Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
3Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Arcul Electric

Arcul Electric

Ratings:
(0)
|Views: 57|Likes:
Published by Ferician Iulian

More info:

Published by: Ferician Iulian on Jun 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/15/2013

pdf

text

original

 
Cursul nr. 1
1. Elemente de teorie a echipamentelor electrice
1.1. Echipamentul electric, defini
ţ
ii, caracteristici.
Echipamentul electric reprezint
ă
un ansamblu de dispozitive electrice
ş
i mecanice având rolde comand
ă
, protec
ţ
ie, reglare
ş
i control, al func
ţ
ion
ă
rii unei instala
ţ
ii electrice.
P
ă
r
ţ
ile constructive
principale ale unui echipament electric sunt:
partea conduc
ă
toare de curent;
partea izolant
ă
, care separ
ă
partea conduc
ă
toare de restul echipamentului;
mecanismele de ac
ţ
ionare;
carcasa
ş
i elementele de protec
ţ
ie.
Func
ţ
iile
îndeplinite de un echipament electric:
 func
 ţ 
ii operative
, realizeaz
ă
anclan
şă
ri
ş
i declan
şă
ri în regim normal sau avarie defunc
ţ
ionare a instala
ţ
iilor electrice;
 func
 ţ 
ii de protec
 ţ 
ie
, cu rol de deconectare a por
ţ
iunii defecte din instala
ţ
ie;
 func
 ţ 
ii de securitatea muncii personalului de serviciu
, se realizeaz
ă
întreruperi
ş
iizol
ă
ri fa
ţă
de tensiunea înalt
ă
a unor por
ţ
iuni din instala
ţ
ie, pentru a permiteexecutarea f 
ă
r
ă
pericol a lucr
ă
rilor de reglare, revizie, repara
ţ
ii etc.
Clasificarea echipamentelor electrice dup
ă
func
ţ
iile îndeplinite
a)
 Echipamente de comuta
 ţ 
ie
 
(automat
ă
sau neautomat
ă
) a circuitelor electrice, careservesc la conectarea
ş
i deconectarea circuitelor electrice, atât în regim normal/avarie defunc
ţ
ionare, (contactoare, separatoare, întrerup
ă
toare de înalt
ă
 
ş
i joas
ă
tensiune etc.);b)
 Echipamente de protec
 ţ 
ie
 
a instala
ţ
iilor electrice împotriva curen
ţ
ilor de suprasarcin
ă
 
ş
i asupratensiunilor. (siguran
ţ
ele fuzibile, releele de protec
ţ
ie
ş
i desc
ă
rc
ă
toarele).c)
 Echipamentele limitatoare de curent
 
- limiteaz
ă
curen
ţ
ii de scurtcircuit
ş
i men
ţ
in unanumit nivel al tensiunii în momentul scurtcircuitului: bobinele de reactan
ţă
.d)
 Echipamente automate de control 
ş
i protec
 ţ 
ie
, servesc la controlul regimului defunc
ţ
ionare al instala
ţ
iilor neelectrice, al mersului procesului tehnologic etc. Sunt destinatepentru a da un impuls electric sau un semnal la un aparat cu care se pot efectua opera
ţ
ii ca:opriri, porniri etc.e)
 Echipamente de amplificare
ş
i stabilizare
, au scopul de a amplifica
ş
i stabiliza curentul,tensiunea, puterea
ş
i alte caracteristici în scopul regl
ă
rii lor automate: amplificatoare magnetice,stabilizatoaref)
 Echipamente de comand 
ă
continu
ă
 
ş
i în trepte
, execut
ă
pornirea
ş
i oprirea ma
ş
inilorelectrice
ş
i a altor receptoare electrice, precum
ş
i modificarea caracteristicilor unor instala
ţ
ii.g)
 Echipamente de reglare continu
ă
automat
ă
 
realizeaz
ă
men
ţ
inerea la un anumit nivel adiferitelor caracteristici: nivelul apei, a tensiunii, a curentului, a puterii, a frecven
ţ
ei etc.:regulatoarele.h)
ş
.a.
Clasificarea echipamentelor electrice dup
ă
categorie: automate
ş
i neutomate
 Func
ţ
ionarea echipamentele automate depinde de starea re
ţ
elei în care sunt conectate
ş
inu depinde de personalul de exploatare. Echipamentele neautomate intr
ă
în func
ţ
iune numai lacomanda personalului de exploatare.
1
 
 
Curs 1 – Elemente de teorie a echipamentelor electrice + Procese de comuta 
ţ 
ie 1
Alte clasific
ă
ri ale echipamentelor electrice:
 
dup
ă
tensiune: de înalt
ă
 
ş
i joas
ă
tensiune;
dup
ă
felul curentului: continuu sau alternativ;
dup
ă
protec
ţ
ia fa
ţă
de mediul ambiant: deschise, protejate
ş
i antideflagrante;
dup
ă
num
ă
rul de poli: monopolare
ş
i multipolare;
dup
ă
locul de amplasare: de interior sau de exterior.
1.2. Parametrii echipamentelor electrice
a.
 
