Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Don Xin Vao Dang

Don Xin Vao Dang

Ratings:
(0)
|Views: 300|Likes:
Published by thanghatinh

More info:

Published by: thanghatinh on Jun 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/06/2015

pdf

text

original

 
bµi thu ho¹ch
Hä vµ tªn:
Phan V¨n TuÊn
Quª qu¸n:
An Hoµ I – VÜnh Quang – VÜnh Linh –Qu¶ng TrÞ
§¬n vÞ c«ng t¸c:
 Trêng THCS T«n ThÊt ThuyÕt
§¶ng Céng s¶n ViÖt Nam
-------
-------
VÜnh Th¹ch, ngµy 4 th¸ng 7 n¨m 2008
®¬n xin vµo ®¶ng
KÝnh göi:
Chi uû: Trêng THCS T«n ThÊt ThuyÕt§¶ng uû: VÜnh Th¹ch T«i tªn lµ:
Phan V¨n TuÊn
 
. Sinh ngµy
24
th¸ng
4
n¨m
1984
N¬i sinh:
 An Hoµ I – VÜnh Quang – VÜnh Linh – Qu¶ng TrÞ
D©n téc:
Kinh
. T«n gi¸o:
Kh«ng
. NghÒ nghiÖp:
Gi¸oviªn
 Tr×nh ®é v¨n ho¸:
12/12
Quª qu¸n:
 An Hoµ I – VÜnh Quang – VÜnh Linh Qu¶ngTrÞ
N¬i ë hiÖn nay:
 An Hoµ I – VÜnh Quang – VÜnh Linh Qu¶ngTrÞ
§¬n vÞ c«ng t¸c:
Trêng THCS T«n ThÊt ThuyÕt 
Chøc vô chÝnh quyÒn, ®oµnthÓ: ..................................................................................Ngµy vµo §oµn TNCS Hå ChÝ Minh: ngµy
17
th¸ng
12
n¨m
1998
 T¹i:
Trêng THPT Cöa Tïng – VÜnh Linh – Qu¶ng TrÞ
§îc chi bé xÐt lµ c¶m t×nh §¶ng: ngµy ... th¸ng ... n¨m ..... T¹i: ..............................................................................................................................Qua nghiªn cøu §iÒu lÖ §¶ng céng s¶n ViÖt Nam, ®îc sù gi¸o dôc,båi dìng cña chi bé vµ cña §oµn, t«i ®· nhËn thøc ®îc:
§¶ng lµ ®éi tiªn phong cña giai cÊp c«ng nh©n ViÖt Nam, ®¹ibiÓu trung thµnh lîi Ých cña giai cÊp c«ng nh©n, nh©n d©n lao®éng vµ cña c¶ d©n téc. Môc ®Ých cña §¶ng lµ x©y dùng nícViÖt Nam ®éc lËp, d©n chñ, giµu m¹nh, x· héi c«ng b»ng, v¨nminh, thùc hiÖn thµnh c«ng chñ nghÜa x· héi vµ cuèi cïng lµ chñ
 
