Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Cong Thuc Sinh Hoc 12

Cong Thuc Sinh Hoc 12

Ratings:
(0)
|Views: 121|Likes:
Published by Sela Tran

More info:

Published by: Sela Tran on Jun 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/18/2012

pdf

text

original

 
Ôn tp sinh hc năng cao 9 + 12
CÁC CÔNG THC TÍNH TN
PHN I . CU TRÚC AD
 Ầ Ấ 
I . Tính s nuclêôtit ca ADN hoc ca gen
1. Đi vi mi mch ca gen :
ớ ỗ ạ
- Trong ADN , 2 mch b sung nhau , nên s nu và chiu dài ca 2 mch bng nhau .
 A
1
+ T 
1
+ G
1
+ X 
1
= T 
 2
+ A
 2
+ X 
 2
+ G
 2
=
2
 N 
- Trong cùng mt mch , A và T cũng nh G và X , không liên kt b sung nên không nht thit phi bng
ư ế ế
 nhau . S b sung ch có gia 2 mch : A ca mch này b sung vi T ca mch kia , G ca mch này b
ỉ ữ
 sung vi X ca mch kia . Vì vy , s nu mi loi mch 1 bng s nu loi b sung mch 2 .
ớ ủ
 A
1
= T 
 2 ;
1
= A
 2
; G
1
= X 
 2
;
1
= G
 2
2. Đi vi c 2 mch
:- S nu mi loi ca ADN là s nu loi đó c 2 mch :
 A =T = A
1
+ A
 2
= T 
1
+ T 
 2
= A
1
+ T 
1
= A
 2
+ T 
 2
G =X = G
1
+ G
 2
= X 
1
+ X 
 2
= G
1
+ X 
1
= G
 2
+ X 
 2
Cý :khi tính t l %
%A = % T =
=+
22%1%
 A A
22%1%
+
= …..%G = % X =
=+
22%1%
GG
22%1%
 X 
+
=…….
Ghi nh :
ớ 
Tng 2 loi nu khác nhóm b sung luôn luôn bng na s nu ca ADN hoc bng 50% s nu
 ca ADN : Ngc li nu bit :
ưế ế
+ Tng 2 loi nu = N / 2 hoc bng 50% thì 2 loi nu đó phi khác nhóm b sung
+ Tng 2 loi nu kc N/ 2 hoc khác 50% thì 2 loi nu đó phi cùng nhóm b sung
3. Tng s nu ca ADN (N)
 
Tng s nu ca ADN là tng s ca 4 loi nu A + T + G+ X . Nhng theo nguyên tc b sung (NTBS) A= T ,
ư
 G=X . Vì vy , tng s nu ca ADN đc tính là :
ố ủ ư
 N = 2A + 2G = 2T + 2X hay N = 2( A+ G)
Do đó
 A + G =
2
 N 
hoc
%A + %G = 50%
 
4. Tính s chu kì xon ( C )
Mt chu kì xon gm 10 cp nu = 20 nu . khi bit tng s nu ( N) ca ADN :
ế
 N = C x 20 => C =
20
 N 
; C=
34
l
5. Tính khi lng phân t ADN (M )
ưử 
 
:
 
Mt nu có khi lng trung bình là 300 đvc . khi bit tng s nu suy ra
ưế
 
 M = N x 300 đvc
6. Tính chiu dài ca phân t ADN ( L ) :
ử 
Phân t ADN là 1 chui gm 2 mch đn chy song song và xon
ơ
 đu đn quanh 1 trc . vì vy chiu dài ca ADN là chiu dài ca 1 mch và bng chiu dài trc ca nó .
 Mi mch có
2
 N 
nuclêôtit, đ i ca 1 nu 3,4 A
0
l =
2
 N 
. 3,4A
0
=> N=
4,32
lx
Đn v thng dùng :
ơ ị ư
Nguyn Đc Hu -
ữ 
1 THCS Th Trn Thnh An
 
Ôn tp sinh hc năng cao 9 + 12
1 micrômet = 10
4
angstron ( A
0
)
1 micrômet = 10
3
nanômet ( nm)
1 mm = 10
3
micrômet = 10
6
nm = 10
7
A
0
II. Tính s liên kt Hiđrô và liên kt Hóa Tr Đ P
ế ế
1.S liên kt Hiđrô ( H )
ế 
 
