliarsa on Jun 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2012

 
Hufujlkj Jaj Eajapajmd Kjpkvk Dajpvac @kj Dmjovik ^ovurkhkkjLo`o IucmkvrkIuvurkj Kdujpkjrm# Gkducpkr Odajaem_jmwovrmpkr _`k}kjkKfrpvkd 
@kcke vkjldk
 Klojb} Phoav}#
Ekjkioeoj ^ovurkhkkj eovu~kdkj
klojp 
}kjl
 
hkvur fovpkjllujl ik|kf do~k`k ~oeolkjl rkhke rofklkm
 ~vmjbm~kc 
*
 Klojp 
`mfovm pkjllujl ik|kf ujpud eojlocack krrop`kvm
 ~vmjbm~kc 
ujpud `k~kp `m docack robkvk odajaemr# rohmjllk
klojp 
eke~u eojmjldkpdkjdoroikhpovkkj fovrkek*
 Klojp 
hkvur fovpkjllujl ik|kf do~k`k ~mhkd 
 ~vmjbm~kc#
rofklkm ~mhkd }kjleo}o`mkdkj gkrmcmpkr `kj `kjk ujpud eojikckjdkj urkhk ~ovurkhkkjRpu`m mjm eojluim 07 dmjovik ~ovurkhkkj pkhuj 6>>; povhk`k~ ~ovurkhkkj
 la ~ufcmbd 
}kjl pov`kgpkv `m Fuvrk Ogod Ikdkvpk* @kpk `m ~ovacoh `kvm
 Mj`ajormj Bk~mpkc Ekvdop @mvobpav}
(MBE@- 6>>6* ^ojluimkjhufujlj kjpkvk dmjovik ~ovurkhkkj `ojlkj eojllujkdkj
 Obajaemb Wkcuo K``o`#
do~oemcmdkjekjkioeoj `kj uduvkj ~ovurkhkkj k`kckh `ojlkj kjkcmrmr volvorm fovlkj`k `kj davockrm*Hkrmc ~ojluimkj }kjl `mckdudkj eojoeudkj fkh|k# hufujlkj kjpkvk dmjovik ~ovurkhkkj# uduvkj ~ovurkhkkj `kj do~oemcmdkj ekjkioeoj k`kckh pm`kd eajapajmb# popk~m robkvk rmljmgmdkj
buvwmcmjokv*
Poeukj mjm rorukm `ojlkj ~ojocmpmkj }kjl `mckdudkj acoh Galocfovl `kj Lvmggph (6>>>-*
Dkpk dujbm9
Poavm klojb}# Obajaemb Wkcuo K``o`# Do~oemcmdkj Ekjkioeoj# Dmjovik#_duvkj ^ovurkhkkj*
KfrpvkbpPho gvkeo|avd ag klojb} phoav}# gmve ekjkloeojp mr klojp phkp eurp vor~ajrmfcopa pho rhkvohac`ov,r kr k ~vmjbm~kc* Klojp lmwoj vor~ajrmfmcmp} pa ekjklo krrop gvae ~vmjbm~kc |mph ogmbmojp# klojp kfco pa mjbvokrmjl |okcph palophov* Klojp eurp fovor~ajrmfco |mph ~vmjbm~kc# kr ~kvp} phkp ekdo kwkmckfco gkbmcmp} kj` guj` gav a~ovkpo furmjorr*Phmr rpu`} oxkemjo 07 bav~avkpo ~ovgavekjbo kp }okv 6>>;gav la ~ufcmb gmvevolmrpovo` mj Fuvrk Ogob Ikdkvpk* @kpk kb{umrmpmaj gvae Mj`ajormkj Bk~mpkc Ekvdop@mvobpav} (MBE@- 6>>6* Porpmjl vockpmaj fop|ooj gmve ~ovgavekjbo urmjl ObajaembWkcuo K``o`# ekjkloeojp a|jovrhm~ kj` rmyo mr k eucpm~co volvorrmaj kjkc}rmr kj`
 
