Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
T-com Opci Uvjeti 1504

T-com Opci Uvjeti 1504

Ratings:
(0)
|Views: 1,543|Likes:
Published by dracosfre

More info:

Published by: dracosfre on Jun 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/10/2013

pdf

text

original

 
 
Op
ć
i uvjeti poslovanja Hrvatskog Telekoma d.d. za pružanje usluga u javnojnepokretnoj komunikacijskoj mreži (T-Com usluga)(u daljnjem tekstu: Op
ć
i uvjeti)
Č
lanak 1.Predmet Op
ć
ih uvjeta
1. Ovi Op
ć
i uvjeti predstavljaju uvjete poslovanja za Hrvatski Telekom d.d. Zagreb, Savska cesta 32, (u daljnjemtekstu: T-Com) za pružanje usluga u javnoj nepokretnoj komunikacijskoj mreži (u daljnjem tekstu: T-Com usluge).2. U smislu ovih Op
ć
ih uvjeta T-Com usluge, izme
đ
u ostalog, obuhva
ć
aju: priklju
č
enje na javnu komunikacijskumrežu T-Coma, pristup javnoj komunikacijskoj mreži T-Coma, univerzalne usluge, javno dostupne telefonskeusluge u nepokretnoj mreži, usluge s posebnom tarifom, usluge pristupa Internetu te druge usluge prijenosagovora, zvuka, podataka, dokumenata i slika, kao i dodatne usluge koje se pružaju temeljem ovih Op
ć
ih uvjeta.Temeljne tehni
č
ke zna
č
ajke T-Com mreže, ovisno o pojedinoj usluzi, dostupne su krajnjim korisnicima naslužbenim internetskim stranicama T-Coma (www.t.ht.hr).3. Ovi Op
ć
i uvjeti se ne odnose na usluge prijenosa govora putem telefonskih govornica T-Coma, na uslugeprijenosa govora uz posredovanje operatera, usluge pružanja programskog sadržaja putem internetskogprotokola, prodaju telekomunikacijske terminalne opreme te na druge usluge koje su u daljnjem tekstu izri
č
itoisklju
č
ene i/ili je njihovo korištenje ure
đ
eno posebnim uvjetima poslovanja T-Coma, a koji se donose u skladu svaže
ć
im propisima.4. Na sve odnose izme
đ
u T-Coma i krajnjeg korisnika koji nisu ure
đ
eni ovim Op
ć
im uvjetima primjenjuju seodredbe važe
ć
eg zakona iz podru
č
 ja elektroni
č
kih komunikacija, pod-zakonskih propisa donesenih temeljem togzakona te drugih mjerodavnih propisa Republike Hrvatske.
Č
lanak 2.Pojmovi i definicije
U smislu ovih Op
ć
ih uvjeta, svaki od dolje navedenih pojmova ima sljede
ć
e zna
č
enje:1. Beži
č
na lokalna petlja: nepokretni pristup mreži T-Coma uz korištenje radio-frekvencijskog spektra kojiomogu
ć
ava fizi
č
ko i logi
č
ko povezivanje telekomunikacijske terminalne opreme i ostale elektroni
č
kekomunikacijske opreme s javnom komunikacijskom mrežom ili njezinim dijelovima.2. Cjenik T-Coma: lista T-Com usluga i pripadaju
ć
ih cijena, uklju
č
uju
ć
i opis i specifi
č
nosti pojedine T-Com usluge,koja je svakodobno dostupna krajnjem korisniku usluga odnosno Pretplatniku T-Com usluga na prodajnimmjestima ili internetskim stranicama T-Coma te
č
ini sastavni dio Pretplatni
č
kog ugovora.3. Dodatne usluge: T-Com usluge koje po svojoj prirodi dopunjuju ili ovise o drugoj usluzi T-Coma (npr. CLIP -prikaz broja pozivatelja, CLIR - jednokratna zabrana prikaza vlastitog broja, tarifne opcije). Pojedine dodatne uslugemogu
ć
e je koristiti samo pomo
ć
u posebne terminalne opreme koja podržava takve usluge.4. Javno dostupna telefonska usluga (javna govorna usluga) u nepokretnoj mreži: usluga koja je dostupna javnostiza slanje i primanje nacionalnih i me
đ
unarodnih poziva te za pristup hitnim službama biranjem brojeva iznacionalnog ili me
đ
unarodnog plana numeriranja.
 
