Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
5Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
upravljnje projektima

upravljnje projektima

Ratings: (0)|Views: 181|Likes:
Published by Huso

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: Huso on Jun 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/19/2013

pdf

text

original

 
Upravljanje projektima – definicije i metodologije
Mario Špundak 
VIPnet d.o.o., Zagrebm.spundak@vipnet.hr 
Sažetak.
Rad predstavlja osnovne definicije unutar podru
č
 ja upravljanja projektima. Kroz povijesni se razvoj uo
č
avaju glavne smjernice koje suvodile razvoj podru
č
 ja i postavile temelje definicijama podru
č
 ja. Definicije pojmova iz podru
č
 ja upravljanja projektima (projekt, upravljanje projektom, program, portfelj) se razlikuju od autora do autora, iako se u svakoj definiciji mogu iš
č
itati osnovne zna
č
ajke, zajedni
č
ke svimaautorima. Cijeli proces upravljanja projektom mogu
ć
e je raš
č
laniti na osnovne dijelove i staviti ih u podru
č
 ja znanja upravljanja projektom.Zrelost procesa upravljanja projektom prikazana je kroz osnovne definicije i kroz nedavno istraživanje. Podru
č
 je metodologija u upravljanju projektima odre
đ
eno je osnovnim definicijama metodologija, pregledom tradicionalnoga pristupa upravljanju projektima te razvojem premaagilnim, odnosno adaptivnim i ostalim modernim metodologijama. Kao zaklju
č
ak se name
ć
e mogu
ć
i daljnji razvoj podru
č
 ja, vode
ć
i ra
č
una odosadašnjem razvoju i definicijama podru
č
 ja.
Klju
č
ne rije
č
i.
Projekt, upravljanje projektom, portfelj, procesi projekta, podru
č
 ja upravljanja projektom, model zrelosti, metodologija,tradicionalni pristup, agilne metodologije, adaptivno okruženje, generi
č
ke metodologije, upravljanje resursima
I. U
VOD
 Ulaze
ć
i u 21. stolje
ć
e, shva
ć
anje se podru
č
 ja upravljanja projektima promijenilo [17]. Me
đ
utim, nije se samo pojavila potreba za implementacijom procesa formalnoga vo
đ
enja projekata, ve
ć
se sve više uvode rješenja specifi
č
na za pojedino okruženje u kojem se projekt odvija. Takavdinami
č
ni razvoj podru
č
 ja slijedio je nakon nekoliko fazasazrijevanja.Podru
č
 je upravljanja projektima, iako se razvilo iztehni
č
kih disciplina, s vremenom je pod utjecajem drugih podru
č
 ja sve više postalo multidisciplinarno. Tako zauspješan rad na cjelokupnom projektu treba uzeti u obzir,osim užega podru
č
 ja upravljanja projektima, prije svegaorganizacijsku strukturu i okruženje projekta i znanje s podru
č
 ja primjene projekta, standarde i pravni okvir, teop
ć
enito znanje iz poslovnoga upravljanja i me
đ
uljudskihodnosa. Svaki od tih
č
imbenika može imati veliki utjecaj nauspješnost projekta.II. R 
AZVOJ
P
ODRU
Č
JA
Razvoj formalnoga upravljanja projektima zapo
č
eo je1950-ih kao potreba Ministarstva obrane SjedinjenihAmeri
č
kih Država za razvojem složenih vojnih sustava. Timese potvr 
đ
uje i
č
injenica da je podru
č
 je upravljanja projektimanastalo iz tradicionalnih inženjerskih disciplina [28].Ispo
č
etka je upravljanje projektima nametnuto iz potrebe zastandardiziranjem procesa i uklju
č
ivalo je jasne ciljeve pa suekipe koje su dobile zadatak mogle pouzdano planirati. Najve
ć
i
č
imbenik daljnjega rasta podru
č
 ja bila je težina poslova unutar inženjerskih zanimanja [17]. U to je doba(1960-e) ra
č
unalna industrija zapo
č
ela svoj jaki utjecaj na poslovna okruženja, te su se ra
č
unala po
č
ela sve više rabiti za poslovne potrebe. U tim ranim po
č
etcima za sve se projekterabio isti pristup, naslije
đ
en od ostalih inženjerskih disciplina.Me
đ
utim, brzorastu
ć
e podru
č
 je ra
č
unalne industrije
č
esto jeimalo za posljedicu neuspješne projekte, bilo zbogneispunjenja rokova bilo zbog o
č
ekivanja kupaca. Postajalo jeo
č
itije da tradicionalni pristup nije prikladan za takve projekte.Paralelno s tradicionalnim pristupom po
č
eli su se razvijati inovi pristupi, dok je ovaj tradicionalni i dalje ostao u primjeni. Nasuprot tradicionalnom inženjerskom pristupu, po
č
etno se razvio dinami
č
ni model [26], koji je moraoodgovoriti na ve
ć
e zahtjeve za kontrolom troškova nasuprotvrijednosti proizašloj iz projekata, a i sve ve
ć
im zahtjevima za bržim postignu
ć
em ciljeva projekta.Kao krajnji korak u razvoju, dovode
ć
i sva ograni
č
enjavezana uz pove
ć
anje koristi proizašle iz projekta, brzomrazvoju i velikim promjenama unutar projektnoga plana dovelikoga izražaja, pojavio se ekstremni pristup [26].III. D
EFINICIJE
P
ODRU
Č
JA
 Za pokušaj definiranja pojma upravljanje projektom (eng.
 Project Management 
) potrebno je definirati pojam projekt. UHrvatskoj je proces standardizacije podru
č
 ja još uvijek uza
č
etku, pa tako i standardizacija nazivlja. U ovom je
č
lankudan proizvoljan prijevod kako bi se, u najboljoj namjeri, podru
č
 je opisalo na hrvatskom jeziku.Tako
đ
er, budu
ć
i da je ve
ć
ina autora s podru
č
 ja upravljanja projektima sudjelovala na izradi kataloga znanja u izdanjuPMI (
 Project Management Institute
),
 PMBOK Guide
, ili se usvojim radovima referenciraju na PMI, definicije PMI uzetesu kao najop
ć
enitije, dok su radovi ostalih autora navedeniukoliko zna
č
ajnije odstupaju od PMI definicije. PMI jeme
đ
unarodna udruga za upravljanje projektima sa sjedištem uSAD-u i s ograncima po cijelom svijetu, pa tako i uHrvatskoj. Zbog sjedišta u SAD-u, njezin je standard prihva
ć
en kao ANSI standard, koji primjenjuju i ogranci.Osim PMI, postoji još nekoliko udruga koje se bave promicanjem podru
č
 ja upravljanja projektima, od kojih suIPMA (
 International Project Management Association
) iAPM (
 Association of Project Management 
) najvažnije uEuropi. Kao i PMI, i IPMA je izdala svoj skup znanja, IPMA
 
