Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
73Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Studierea Imaginii Companiei Orange Moldova SA

Studierea Imaginii Companiei Orange Moldova SA

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 6,577|Likes:
Published by Marius Bejan

More info:

Published by: Marius Bejan on Jun 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/18/2014

pdf

text

original

 
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN MOLDOVAFacultatea „Business şi Administrarea Afacerilor”Catedra “Marketing şi Logistică”
STUDIEREA IMAGINII COMPANIEI„ORANGE MOLDOVA”S.A.
TEZĂ DE LICENŢĂ
Specialitatea 362 MARKETING şi logisticăConducător ştiinţific:Lect.sup.,Saharneanu Liliana Chişinău, 2010CUPRINSINTRODUCERE………………………………………………………………….31. ROLUL IMAGINII ÎN PROCESUL DE GESTIONARE AÎNTREPRINDERII……………………………………………………………….61.1.Caracteristicile conceptuale ale imaginii întreprinderii …………………......…61.2. Crearea imaginei firmei: factori de influenþã ºi alternative strategice………..14
 
1.3. Evaluarea ºi gestionarea imaginii întreprinderii……………………………...212. ANALIZA ECOOMICO-FINANCIARÃ ªI DE MARKETING A COMPANIEI “ORANGE MOLDOVA” S.A.S.A…...………………….…….242.1. Studiul pieþii de telefonie mobilã…………………………………………….242.2. Diagnosticul economico-financiar a companiei “Orange Moldova”S.A…….272.3. Analiza de marketing a companiei “Orange Moldova”S.A………………….303.EVALUARA IMAGINII COMPANIEI “ORANGE MOLDOVA”.S.A …..453.1.Studiul imaginii companiei “Orange Moldova”S.A. pe piaþa de telefonie mobilãautohtonã………………………………………………………………….453.2.Strategii de îmbunãtãþire a imaginii întreprinderii……………………………49CONCLUZII ªI RECOMANDÃRI ....…………………………………………60BIBLIOGRAFIE………..…………………………..………………..……..…...64ANEXEINTRODUCEREActualitatea temei cercetate. Tendinþele economiei contemporane orienteazã activitatea agenþilor economici spreo dezvoltare atît cantitativã, cît ºi calitativã. În condiþiile unei concurenþe acerbe, firmele investesc în diverseactivitãþi ce le-ar diferenþia pe piaþã. În acesþe condiþii, consumatorii devin tot mai informaþi, mai competenþi ºi,respectiv mai exigenþi, fiind în creºtere ºi capacitatea lor de cumpãrare, înaintând cerinþe înalte faþã de ofertanþi.Astfel, este de neimaginat o bunã funcþionare a pieþelor fãrã dezvoltarea unui sistem informaþional eficient înîntreprinderi, cu ajutorul cãruia se propagã diverse informaþii spre publicul-þintã al întreprinderii ºi tot prinaplicarea tehnicilor de comunicare, se sesizeazã reacþia inversã. Ca rezultat, se creeazã o imagine în rîndurile publicului larg, despre firmã, produsele ºi mãrcile ei, angajaþi ºi manageri. Aceastã imagine se formeazã în timp ºiare efecte multiple asupra întreprinderii, dar ºi asupra comportamentului consumatorilor ºi partenerilor de afaceri.Factorii ce influenþeazã formarea unei imagini sunt multipli: misiunea organizaþiei, managementul personalului, performanþele, climatul de lucru, concurenþa, calitatea ºi eficienþa comunicaþiilor, procesul decizional etc. Aceºtia pot fi influenþaþi de un numãr considerabil de decizii strategice ºi operaþionale ale top-managementuluiîntreprinderii.În timp ce în firmele americane, la ora actualã, profeseazã aproximativ 200000 de specialiºti de relaþii publice, iar inMarea Britanie cca 60000, în Republica Moldova, aceºtia alcãtuiesc o mînã de oameni care se confruntã cu maridificultãþi.Astãzi, sunt rare organizaþiile din þarã, care au create departamente sau angajeazãresponsabili de relaþii publice, excepþie fãcînd companiile ºi organizaþiile strãine care activeazã pe teritoriulRepublicii Moldova precum ºi companiile financiar-bancare. În aceste condiþii, devine actualã necesitatea studieriiconceptelor de bazã privind activitãþile orientate spre crearea ºi gestionarea imaginii firmei.Gradul de studiere al lucrãrii. Conceptul de imagine, iniþial, a fost studiat mai amplu de cãtre psihologi cureferinþã la individ. În timp, ca rezultat al dezvoltãrii interdisciplinare a ºtiinþelor economice, aceastã noþiune aînceput a fi tratatã în contextul þãrii, ramurii, intreprinderii, produsului, mãrcii, angajatului, conducãtorului.Scopul acestei lucrãri este de a studia ºi releva cãile de creare, dezvoltare ºi consolidare a imaginii firmei prindelimitarea conþinutului imaginii, a factorilor de influenþã în constituirea imaginii ºi a procesului de creare ºigestionare a acesteia. Realizarea acestui scop a condiþionat stabilirea urmãtoarelor sarcini:- Concretizarea conþinutului economic al noþiunilor de imagine ºi reputaþie;- Evidenþierea rolului imaginii în asigurarea succesului firmei pe piaþã;- Analiza procesului de creare a imaginii firmei;- Analiza principalilor factori de influenþã ºi determinanþi ai imaginii;- Analiza factorilor interni cu implicaþie asupra imaginii, cum ar fi misiunea, politica ºi cultura corporativã, stilulcorporativ ºi factorii asociativi;- Studierea rolului comunicaþiilor ºi implicit a acþiunilor de marketing în formarea imaginii întreprinderii;- Evaluarea imaginii firmei în contextul tendinþelor pieþei serviciilor de telefonie mobilã din Republica Moldova;- Relevarea direcþiilor strategice de dezvoltare a imaginii firmei pe piaþa autohtonã, în general, ºi a companieiOrange Moldova”, în particular;Sarcinile tezei au determinat structura ei logicã, care cuprinde introducerea, trei capitole, concluzii ºi recomandãri, bibliografie ºi anexe.2
 
