Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Hrestomatija - Novozavetna egzegeza

Hrestomatija - Novozavetna egzegeza

Ratings: (0)|Views: 156|Likes:
Published by Darko Stefanovic

More info:

Published by: Darko Stefanovic on Jun 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/28/2013

pdf

text

original

 
ЕЕЛЛЕЕККТТРРООННССККИИ
 
ППРРИИРРУУЧЧННИИКК
 
ЗЗАА
 
ССППРРЕЕММААЊЊЕЕ
 
ИИССППИИТТАА
 
ЕЕггззееггееззаа
 
ССввееттоогг
 
ППииссммаа
 
ННооввоогг
 
ЗЗааввееттаа
 
 Д ДРР
 
ИИ
РРИИННЕЕ Ј Ј
 
ББ
УУЛЛООВВИИЋЋ
 
ММРР
 
ВВ
ЛЛАА Д ДААНН
 
ТТ
ААТТААЛЛООВВИИЋЋ
 
 
 
ИИССППИИТТННАА
 
ППИИТТААЊЊАА
 
ИИ
 
ЛЛИИТТЕЕРРААТТУУРРАА
 
(од
1.
јануара
2012.
године важи за све генерације)
 
ЕЕггззееггееззаа
 
ССввееттоогг
 
ППииссммаа
 
ННооввоогг
 
ЗЗааввееттаа
 
11..
 
 Ј
ОВАН
З
ЛАТОУСТИ
, „
Беседа
I – XV“,
Господ говори
Свети Оци тумаче Јеванђеље
, Београд
2004,27-115; M.
 
L
EON
,
Ivan
, Novi Sad 1988, 77-116; J.
 
G
NILKA
, „Teologija Ivanovskih spisa: c) Proslov“,
Teologija Novog zavjeta
, Zagreb 1999, 192-196.
ППррооллоогг
 
 Ј Јооввааннооввоогг
 
јјееввааннђђеељљаа
:: 
 Ј Јнн
11..11--1188 22..
 
Г
РИГОРИЈЕ
Б
ОГОСЛОВ
, „Беседа 38.
На Богојављење'',
Празничне беседе
,
Требиње
Врњачкабања 2001, 45
-65;
Т
ЕОФИЛАКТ
О
ХРИДСКИ
,
Тумачење Светог Јеванђеља од Матеја
, МанастирВисоки Дечани 1996, 21
-
43
; R.
 
T.
 
F
RANCE
,
 Matej
, Novi Sad 1987, 69-89;
И
.
 
Б
УЛОВИЋ
, „ТумачењеМт 1.25“, Православни мисионар 198
6.
РРоођђеењњее
 
ИИссууссаа
 
ХХррииссттаа
:: 
ММтт
11--22 33..
 
Г
РИГОРИЈЕ
Б
ОГОСЛОВ
, „Беседа 39.
На Свето Просветљење
“,
Празничне беседе
, 65-85;
Т
ЕОФИЛАКТ
,
 Матеј
, 44-50; F
RANCE
,
 Matej
, 89-96; J.
 
G
NILKA
, „Ivan Krstitelj“,
Prvi kršćani
, Zagreb
2003, 111
-120;
Ж.
 
 Д
АНИЕЛУ
,
Праслике крштења: Илија и Јордан
“,
Свето Писмо и Литургија
,
Краљево 2009,
82-
93
.
ККрршшттеењњее
 
ИИссууссаа
 
ХХррииссттаа
:: 
ММтт
33 44..
 
 Ј
ОВАН
 Д
АМАСКИН
, „Беседа на Преображење Господа нашег Исуса Христа“,
Беседе
, Требиње
-
Врњци 2003, 111
-
139
;
Т
ЕОФИЛАКТ
,
 Матеј
, 170-174; F
RANCE
,
 Matej
, 267-270.
ППррееооббрраажжеењњее
 
ИИссууссаа
 
ХХррииссттаа
:: 
ММтт
11..11--99 55..
 
Т
ЕОФИЛАКТ
,
 Матеј
, 264-269;
 Ј.
 
