Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Turkey Culture Tourism Magazine

Turkey Culture Tourism Magazine

Ratings:

4.55

(11)
|Views: 2,183 |Likes:
Published by spyrex
This is magazine about culture tourism in Turkey an the world in 2006
This is magazine about culture tourism in Turkey an the world in 2006

More info:

Published by: spyrex on Jan 09, 2008
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/06/2012

pdf

text

original

 
Vv
İlk insan yerleşimlerinden, uygarlıklar tarihininolağanüstü mirasına, yüzyılların birikimi kültürzenginliğimizden, yaşayan kültürümüze,gelenekselle çağdaşın etkileyici birlikteliğine...Dünya sanatının zirvesindeki şaheserlerden,kırsal alanın özgün dokularına, yöresel folklörünrenklerine kadar, tüm ziyaretçilerin hayrankaldığı, unutulmayacak bir kültür zenginliği...Bütün bunlar, ülkemizi diğer ülkelerden farklıkılan değerler, özellikler, cazibeler değil mi?Ve bütün bu değer ve cazibeleri ile Türkiye,Kültür Turizminde dünyanın en şanslıülkelerinden biri değil mi?Ne zaman, nerede olsam, bir sırasını getiripkültürden, Kültür Turizminden söz açarım.Ülkemizin Kültür Turizmi gelişiyor. Ancak dünyaturizminden bu alanda aldığımız payın, sahipolduğumuz potansiyele göre yeterli olmadığınıhepimiz biliyoruz. Kültür Turizmini arzu ettiğimizileri hedeflere taşıyabilmemiz için yapılmasıgereken çok iş olduğu da bir gerçek... Ülkeçapında entegre ulaşım sisteminden, seçilenönceliklere göre alt yapıya; özgün yerleşmelerindokularının, kültür varlıklarının korunmasından,restorasyonundan; kentsel kalite düzeylerininyükseltilmesine, yeni müzelerin açılmasına,müze işletmeciliğine; eğitime kadar ve dahapek çok konuda, yapılması gereken çok iş var...UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alıp,kritik bir aşamaya girmiş olan “İstanbul-TarihiYarımada”nın karmaşık sorunları, Kütahya’daAizonai Antik Kenti, Mardin’in mimari dokusu,Karadeniz, Doğu ve Güney Doğu Anadolu’dasürdürülebilir gelişim projeleri bu bağlamdagösterilebilecek sadece birkaç örnek... “İstanbul2010 Avrupa Kültür Başkenti” projesi ise,uluslararası alanda taahhüt ettiğimiz ivedilik taşıyan önemli projemiz. Projenin büyüklüğünegöre, zaman çok az kaldı!Ülkemizde Kültür Turizminin, ülkemiz vedünya turizmi içinde hakettiği düzeye ulaşmasıiçin gerekenler, sözünü ettiklerimizden ibaretdeğil. Daha yüzlerce konu sayabiliriz. Bunlarınbaşında da kuşkusuz, ürün geliştirme, tanıtım vepazarlama gelmektedir. Kültür Turizmi konusunailerideki sayılarda da devam edeceğiz.Saygılarımızla,
ŞUBAT YAYINCILIK
Tel: (0.212) 249 72 07 - 15 Faks: (0.212) 292 80 63Akarsu Cad. Arbatl› Apt.No: 23/4 34433 Cihangir-‹stanbul/Türkiyesubat@superonline.com
‹çindekiler
Contents
TÜRSAB DERG‹’de yay›nlanan yaz› ve fotoğraflardan kaynak gösterilmeden al›nt› yap›lamaz.TÜRSAB DERG‹, Bas›n Konseyi üyesi olup, Bas›n Meslek ‹lkeleri’ne uymaya söz vermiştir.
None of the articles and photographs published in the TÜRSAB MAGAZINE maybe quoted without mentioning of resource.TÜRSAB MAGAZINE is a member of the Turkish Press Council and has resolved to abide by the Press Code of Ethics.
TÜRSAB
Tel: (0.212) 259 84 04 Faks: (0.212) 259 06 56Dikilitaş Mah. Aş›k Kerem Sk.No: 5534394 Beşiktaş-‹stanbul/Türkiyewww.tursab.org.tr
TÜRSAB
TÜRK‹YE SEYAHAT ACENTALARI B‹RL‹⁄‹taraf›ndan ayl›k olarak yay›nlan›r
Published monthly by 
TURKEY ASSOCIATION OF TRAVEL AGENCIESISSN 1300-3364
Yerel Süreli Yay›n
Local Periodical 
TÜRSAB
ad›na Sahibi / 
Owner on behalf of TÜRSAB
Başaran ULUSOY 
Sorumlu Yaz› ‹şleri Müdürü / Managing Editor
R›za EP‹KMEN 
Yay›n Yönetmeni / Editor
Hümeyra ÖZALP KONYAR
TÜRSAB
ad›na Yay›n Koordinatörü/ 
Publication Coordinator on behalf of TÜRSAB
 Arzu ÇENG‹L
Yayın Sorumlusu
 / Publication Executive
Barış BEHRAMOĞLU 
Tasar›m
 / Design
Şubat Yay›nc›l›k 
Grafik Uygulama
 / Graphic Designer 
Özgür AÇIKBAŞ
Çeviri
 / 
Translation:
Tri-A Dil hizmetleri 
Bask›
 / Printing:
Boyut Matbaac›l›k A.Ş.
Tel: (0.212) 413 33 33
Bask› Tarihi: 10/02/2007
DOSYAGEZİGEZİGÜNCELSANAT
DÜNYA TURİZMİNİN 2006 YILI
YEAR 2006 FOR WORLD TOURISM
TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜKAÇIK HAVA MÜZESİ
THE LARGEST OPENAIR MUSEUM OF TURKEY
İSTANBUL’UN KURULUŞ EFSANELERİ-1
LEGENDS ABOUT THE FOUNDATIONOF İSTANBUL-1
SEYAHAT ACENTALARI KANUNUKABUL EDİLDİ
TRAVEL AGENCIES CODE HAS BEENAPPROVED
TÜRSAB VE ANADOLU ATEŞİKÜLTÜR TURİZMİ İÇİN EL ELE
TÜRSAB AND FIRE OF ANATOLIAGO HAND-IN-HAND FOR CULTURETOURISM
14
Foça-Midilli-Foça SeferleriNisan’da başlıyor 
18
Dünya Göz Hastanesiuluslararası hizmet veriyor 
26
Türkiye’deki başarılı fuarlarınarkasındaki güç: HMI
30
Otel ve restoranlar 14 Şubat’ı kutluyor 
34
Çe-Tur Platinum Service ileVIP hizmet
38
Sadberk Hanım Müzesi’nde“Kırım Savaşı’nın 150. yılı” sergisi
44
Kaybedilen lezzetlerimizekavuştuk 
46
“Düğümün Son Halkası;Osmanlı Saray Halıları”
54
Dünyadan Turizm EndüstrisiHaberleri
Kültür Turizmi
Culture Tourism
BAŞARAN ULUSOY
-
TÜRSAB Başkan›
-
The President of TÜRSAB
 