 5. Korisni
č
ki paketi: posebni uvjeti pružanja usluge i cijene u okviru usluga T-Coma u na
č
elu prilago
đ
enispecifi
č
nim potrebama pojedinih skupina krajnjih korisnika usluga. Ovisno o korisni
č
kom paketu, potrebno jesklopiti dodatni ugovor s T-Comom.6. Mreža T-Coma: elektroni
č
ka komunikacijska mreža zajedno sa svim njenim dijelovima u vlasništvu ili podkontrolom T-Coma.7. Mrežna terminalna oprema: terminalna oprema T-Coma koja spaja pretplatni
č
ku terminalnu opremu i priklju
č
nuto
č
ku te
č
ini sastavni dio mreže T-Coma.8. Ograni
č
enje korištenja usluga: onemogu
ć
avanje Pretplatniku korištenje odre
đ
ene usluge, koje može nastupitikada se ispune uvjeti za privremeno isklju
č
enje sukladno važe
ć
im propisima, odnosno ovim Op
ć
im uvjetima. Zavrijeme ograni
č
enja korištenja usluga sljede
ć
e usluge
ć
e u svakom slu
č
aju biti dostupne Pretplatniku: dolaznipozivi, odlazni pozivi prema hitnim službama i besplatnom broju Službe za korisnike T-Coma.9. Podnositelj zahtjeva: fizi
č
ka ili pravna osoba koja podnosi Zahtjev za zasnivanje Pretplatni
č
kog ugovora s T-Comom, odnosno za korištenje T-Com usluga.10. Poslovni pretplatnik: fizi
č
ka i/ili pravna osoba koja s T-Comom ima sklopljen Pretplatni
č
ki ugovor o pružanjuusluga koje su predmet ovih Op
ć
ih uvjeta ili takvu uslugu zahtijeva, a nije Privatni pretplatnik.11. Potpis/potpisivanje: vlastoru
č
no potpisivanje, odnosno bilo koji drugi na
č
in potpisivanja sukladno važe
ć
impropisima koji T-Com u
č
ini dostupnim, a što uklju
č
uje, bez ograni
č
enja, napredni elektroni
č
ki potpis, elektroni
č
kipotpis i digitalizirani potpis.12. Pretplatni
č
ka terminalna oprema: pretplatni
č
ka oprema koja je izravno ili neizravno priklju
č
ena na mrežu T-Coma preko mrežne terminalne opreme. Pretplatni
č
ka terminalna oprema uklju
č
uje i ku
ć
nu instalaciju u objektuna lokaciji Pretplatnika u slu
č
aju kada ista nije u vlasništvu T-Coma.13. Pretplatni
č
ki telefonski broj: telefonski broj iz nacionalnog Plana numeriranja, koji je sekundarno dodijeljenPretplatniku.14. Pretplatni
č
ki ugovor: ugovor izme
đ
u Pretplatnika i T-Coma o pružanju usluge koja je predmet ovih Op
ć
ihuvjeta.15. Pretplatnik: pravna ili fizi
č
ka osoba koja je sklopila Pretplatni
č
ki ugovor s T-Comom o pružanju usluga koje supredmet ovih Op
ć
ih uvjeta ili ih zahtijeva.16. Privatni pretplatnik: fizi
č
ka osoba koja s T-Comom ima sklopljen Pretplatni
č
ki ugovor u svrhe koje nisunamijenjene njegovoj poslovnoj djelatnosti ili ih zahtijeva.17. Priklju
č
na to
č
ka: su
č
elje za uslugu u objektu na lokaciji Pretplatnika kojim se omogu
ć
ava pristup mreži T-Comapomo
ć
u ku
ć
ne instalacije.18. Privremeni pretplatnik: fizi
č
ka ili pravna osoba na koju je prenesen Pretplatni
č
ki ugovor sukladno
č
lanku 16.ovih Op
ć
ih uvjeta.19. Specifikacija Usluge T-Coma: sastavni dio Cjenika koji uklju
č
uje opis, specifi
č
nosti i pripadaju
ć
e cijenepojedine T-Com usluge, a koja je svakodobno dostupna krajnjem korisniku usluga odnosno Pretplatniku T-Comusluga na prodajnim mjestima ili internetskim stranicama T-Coma te
č
ini sastavni dio Pretplatni
č
kog ugovora.
 
