Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
13Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Eric Hobsbawm - Izmisljanje tradicije

Eric Hobsbawm - Izmisljanje tradicije

Ratings:

5.0

(1)
|Views: 595 |Likes:
Published by Luka Pejić
Preuzeto iz knjige "Kultura pamćenja i historija" (M. Brkljačić, S. Prlenda).
Preuzeto iz knjige "Kultura pamćenja i historija" (M. Brkljačić, S. Prlenda).

More info:

Published by: Luka Pejić on Jun 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/09/2013

pdf

text

original

 
MonaOzouf
136Saint-Pierre,(Abbede)(1739),
Discourssurlesdifferencesdesgrandshommesetdeshommesillustres,
ParizoSchneider,
R.
(1910),
OuatremeredeQuincyetsoninterventiondanslesarts,
Pariz:Hachette.Thomas,AntoineLeonard(1773),
Oeuvres
sv.III,Pariz:Moutard.Villemure(1790),
SurlapotheosedeVoltaireetcelledesgrandshommesdelaFrance,proposeelememejour,enfaisantporterleurbuste
a
cot«
desescendres,
Pariz:Impr.deP.Provost.Villette,(Marquisde)(1792),
LettreschoisiessurlesprincipauxevenementsdelaRevo-lution,
Parizo
EricHobsbawm
IZMISLJANJETRADICIJE
 
139
aizglednistanijestarijeipovezanijespradavnomprosloscuodpompestookruzujebritanskumonarhijuunjezinimjavnimcere-monijalnimukazivanjima.No,(...)usvommodernomoblikutajjesjajproizvodkasnog19.
i
20.stoljeca."Tradicije"kojeizgledajustaroilitvrdedasustare,cestosusuvremenapodrijetla,aponekadsu
i
zmisljene.(...)Po-jam"izmisljenatradicija"koristiseusirokom,aline
i
unepreciznomsmislu.Ukljucujedvijevrstetradicija:"tradicije"kojesuizmisljene,konstruirane
i
formalnoutemljene,kao
i
onekojesepojavljujunamanjeuocljivnacinunekomkratkomrazdoblju(primjerice,unutarnekolikogodina)iuspo-stavljajusevelikombrzinom.PrimjerprvihjekraljevskoobracanjenacijiputemradijaitelevizijezaBozicuVelikojBritaniji(zapoceto1932.godine).Primjerdrugihjepojava
i
razvojnizadogadanjavezanihuzfinalekupaBri-tanskognogometnogsaveza.[asnojedasvetradicijenisujednakotrajne,noovdjenaszanimanjihovapojava
i
uspostavljanje,anetolikonjihovesansezaprezivljavanje."Izmisljenatradicija"oznacavaskupinupraksiritualne
iii
simbolickepriro-de,kojimaunaceluupravljajujavno
iii
presutnoprihvacenapravila,a
Ciji
jeciljponavljanjemusaditiodredenevrijednosti
i
normeponasanja.Ponavljanjeau-tomatskiimplicirakontinuitets
prosloscu,
Kadjegodtomoguce,"izmisljenetradicije"tezeuspostavikontinuitetasodgovarajucomherojskomprosloscu.Dojmljivprimjertogajeizborgotickogstilazaobnavljanjebritanskogpar-lamentau19.stoljecutejednakonamjernaodlukanakonDrugogasvjetskogratadasenovadvoranaparlamentaizgradipojednakomosnovnomnacrtukaoiprvotna.Herojskaproslost,ukojusenovatradicijaubacuje,netrebabitiduganitisetrebaprostiratidalekounekozamisljenopradoba.Revolu-cije
i
"progresivnipokreti"kojiprekidajusprosloscuupraviluuvijekimajusvojurelevantnuproslost,premdaonamozebitiodsjecenauodredenomtre-nutku,kao1789.godine.Utolikostopozivanjenaherojskuproslostpostoji,posebnostje
"izrnisljenih"
tradicijautomestojekontinuitetstomprosloscuuglavnomumjetan.Ukratko,nastalekaoodgovorinanovesituacije,oneseoblikujukaoaluzijenaprosladogadanja
ili
sameustanovljujusvojuproslostkrozkvaziobvezatnoponavljanje."Izmisljanjetradicije"iznimnojezanimljivohistoricarimaposljednjadvastoljecazbogkontrastaizmeduneprestanepro-
 