   B   A   Ş   Y   A   Z   I
From the earliest settlements, to the extraordinaryheritage of history of civilizations, from our culturalwealth of many centuries to our current and livelyculture to the impressive harmony of traditional andmodern... From the masterpieces at the peak of theglobal art to the authentic patterns of the countryside tothe motifs of the local folkloric colors... An unforgettableand undeniable cultural wealth admired by all visitors...Aren’t they all values and characteristics, differentiatingour country from the others? Isn’t Turkey one of theluckiest countries in culture tourism with all thesevalues and attractions?I always tend to bring the subject to culture and culturetourism where ever and whenever possible. The culturetourism of our country is improving. However, we areall well aware of the fact that Turkey is not acquiringthe deserved share from the global culture tourism,when compared with the potential of the country. It isobvious that there is still so much to do for us to carrythe culture tourism to the desired level and targets.Some of the issues waiting for attention and actionare: forming an integrated transportation systemcountrywide, improving the infrastructure according tothe preset priorities, conservation of authentic patterns,settlements, culture values, realizing restorations ifand when needed, elevating the urban life quality,opening new museums.... The complicated problemsof “İstanbul-Historic Peninsula”, which is in the WorldHeritage List of UNESCO and is now at a very criticalstage, Aizonai Antique City in Kütahya, sustainabledevelopment projects in the Black Sea, East andSoutheast Anatolia, the outstanding pattern of Mardinare merely some of the examples, which need specialattention within this context. In the meantime, there is“İstanbul 2010 European Capital of Culture” project,which has to be given priority. We have undertakenresponsibility of this crucial task and need to acceleratethe relevant studies. Compared to the scope of theproject, there is so little time left!Clearly, what needs to be done for our country to reachthe deserved level in the world’s culture tourism leagueis not limited with the mentioned projects. Hundredsof issues can be touched here. Obviously, the top threetopics regarding this matter can be summarized as:product development, promotion and marketing. Wewill be talking about culture tourism in the comingissues. Cordially yours,
SAYI: 275 / ŞUBAT 2007
-
ISSUE: 275 / 2007 FEBRUARY
Editoryal ve Görsel Haz›rl›k 
Editorial and Visual Preparation
   D   E   R   G    ‹
 