20. Standardni Korisni
č
ki paket (Super 60 paket za privatne pretplatnike, odnosno Start paket za poslovnepretplatnike): standardne cijene (cijene priklju
č
enja, pristupa mreži i korištenja) i uvjeti javno dostupne telefonskeusluge T-Coma, koji je dostupan svim Pretplatnicima bez obzira na zemljopisnu lokaciju. Ukoliko Pretplatnik izri
č
itone odabere neki drugi korisni
č
ki paket u okviru javno dostupnih telefonskih usluga T-Coma, smatra se da jeodabrao Standardni korisni
č
ki paket (Super 60 paket za privatne pretplatnike, odnosno Start paket za poslovnepretplatnike).21. Tarifne opcije: posebne pogodnosti i/ili popusti koje T-Com nudi za odre
đ
enu uslugu.22. Telekomunikacijska priklju
č
na linija: lokalna telekomunikacijska pristupna linija u mreži T-Coma.23. Telekomunikacijska terminalna oprema: oprema koja omogu
ć
uje komunikaciju na na
č
in da se priklju
č
uje,izravno ili neizravno, bilo kojim putem na su
č
elje mreže T-Coma, a može biti Pretplatni
č
ka terminalna oprema i/iliMrežna terminalna oprema24. Univerzalne usluge: usluge koje su dostupne po pristupa
č
noj cijeni svim krajnjim korisnicima usluga uRepublici Hrvatskoj, na temelju razumnog zahtjeva, neovisno o njihovoj zemljopisnoj lokaciji.25. Usluga pristupa javnoj komunikacijskoj mreži: pristup mreži T-Coma fizi
č
kim ili drugim povezivanjempretplatni
č
ke terminalne opreme s T-Com mrežom radi korištenja javnih komunikacijskih usluga, uklju
č
uju
ć
iširokopojasni pristup mreži.26. Usluge s posebnom tarifom: usluge koje se pružaju putem mreže T-Coma, a koje sadrže odre
đ
eni element sdodanom vrijednosti te, izme
đ
u ostalog, obuhva
ć
aju usluge sadržaja (060 usluge), uslugu jedinstvenog pristupnogbroja (062 usluga), tele-glasovanje (061 usluge) i uslugu besplatnog poziva (0800 usluge), a koje krajnjemkorisniku usluga pruža T-Com ili drugi operator javnih komunikacijskih usluga koji ostvaruje pristup T-Com mreži.27. Zahtjev: zahtjev za sklapanje Pretplatni
č
kog ugovora s T-Comom i/ili svaki naknadni zahtjev za pružanjepojedine usluge T-Coma, odnosno izmjenu Pretplatni
č
kog ugovora s T-Comom osim ako u odre
đ
enom slu
č
aju nijenavedeno druga
č
ije.
Č
lanak 3.Zasnivanje Pretplatni
č
kog ugovora
1. Potpisivanjem Zahtjeva, Podnositelj zahtjeva prihva
ć
a uvjete korištenja usluga T-Coma utvr
đ
ene ovim Op
ć
imuvjetima. T-Com
ć
e Pretplatniku prilikom sklapanja Pretplatni
č
kog ugovora, uru
č
iti ove Op
ć
e uvjete i SpecifikacijuUsluge T-Coma koju je Pretplatnik ugovorio s T-Comom, odnosno uputiti Pretplatnika da ove Op
ć
e uvjete, kao iSpecifikaciju Usluge T-Coma koju je Pretplatnik ugovorio s T-Comom, može preuzeti s T-Com internetskih stranica.Zahtjev se podnosi na standardnom obrascu T-Coma, koji sadrži sve elemente sukladno važe
ć
im propisima, kao ielemente za koje je ovim Op
ć
im uvjetima propisano da
ć
e biti sastavni dio standardnog obrasca T-Coma,uklju
č
uju
ć
i i potvrdu Pretplatnika da su mu Op
ć
i uvjeti i Specifikacija Usluge T-Coma koju je Pretplatnik ugovorio sT-Comom uru
č
eni, odnosno da je suglasan da
ć
e iste preuzeti s T-Com internetskih stranica. T-Com zaprimaispunjeni i potpisani Zahtjev sukladno ovim Op
ć
im uvjetima. 2. Podnositelj zahtjeva ima pravo unaprijed odreditidan sklapanja odnosno dan raskida Pretplatni
č
kog ugovora. U slu
č
aju sklapanja Pretplatni
č
kog ugovoraPodnositelj zahtjeva ima pravo unaprijed odrediti dan sklapanja Pretplatni
č
kog ugovora najavom od najmanjetrideset (30) radnih dana unaprijed. Ukoliko Podnositelj zahtjeva nije unaprijed odredio dan raskida Pretplatni
č
kogugovora, Podnositelj zahtjeva ima pravo unaprijed odrediti dan raskida Pretplatni
č
kog ugovora najavom odnajmanje dvanaest (12) radnih dana unaprijed. Pri tome prava i obveze iz Pretplatni
č
kog ugovora u slu
č
ajusklapanja po
č
inju te
ć
i sukladno
č
lanku 5. ovih Op
ć
ih uvjeta dok kod raskida Pretplatni
č
kog ugovora pravneposljedice nastupaju danom koji je unaprijed odre
đ
en od strane Pretplatnika. Prethodno navedeno se primjenjuje

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Suzana Turković Stojak liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->