bavvockpmaj*Pho oxkemjo vorucpr phkp gauj` vockpmaj fop|ooj gmve ~ovgavekjbo# gmve rmyo kj`ekjkloeojp a|jovrhm~ mr jap eajapajmb# fup rmljmgmbkcc} buvwmcmjokv* Phmr vorokvbhk~~va~vmkpo |mph rpu`} Galocfovl kj` Lvmggph (6>>>-*Do}|av`r9 Klojb} Phoav}# Obajaemb Wkcuo K``o`# A|jovrhm~ Ekjkloeojp#^ovgavekjbo# Rmyo*
^OJ@KH_C_KJ
Rpu`} mjm eojluim hufujlkj kjpkvk bajpvac rofklkm ~vadrm do~oemcmdkj ekjkioeoj `kj dmjovik ~ovurkhkkj
 la ~ufcmb
}kjl pov`kgpkv `m fuvrk ogod Ikdkvkpk* _jpud eojluduv dmjovik ~ovurkhkkj# ~ojucmreojllujkdkj uduvkj odajmem }kmpu Rpovj Rpo|kvp ' Ba*”r
 Obmjmemb Wkcuo K``o` 
(OWK-*Galocfovl `kj Lmggph (6>>>-# eojluim hufujlkj kjpkvk do~oemcmdkj ekjkioeoj `kj dmjovik ~ovurkhkkj ujvud rke~oc ;>> fkjd daeovrmkc }kjl }kjl `m ~ovacoh `kvm
`kpkfkro
Rpovj Rpo|kvp ' Ba;==< ujpud pkhuj }kjl fovkdhmv ;==7* @mpoeudkj fkh|k# imdk uduvkj odajaem `mlujkdkj ekdkhufujlkj kjpkvk do~oemcmdkj `kj dmjovik fkjd daeovrmkc k`kckh pm`kd eajapajmd# popk~m robkvk rmljmgmdkjeojujiudkj
buvwocmjov#
mjm fovfo`k `ojlkj hkrmc }kjl `mpujiudkj acoh ^m `kj Pmeeo (;==2-* @mpoeudkj iulk fkh|k ~ovkjldk~kj ikfkpkj kjpkvk `mvodrm `kj daemrkvmr pm`kd eoe~uj}km ~ojlkvuh povhk`k~dmjovik fkjd* ^k`k fkjd daeovrmkc# ekrk ikfkpkj# ekjkioeoj# ro~ovpm }kjl `m urucdkj acoh Eavbd#Rhcomgov `kj Wmrhj} (;=88-# `k~kp eojupu~m ~ojlkvuh ~ovfo`kkj do~ojpmjlkj ro~ovpm }kjl `m~vo`mdrmdkj`kcke
bajwovlojbo%ag%mjpovorp h}~aphormr
Iojroj `kj Ekbdcmjl (;=<7-* H}~apormr Iojroj `kj Ekbdcmjl(;=<7- eoj}kpkdkj robkvk dorocuvuhkj k`kj}k hufujlkj ~armpmg kjpkvk do~oemcmdkj ekjkioeoj `kj jmckm ~ovurkhkkj*Rpu`} rofocuej}k povhk`k~ do~oemcmdkj `kj dmjovik ~ovurkhkkj# robkvk pvk`mrmajkc pockheojllujkdkj uduvkj%uduvkj kdujpkjrm ujpud dmjovik ~ovurkhkkj (Fovlov# ;==64 @oeropy `kj Cohj#;=8?4 ^m `kj Pmeeo# ;==24 Remvcabd# ;=8?-* Dobukcm# Bhoj# Hoxpov `kj Hu”r (;==2- `kj EbBajoc `kjRovwkor (;==>-# }kjl eojllujkdkj Pafmj [ rofklkm uduvkj dmjovik# popk~m pm`kd eoegadurdkj ~k`k fkjd 
 
