Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword or section
Like this
6Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Luận văn tốt nghiệp Hệ cơ sở dữ liệu phân tán

Luận văn tốt nghiệp Hệ cơ sở dữ liệu phân tán

Ratings: (0)|Views: 295 |Likes:
Published by Nguyễn Anh Dũng

More info:

Published by: Nguyễn Anh Dũng on Jun 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/07/2013

pdf

text

original

 
c
ơ 
s
ở 
ữ 
li
u phân tán
 
Khoa CNTT
Đ
H KHTN
Đ
H Qu
c Gia Hà N
i Trang
 
1
Ch
ươ 
ng I: C
ơ 
s
ở 
d
liêu phân tánGi
ớ 
i thi
u t
ng quát v
c
ơ 
s
ở 
d
li
u và c
ơ 
s
ở 
d
li
u phân tán. Phân bi
tc
ơ 
s
ở 
d
li
u t
 p trung v
ớ 
i c
ơ 
s
ở 
d
li
u phân tán
để
th
y
đượ 
c khác bi
t gi
ahai c
ơ 
s
ở 
d
li
u và l
ợ 
i ích c
a c
ơ 
s
ở 
d
li
u phân tán.Ch
ươ 
ng II: Thi
ế
t k 
ế
c
ơ 
s
ở 
d
li
u phân tán.Ch
ươ 
ng này mô t
cách thi
ế
t
ế
c
ơ 
s
ở 
d
li
u phân tán
ở 
m
c th
 p nh
ư
  phân chia quan h
thành các
đ
o
n, c
 p phát
đ
o
n,
đ
ánh giá các cách phân tánd
li
u sao cho h
ợ 
 p lý nh
t. Tr 
ng tâm là phân
đ
o
n ngang, phân
đ
o
n d
c và phân
đ
o
n h
n h
ợ 
 p. T
tài li
u tham kh
o, lu
n v
ă
n c
ũ
ng
đư
a ra
đượ 
c hàm giátr 
c
a các cách phân
đ
o
n.Ch
ươ 
ng III Xây d
ng h
c
ơ 
s
ở 
d
li
u phân tán trong k 
ế
toán tài chính.
 
c
ơ 
s
ở 
ữ 
li
u phân tán
 
Khoa CNTT
Đ
H KHTN
Đ
H Qu
c Gia Hà N
i Trang
 
2
CH
ƯƠ 
NG IGI
Ớ 
I THI
U C
Ơ 
S
Ở 
D
Ữ 
LI
U PHÂN TÁN
 Nh
ng n
ă
m c
a th
 p
70, máy tính
đ
ã
đủ
kh
n
ă
ng xây d
ng h
 th
ng thông tin và h
c
ơ 
s
ở 
d
li
u. M
t m
t
đ
ã hình thành và phát tri
n cácmô hình lý thuy
ế
t cho h
c
ơ 
s
ở 
d
li
u và m
t khác nh
ng ngu
n phát tri
n h
 th
ng
ng d
ng ngày càng có nhi
u kinh nghi
m. H
th
ng thông tin hìnhthành trên c
ơ 
s
ở 
ế
t n
i các máy tính khác nhau. Nh
ng n
ă
m g
n
đ
ây, h
c
ơ 
s
ở 
d
li
u phân tán
đượ 
c phát tri
n d
a trên c
ơ 
 s
ở 
d
li
u và m
ng máy tính. C
ơ 
s
ở 
d
li
u phân tán g
m nhi
u c
ơ 
s
ở 
d
 li
u tích h
ợ 
 p l
i v
ớ 
i nhau thông qua m
ng máy tính
để
trao
đổ
i d
li
u, thôngtin... C
ơ 
s
ở 
d
li
u
đượ 
c t
ch
c và l
ư
u tr 
 