+ A ca mch này ni vi T mch kia bng 2 liên kt hiđrô
ế
+ G ca mch này ni vi X mch kia bng 3 liên kt hiđrô
ế
Vy s liên kt hiđrô ca gen là :
ế
 H = 2A + 3 G hoc H = 2T + 3X 
2.S liên kt hoá tr ( HT
ế
)a) S liên kt hoá tr ni các nu trên 1 mch gen :
ế
2
 N - 1
Trong mi mch đn ca gen , 2 nu ni vi nhau bng 1 lk hoá tr , 3 nu ni nhau bng 2 lk hoá tr
ơ
2
 N 
 nu ni nhau bng
2
 N 
- 1b) S liên kt hoá tr ni các nu trên 2 mch gen :
ế
2(
2
 N 
- 1 )
Do s liên kt hoá tr ni gia các nu trên 2 mch ca ADN :
ế
2(
2
 N 
- 1 )
c) S liên kt hoá tr đng photphát trong gen ( HT
ế ư
Đ-P
)Ngoài các liên kt hoá tr ni gia các nu trong gen thì trong mi nu có 1 lk hoá tr gn thành phn ca
ế
 H
3
PO
4
vào thành phn đng . Do đó s liên kt hoá tr Đ P trong c ADN là :
ưế
 HT 
 Đ-P 
= 2( 
2
 N 
- 1 ) + N = 2 (N – 1)
PHN II. C CH T NHÂN ĐÔI CADN
Ơ
I . TÍNH S NUCLÊÔTIT T DO CN DÙNG
1.Qua 1 ln t nhân đôi ( t sao , tái sinh , tái bn )
+
Khi ADN t nn đôi hoàn toàn 2 mch đu ln kt các nu t do theo NTBS : A
ế ự 
ADN
ni vi T
T do
ự 
ngc li ; G
ượ
ADN
ni vi X
T do
ự 
và ngc li . Vì vây s nu t do mi loi cn dùng bng s nu mà loi nó
ư
 b sung
 A
td 
=T 
td 
= A = T ; G
td 
= X 
td 
= G = X 
+ S nu t do cn dùng bng s nu ca ADN
 N 
td 
= N 
2. Qua nhiu đt t nhân đôi ( x đt )
ợ 
+
Tính s ADN con
 - 1 ADN m qua 1 đt t nhân đôi to 2 = 2
1
ADN con- 1 ADN m qua 2 đt t nhân đôi to 4 = 2
2
ADN con- 1 ADN m qua3 đt t nhân đôi to 8 = 2
3
ADN con- 1 ADN m qua x đt t nhân đôi to 2
x
ADN conVy :
Tng s ADN con = 2
ố 
 x
Nguyn Đc Hu -
ữ 
2 THCS Th Trn Thnh An
 
Ôn tp sinh hc năng cao 9 + 12
- Dù đt t nhân đôi nào , trong s ADN con to ra t 1 ADN ban đu , vn có 2 ADN con mà
 mi ADN con này có cha 1 mch cũ ca ADN m . Vì vy s ADN con còn li là có c 2 mch cu
 thành hoàn toàn t nu mi ca môi trng ni bào .
ư
S ADN con có 2 mch đu mi = 2
x
 – 2
+ Tính s nu t do cn dùng
:- S nu t do cn dùng thì ADN tri qua x đt t nhân đôi bng tng s nu sau cùng coup trong các
 ADN con tr s nu ban đu ca ADN m
Tng s nu sau ng trong trong các ADN con : N.2
x
S nu ban đu ca ADN m :N
Vì vy tng s nu t do cn dùng cho 1 ADN qua x đt t nhân đôi :
ự 
 
 N 
td 
= N .2
 x
 – N = N( 2
 X 
-1)
-
S nu t do mi loi cn dùng là:
 
 A
td 
=
td 
= A( 2
 X 
-1) 
G
td 
=
 X 
td 
= G( 2
 X 
-1)
+ Nu tính s nu t do ca ADN con mà có 2 mch hoàn tòan mi :
ế
 
 N 
td hn tn mi
ớ 
= N( 2
 X 
- 2) 
 A
td 
 
hoàn toàn mi
ớ 
=
td 
= A( 2
 X 
-2) 
G
td hn tn mi
ớ 
=
 X 
td 
= G( 2
 X 
2)
II .TÍNH S LIÊN KT HIĐRÔ ; HOÁ TR Đ- P ĐC HÌNH THÀNH HOC B PHÁ V
Ư
1.Qua 1 đt t nhân đôi
ự 
 a.Tính s liên kt hiđrôb phá v và s liên kt hiđrô đc hình thành
ố ế ị ỡ ố ế ượ 
 Khi ADN t nhân đôi hn toàn :
ự -
2 mch ADN tách ra , các liên kt hiđrô gia 2 mch đu b phá v nên s liên kt hiđrô b phá v
ế ế
 bng s liên kt hiđrô ca ADN
ố ế
H b đt =
ứ 
 ADN  
- Mi mch ADN đu ni các nu t do theo NTBS bng các liên kt hiđrô nên s liên kt hiđrô đc
ế ế ư
 hình thành là tng s liên kt hiđrô ca 2 ADN con
ố ế
H hình thành = 2 .
 ADN 
b.
S liên kt hoá tr đc hình thành :
ế ượ 
Trong quá trình t nn đôi ca ADN , liên kt hoá tr Đ P ni các nu trong mi mch ca ADN không b
ế
 phá v . Nhng các nu t do đn b sung thì dc ni vi nhau bng liên kt hoá tr đ hình thành 2 mch
ư ế ưế
 mi
Vì vy s liên kt hoá tr đc hình thành bng s liên kt hoá tr ni các nu vi nhau trong 2 mch
ế ưế
 ca ADN
 HT đc hình thành = 2 ( 
ượ 
2
 N 
- 1 ) = N- 2
2 .Qua nhiu đt t nhân đôi ( x đt )
ợ 
a. Tính tng s liên kt hidrô b phá v và tng s liên kt hidrô hình thành :
ế ế 
-Tng s liên kt hidrô b phá v :
ố ế ị ỡ
H b phá v = H (2
ỡ 
x
– 1)
- Tng s liên kt hidrô đc hình thành :
ế ư
 
H hình thành = H 2
x
b.Tng s liên kt hoá tr đc hình thà
ế ượ 
nh :Liên kt hoá tr đc hình thành là nhng liên kt hoá tr ni các nu t do li thành chui mch
ế ị ưế ị
 polinuclêôtit mi
Nguyn Đc Hu -
ữ 
3 THCS Th Trn Thnh An

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->