Tensiunea nominal
ă
(Un)
 
este cea mai mare dintre tensiunile standardizate pentru carea fost construit echipamentul
ş
i pentru care se garanteaz
ă
func
ţ
ionarea lui în regimpermanent.Echipamentele de înalt
ă
tensiune trebuie s
ă
func
ţ
ioneze în condi
ţ
ii bune la tensiune cu10÷15% mai mare decât tensiunea nominal
ă
. Aceast
ă
tensiune se nume
ş
te t
ensiunea maxim
ă
deserviciu a echipamentului
.Dup
ă
CEI (Comitetul Electroenergetic Interna
ţ
ional) tensiunea maxim
ă
de lucrureprezint
ă
tensiunea nominal
ă
a echipamentului electric.
Tensiunea maxim
ă
de serviciu
(valoarea efectiv
ă
a celei mai mari tensiuni dintre fazecare poate s
ă
apar
ă
la un moment dat, în condi
ţ
ii normale de func
ţ
ionare) este stabilit
ă
prinprescrip
ţ
ii
ş
i standarde na
ţ
ionale, ca STAS,
ş
i recomand
ă
ri interna
ţ
ionale. Aceast
ă
valoare atensiunii trebuie s
ă
fie suportat
ă
de izola
ţ
ia echipamentelor electrice un timp nelimitat.
Tensiunea de
 ţ 
inere
(nivelul de izola
ţ
ie) este cea mai mare tensiune de încercare pe careizola
ţ
ia echipamentelor electrice o suport
ă
ă
r
ă
conturn
ă
ri sau str
ă
pungeri, în cadrul verific
ă
riilor. Sunt standardizate în prezent, tensiunile de
ţ
inere la impuls (unda plin
ă
de 1,2/50
µ
s
ş
i undaaperiodic
ă
lung
ă
de 250/2500
µ
s), precum
ş
i tensiunea de frecven
ţă
industrial
ă
.Tensiunile nominale sunt date în tabelul 1.1.
Tabelul 1.1.
Tensiuni normalizate
Tensiunea maxim
ă
 de serviciu [kV]3,6 7,2 12 17,5 24 36 52 72,5100123145170 245 300
400
Tensiuneanominal
ă
[kV]33,6
6
6,3
10
1115
20
2230334544606669808890100
110
115120132138150161
220
224230275278,5380
 
Tabelul 1.2.
 Valorile curen
ţ
ilor nominali uzuali ai aparatelor electrice de înalt
ă
tensiune
 
 Denumirea echipamentului Curen
 ţ 
i nominali [A] 
Întrerup
ă
toare 400; 630; 1000; 1250; 1600; 2000; 3150; 4000; 5000; 6300Separatoare de sarcin
ă
200; 400; 630Separatoare 200; 400; 630; (800); 1250; 1600; 2000; 3150; 4000; 6300Bobine de reactan
ţă
400; 600; 750; 1000; 1500; 2000Transformatoare de curent5; 10; (12,5); 15; 20; (25); 30; (40); 50; (60); 75
ş
i multipliizecimali ai acestoraSiguran
ţ
e fuzibile2,5; 4; 6,3; 10; 16; 25; 31,5; 40; 63; 80; 100; 200; 300; 400;1000; 2000; 2500.
b.
Curentul nominal 
este cel mai mare curent pe care partea conduc
ă
toare de curent aechipamentului îl poate suporta un timp nelimitat f 
ă
r
ă
ca înc
ă
lzirea diferitelor elemente s
ă
 dep
ăş
easc
ă
o anumit
ă
temperatur
ă
stabilit
ă
prin norme.Valorile curen
ţ
ilor nominali ai echipamentelor electrice din România sunt date în tabelul1.2.
2
 
Echipamente Electrice 
c.
Stabilitatea electrodinamic
ă
a echipamentelor de înalt
ă
tensiune este dat
ă
de valoareamaxim
ă
a amplitudinii curentului de scc., de
ş
oc, - curent de stabilitate electrodinamic
ă
– pe care îl suport
ă
echipamentul f 
ă
r
ă
s
ă
se deterioreze.d.
Stabilitatea termic
ă
la scurtcircuite a echipamentelor de înalt
ă
tensiune estecaracterizat
ă
prin curentul de stabilitate termic
ă
, adic
ă
cel mai mare curent de valoare efectiv
ă
 constant
ă
, pe care îl suport
ă
aparatul un timp determinat (în mod obi
ş
nuit 1s, 3s sau 5s) f 
ă
r
ă
catemperatura pieselor sale s
ă
dep
ăş
easc
ă
limitele admisibile stabilite de norme.e.
 