Competence Baseline
[16] kao i APM,
 Body of Knowledge
 [1], a nude i certificiranje voditelja projekata, kao i PMI.
 A. Projekt 
PMI definira projekt kao vremenski odre
đ
eno nastojanje dase proizvede jedinstven proizvod, usluga ili rezultat [9][23].Iz ove se definicije mogu iš
č
itati dvije važne stvari kojerazlikuju projekt od operativnoga posla. Prva je da je projekt privremena aktivnost, što ozna
č
uje da projekt ima svoj po
č
etak i svoj kraj. Tako
đ
er, projektna ekipa okupljena je zavrijeme trajanja projekta, a nakon toga se raspušta. Drugimrije
č
ima, ljudski se resursi osloba
đ
aju za druge projekte ilioperativne poslove. Druga je karakteristika da je projektomstvoren jedinstveni proizvod.Kerzner definira projekt kao bilo koji niz aktivnosti izada
ć
a koji imaju odre
đ
eni cilj, koji treba ispuniti odre
đ
enespecifikacije, imaju odre
đ
en po
č
etak i kraj, ograni
č
enafinancijska sredstva, troše resurse (i ljudske i tehni
č
ke) te suvišefunkcionalne [17].Kleim i Ludin definiraju pak projekt kao skup razli
č
itihaktivnosti obavljenih u logi
č
kom nizu kako bi se došlo doodre
đ
enoga rezultata. Dodaju da svaka aktivnost kao i cijeli projekt imaju definiran po
č
etak i kraj [18].Uglavnom, svi su autori prilikom definicije projekta složniu tome da projekt ima vijek trajanja te da je u postizanjuodre
đ
enoga, jedinstvenog cilja potrebno poduzeti nekeaktivnosti [11][13][28]. Stoga se kao osnovna definicija možeuzeti definicija PMI, pogotovo jer djeluje i u Hrvatskoj, pa jei za o
č
ekivati formalnu definiciju.
Slika 1. Osnovne varijable unutar projekta („trokut dosega“) [28]
 B. Upravljanje projektom
Ako se uzme u obzir PMI definicija projekta kaonajop
ć
enitija, upravljanje projektom jest primjena znanja,vještina, alata i tehnika u projektnim aktivnostima da bi seispunili projektni zahtjevi [9][23]. Upravljanje projektomuklju
č
uje utvr 
đ
ivanje zahtjeva, postavljanje jasnih i ostvarivihciljeva, uspostavu ravnoteže izme
đ
u suprotstavljenih zahtjevaza kvalitetu, doseg, vrijeme i trošak te prilagodbuspecifikacija, planova i pristupa interesima i o
č
ekivanjimarazli
č
itim zainteresiranim stranama.Iako ve
ć
ina autora vrlo sli
č
no definira podru
č
 jeupravljanjima projektom [13][16][17][18], zanimljivo jestajalište da je upravljanje projektom i umjetnost i znanost[11]. Umjetnost, jer je potrebno voditi ljude na projektukojega je cilj da ljudi nešto naprave, a znanost zbogdefiniranja i koordinacije potrebnoga posla.Tako
đ
er, vrlo je op
ć
enita definicija da je upravljanje projektom metoda i skup tehnika temeljenih na prihva
ć
enim principima upravljanja rabljenim za planiranje, procjenu ikontrolu radnih aktivnosti u svrhu postizanja željenoga ciljana vrijeme i unutar prora
č
una te prema specifikacijama [28].
C. Program i portfelj
Cijeli proces upravljanja projektima odvija se u širemkontekstu od jednoga projekta, naro
č
ito u ve
ć
imorganizacijama. Zbog toga su se pojavili pojmovi programa i portfelja (eng.
portfolio
) te sukladno tomu pojmoviupravljanja programima i upravljanje portfeljem. Pod pojmom program ozna
č
uje se skupina me
đ
usobno povezanih projekata organiziranih da priskrbe korist koja ne bi bilamogu
ć
a da je rije
č
o samostalnim projektima [9][23]. Portfelj je skup projekata ili programa i ostaloga posla koji sugrupirani zajedno kako bi se moglo djelotvorno upravljati tim poslom u svrhu postizanja strateških poslovnih ciljeva [23].Upravo radi postizanja strateških ciljeva kompanije(organizacije) i boljeg upravljanja projektima, programima iresursima,
č
esto se u nekom organizacijskom obliku formirasredišnji nadzor nad projektima.
 D. Proces upravljanja projektom (procesi projekta)
Proces je skup me
đ
uzavisnih akcija i aktivnosti koje seizvode kako bi se postignuo predodre
đ
eni skup proizvoda,rezultata ili usluga [23]. Postoje dvije glavne kategorije projektnih procesa, procesi upravljanja projektom i procesiokrenuti proizvodu koji se me
đ
usobno preklapaju ime
đ
udjeluju u tijeku trajanja projekta.
Slika 2. Grupe procesa u tijeku trajanja projekta [9][23]
Procesi projekta predstavljeni su kao jedinstveni elementi sdobro definiranim su
č
eljem, iako se u praksi preklapaju nana
č
ine koje je teško definirati. Procese je mogu
ć
e podijeliti unekoliko skupina [9][23]:
 