TÜRSAB |
54
 | TÜRSAB
Haz›rlayan
-
Prepared by:
Cengiz Yücel TÜRSAB Ar-Ge Departman›
-
TÜRSAB Research & Development
Dünya turizminin 2006 yılı
Year 2006 for world tourism
   D   O   S   Y   A
U
U
NWTO World TourismBarometer”in raporu aynızamanda UNWTO’nunkurduğu Turizm UzmanlarıKurulu’nun 2007 beklentilerine deyer veriyor. Türk turizminin geçenyılki performansına ilişkin elimizdebulunan veriler ise Ocak-Kasımdönemini kapsayan onbir aylık yabancı ziyaretçi sayılarıyla sınırlı.Bu rakamlara göre yabancı ziyaretçisayımızda yüzde 6,8 oranında birkayıp yaşadık. Aralık ayına ilişkinveriler de elimize geçtiği zaman,muhtemelen bu oran yüzde 6 ile 6,5arasında bir azalışa işaret edecek.
Uluslararası seyahatlerdeolumlu artış
UNWTO’nun raporuna göre, 2006yılının ilk sekiz ayında uluslararasıseyahat sayısı yüzde 4,5 oranında
Dünya turizminin2006 yılıperformansınailişkin tümyılı kapsayansonuçlar henüzDünya TurizmÖrgütü (UNWTO)tarafındanaçıklanmadı.Bununla beraber,elimizde 8 ayıiçeren “UNWTOWorld TourismBarometer”in2006 yılı 4. sayısıbulunuyor
The resultscovering the entireyear for 2006 performance of world tourism hasnot been released yet by UNWTO-World TourismOrganization.However,we have the 4
th
 volume of 2006“UNWTO World Tourism Barometer”,which covers thefirst 8 month results
önemli bir artış kaydetti ve 578milyona yükseldi. 2005 yılınınaynı döneminde bu rakam 553milyon idi. UNWTO’nun TurizmUzmanlar Kurulu da bu verilerdenyola çıkarak 2006 yılındaki artışoranının yüzde 4,6 olacağını ve 2006sonu itibarıyla dünyadaki toplamuluslararası seyahat sayısının 840milyon civarında olacağını tahminediyor. 2006 yılında uluslararasıseyahatler bazında en fazla artışolması beklenen bölge yüzde 10.6ile Afrika ülkeleri. Bu bölgeyi yüzde7,7 ile Asya ve Pasifik bölgelerive 7,2 ile de Ortadoğu izleyecek.Afrika 2006’nın ilk sekiz ayındauluslararası seyahat sayısındakiyüzde 9,8 artış ile çok güçlü birperformans gösterdi. Dolayısıylabu bölgeye olan beklentiler dearttı. Çünkü, 2006 yılında çıkanbir önceki raporda Afrika’nınartış oranı sadece yüzde 5,5 idi.Afrika’nın bu güçlü performansındaFas’a yönelen uluslararası seyahatsayısının 2006’nın 8 ayında yüzde9,3 oranında artmasının önemlibir payı var. Tunus ise Afrika’nınbaşarılı performansına rağmen aynıdönemde sadece yüzde 2,6 oranındabir artış yakalayabildi. Geçenyılın 8 ayında uluslararası seyahatsayısının yüzde 3,1 oranında arttığıAvrupa’nın yıllık performansınınise 3,4 oranında olması bekleniyor.Ağustos sonu itibarıyla kıtanın altbölgelerine ait kümülatif veriler deşöyle: Kuzey Avrupa yüzde 6 ve enönemli rakiplerimizin bulunduğuGüney ve Akdeniz bölgeleri yüzde4,6 ile ortalamanın üzerinde artışyakaladılar. Batı Avrupa’da yüzde2,1 artış yaşanırken, Orta ve DoğuAvrupa’da ise yüzde 0,1 oranındagerileme görüldü. Ortadoğu,bölgedeki sıcak çatışmalara rağmenyüzde 6’lık bir artış gösterdi.UNWTO’nun Turizm UzmanlarKurulu, bölgenin 2006 yılınıntamamında genel ortalamanın çok daha üstünde yüzde 7,2 oranında birartış göstermesini bekliyor. Amerikakıtasındaki artış yüzde 2.5’lerde kaldı.Kuzey Amerika ancak yüzde 0,4oranında artış gösterirken, Kanada’yagelen yabancı turistlerin sayısı dayüzde 4.1 ve Meksika’ya gelenlerinsayısı da yüzde 3.8 oranında azaldı.Diğer yandan, Orta Amerika yüzde8,7, Güney Amerika yüzde 8,1ve Karayipler de yüzde 5,1 artışgösterdiler.
