Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Nordea Execution Policy SE 2007

Nordea Execution Policy SE 2007

Ratings: (0)|Views: 12 |Likes:
Published by Terminate22

More info:

Published by: Terminate22 on Jun 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/08/2013

pdf

text

original

 
Nordeas riktlinjer för orderutförande
1. Riktlinjer för orderutförande
Nordea har fastställt följande riktlinjer för att säker-ställa att kundorder avseende finansiella instrumentutförs på bästa möjliga sätt. Riktlinjerna omfattaricke-professionelle och professionelle kunder.Nordea ska följa dessa riktlinjer såvida inte kundenlämnar särskilda instruktioner om hur en orderska hanteras. Kunden ska vara medveten om attsådana instruktioner kan innebära att Nordea intekan vidta de åtgärder som anges i riktlinjerna för attuppnå bästa möjliga resultat. Handelsregler på denaktuella marknaden kan medföra att vissa instruk-tioner som lämnats av kunden inte kan följas.
2. Val av handelsplats
Nordea har tillgång till ett antal handelsplatser och bedömer regelbundet vilka handelsplatser som skaanvändas. På www.nordea.com finns en aktuelllista över de handelsplatser som Nordea använder.Vid valet av den bästa handelsplatsen beaktar Nor-dea i vart fall:orderns storlek och ordertypendet pris till vilket ordern kan utföras samt dekostnader som uppstår för kundenhur snabbt och hur sannolikt det är att ordernkan utföras och avvecklas.Normalt tillmäts priset störst betydelse, men fören order som på grund av sin storlek eller typ kankomma att påverka aktuellt pris på det finansiellainstrumentet eller på de marknader där ordern kanutföras, kan Nordea ta större hänsyn till andra fak-torer för att säkerställa att ordern utförs så snabbtsom möjligt.Om det är stora skillnader mellan olika handelsplat-ser i fråga om hur snabbt eller hur sannolikt det äratt ordern kan utföras eller avvecklas kan detta bliavgörande för vilken handelsplats som väljs.Order som är stora i förhållande till den totalaomsättningen på marknaden utförs vanligen på denmarknad som har bäst likviditet, dvs den handels-plats där en stor order kan utföras snabbt medminsta påverkan på marknadspriset.Nordea kan utföra en order utanför en regleradmarknad, antingen mot det egna handelslagret, enannan kund eller annan tredje part.
3. Order avseende finansiella instrument somhuvudsakligen handlas på externa handelsplat- ser
Detta avsnitt gäller order avseende finansiellainstrument som handlas på reglerade marknader,multilaterala handelssystem (Multilateral TradingFacility, MTF) eller andra organiserade handelsplat-ser, till exempel:aktier som tagits upp till handel på en regleradmarknad eller MTF (t ex börsnoterade aktier)derivatinstrument som tagits upp till handel en reglerad marknad eller MTF (t ex optioneroch terminer som noterats på en derivatbörs)fondandelar som tagits upp till handel på enreglerad marknad eller MTF.
3.1 Order till marknadspris
Om kunden vill att ordern ska utföras till markn-adspris väljs den handelsplats som bedöms ge bästaresultat i enlighet med avsnitt 2 ovan. Om Nordeainte har tillgång till den aktuella handelsplatsenvidarebefordras ordern till ett annat värdepappers-institut eller motsvarande som utför ordern. Dessaföretag utvärderas kontinuerligt och väljs utifrånderas förmåga att erbjuda bra orderutförande.Nordea kan dela upp en order i flera order på mar-knaden för att begränsa uppkomsten av prisrörelsersom kan vara negativa för kunden. Priset beräknassom volymvägt genomsnittspris.Köporder utförs till lägsta möjliga pris och säljorderutförs till högsta möjliga pris.Nordea kan också välja att utföra hela eller delar avordern mot det egna handelslagret, en annan kundeller annan tredje part. Ordern utförs då till ett prissom speglar rådande marknadsförhållanden. 
3.2 Limitorder 
Om kunden har angett ett bestämt pris för ordern(limitorder) hanteras ordern enligt ovan, menordern utförs inte förrän hela eller en del av ordernkan utföras till det angivna priset eller bättre.I de fall där en limitorder från en kund inte utförsomedelbart offentliggör Nordea ordern genom attskicka den till aktuell handelsplats, såvida inget an-nat har avtalats med kunden.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->