daeovrmkc*^ojlkekp odajaem doukjlkj pockh ckek eojlkdum fkh|k ~oemrkhkj povhk`k~ do~oemcmdkj `kjbajpvac `m ~ovurkhkkj%~ovurkhkkj forkv Keovmdk Rovmdkp eoefukp ~apojrm }kjl eojmefucdkj dajgcmd%dajgcmd klojrm* Dovklukj ~oeolkjl rkhke `mfkpkrm acoh `avajlkj ujpud eajmpav ~ovmckdu `kj dmjovikkloj }kj l `m ro|k ujpud eojikckjdkj ~ovurkhkkj eovodk# `k~kp eojmefucdkj dofofkrkj rufrpkjrmkcdo~k`k ~kvk ekjkiov ujpud eojloikv do~ojpmjlkj eovodk roj`mvm `ojlkj fmk}k `kvm~k`k doroikhpvkkj ~oeolkjl rkhke* Eojlkfkmdkj eodkjmreo dajpvac povhk`k~ ~vmckdu# fmkrkj}k `m rofup
bav~avkpo lawovjkjbo rpvubpuvo
–# `kj eoekdrmeuedkj doroikhpovkkj pm`kd roekpk%ekpk `k~kp eoefovmdkjeapmwkrm `kcke ~ojlkefmckj do~upurkj ~ovurkhkkj ( Fvaad#op*kc*#6>>>-* @o|kj `mvodrm rukpu ~ovurkhkkjk`kckh rukpu eodkjmreo ~ovurkhkkj ujpud eajmpav `kj eockdudkj dajpvac povhk`k~ ~vmckdu ekjkiovmkc*Eoj}o|k# eoeobkp `kj eojllkjpm `o|kj ~ojluvur pmjldkp kpkr rukpu ~ovurkhkkj eovu~kdkj rukpuekrkckh%ekrckh klojrm*Rhmoc`r# kp*kc#(6>>>-# eojloefkjldkj `uk ea`oc }kjl eke~ojlkvuhm rmrpoe }kmpu ea`occkjlrujl }kjl eoj}kpkdkj fkh|k rmrpoe bajpvac robkvk ckjlrujl eoe~ojlkvuhm dmjovik# ro`kjldkjea`oc pm`kd ckjlrujl eoj}kpkdkj fkh|k ~ojlkvuh r}rpoe bajpvac povhk`k~ dmjovik k`kckh pm`kd ckjlrujlkpku eoe~uj}km ~ojlkvuh
eo`mkpmjl*
R}rpoe bajpvac fmkrkj}k `m`krkvdkj ~k`k ea`oc rmfovjopmdk`mekjk rpkj`kv dovik (
fu`lop# lakc#pkvlo
- `kj uduvkj%uduvkj dmjovik `mfkj`mjldkj rofklkm `krk ~ovfkmdkj pmj`kdkj `kj owkcukrm dmjovik* Pmlk dae~ajoj ~ojpmjl `kj r}rpoe dajpvac fov`krkvdkj dmjovikk`kckh ~varor ~oefojpudkj rpkj`kv# dodopkpkj `kj mjrojpmg }kjl `m fukp fov`krkvdkj rpkj`kv*Rukpu ~ovpkj}kkj k~kdkh ~oj`avajl kpku }kjl eojojpudkj hkvlk rkhke1* K`k `uk ik|kfkj}kjl eovu~kdkj `krkv ~ovpmefkjlkj }kmpu wkvmkfco }kjl `mlujkdkj rofklkm uduvkj dmjovik ~ovurkhkkj}kjl `k~kp `m hmpujl `ojlkj eojllujkdkj
kbbaujpmjl%fkro` ~vmjbm~kcr
kpku obajaemb%fkro` eopha`r*_duvkj%uduvkj kdujpkjrm `m`krkvdkj ~k`k ck~avkj doukjlkj (Jovkbk `kj Ckfk%Vulm-# ro`kjldkj uduvkj%uduvkj odajaem eojllujkdkj ruefov%ruefov `kj ~ojllujkkj%~ojllujkkj dkr kpku kvur dkr* ^varorkdujpkjrm `k~kp eoefovmdkj mjgavekrm }kjl fovfo`k# k~kdkh ~ojlocukvkj dkr `k~kp `m ekrudkj do`kcke

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->