Outgoing pazarlarındagüçlü artışlar
UNWTO’nun geçen yıla ilişkin 50önemli yurtdışı seyahat pazarındanelde ettiği 8 ve 6 aylık verilere
increase of 2.6% only. The number ofinternational travels towards Europeincreased 3.1% in the first 8 monthsof last year. The annual performanceis expected to reach 3.4%. As of endof August, the cumulative data for thesub-regions of the continent can besummarized as: North Europe (6%),South Europe and Mediterraneanregion (4.6%), West Europe (2.1%),Central and East Europe (-0.1%).It is attention drawing that theperformance of Mediterranean region,including most of our strong rivals,was above the average.Despite the clashes and instability,the number of international travelsto Middle East increased by 6%.UNWTO Panel of Experts expectsthe region to show 7.2% increase,which is much higher than the generalaverage for 2006. The increase inAmerica remained around 2.5%.While the increase for North Americawas merely 0.4%, the number offoreigners going to Canada decreasedby 4.1%. Likewise, the foreigntourists Mexico hosted decreased by3.8%. In the meantime, the increasesThe report of “UNWTO World TourismBarometer” includes the 2007expectations Panel of Tourism Expertsformed by UNWTO. The data of lastyear’s performance of Turkish tourismmerely includes the foreign visitorfigures for 11 months. According to thesestatistics, the number of tourists dropped6.8%. When we obtain the figures forDecember also, we will probably observea decrease about 6-6.5%.
Positive increase ininternational travels
According to UNWTO’s report, in thefirst 8 months of 2006, the numberof international travels increasedsignificantly (4.5%) and reached 578million. This figure was 553 million forthe same period of 2005.Referring to these data, the UNWTOPanel of Experts estimates that theincrease rate for 2006 will be 4.6%.The total number of internationaltravels for 2006 is expected to bearound 840 million. The region,which is expected to have enjoyed thehighest increase in 2006, is the Africancountries by 10.6%. This region willbe followed by Asia-Pacific (7.7%) andthe Middle East (7.2%). In the first 8months of 2006, Africa’s performancein international travel was quite well,with an increase of 9.8%. This strongperformance improved the expectationsfor the region. In the previous reportissued in 2006, the increase for Africawas merely 5.5%.This outstanding performance ofAfrica is partly owed to the 9.3% riseof international travels to Morocco inthe first 8 months of 2006. Tunisia,on the other hand, despite theupward trend in Africa enjoyed an
Amerika kıtasındakiartış yüzde2.5’lerde kaldı.Kuzey Amerikaancak yüzde 0,4oranında artışgösterirken,Kanada’ya gelenyabancı turistlerinsayısı da yüzde4.1 ve Meksika’yagelenlerin sayısı dayüzde 3.8 oranındaazaldı
The increase in America remained around 2.5%. Whilethe increase for North America was merely 0.4%, the number of foreigners goingto Canada decreased by 4.1%. Likewise,the foreign touristsMexico hosted decreased by 3.8%
 
