Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword or section
Like this
4Activity

Table Of Contents

0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
53135433-ALİFATİK-BİLEŞİKLERİN-OZELLİKLERİ-1

53135433-ALİFATİK-BİLEŞİKLERİN-OZELLİKLERİ-1

Ratings: (0)|Views: 641|Likes:
Published by mtnckr

More info:

Published by: mtnckr on Jun 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/27/2013

pdf

text

original

 
T.CM
İ
LL
İ
E
Ğİ
T
İ
M BAKANLI
Ğ
I
MEGEP
(
MESLEKÎ E
Ğİ
T
İ
M VE Ö
Ğ
RET
İ
M S
İ
STEM
İ
N
İ
N GÜÇLEND
İ
R
İ
LMES
İ
PROJES
İ
)
K
İ
MYA TEKNOLOJ
İ
S
İ
AL
İ
FAT
İ
K B
İ
LE
Şİ
KLER
İ
N ÖZELL
İ
KLER
İ
-1
ANKARA 2008
 
Milli E
ğ
itim Bakanl
ığı
taraf 
ı
ndan geli
ş
tirilen modüller;
Talim ve Terbiye Kurulu Ba
ş
kanl
ığı
n
ı
n 02.06.2006 tarih ve 269 say
ı
l
ı
Karar
ı
ileonaylanan, Mesleki ve Teknik E
ğ
itim Okul ve Kurumlar
ı
nda kademeli olarakyayg
ı
nla
ş
t
ı
r
ı
lan 42 alan ve 192 dala ait çerçeve ö
ğ
retim programlar
ı
ndaamaçlanan mesleki yeterlikleri kazand
ı
rmaya nelik geli
ş
tirilmi
ş
ö
ğ
retimmateryalleridir(Ders Notlar
ı
d
ı
r).
Modüller, bireylere mesleki yeterlik kazand
ı
rmak ve bireysel ö
ğ
renmeyerehberlik etmek amac
ı
yla ö
ğ
renme materyali olarak haz
ı
rlanm
ış
, denenmek vegeli
ş
tirilmek üzere Mesleki ve Teknik E
ğ
itim Okul ve Kurumlar
ı
ndauygulanmaya ba
ş
lanm
ış
t
ı
r.
Moller teknolojik geli
ş
melere paralel olarak, amlanan yeterli
ğ
ikazand
ı
rmak ko
ş
ulu ile e
ğ
itim ö
ğ
retim s
ı
ras
ı
nda geli
ş
tirilebilir ve yap
ı
lmas
ı
önerilen de
ğ
i
ş
iklikler Bakanl
ı
kta ilgili birime bildirilir.
Örgün ve yayg
ı
n e
ğ
itim kurumlar
ı
, i
ş
letmeler ve kendi kendine mesleki yeterlikkazanmak isteyen bireyler modüllere internet üzerinden ula
ş
abilirler.
Bas
ı
lm
ış
modüller, e
ğ
itim kurumlar
ı
nda ö
ğ
rencilere ücretsiz olarak da
ğı
t
ı
l
ı
r.
Modüller hiçbir
ş
ekilde ticari amla kullan
ı
lamaz ve ücret kar
şı
l
ığı
ndasat
ı
lamaz.
 
ii
AÇIKLAMALAR ....................................................................................................................vG
İ
R
İŞ
.......................................................................................................................................1Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
-1.....................................................................................................31. ALKANLAR (PARAF
İ
NLER............................................................................................31.1. Alkanlar
ı
n Adland
ı
r
ı
lmas
ı
.............................................................................................81.1.1. Alkanlarda
İ
zomeri................................................................................................81.1.2.
İ
zomerlerin ve Kar
ışı
k Moleküllülerin Adland
ı
r
ı
lmas
ı
.......................................111.1.3. Sikloalkanlar
ı
n Adland
ı
r
ı
lmas
ı
............................................................................141.2. Alkanlar
ı
n Elde Edili
ş
Yöntemleri..............................................................................161.2.1. Wurtz (Vürtz) Sentezi..........................................................................................161.2.2. Gignard Sentezi ...................................................................................................171.2.3. Kolbe Sentezi.......................................................................................................181.2.4. Organik Asit Tuzlar
ı
ndan....................................................................................191.2.5. Doymam
ış
Hidrokarbonlardan ............................................................................201.2.6. Alkil Halojenürlerin
İ
ndirgenmesinden...............................................................201.2.7. Fischer-Tropsch Yöntemi....................................................................................211.3. Alkanlar
ı
n Özellikleri .................................................................................................211.3.1. Fiziksel Özellikleri...............................................................................................211.3.2. Alkanlar
ı
n Kimyasal Özellikleri..........................................................................221.4. Petrolün Olu
ş
umu ve Kullan
ı
ld
ığı
Yerler...................................................................231.5. Metan (CH
4
)................................................................................................................271.5.1. Metan
ı
n Eldesi.....................................................................................................291.5.2. Metan
ı
n Türevleri................................................................................................30UYGULAMA FAAL
İ
YET
İ
..............................................................................................31ÖLÇME VE DE
Ğ
ERLEND
İ
RME ....................................................................................35Ö
Ğ
RENME FAAL
İ
YET
İ
-2...................................................................................................382. ALKENLER (OLEF
İ
NLER) .............................................................................................382.1. Alkenlerin Adland
ı
r
ı
lmas
ı
...........................................................................................392.1.1. Sikloalkenlerin Adland
ı
r
ı
lmas
ı
............................................................................432.2. Alkenlerin Elde Edili
ş
Yöntemleri..............................................................................442.2.1. Monoalkollerden Su Çekilmesi (Dehidratasyon) ................................................442.2.2. Alkil Halojenürlerden Hidrohalojenür Çekilmesi (Dehidrohalojenasyon)..........452.2.3. Alkanlar
ı
n Eliminasyon (Ayr
ı
lma) Reaksiyonundan ..........................................452.2.4. Kom
ş
ulu Alkil Halojenürlerin Çinko Tozu ile Is
ı
t
ı
lmas
ı
ndan.............................462.2.5. Alkinlerin Hidrojen ile
İ
ndirgenmesinden...........................................................462.3. Alkenlerin Özellikleri .................................................................................................462.3.1. Fiziksel Özellikler................................................................................................462.3.2. Kimyasal Özellikler.............................................................................................472.4. Etilen (CH
2
= CH
2
).....................................................................................................572.4.1. Etilenin Eldesi......................................................................................................572.4.2. Fiziksel Özellikleri...............................................................................................582.4.3. Kimyasal Özellikleri............................................................................................582.5. Alkadienler..................................................................................................................612.5.1. Bütadien...............................................................................................................622.5.2. Do
ğ
al Kauçuk......................................................................................................63
İ
Ç
İ
NDEK
İ
LER

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->