Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Management Strategic 2010 an 3 Zi

Management Strategic 2010 an 3 Zi

Ratings: (0)|Views: 12 |Likes:
Published by Alexandra Picu

More info:

Published by: Alexandra Picu on Jun 18, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/18/2012

pdf

text

original

 
Ş
COALA NA
Ţ
IONAL
Ă
DE STUDII POLITICE
Ş
IADMINISTRATIVE
FACULTATEA DE ADMINISTRA
Ţ
IE PUBLIC
Ă
 ANUL III, ZI
MANAGEMENT STRATEGICNOTE DE CURS
Lect.univ.dr. Drago
ş
JALIU
2010
 
2
CAPITOLUL I. No
ţ
iuni generale
 Management
Baza obiectiva a managementului o constituie activitatea umana, managementul fiind un proces dedirijare si orientare a activit
ăţ
ii resurselor umane in scopul realiz
ă
rii unor obiective. “Managementuleste ansamblul tehnicilor de organizare
ş
i administrare, de previzionare
ş
i modernizare a structurilororganiza
ţ
ionale, acceptând noile provoc
ă
ri privind competitivitatea, reglement
ă
rile, exigen
ţ
elesociale, nevoile multiple ale utilizatorilor, restric
ţ
iile cu privire la mijloace
1
Managementul presupune:
 
A ob
ţ
ine rezultate prin al
ţ
ii, asumându-se responsabilitati pentru aceste rezultate
 
A fi orientat spre mediul inconjurator
 
A lua decizii privind finalitatea organizatiei
 
A avea incredere in personal, incredintandu-le responsabilitati pentru rezultatele propusea fi obtinute
 
A descentraliza sistemul organizatoric si a aprecia salariatii in functie de rezultateleobtinuteManagementul reprezinta ansamblul interventilor, metodelor si tehnicilor de programare,organizare, alocare de resurse, control si activare prin care se asigura realizarea obiectivelorpropuse.Defini
ţ
ia managementului din punctul de vedere al managerului:
2
 
 
procesul de coordonare a resurselor umane, financiare, fizice
ş
i informa
ţ
ionale învederea realiz
ă
rii scopurilor organiza
ţ
iei
 
procesul de ob
ţ
inere
ş
i combinare a resurselor umane, fizice
ş
i financiare în scopul îndeplinirii obiectivelor primare ale organiza
ţ
iei: produse
ş
i servicii dorite de un anumitsegment al societ
ăţ
ii-
 
d.p.d.v. al
ş
tiin
ţ
ei
 
ş
tiin
ţ
a tehnicilor de conducere a întreprinderiiSuccesul in management al unei organiza
ţ
ii, indiferent de profilul si activitatea acesteia esteconturat si sus
ţ
inut de promovarea managementului strategic.
Conceptul de strategie
Conceptul de strategie î 
ş
i are originea în antichitatea greac
ă
, primul care a eviden
ţ
iat importan
ţ
aacesteia pentru activitatea unei organiza
ţ
ii, fiind Peter Drucker. El considera c
ă
strategia trebuie s
ă
 realizeze un echilibru între gestionarea prezent
ă
a firmei
ş
i conceperea activit
ăţ
ii ei viitoare
ş
itrebuie s
ă
r
ă
spund
ă
la dou
ă
întreb
ă
ri esen
ţ
iale:,, În ce const
ă
afacerea ?”
ş
i ,,Care ar trebui s
ă
fieobiectul de activitate al organiza
ţ
iei?”.A. D. Chandler eviden
ţ
iaz
ă
importan
ţ
a strategiei definind-o ca pe ,,activitatea de stabilire pe termenlung a obiectivelor
ş
i scopurilor unei firme, stabilirea direc
ţ
iilor de ac
ţ
iune
ş
i identificarea resurselornecesare pentru atingerea acestor scopuri.”
8
Strategia descrie felul în care o organiza
 ţ 
ie î 
 ş
i urm
ă
re
 ş
te scopurile, valorificând oportunit 
ăţ 
ile
 ş
ievitând amenin
 ţă
rile mediului, prin utilizarea la maximum a resurselor 
 ş
i capacit 
ăţ 
ilor organiza
 ţ 
iei.
Acestea sunt problemele majore c
ă
rora procesul strategic trebuie s
ă
le dea un r
ă
spuns.,,Abordarea strategic
ă
în domeniul managerial î 
ş
i are originea în domeniul strategiei militare
ş
i încearc
ă
s
ă
contracareze imaginea unui proces decizional haotic, la nivel organiza
ţ
ional.”
9
1
Lucica Matei – Management Public, Ed. Economic
ă
, 2001
2
Ovidiu Nicolescu, Iulian Verboncu – Management General, Ed. Economic
ă
 