EricHobsbawm
140
mjeneiinovacijemodernogsvijeta,tepokusajastrukturiranjamakarnekihdijelovadrustvenogzivotakaonepromjenjivihistalnih."Tradiciju"seutomsmislumorajasnorazlikovatiod"obicaja'kojiprevla-davajuutzv."tradicionalnim"drustvima.Cilj
i
znacajka"tradicija",ukljucujuci
i
oneizrnisljene,jestnepromjenjivost.Proslost,stvarnailiizmisljena,nakojusetradicijepozivaju,namecerigidne(uglavnomformalizirane)prakse,kaostojeponavljanje."Obicaj"utradicionalnimdrustvimaimadvostrukufunkcijumotora
i
volana.Obicajnesprecavainovacijuidjelimicnupromjenu,premdajemogucnostsamepromjeneocitoogranicenanuznoscudasebaremmoracinitikompatibilnomilicakidenticnomsonimstojebiloranije.Stogaobi-cajsvakojzeljenojpromjeni(ilipakotporuinovaciji)dajeprividodobravanjaonogstojebiloranije,drustvenogakontinuitetaiprirodnogzakona,nanacinnakojijeizrazenupovijesti.Strucnjacizaseljackepokreteznajudaseljackopozivanjenanekuopcinskuzemljuilipravo"poobicajuoddavnina"("starepravice")cestonijeiskazpovijesnecinjenice,veeravnotezesnagaustalnojbor-biselaprotivgospodara
iii
drugihsela.Strucnjacizabritanskiradnickipokretznajuda"obicajtrgovanja"
iii
trgovinemozepredstavljatinedavnutradiciju,veebilokojepravostosugaradniciustanoviliupraksi,rnakakonedavno,ikojenastojeprosiritiiiiobranitidajucimupotvrdukrozprividkontinuiteta."Obicaj"sinemozedopustitidabudenepromjenjivjer
zrvot
nijetakavniu"tradicionalnim'drustvima.Obicajnopravojosuvijekpokazujekombinacijufleksibilnostiusadrzaju
i
ormalnostiupridrzavanjupresedana.Todobroilu-strirarazlikuizmedu"tradicije'i"obicaja""Obicaj"jeonostoCinesuci;"tra-dicija"(uovomslucajuizmisljenatradicija)jestperika,haljaidrugeformalneparafernalijeiritualiziranepraksekojeokruzujusadrzajsudackogdjelovanja.Pad"obicaja'neizbjeznomijenja"tradiciju"skojomjeobicajcestopovezan.Potrebnojenapravitiidrugu,manjevaznurazliku,izmedu"tradicije"unasemsmisluikonvencije
iii
rutinekojakaotakvanemavaznuritualnuiiisimbolickufunkciju,premdajeponekadslucajnomozesteci.Iasnojedacedrustvenapraksa,kojaseuvijekiznovamoraizvrsavati,zbogpogodnostiiucinkovitostinastojatirazvitinizkonvencijairutinakojese
defacto
ili
dejure
moguformaliziratitakodaprenosepraksunanjezinenoveizvrsitelje,Tovrije-dizanoveprakse(kaostojeradzrakoplovnogpilota),jednakokaoizadavnopoznateprakse.Odindustrijskerevolucijedrustvasumnogovisenegodotadnuznomoralakonstruirati,uvoditi
iii
razvijatinovemrezetakvihkonvencijairutina.Buducidanajboljefunkcionirajukadsupretvorenaunaviku,auto-matskuproceduruiiicakrefleksnuakciju,konvencije
i
utinezahtijevajune-promjenjivostkojamozepostatikamenspoticanjadrugomnuznomzahtjevuprakse,tj.sposobnostizarjesavanjenepredvidenihineuobicajenihslucajnosti,Tojedobropoznataslabostrutinizacije
iii
birokratizacije,posebicenanizimrazinamagdjesenepromjenjivarealizacijaopcenitosmatranajucinkovitijom,Takvemrezekonvencije
