Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
1Activity
P. 1
Dutch Holy Bible Psalms PDF R. S. Chaves

Dutch Holy Bible Psalms PDF R. S. Chaves

Ratings: (0)|Views: 22|Likes:
Published by R S Chaves
Livro dos Salmos em Holandês editado por R. S. Chaves
Livro dos Salmos em Holandês editado por R. S. Chaves

More info:

Published by: R S Chaves on Jun 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/18/2012

pdf

text

original

 
Foreword
This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost. You may copy it, give it away or re-use it,but you can not sale it for profit.It's for free distribution. Not for sale.Este libro electrónico es para el uso de cualquier persona en cualquier lugar sin costo alguno.Usted puede copiarlo, regalarlo o reutilizar,pero no se puede en venta con fines de lucro.Es para Distribución libre. No está en venta.Venda ProibidaLivre DistribuiçãoIl est interdit à la vente de ce livreÉdité par : R. S. ChavesText from:
 
Visiter mon Blog:http://rschavesgospel.blogspot.com/http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com/7 As you go, preach, saying,‘The Kingdom of Heaven is at hand!’8 Heal the sick, cleanse the lepers, and cast out demons.Freely you received, so freely give.(Mt 10:7-8)This Bible translation was converted from data filesmade available by the Bible Data Base Org.There may be errors.
 
Psalmen
Psalmen
Psalm 1
1
Welgelukzalig is de man, die niet wandelt in den raad der goddelozen, noch staatop den weg der zondaren, noch zit in het gestoelte der spotters;
2
Maar zijn lust is in des HEEREN wet, en hij overdenkt Zijn wet dag en nacht.
3
Want hij zal zijn als een boom, geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijntijd, en welks blad niet afvalt; en al wat hij doet, zal wel gelukken.
4
Alzo zijn de goddelozen niet, maar als het kaf, dat de wind henendrijft.
5
Daarom zullen de goddelozen niet bestaan in het gericht, noch de zondaars in devergadering der rechtvaardigen.
6
Want de HEERE kent den weg der rechtvaardigen; maar de weg der goddelozen zalvergaan.
Psalm 2 
1
Waarom woeden de heidenen, en bedenken de volken ijdelheid?
2
De koningen der aarde stellen zich op, en de vorsten beraadslagen te zamen tegenden HEERE, en tegen Zijn Gezalfde, zeggende:
3
Laat ons hun banden verscheuren, en hun touwen van ons werpen.
4
Die in den hemel woont, zal lachen; de HEERE zal hen bespotten.
5
Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn, en in Zijn grimmigheid zal Hij henverschrikken.
6
Ik toch heb Mijn Koning gezalfd over Sion, den berg Mijner heiligheid.
7
Ik zal van het besluit verhalen: de HEERE heeft tot Mij gezegd: Gij zijt Mijn Zoon,heden heb Ik U gegenereerd.
8
Eis van Mij, en Ik zal de heidenen geven tot Uw erfdeel, en de einden der aarde totUw bezitting.
9
Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter; Gij zult hen in stukken slaan alseen pottenbakkersvat.
10
Nu dan, gij koningen, handelt verstandiglijk; laat u tuchtigen, gij rechters der aarde!
11
Dient den HEERE met vreze, en verheugt u met beving.
12
Kust den Zoon, opdat Hij niet toorne, en gij op den weg vergaat, wanneer Zijntoorn maar een weinig zou ontbranden. Welgelukzalig zijn allen, die op Hembetrouwen.
Psalm 3
1
Een psalm van David, als hij vlood voor het aangezicht van zijn zoon Absalom. (3:2)O HEERE! hoe zijn mijn tegenpartijders vermenigvuldigd; velen staan tegen mij op.
2
(3:3) Velen zeggen van mijn ziel: Hij heeft geen heil bij God. Sela.
3
(3:4) Doch Gij, HEERE! zijt een Schild voor mij, mijn eer, en Die mijn hoofd opheft.
4
(3:5) Ik riep met mijn stem tot den HEERE, en Hij verhoorde mij van den berg Zijner 
Free Bibles: http://freebiblegospeltoallnations.blogspot.com 1

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->