grupa procesa zapo
č
imanja (eng.
 Initiating ProcessGroup
) – definira i odobrava projekt ili fazu projekta;
 
grupa procesa planiranja (eng.
 Planning ProcessGroup
) – definira i istan
č
ava svrhu, planira smjer iakcije za postizanje cilja i dosega;
 
 
 
grupa upravlja
č
kih procesa (eng.
 Executing ProcessGroup
) – koordinira ljudske i druge resurse u svrhu provedbe plana;
 
 
grupa procesa (eng.
 Monitoring and Controlling  Process Group
) – mjeri i prati napredak radi uo
č
avanjaodstupanja od plana i poduzimanja korektivnih akcija;
 
 
grupa završnih procesa (eng.
Closing Process Group
) – formalizira prihva
ć
anje proizvoda, usluge ilirezultata te dovodi do završetka projekta ili faze projekta.
 
Za uspješno vo
đ
enje projekta potrebno je odabrati prikladan skup procesa ne temelju složenosti, rizika, veli
č
ine,vremenskoga okvira, iskustva projektne ekipe, dostupnostiresursa, koli
č
ine dostupnih informacija, organizacijskezrelosti na podru
č
 ju upravljanja projektima te na podru
č
 ju primjene. To su ujedno i varijable prema kojima se projektimogu razvrstati u skupine.
 E. Podru
č 
 ja upravljanja projektom
Svi procesi, njih ukupno 44, unutar navedenih grupa pripadaju odre
đ
enim podru
č
 jima upravljanja projektom,odnosno podru
č
 jima znanja (eng.
 Knowledge Areas
) [9][23]:
 