ở 
nh
ng v
trí khác nhau trongm
ng máy tính và ch
ươ 
ng trình
ng d
ng làm vi
c trên c
ơ 
s
ở 
truy c
 p d
li
u
ở 
nh
ng
đ
i
m khác nhau
đ
ó.V
n
đề
hoàn toàn m
ớ 
i là xây d
ng và cài
đặ
t m
t c
ơ 
s
ở 
d
li
u phân tán.C
n gi
i quy
ế
t v
n
đề
xây d
ng và cài
đặ
t c
ơ 
s
ở 
d
li
u phân tán c
th
nh
ư
 v
n
đề
thi
ế
t k 
ế
phân tán, thi
ế
t k 
ế
c
ơ 
s
ở 
d
li
u...
I.C
Ơ 
S
Ở 
D
Ữ 
LI
U
V
c
ơ 
b
n c
ơ 
s
ở 
d
li
u (Database) là t
 p h
ợ 
 p d
li
u
đượ 
c l
ư
u tr 
m
tcách có t
ch
c
để
ph
c v
cho công vi
c s
d
ng thu
n ti
n nh
t. D
li
u làs
li
u, hình
nh... c
n
đượ 
c l
ư
u tr 
d
ướ 
i d
ng file, record...ti
n l
ợ 
i cho ng
ườ 
idùng
đố
i v
ớ 
i vi
c tham kh
o, x
lý...M
i c
ơ 
s
ở 
d
li
u c
n có ch
ươ 
ng trình qu
n lý, x
 p x
ế
 p, duy trì....d
li
ug
i là h
qu
n t
c
ơ 
s
ở 
d
li
u (DBMS - Database Management System). H
 qu
n tr 
c
ơ 
s
ở 
d
li
u
đượ 
c coi là b
di
n d
ch ngôn ng
b
c cao
để
d
ch cáccông vi
c ng
ườ 
i s
d
ng thao tác trên d
li
u mà ng
ườ 
i dùng không c
n quantâm
đế
n thu
t toán.V
m
t ki
ế
n trúc, c
ơ 
s
ở 
d
li
u
đượ 
c phân chia thành các m
c khác nhau.M
t c
ơ 
s
ở 
d
li
u c
ơ 
b
n có ba ph
n chính là m
c v
t lý, m
c khái ni
m m
c th
hi
n. Tuy nhiên v
ớ 
i c
ơ 
s
ở 
d
li
u c
 p cao thì th
có nhi
u m
c phân hoá h
ơ 
n.
 M 
ứ 
c v
t lý
: là m
c th
 p nh
t c
a ki
ế
n trúc h
c
ơ 
s
ở 
d
li
u,
ở 
m
c nàyd
li
u
đượ 
c t
ch
c d
ướ 
i nhi
u c
 p khác nhau nh
ư
b
n ghi, file...
 M 
ứ 
c khái ni
m
: là s
bi
u di
n tr 
u t
ượ 
ng c
a c
ơ 
s
ở 
d
li
u v
t lý vàcó th
nói m
c v
t lý là s
cài
đặ
t c
th
c
a c
ơ 
s
ở 
d
li
u
ở 
m
c khái ni
m.
 M 
ứ 
c th
ể 
hi
n
: khi c
ơ 
s
ở 
d
li
u
đượ 
c thi
ế
t
ế
, nh
ng gì th
hi
n (giaodi
n, ch
ươ 
ng trình qu
n lý, b
ng...) g
n g
ũ
i v
ớ 
i ng
ườ 
i s
d
ng v
ớ 
i c
ơ 
s
ở 
d
 