TÜRSAB |
77
TÜRSAB || TÜRSAB
66
 | TÜRSAB
göre, bu ülkelerin vatandaşlarınınyaptıkları uluslararası seyahatharcamalarında, birkaçı hariç önemligelişmeler oldu. Bu ülkeler arasındaen güçlü performansı gösterenülkeler yüzde 48 ile Polonya,yüzde 34 ile Hindistan, yüzde 22ile Brezilya ve yüzde 16 ile Çin. Buülkelerden üçünün ekonomistlercede 2050’ye kadar dünya ekonomisinisürükleyecek en önemli ekonomilerolarak adlandırılan BRIC (Brezilya,Rusya, Hindistan ve Çin’in İngilizceyazılışlarının baş harflerindenoluşuyor) ülkelerinden olması dikkatçekici. Bu ülkelerin vatandaşlarınınyaptığı uluslararası seyahat harcamasıPolonya dışında zaten yıllardır arkaarkaya artış kaydediyor. RusyaFederasyonu, Kore, BAE ve Tayland2006 yılında yurtdışı seyahatharcaması en çok artan ülkelerarasında. Bu ülkelerin yurtdışı seyahatpazarları 2004 ve 2005 yıllarındaiki haneli büyüme kaydetmiştive geçtiğimiz yıl da benzer birperformans göstermelerinin kuvvetlemuhtemel olduğu tahmin ediliyor.
Alman ve ABD’li çok, İtalyan veHollandalı az harcadı
Türkiye’nin birinci turizm pazarı olanve uzun yıllardır ilk defa geçen senekayıpla karşılaşacağımız Almanya,yurtdışı seyahatlere en fazla harcamayapan ülke ünvanını 2006 yılındada koruyacak. Ocak-Ağustos dönemiverilerine göre ülkenin yurtdışıseyahat harcamalarında yüzde 5oranında önemli bir artış kaydedildi.Bu ülkenin turizm harcamalarında2002-2005 dönemi boyunca çok daha mütevazi artışlar kaydedilmişti.Bu gelişme Alman seyahat pazarınıntekrar canlanmaya başlaması olarak değerlendiriliyor.ABD’lilerin yaptığı seyahatharcamalarında da aynı dönemde4,6 oranında artış kaydedildi. Buülkeden Türkiye’ye gelen sayısındahenüz kesin rakam veremesek deönemli bir artış kaydedildiğinisöyleyebiliyoruz. Bu ülkeninharcamaları 3 yıldır azalıyordu.Yurtdışı seyahat harcamasıbakımından ilk on ülke içinde olup2006 yılında gerileme kaydedileniki pazar var. İtalyan turistlerinharcaması temmuz sonu rakamlarıylayüzde 1,5 ve Hollanda’nın turizmharcaması haziran sonu itibarıylayüzde 2,3 oranında azaldı. Haziranayı itibarıyla bu ülkelerden Türkiye’yegelen ziyaretçi sayısı da sırasıylayüzde 22 ve yüzde 25 gibi çok büyük oranlarda azalmıştı.Çin, UNWTO raporunda yapılanyurtdışı seyahatlerin artış hızıbakımından lider olarak gösteriliyor.Rusya Federasyonu yurtdışıseyahat pazarı da geçen yıl en iyiperformanslarından birini kaydetmiş.Raporda bu pazara ilişkin gelecek beklentilerinin de çok iyi olduğunadikkat çekiliyor.
2006 yılında bazı rakipülkelerdeki gelişmeler
İspanya’nın 11 aylık verilerinegöre yabancı turist sayısı yüzde 4,6oranında arttı. Turizm gelirlerindede 4,3 oranında bir artış kaydedildi.Avronun, dolar karşısında artmasınarağmen kaydedilen bu artışıuzmanlar tüketicilerdeki “Güvenlidestinasyon. Pahalı da olsa giderim”düşüncesine bağlıyorlar.2006 yılında İspanyol turizmindekiönemli bir gelişme de düşük maliyetlihava yollarının getirdiği yolcusayısındaki artış oranının yüzde 14,6gibi yüksek bir oranda artması oldu.Yunan turizmi güçlü avroya veKorfu Adası’nda kaldıkları tesistekarbonmonoksit zehirlenmesindenölen 2 İngiliz vatandaşı nedeniyleİngiltere pazarında önemli sıkıntılaryaşamasına rağmen, 2006 yılındagüçlü bir şekilde büyüdü.Yunanlı uzmanlar eldeki 10
from Americas are as follows: CentralAmerica 8.7%, South America 8.1%and the Caribbean 5.1%
Strong increases inoutgoing markets