 Ј
ЕРЕМИАС
,
Ово је тијело моје
, Логос
(
2003
), 51-68;
 Д.
 
Н.
 
У
СПЕНСКИ
, „
Евхаристија у доба апостола
“,
 Анафора
, Вршац
2002, 5-
33.
 
ТТаајјннаа
 
ввееччеерраа
:: 
ММтт
2266..11--3300 66..
 
 Ј
ОВАН
З
ЛАТОУСТИ
, „Друга беседа о Крсту“,
Празничне беседе
, Београд 2004, 95
-110;
Т
ЕОФИЛАКТ
,
 Матеј
, 279-292; F
RANCE
,
 Matej
, 365
-414.
ССттрраа д даањњее
 
ХХррииссттооввоо
:: 
ММтт
22..11--5566 ..
 
Г
РИГОРИЈЕ
Б
ОГОСЛОВ
, „Беседа
1.
На Васкрс“,
Празничне беседе
, 37
-41;
Г
РИГОРИЈЕ
П
АЛАМА
,
Беседа 23.
На десето јутарње васкрсно Јеванђеље'',
Господе, просвети таму моју
, Београд2005, 193
-199; M
ORRIS
,
Ivan
, 604-642;
С
.
 
С
ТАМАТИС
,
Од портрета до иконе
, Беседа 3
-4 (1992),209-
237
:217-221.
ВВаассккррссеењњее
 
ии
 
јјааввљљаањњее
 
ВВаассккррссллооггаа
 
ХХррииссттаа
 
ууччееннииццииммаа
:: 
 Ј Јнн
2200--2211 88..
 
M
ORRIS
,
Ivan
, 148-155;
П.
 
 Д
РАГУТИНОВИЋ
, „
Свадба у Кани Галилејској
, Логос
(
2003
), 179-191.
ССвваа д дббаа
 
уу
 
ККааннии
 
ГГааллииллеејјссккоојј
:: 
 Ј Јнн
22..11--1111 99..
 
M
ORRIS
,
Ivan
, 392
-422;
 Д
АНИЕЛУ
, „Новозаветне слике“,
Свето Писмо и Литургија
, 166-176.
ИИссццеељљеењњее
 
оо д дууззееттоогг
 
уу
 
ББаањњии
 
ВВииттеезз д дии
:: 
 Ј Јнн
55..11--1188 1100..
 
П.
 
 Д
РАГУТИНОВИЋ
, „Прво чудо Сина Божијег у Еванђељу по Марку. Тумачење Мк 1,21
-28“,
Богословље 2 (2008), 24
-
39.
 
ППррввоо
 
ччуу д доо
 
ССииннаа
 
ББоожжиијјеегг
 
уу
 
ММааррккооввоомм
 
 Ј Јееввааннђђеељљуу
:: 
ММкк
11..2211--2288 
 
 
1111..
 
Г
РИГОРИЈЕ
Н
ИСИЈСКИ
, „I – VIII
слово
“,
Господ говори
, 162-200; F
RANCE
,
 Matej
, 107-112.
ББллаажжееннссттвваа
:: 
ММтт
55..11--1100 1122..
 
C
IPRIJAN
, „Gospodnja molitva“, Makarska 2001
, 133
-152; A.
 
R
EBIĆ
,
Oče naš. Molitva Gospodnja
,Zagreb 1995, 7-28; F
RANCE
,
 Matej
, 13
0-
13
6.
ММооллииттвваа
 
ГГооссппоо д дњњаа
:: 
ММтт
66..99--1133 1133..
 
С
ИМЕОН
Н
ОВИ
Б
ОГОСЛОВ
,
Беседа 32.
О хули
“,
Сабране беседе
, Београд 2005, 232
-
234
;
Т
ЕОФИЛАКТ
,
 Матеј
, 125-128; G
NILKA
,
„Djelovanje Duha Božijega“
,
Prvi kršćani
, 203
-212.
ХХууллаа
 
ннаа
 
 Д Дууххаа
 
ССввееттооггаа
:: 
ММтт
1122..2222--3322 1144..
 
