Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Shtit Spisanie Na Ministerstvo Za Odbrana Na RM

Shtit Spisanie Na Ministerstvo Za Odbrana Na RM

Ratings: (0)|Views: 625|Likes:
Published by Magdalena Lembovska

More info:

Published by: Magdalena Lembovska on Jun 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/20/2013

pdf

text

original

 
Magazin na MiniSTERSTVOTO za ODBRana na REpuBlika MakEDOnija
 
Br.
33
Ce: 50 de. m 2012
Магијата на „PаМетната одбрана”
 
Шанса за унаPредување на сPособностите и Pокрај кратењето на средствата за одбрана
АРМ - НАТО РАпОРТиРАње ОРужјE ВОеНА исТОРијА игРи и сиМулАции
Pодготвени за нови Pредизвици
Методско-огледна вежба „огнена PоддрШка на Механизирана PеШадиска единица во наPад”
садници Pо Pовод jубилејот
години
АРМИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
жив белег за дваесетгодиШнината од Pочетоците на арМ
 
maj
5
години
АРМИЈА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
9 мај 1992 година
– Старешините и дел од првата класа регрути во касарната„Маршал Тито” (денес „Илинден”) од регуларниот состав на АРМ дадоа свеченаобврска. Наредниот денови свечена обврска дадоа старешините и регрутите вокасарната „Стив Наумов” во Битола, во касарната во Штип и во касарната воОхрид.
7 мај 
– Единицата на Воената полиција е формирана на 12 април 1992 година, но тааго празнува 7 мај.
21 мај 
– Припадниците на 2. механизирана пешадиска бригада на АРМ, македонските„леопарди” (на фотографиите), ги продолжуваат светлите традиции на Кичевско- мавровскиот партизански одред формиран на 21 мај 1943 година. Со новатаструктура на АРМ, „леопардите”, заедно со „скорпиите”, се дел од единствената Механизирана пешадиска бригада на АРМ.
ппн
 123456789101112 13 1415161718192021222324252627 28293031
 