According to the last year’s 8- and 6-month data collected by UNWTO for 50important international destinations,travel expenses by the citizens of thesecountries (except for a few) improvedsignificantly. Among these countries,Poland has shown the strongestperformance by 48%. Poland isfollowed by India (34%), Brazil (22%)and China (16%). It is not surprisingto find three out of four of the BRIC(stands for Brazil, Russia, India andChina) countries in top 4 rows of thebest performers. BRIC countries arebelieved to play the leader marketplayer role until 2050. Except forPoland, the travel expenses by thesecountries have shown an upward trendfor the past couple of years. Among theother countries, whose travel expensesincreased in 2006 are: RussianFederation, Korea, UAE and Thailand.The international travel market in thesecountries grew in double digit figuresin 2004 and 2005. It is most likely forthem to show a similar performance forthe past year.
German and American spent much,Italian and Dutch spent few
Unfortunately Germany Turkey’snumber one tourism market shrunk lastyear after a long time. However, Germantourists will still hold the record forbest spenders in international travelsin 2006. According to January-Augustdata, the international travel expensesof the country increased sharply (5%).However, the tourism expenses ofGermany for 2002-2005 period grewrather modestly. Therefore, the lastyear’s performance is interpretedas a revival of the German travelmarket.The travel expenses of Americangrew by 4.6% for the same period.Although we cannot yet presentthe final figures for the number ofAmerican tourist visiting Turkey, wecan confidently say that there hasbeen a significant rise. The expensesof this country have been decreasingfor the past three years.There are tow markets, which areamong the top ten countries ininternational travels but has shrunkin 2006. The expenses of the Italiantourists decreased by 1.5% as ofend July. Likewise, Dutch tourismexpenses shrunk 2.3% as of June‘06. Moreover as of June, the numberof visitors from these countries toTurkey shrunk seriously (22% and25%). In the UNWTO report China is theleader in international travel increasespeed. Plus, the Russian Federationinternational travel market recorded oneof the most performances of the pastyear. The report also expresses verypositive expectations for this market.
2006 improvements of some rivals
According to 11-month data of Spain,the number of foreigners visiting thiscountry increased by 4.6%. Moreover,the tourism income expanded 4.3%.The experts interpret these increasesrecorded despite the strengthening ofeuro against dollars as an outcome ofan idea, which can be expressed as “I’dtravel to safe destinations regardlessthe price”.Another significant improvement inSpanish tourism for 2006 has beenthe sharp increase (14.6%) in thepassengers of low-fare airlines.Despite the strong euro and theconsiderable narrowing in UK marketdue to the death of 2 British touristsof carbon-monoxide poisoning in CorfuIsland, the Greek tourism achievedto grow robustly in 2006. Referringto the 10-month data at hand, theGreek experts’ estimations for thelast year are: 8% grow in the numberof tourists visiting the country and10% increase in the total tourismincome. When expressed in figuresthe estimations indicate more than14 million tourists and $13.2 billionincome for Greece. The most importantimprovement for the Greek tourism
Yurtdışı seyahatharcamasıbakımından ilk on ülke içindeolup 2006yılında gerilemekaydedileniki pazar var.İtalyan turistlerinharcaması temmuzsonu rakamlarıylayüzde 1,5 veHollanda’nınturizm harcamasıhaziran sonuitibarıyla yüzde 2,3oranında azaldı
There are twomarkets, whichare among the topten countries ininternational travelsbut have shrunk in2006. The expensesof the Italian touristsdecreased by 1.5%as of end July.Likewise, Dutchtourism expensesshrunk 2.3% as of  June ‘06

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
1 thousand reads
Jalil Nozari liked this
Marko Pacar liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->