nghÜa céng s¶n. §¶ng lÊy chñ nghÜa M¸c-Lªnin vµ t tëng Hå ChÝ Minh lµm nÒn t¶ng t tëng, kim chØ nam cho mäi hµnh ®éng, ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp cña d©n téc, tiÕp thu tinh hoa trÝ tuÖ cña nh©n lo¹i, ®Ò ra c¬ng lÜnh chÝnh trÞ, ®êng lèi c¸chm¹ng ®óng ®¾n, phï hîp víi nguyÖn väng cña nh©n d©n. §¶nglµ mét tæ chøc chÆt chÏ, thèng nhÊt ý chÝ vµ hµnh ®éng, lÊy tËptrung d©n chñ lµm nguyªn t¾c tæ chøc c¬ b¶n, yªu th¬ng ®ångchÝ, kû luËt nghiªm minh, ®oµn kÕt. §¶ng céng s¶n ViÖt Nam lµ§¶ng cÇm quyÒn, §¶ng g¾n bã mËt thiÕt víi nh©n d©n, t«nträng vµ ph¸t huy quyÒn lµm chñ, chÞu sù gi¸m s¸t cña nh©nd©n, dùa vµo d©n ®Ó x©y dùng §¶ng, ®oµn kÕt vµ l·nh ®¹onh©n d©n tiÕn hµnh sù nghiÖp c¸ch m¹ng. §¶ng kÕt hîp chñnghÜa yªu níc ch©n chÝnh víi chñ nghÜa quèc tÕ trong s¸ng cñagiai cÊp c«ng nh©n, gãp phÇn tÝch cùc vµo sù nghiÖp hoµ b×nh,®éc lËp d©n téc, d©n chñ vµ tiÕn bé cña nh©n d©n thÕ giíi.§¶ng céng s¶n ViÖt Nam ®îc x©y dùng v÷ng m¹nh vÒ chÝnh trÞ,t tëng, thêng xuyªn tù ®æi míi, tù chØnh ®èn, kh«ng ngõngn©ng cao chÊt lîng ®éi ngò c¸n bé §¶ng viªn vµ n¨ng lùc l·nh d¹oc¸ch m¹ng cña §¶ng.Nay t«i tù nguyÖn viÕt ®¬n nµy kÝnh göi chi uû Trêng THCST«n ThÊt ThuyÕt, §¶ng uû x· VÜnh Th¹ch xÐt cho t«i ®îc kÕt n¹pvµo §¶ng céng s¶n ViÖt Nam. Khi ®øng vµo hµng ngò cña §¶ng,t«i xin høa:TuyÖt ®èi trung thµnh víi môc ®Ých, lÝ tëng cña §¶ng, chÊphµnh nghiªm chØnh c¬ng lÜnh chÝnh trÞ, ®iÒu lÖ §¶ng, nghÞquyÕt, chØ thÞ cña §¶ng, ph¸p luËt cña nhµ níc, hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®îc giao, phôc tïng tuyÕt ®èi sù ph©n c«ng vµ ®iÒu®éng cña §¶ng.Kh«ng ngõng häc tËp n©ng cao tr×nh ®é kiÕn thøc, n¨ng lùcc«ng t¸c, phÈm chÊt chÝnh trÞ, ®¹o ®øc c¸ch m¹ng, cã lèi sènglµnh m¹nh, ®Êu tranh chèng chñ nghÜa c¸ nh©n, c¬ héi, côc bé,quan liªu, tham nhòng, l·ng phÝ vµ c¸c biÓu hiÖn tiªu cùc kh¸c.Liªn hÖ chÆt chÏ víi nh©n d©n, t«n träng vµ ph¸t huy quyÒnlµm chñ cña nh©n d©n, ch¨m lo ®êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn vµb¶o vÖ quyÒn lîi chÝnh ®¸ng cña nh©n d©n, tÝch cùc tham giac«ng t¸c quÇn chóng, c«ng t¸c x· héi n¬i lµm viÖc vµ n¬i ë, tuyªntruyÒn, vËn ®éng gia ®×nh vµ nh©n d©n thùc hiÖn ®êng lèi,chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ ph¸p luËt cña nhµ níc.Tham gia x©y dùng, b¶o vÖ ®êng lèi, chÝnh s¸ch vµ tæ chøccña §¶ng, phôc tïng kû luËt, gi÷ g×n sù ®oµn kÕt, thèng nhÊt 
 
trong §¶ng, thêng xuyªn tù phª b×nh vµ phª b×nh, trung thùc víi§¶ng, lµm c«ng t¸c ph¸t triÓn §¶ng viªn, sinh ho¹t §¶ng vµ ®ãng§¶ng phÝ quy ®Þnh.
 T«i nguyÖn trung thµnh víi lý tëng vµ môc tiªu c¸ch m¹ng cña§¶ng, phÊn ®Êu hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®îc giao, xøng ®¸ng lµ§¶ng viªn §¶ng céng s¶n ViÖt Nam.Ngêi lµm ®¬nPhan V¨n TuÊn
bµi thu ho¹ch
Hä vµ tªn:
TrÞnh Thanh Huúnh
Quª qu¸n: TriÖu Giang TriÖu Phong Qu¶ng TrÞ§¬n c«ng t¸c: Trêng THCS T«n ThÊt ThuyÕt§¶ng Céng s¶n ViÖt Nam
-------
-------
VÜnh Th¹ch, ngµy 5 th¸ng 7 n¨m 2008
®¬n xin vµo ®¶ng
KÝnh göi:
Chi uû: Trêng THCS T«n ThÊt ThuyÕt§¶ng uû: VÜnh Th¹ch T«i tªn lµ:
TrÞnh Thanh Huúnh
. Sinh ngµy 11 th¸ng02 n¨m 1975N¬i sinh: VÜnh Kim – VÜnh Linh – Qu¶ng TrÞn téc: Kinh . T«n gi¸o: Kh«ng . NghÒ nghiÖp: Gi¸oviªn Tr×nh ®é v¨n ho¸: 12/12Quª qu¸n: TriÖu Giang TriÖu Phong Qu¶ng TrÞN¬i ë hiÖn nay: VÜnh Kim VÜnh Linh Qu¶ng TrÞ§¬n c«ng t¸c: Trêng THCS T«n ThÊt ThuyÕt

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Long Minh liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->