Curentul de conectare
 
este cel mai mare curent de scurtcircuit (în amplitudine) pe careechipamentele de comuta
ţ
ie automate îl pot stabili la tensiunea nominal
ă
sau la alt
ă
tensiunedat
ă
, f 
ă
r
ă
pericolul sud
ă
rii contactelor sau al altor deterior
ă
ri care s
ă
împiedice func
ţ
ionare lor încontinuare.f.
Curentul de rupere
este cel mai mare curent pe care echipamentele de comuta
ţ
ie îl potrupe la o tensiune dat
ă
, f 
ă
r
ă
deterior
ă
ri care s
ă
împiedice func
ţ
ionarea lor în continuare.g.
 Puterea de rupere
a echipamentelor de comuta
ţ
ie este o m
ă
rime conven
ţ
ional
ă
 reprezentând produsul dintre valoarea efectiv
ă
a curentului de rupere în momentul dep
ă
rt
ă
riicontactelor
ş
i o tensiune dat
ă
.
1.3. Condi
ţ
iile pe care trebuie s
ă
le îndeplineasc
ă
echipamentele electrice.
În timpul func
ţ
ion
ă
rii echipamentele electrice sunt supuse ac
ţ
iunii multor factori, careinfluen
ţ
eaz
ă
func
ţ
ionarea lor
ş
i care determin
ă
condi
ţ
iile pe care aceste echipamente trebuie s
ă
le îndeplineasc
ă
. Cele mai importante dintre aceste ac
ţ
iuni sunt urm
ă
toarele:
 Ac
 ţ 
iuni electrice.
Se produc sub ac
ţ
iunea tensiunilor de serviciu. În unele cazuri,echipamentele sunt solicitate la supratensiuni de comuta
ţ
ie sau atmosferice. De asemenea, suntsupuse ac
ţ
iunii desc
ă
rc
ă
rii corona, precum
ş
i diferitelor desc
ă
rc
ă
ri electrice înso
ţ
ite de un arcelectrice mai mult sau mai pu
ţ
in intens. Dac
ă
supratensiunea dep
ăş
e
ş
te tensiunea de încercare, seadmite ca echipamentul s
ă
prezinte desc
ă
rc
ă
ri superficiale, dar nu trebuie s
ă
apar
ă
str
ă
pungeri.
 Ac
 ţ 
iuni mecanice.
Echipamentele sunt supuse la ac
ţ
iuni mecanice în func
ţ
ionare normal
ă
 (de exemplu, la anclan
ş
area
ş
i declan
ş
area întrerup
ă
toarelor), la ac
ţ
iunea presiunilor interne (deexemplu, în întrerup
ă
toare, siguran
ţ
e etc.) precum
ş
i la ac
ţ
iunea for
ţ
elor electrodinamice alecuren
ţ
ilor de scurtcircuit.
 Ac
 ţ 
iuni termice.
În regim normal de func
ţ
ionare aproape toate echipamentele electricesunt supuse înc
ă
lzirii produse de curentul ce trece prin c
ă
ile de curent (curentul normal saucurentul de scurtcircuit). Arcul electric determin
ă
, de asemenea, înc
ă
lziri în locul unde seproduce, pe izola
ţ
ie sau pe p
ă
r
ţ
ile metalice.
 Ac
 ţ 
iuni atmosferice.
Echipamentele electrice sunt supuse ac
ţ
iunii temperaturii, presiunii
ş
i umidit
ăţ
ii aerului, ploii, ce
ţ
ei, poleiului, prafului, vântului
ş
i chiciurii.
 Ac
 ţ 
iunea timpului.
Aceast
ă
ac
ţ
iune se manifest
ă
prin apari
ţ
ia uzurii sau a îmb
ă
trâniriiizola
ţ
iei.
Condi
ţ
ii fundamentale ce trebuie îndeplinite de echipamentele electrice
1.
 func
 ţ 
ionarea sigur 
ă
 
 ş
i de lung
ă
durat 
ă
la parametrii pentru care a fost calculatechipamentul;2.
stabilitatea termic
ă
 
 ş
i dinamic
ă
 
la trecerea celor mai mari curen
ţ
i de scurtcircuit prescri
ş
ipentru echipamentul dat;3. izola
ţ
ia electric
ă
s
ă
reziste la solicitarea supratensiunilor, care nu întrec valoareatensiunilor de încercare recomandate;4. stabilitatea la solicit
ă
rile factorilor climatici;5. construc
ţ
ia în ansamblu s
ă
fie simpl
ă
, alc
ă
tuit
ă
din elemente tipizate
ş
i s
ă
permit
ă
 execu
ţ
ia în flux tehnologic;6. gabaritul, greutatea
ş
i costul s
ă
fie cât mai reduse;7. deservirea, revizia
ş
i repararea s
ă
fie u
ş
oare, simple
ş
i cu maximum de securitate.
3

Activity (3)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 hundred reads
Carmen Gheata liked this
Oleg K Oleg liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->