Koordinacija projekta (eng.
 Project Integration Management 
)
o
 
Razvoj idejnoga rješenja (eng.
 Develop Project Charter 
)
o
 
Razvoj po
č
etne izjave o dosegu projekta (eng.
 Develop Preliminary Project Scope Statement 
)
o
 
Razvoj plana upravljanja projektom (eng.
 Develop Project Management Plan
)
o
 
Usmjeravanje i upravljanje izvršenja projekta (eng.
 Direct and Manage Project Execution
)
o
 
Pra
ć
enje i nadzor rada na projektu (eng.
 Monitor and Control Project Work 
)
o
 
Koordinirani nadzor nad promjenama (eng.
 Integrated Change Control 
)
o
 
Zatvaranje projekta (eng.
Close Project 
)
 
Upravljanje dosegom projekta (eng.
 Project Scope Management 
)
o
 
Planiranje dosega (eng.
Scope Planning 
)
o
 
Definiranje dosega (eng.
Scope Definition
)
o
 
Strukturiranje raspodjele posla (eng.
Create Work  Breakdown Structure
)
o
 
Verifikacija dosega (eng.
Scope Verification
)
o
 
 Nadzor nad dosegom (eng.
Scope Control 
)
 
Upravljanje vremenskim rasporedom projekta (eng.
 Project Time Management 
)
o
 
Definiranje aktivnosti (eng.
 Activity Definition
)
o
 
Odre
đ
ivanje poretka aktivnosti (eng.
 ActivitySequencing 
)
o
 
Procjena resursa aktivnosti (eng.
 Activity Resource Estimating 
)
o
 
Procjena trajanja aktivnosti (eng.
 Activity Duration Estimating 
)
o
 
Izrada vremenskoga rasporeda (eng.
Schedule Development 
)
o
 
 Nadzor ispunjenja rokova (eng.
Schedule Control 
)
 
Upravljanje troškovima projekta (eng.
 Project Cost  Management 
)
o
 
Procjena troškova (eng.
Cost Estimating 
)
o
 
Upravljanje prora
č
unom (eng.
Cost Budgeting 
)
o
 
 Nadzor nad troškovima (eng.
Cost Control 
)
 
Upravljanje kvalitetom projekta (eng.
 Project Quality Management 
)
o
 
Planiranje kvalitete (eng.
Quality Planning 
)
o
 
Osiguravanje kvalitete (eng.
 Perform Quality Assurance
)
o
 
 Nadzor nad kvalitetom (eng.
 Perform QualityControl 
)
 
Upravljanje ljudskim resursima projekta (eng.
 Project  Human Resource Management 
)
o
 
Planiranje ljudskih resursa (eng.
 Human Resource Planning 
)
o
 
Prikupljanje projektne ekipe (eng.
 Acquire Project Team
)
o
 
Razvoj projektne ekipe (eng.
 Develop Project Team
)
o
 
Rukovo
đ
enje projektnom ekipom (eng.
 Manage Project Team
)
 
Upravljanje razmjenom informacija u projektu (eng.
 Project Communications Management 
)
o
 
Planiranje komunikacije (eng.
Communications Planning 
)
o
 
Distribuiranje informacija (eng.
 Information Distribution
)
o
 
Izvješ
ć
ivanje o provedbi (eng.
 Performance Reporting 
)
o
 
Koordiniranje zainteresiranih strana (eng.
 ManageStakeholders
)
 
Upravljanje rizicima projekta (eng.
 Project Risk  Management 
)
o
 
Planiranje upravljanja rizicima (eng.
 Risk  Management Planning 
)
o
 
Prepoznavanje rizika (eng.
Risk Identification
)
o
 
Kvalitativna analiza rizika (eng.
Qualitative Risk  Analysis
)
o
 
Kvantitativna analiza rizika (eng.
Quantitative Risk  Analysis
)
o
 
Plan ublažavanja rizika (eng.
 Risk Response Planning 
)
o
 
Pra
ć
enje i nadzor rizika (eng.
 Risk Monitoring and Control 
)
 
Upravljanje nabavom za potrebe projekta (eng.
 Project  Procurement Management 
)
o
 
Planiranje kupovine i nabavke (eng.
 Plan Purchaseand Acquisitions
)
o
 
Planiranje ugovaranja (eng.
 Plan Contracting 
)
o
 
Prikupljanje ponuda (eng.
 Request Seller  Responses
)
o
 
Odabir dobavlja
č
a (eng.
Select Sellers
)
o
 
Administriranje ugovora (eng.
Contract  Administration
)
o
 
Zatvaranje ugovora (eng.
Contract Closure
)

Activity (5)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
serzo75 liked this
acalazarevic liked this
va3ttn liked this
Dejan Ninkovic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->