Блиска далечиа 
икогаш Македонија не била толкублиску, а сепак далеку до НАТО.Но, фактите говорат друго.Иако формално не е членка, Македонијафактички, во секој поглед и од секојаспект, одамна е членка на НАТО. Итоа според сите параметри вреднува-ни за секоја членка на НАТО. Пробле-мот не е во НАТО-стандардите, тукузаради тривијална причина: името наМакедонија. „Решето го прашањето, по-тоа државата без проблеми ќе се при-клучи во НАТО“, е лаконскиот одговор.И така во недоглед.Министерот за одбрана, Фатмир Бе-сими, кој ги посети САД за да напра-ви финален обид да се подигне све-ста околу проблемот пред самитот наНАТО на 21 и 22 мај, наведува дека име-то на неговата држава не претставуватериторијална претензија кон грчиотрегион. „Членството во Алијансата, на-гласува тој, може да биде од корист заГрција и за сите земји од регионот и заНАТО. Ова можеме да го оствариме аконајдеме начин за решавање преку раз-говори и дискусии, и ако гледаме еденна друг како на соседи“.Македонија доби значајна поддршкаод Конгресот на САД, но и од нејзинитепријатели во Европа и ширум светот,за нејзините напори да се приклучина Алијансата. Впрочем, македонска-та поддршка на војните во Ирак и воАвганистан, заедно со нејзиниот рела-тивно висок степен на трошоци за од-брана како процент на БДП, е неспор-на причина дека на државата треба даѝ биде понудено членство. „Се однесу-ваме и делуваме де факто како членкана НАТО“, истакнува министерот Беси-ми, наведувајќи дека сега 163 македон-ски војници се стационирани во Авгани-стан, со што државата е петти контрибу-тор по глава на жител во меѓународнитесили за поддршка на безбедноста. „Са-каме да потврдиме дека НАТО гле-да во Македонија, а и САД ја сметаатМакедонија за партнер со кој ќе рабо-тат заедно на обезбедувањето мир истабилност“, рече тој.Македонија сепак со надеж го чекамајскиот самит во Чикаго. Наспроти сè,се верува дека Македонија со своите2.000.000 жители и со сè уште големаверба во НАТО и ЕУ-интеграциите, ко-нечно ќе го добие тоа што според ре-зултатите го заслужува – конечно ќестане членка на Алијансата на што чекавеќе 18 години, и тоа на дваесеттиотроденден на Армијата на РепубликаМакедонија.Велат, надежта последна умира.Македонија сè уште живее во надеж. За-тоа и продолжува со сите активности насите одбранбени полиња. Покрај друго-то, во тек е преструктуирање на АРМ;на многу полиња се достигнува инте-роперабилност со НАТО; идниот месец,пред самиот самит во Чикаго, ќе се од-ржи една од најголемите меѓународнивежби на Балканот и многу други актив-ности.И по Чикаго Македонија сигурно ќе сепродолжи по тој пат. Без разлика штоќе се случи на самитот во Чикаго. Не за-тоа што сме „венчани“ со НАТО, туку за-тоа што е тоа патот на развојот.
В. Дичевски
четвороожи војици
ЗНАЧАНА УОГА НА ВОЕНИТЕ КУЧИА ВОСОВРЕМЕНИТЕ ВОЕНИ ОПЕРАИИ
ветриШта а ПроМеи
ДЕСЕТТЕ ТЕХНООГИИ КОИ ГО ОБИКУВААБОНОТО ПОЕ
реала ПотреБа 
РЕЗЕРВНИОТ СОСТАВ – МОЌЕН ЕЕМЕНТ ОДОДБРАНБЕНИОТ СИСТЕМ
Зачае сУБјект а одБраБеиот систеМ
РАЗГОВОР СО ПРЕТСЕДАТЕОТ НА ОРОРМ,ПРОФ. Д-Р ЃОРЃИ МАКОВСКИ,ПО ПОВОД 60 ГОДИНИ ОД ПОСТОЕЕТО НА ОРОРМ
ајдоБри кога е ајтеШко
ПОКАЗНА ВЕБА НА ПСО ЗА СПАСУВАЕ ВОНЕПРИСТАПЕН ТЕРЕН
сириска криЗа: раЗогласие во еУ 
АРАПСКАТА ПРОЕТ И УОГАТА НА ЕУ ВОРЕШАВАЕТО НА КРИЗАТА ВО СИРИА – I
дејствата и ивата екооМска оПравдаост
СПЕИАНИ ОПЕРАИИ И АСИМЕТРИЧНОВОУВАЕ – Iv
 1862022 142435404450
СтраницаСтраницаСтраницаСтраницаСтраницаСтраницаСтраницаСтраницаСтраницаСтраницаСтраница
Штит - гн IV, б 33, м 2012 н, зу нш мниЗдавач - Миистерство За одБраа а реПУБлика Македоија иЗдавачки совет
Емил Димитриев (претседател)Генерал-мајор Насер Сејдини, Селвет Барути, полковник Мирче Ѓоргоски, Васил Дичевски,потполковник Мери Ринџова, проф. д-р Ѓорѓи Малковски
главе и одговоре Уредик
Васил Дичевски
редакција 
Кристина Илиевска (новинар-уредник), Билјана Иванова (технички, ликовно-графички уредник);Иван Петрушевски (новинар); Ксенија Митева-Котеска (лектор); Александар Атанасов (фотографии)
П: „аМПрес“ – сп адреса а редакцијата 
МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА - СПИСАНИЕ „ШТИТ“ул. „Орце Николов“ бб 1000 СкопјеТелефони: 02 328 24 17; 02 3128 276Факс: 02 3113 527www.morm.go.mk; E-mail: stit@morm.go.mk
3
ЕНАТА НА ЕДЕН ПРИМЕРОК Е 50 ДЕНАРИГОДИШНА ПРЕТПАТА 600 ДЕНАРИ
жиро с-ка 05001001 1678720(повикување на број: 725939-10)даночен број: 4030990271748ТС 100000000063095
42

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
temovski_m liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->