 
3
 Management strategic
Managementul strategic se refer
ă
la atiudinea competitiv
ă
a organiza
ţ
iei, concentrându-se pe
 punctele tari
 
ş
i pe
 punctele slabe
ale acesteia, într-un mediu în schimbare, implicând un efort de
ra
 ţ 
ionalizare
ş
i
modernizare
. Exist
ă
o multitudine de puncte de vedere ale speciali
ş
tilor în leg
ă
tur
ă
 cu definirea managementului strategic.
 
Cele mai multe fac referire la
: determinarea direc
 ţ 
iilor petermen lung, performan
 ţă
 , planuri strategice, obiective, implementare
ş
i
evaluare.
 
L. Byars, L. Rue, S. Zahra defineau managementul strategic ca pe ,,un proces prin caremanagerii cu putere de decizie (top-managementul)
determin
ă
direc
 ţ 
iile de dezvoltare
 ş
i performan
 ţă
pe termen lung ale organiza
 ţ 
iei, asigurând formularea adecvat 
ă
 , implementareaefectiv
ă
 
 ş
i eficace, precum
 ş
i evaluarea continu
ă
a unei strategii.”
David, F.R. arat
ă
c
ă
: ,,Managementul strategic este arta
ş
i
ş
tiin
ţ
a formul
ă
rii,implement
ă
rii,
ş
i evalu
ă
rii deciziilor func
ţ
ionale corelate care îi permit unei organiza
ţ
ii s
ă
î 
ş
i ating
ă
 obiectivele.”
Thompson, J. L. consider
ă
managementul strategic ca fiind un proces ,,prin care oorganiza
ţ
ie î 
ş
i determin
ă
scopul, obiectivele fundamentale
ş
i nivelul lor de realizare, decide asupraac
ţ
iunilor ce trebuie întreprinse pentru realizarea acestora într-un timp dat
ş
i într-un mediu externschimb
ă
tor, decide asupra implement
ă
rii acestor ac
ţ
iuni, evalueaz
ă
progresul realizat
ş
i succesulob
ţ
inut” în cadrul celor cinci func
ţ
ii ale procesului de management eviden
ţ
iate mai sus.Acesta solicit
ă
calit
ăţ
i antreprenoriale speciale (dovedite de realizarea unui plan strategic bineconceput, care s
ă
pozi
ţ
ioneze organiza
ţ
ia pe direc
ţ
ia potrivit
ă
, la momentul potrivit), dar
ş
iimplementarea
ş
i executarea competent
ă
a strategiei, care s
ă
conduc
ă
la performan
ţ
eorganiza
ţ
ionale superioare pe termen lung.,,Scopul activit
ăţ
ii de planificare a viitorului nu este acela de a decide ce va trebui s
ă
facem mâine,ci acela de a decide ce va trebui s
ă
facem ast
ă
zi pentru a avea un viitor.” - Peter Drucker
Sintetizând mai multe puncte de vedere, evaluate pe larg în lucr
ă
rile
3
consultate, se tragurm
ă
toarele concluzii:
Managementul strategic este procesul de formare a strategiilor
ş
i planurilorstrategice
ş
i de conducere a diferitelor domenii de activitate.În managementul strategic factorii decizionali au în vedere activitatea de viitor, înfunc
ţ
ie de care se definesc
ş
i direc
ţ
iile de ac
ţ
iune.Managementul strategic permite crearea unor perspective de ac
ţ
iune uman
ă
deechilibrare a scopurilor
ş
i resurselor, vizându-se crearea de valoare.Managementul strategic este produsul prin care top managementul stabile
ş
tedeciziile pe termen lung
ş
i performan
ţ
ele administra
ţ
iei publice locale prin formul
ă
riadecvate.
3
Dumitrescu, M.
Strategii
 ş
i Management Strategic
, Ed. Economic
ă
, Bucure
ş
ti, 2002, p.97-104, Russu, C.
 Management Strategic
, Ed. All Beck, Bucure
ş
ti, 1999.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->