În capitolul I – “Rolul imaginii în procesul de gestionare a întreprinderii” – este prezentat conceptul de imagine,în general, ºi cel al firmei, în particular, valoarea practicã a reputaþiei pentru întreprindere, pericolele imaginii proaste, componentele auditoriului companiei, sunt studiaþi factorii cu implicaþie asupra formãrii imaginiicorporative ºi se estimeazã efectele potenþiale din realizarea unui proiect de schimbare a imaginii corporative.În privinþa capitolului II – “Analiza economico-financiarã ºi de marketing a companiei Orange Moldova S.A.” – acesta este dedicat analizei financiare a compniei precum ºi studierii noþiunilor de misiune a organizaþiei ºi acompartimentelor necesare de inclus la elaborarea strategiei privind misiunea corporativã, political financiarã ºicultura companiei cu implicaþie asupra imaginii corporative. Sunt analizate în detaliu politicile de produs, de preþ,de distribuþie ºi de promovare, deasemenea activitãþile de reclamã, relaþiile cu publicul ºi formarea stiluluicorporativ. Astfel, este argumentatã importanþa comunicaþiilor în activitatea intreprinderii, sunt studiate principiilegenerale de crearea a reclamei ºi respectiv mijloacele posibile de difuzare a informaþiilor, principalele activitãþi derelaþii cu publicul ºi impactul lor asupra imaginii întreprinderii. Nu în ultimul rînd, sunt caracterizate componentelestilului corporativ, punctele slabe ºi tari.În capitolul III – “Evaluarea imaginii companiei Orange Moldova S.A.” –sunt prezentate rezultatele cercetãrilor de teren privind evaluarea imaginii întreprinderiiºi se propun recomandãri de consolidare a acesteia.Concluziile ºi recomandãrile rezumã rezultatele de bazã ale investigaþiilor.Suportul teoretico-ºtiinþific ºi metodologic al tezei. Pe parcursul cercetãrii, a fost aplicatã o abordaremetodologicã complexã, care a permis studiul factorilor ºi a condiþiilor de creare a imaginii firmei. La elaborareaacestui demers ºtiinþific au fost utilizate lucrãri fundamentale in domeniul managementului ºi marketingului,elaborate de autori autohtoni ºi strãini, precum: Belostecinic Gr., Cotelnic A., Bruhn M., Danciu V., Kotler Ph.,Armstrong G., Petrovici S., Muştuc S.Drept bazã empiricã au servit datele oferite de compania “Orange Moldova”S.A.Baza informaþionalã a tezei a fost completatã prin datele oferite de Agenţia Naţională pentru Reglementare înComunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI) privind activitatea liderilor pe piaþa de telefoniemobilã autohtonã.În acelaºi timp, au fost folosite datele ºi informaþiile rezultate din cercetãrile de birou , de terenrealizatcu ajutorul anchetei. În ansamblu, la elaborarea acestui demers ºtiinþific, au mai fost aplicate metodele deobservare, analiza swot, comparaþia, sinteza ºi deducþia. CAPITOLUL1. ROLUL IMAGINII ÎNPROCESUL DE GESTIONARE AÎNTREPRINDERII1.1.Caracteristicile conceptuale ale imaginii întreprinderiiTendinþele economiei contemporane orienteazã activitatea agenþilor economici spre dezvoltare atît cantitativã,cît calitativã. În condiþiile unei concurenþe acerbe, firmele investesc