i
rutinenisu"izmisljenetradicije"jersunjihovefunkcije,atimeinjihovaopravdanja,visetehnickenegoideoloske(marksistic-kimrjecnikomreceno,pripadaju"bazi"ane"nadgradnji").Onesustvorenedapromicujasnodefiniraneprakticneoperacijeilakosemogumodificiratiiiinapustitizatodaseispunepromjenjiveprakticnepotrebe;pritomuvijekostavljajuprostorzainercijukojusvakapraksazadobivavremenomiemotivanotporljudipremasvakojinovacijijersusevezalizastarupraksu.Istovrijedizapriznata"pravila'igreilidrugeoblikesocijalneinterakcijetezadrugeprag-maticnozasnovanenorme.Tamogdjepostojeukombinacijis"tradicijom',razlikulakomozemouociti.Nosenjetvrdogsesirazajahanjeimaprakticnogsmisla,kaoinosenjezastitnihkacigazamotocikliste
iii
vojnike.Medutim,no-senjeodredenogtipatvrdogsesiraukombinacijisodijelomucrvenojbojiimasasvimdrugismisao.Datonijetako,bilobijednakolakopromijeniti"tradi-cionalno"odijelolovcanalisicekaoizamijenitirazlicitooblikovanekacigeuvojsci-prilicnokonzervativnojinstituciji-akosemozedokazatidapruzajuboljuzastitu.Stovise,mozeserecidasu"tradicije'
i
pragmaticnekonvencije
iii
rutineuobrnutoproporcionalnomodnosu."Tradicija'pokazujeslabostkadsu,primjericekodliberalnihZidova,prehrambenipropisipragmaticnooprav-dani,naprimjerargumentimadasustariHebrejisvinjetinuzabranilizboghigijene.Nasuprottomupredmeti
i
praksesuoslobodenizapunusimbolickuiritualnuupotrebukadnisuograniceniprakticnomupotrebom.Mamuzenaodoramakonjickihcasnikavaznijesuza"tradiciju"kadnemakonja,kisobranicasnickegardeucivilnojodorigubesvojuvaznostza"tradiciju"kadsenenosecvrstoslozeni(dakle,beskorisni),odvjetnickevlasuljeteskosumoglestecisvojumodernuvaznostsvedokdrugiljudinisuprestalinositivlasulje.Nasajetezadajeizmisljanjetradicijaubitiprocesformalizacijeiritualiza-cijekojikarakterizirapozivanjenaproslost,makarkroznametljivoponavlja-nje.Historicarinisuadekvatnoproucilistvaranprocesstvaranjatakvihritual-nihisimbolickihsustava.Mnogotogajeidaljenepoznato.Procesjenajjasnijikadje"tradiciju"namjernoizmislio
i
konstruiraojedaninicijator,kaostojetoslucajsizvidacimaiBaden-Powellom.Iednakoselakoprocesmozeprikazatiuslucajusluzbenouvedenih
i
planiranihceremonijalajersunajcescedobrodo-kumentirani,primjericekonstrukcijanacistickesimbolike
i
stranackihparadauNiirnbergu.Izmisljenejetradicijenajtezeistrazitiakosudjelomiceizmis-ljene,adjelomiceizrasleuprivatnimgrupama(gdjejemanjevjerojatnodajeprocesbiobirokratskizabiljezen),
iii
suserazvilenesluzbenokrozduljeraz-doblje,primjericeuparlamentu
ili
medupravnicima.
Teskoca
nelezisarnou
141

Activity (13)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Tanja Karovska liked this
Vila liked this
exeqcius liked this
Wollfy Krašić liked this
Irena Fileki liked this
Phoenix7eternity liked this
skutorka59 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->