 
c
ơ 
s
ở 
ữ 
li
u phân tán
 
Khoa CNTT
Đ
H KHTN
Đ
H Qu
c Gia Hà N
i Trang
 
3
li
u
ở 
m
c khái ni
m g
i là khung nhìn. Nh
ư
v
y s
khác nhau gi
a khungnhìn và m
c khái ni
m không l
ớ 
n.Mô hình ph
bi
ế
n nh
t c
a c
ơ 
s
ở 
d
li
u là mô hình quan h
: trong môhinh quan h
xét t
 p con c
a tích Decard c
a các mi
n D (Domain) v
ớ 
i mi
nm
t t
 p các giá tr 
. G
i D1, D2, D3,...Dn là n mi
n. Tích Decard c
a cácmi
n D1
×
D2
×
D3
×
...
×
Dn là t
 p t
t c
n b
(v1,v2,v3...,vn) sao cho vi
Div
ớ 
i i=1,..,n. M
i hàng c
a quan h
m
t b
(tuples). Quan h
là t
 p con c
atích Decard D1
×
D2
×
D3
×
...
×
Dn g
i là quan h
n ngôi. Khi
đ
ó m
i b
nthành ph
n ( n c
t ), m
i c
t c
a quan h
g
i là thu
c tính.
II.C
Ơ 
S
Ở 
D
Ữ 
LI
U PHÂN TÁN VÀ C
Ơ 
S
Ở 
D
Ữ 
LI
U T
P TRUNG
C
ơ 
s
ở 
d
li
u t
 p trung cùng v
ớ 
i c
ơ 
s
ở 
d
li
u không qua thi
ế
t
ế
hìnhthành tr 
ướ 
c khi có c
ơ 
s
ở 
d
li
u phân tán. Hai hình th
c này phát tri
n trên c
ơ 
 s
ở 
t
phát và h
th
ng t
 p trung. Nh
ư
v
y hai hình th
c này không
đ
áp
ng
đượ 
c yêu c
u t
ch
c và công vi
c trên ph
m vi l
ớ 
n.C
ơ 
s
ở 
d
li
u phân tán
đượ 
c thi
ế
t
ế
khác c
ơ 
s
ở 
d
li
u t
 p trung. Do
đ
óc
n
đố
i sánh các
đặ
c tr 
ư
ng c
a c
ơ 
s
ở 
d
liêu phân tán v
ớ 
i c
ơ 
s
ở 
d
li
u t
 ptrung
để
th
y
đượ 
c l
ợ 
i ích c
a c
ơ 
s
ở 
d
li
u phân tán.
Đặ
c tr 
ư
ng mô t
c
ơ 
s
ở 
 d
li
u t
 p trung là
đ
i
u khi
n t
 p trung,
độ
c l
 p d
li
u, gi
m b
ớ 
t d
ư
th
a, c
ơ 
 c
u v
t lý ph
c t
 p
đố
i v
ớ 
i kh
n
ă
ng truy c
 p, toàn v
n, h
i ph
c,
đ
i
u khi
nt
ươ 
ng tranh, bi
t l
 p và an toàn d
li
u.
 Đ
i
ề 
u khi
ể 
n
 p trung 
:
Đ
i
u khi
n t
 p trung các ngu
n thông tin c
a côngvi
c hay t
ch
c. Có ng
ườ 
i qu
n tr 
 
đả
m b
o an toàn d
li
u.Trong c
ơ 
s
ở 
d
li
u phân tán: không
đề
c
 p
đế
n v
n
đề
 
đ
i
u khi
n t
 ptrung. Ng
ườ 
i qu
n tr 
c
ơ 
s
ở 
d
li
u chung phân quy
n cho ng
ườ 
i qu
n tr 
c
ơ 
 s
ở 
d
li
u
đị
a ph
ươ 
ng.
 Độ
c
 p
ữ 
li
u
: là m
t trong nh
ng nhân t
tác
độ
ng
đế
n c
u trúc c
ơ 
s
ở 
 d
li
u
để
t
ch
c d
li
u chuy
n cho ch
ươ 
ng trình
ng d
ng. Ti
n l
ợ 
i chínhc
a
độ
c l
 p d
li
u là các ch
ươ 
ng trình
ng d
ng không b
 
nh h
ưở 
ng khi thay
đổ
i c
u trúc v
t lý c
a d
li
u. Trong c
ơ 
s
ở 
d
li
u phân tán,
độ
c l
 p d
li
ut
m quan tr 
ng c
ũ
ng nh
ư
trong c
ơ 
s
ở 
d
li
u truy
n th
ng. Khái ni
m c
ơ 
 s
ở 
d
li
u trong su
t mô t
ho
t
độ
ng ch
ươ 
ng trình trên c
ơ 
s
ở 
d
li
u phântán
đượ 
c vi
ế
t nh
ư
làm vi
c trên c
ơ 
s
ở 
d
li
u t
 p trung. Hay nói cách kháctính
đ
úng
đắ
n c
a ch
ươ 
ng trình không b
 
nh h
ưở 
ng b
ở 
i vi
c di chuy
n d
 li
u t
n
ơ 
i này sang n
ơ 
i khác trong m
ng máy tính. Tuy nhiên t
c
độ
làm vi
c b
 
nh h
ưở 
ng do có th
ờ 
i gian di chuy
n d
li
u.
Gi
m d 
ư 
th
ừ 
a d 
ữ 
li
u
: Trong c
ơ 
s
ở 
d
li
u t
 p trung, tính d
ư
th
a h
n ch
ế
 
đượ 
c càng nhi
u càng t
t vì:

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
aitel liked this
Tuyền Cù liked this
Tien Huynh liked this
Quan Anh liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->