Г
РИГОРИЈЕ
П
АЛАМА
,
Беседа 3.
На причу Господњу о спасеном блудном сину
“,
Господе,просвети таму моју
, 20-29; M
ORRIS
,
Luka
, 246-
253
;
В.
 
Г
ОНДИКАКИС
, „Тумачење приче облудном сину“, Видослов 35
(2005), 9-26.
ППррииччаа
 
оо
 
љљууббааввии
 
ООччееввоојј
:: 
ЛЛкк
1155..1111--3322 1155..
 
Г
РИГОРИЈЕ
П
АЛАМА
, „
Беседа 2.
У недељу приче Господње о царинику и фарисеју
“,
Господе,просвети таму моју
, 11-19; L.
 
M
ORRIS
,
Luka
, Novi Sad 1983, 271
-275;
Х.
 
 Ј
АНАРАС
,
 Јеванђеоскоодбацивање индивидуалне етике
“,
Слобода морала
, Крагујевац 2007
,
43
-54.
ППррииччаа
 
оо
 
ццааррииннииккуу
 
ии
 
ффааррииссеејјуу
:: 
ЛЛкк
1188..99--1144 1166..
 
Г
РИГОРИЈЕ
Б
ОГОСЛОВ
,
Беседа 41.
На Свету Педесетницу
“,
Празничне беседе
, 135
-155;
М
.
 
С
КАБАЛАНОВИЧ
,
 Догађај силаска Духа Светог на апостоле
“,
Педесетница
, Шибеник
 
2005, 3
-12; G
NILKA
,
„Djelovanje Duha Božijega“
,
Prvi kršćani
, 203
-212.
ППее д деессееттннииццаа
:: 
 Д Даапп
22 11..
 
 Ј.
 
П
ОПОВИЋ
,
Тумачење Посланица Прве и Друге Коринћанима Светог Апостола Павла
, Београд1983, 171
-
193;
M.
 
L
EON
,
Prva Korinćanima
, Novi Sad 1984, 156-191; G
NILKA
, „Djelovanje Duha
Božijega“
,
Prvi kršćani
, 203
-212.
XX
ииммннаа
 
љљууббааввии
::11.. 
ККоорр
1133 1188..
 
 J
ERONIM
,
Efežanima
“,
Tumačenje Pavlovih poslanica
, Makarska 1998, 516-546; S.
 
 J
OHN
,
Efežanima
,Novi Sad 1986, 185-205;
П.
 
 Д
РАГУТИНОВИЋ
,
„Поредак у хришћанском дому. Социолошко
-
еклисијални аспекти породичних односа у Кол 3,18
-
4,1 и Еф 5,22
-
6,9“, Богословље 2 (2009),
27-42.
ТТаајјннаа
 
ббррааккаа
 
ссллииккаа
 
ХХррииссттаа
 
ии
 
ЦЦррккввее
:: 
ЕЕфф
55..2211--3333 1199..
 
В.
 
Т
АТАЛОВИЋ
, „Евхаристија Црквеккааоо
 
SSii
ttzz 
ii
mm 
LLeebbeenn
 
ООттккррииввеењњаа
 
 Ј Јооввааннооввоогг
,, 
ССррппссккаа
 
ттееоо л лооггии ј јаа
 
 д дааннаасс
22((22001100))[[ppddff]]..
 
ЕЕввххааррииссттиијјаа
 
ЦЦррккввее
 
ккааоо
 
SSiizziimmL Leebbeenn
 
ООттккррииввеењњаа
 
 Ј Јооввааннооввоогг
 2200..
 
В.
 
Т
АТАЛОВИЋ
, „Српско новозаветно богословље у XIX и ΧΧ веку“, Српска теологија уΧΧвеку
9 (2011), 9-55.
 Предметни наставници:
 
проф. др Иринеј Буловићас.
 
 мр Владан Таталовић
ССррппссккоо
 
ннооввооззааввееттнноо
 
ббооггооссллооввљљее
 
уу
XXIIXX 
ии
XXXX 
ввееккуу