în diverse activitãþi ce le-ar diferenþia pe piaþã. În acesþe condiþii, consumatorii devin tot mai informaþi, mai competenþi ºi, respectiv, mai exigenþi, fiind încreºtere ºi capacitatea lor de cumpãrare, înaintând cerinþe înalte faþã de ofertanþi. Astfel, este de neimaginat o bunãfuncþionare a pieþelor fãrã dezvoltarea unui sistem informaþional eficient în întreprinderi, cu ajutorul cãruia se propagã diverse informaþii spre publicul-þintã al întreprinderii ºi tot prin aplicarea tehnicilor de comunicare sesesizeazã reacþia inversã. Ca rezultat, se creeazã o imagine în rîndurile publicului larg, despre firmã, produsele ºimãrcile ei, angajaþii ºi managerii. Aceastã imagine se formeazã în timp ºi are efecte multiple asupra întreprinderii,dar ºi asupra comportamentului consumatorilor ºi partenerilor de afaceri. [39, p.59-70]Analizînd şi apreciind în tabelul 1.1.din anexa 1 diferite concepte şi abordări ale mai multori autori, putem definiimaginea ca un stimul emoţional transmis de emiþãtor cãtre receptor sub forma unor repzezentãri mintale, percepþii, idei, sentimente dinamice, referitor la unele lucruri, întreprinderi, persoane sau unui grup de personae.Conform tipologiei imaginii prezentate de Johannsen in 1971, care pînã în prezent a fost completatã ºi interpretatãde diferiþi autori cu diferenþe nu prea mari, deosebim imagini de produs, de marcã, de întreprindere ºi imagine de personal., prtea graficã a acestei clasificãri o gãsim în des.1.1din anexa2.Astfel, imaginea produsului este o imagine mentalã de naturã cognitivã, afectivã, socialã ºi personal, a unuicumpãrãtor privind elementele de ansamblu, ale unui produs observat, într-un anumit loc. Ea recepteazã numele produsului, aspectul sau estetic, ambalajul, marca, imaginea expresivã a unui produs atrage întodeauna atenþiacumpãrãtorului care descoperind-ul vizual îl poate accepta sau respinge în sensul ca îl poate cumpãra sau nu.Imaginea mãrcii reprezintã un sistem de reprezentare mental imagisticã a mãrcii unui produs, observat de cãtre o persoanã într-un anumit spaþiu commercial (vitriã, magazine, deposit). Imaginea mãrcii are în general o influenþã psihologicã pozitivã asupra unui produs, în sens cã ea anuleazã uneori pãrþile negative ale produsului respective.Imaginea intreprinderii este imaginea organizaþiei, a companiei în intregime, iar imaginea personalã este oreprezentare mintalã a individului despre sine însuºi, atunci cînd drept punct de referinþã la alegerea unui produs ºicumpãrarea lui serveºte pãrerea persoanei despre sine. [25, p.89-130]Un aspect esenþial pentru buna inþelegere a marketingului îl reprezintã cunoaºterea ºi recunoaºterea importanþeiconceptului de imagine. În încercarea de a aborda ºtiinþific o definiþie a imaginii, trebuie subliniat faptul cã se poate3

Activity (73)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Lena Colesnicova liked this
Michaela Neagu liked this
Michaela Neagu liked this
Tudor Cojocari liked this
Bogdan Dumitriu liked this
Stoian Cristina liked this
Ionel Golban liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->