Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Биланс на состојба

Биланс на состојба

Ratings: (0)|Views: 274|Likes:
Published by mstaniseva

More info:

Published by: mstaniseva on Jun 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/30/2012

pdf

text

original

 
1
Биланс на состојба
 
, 
биланс на состојба
 
е краток преглед на билансите на некоја личност или организација.Активата
(средствата),пасивата
се подредени така штопочнуваат од одреден датум, како на пример крајот нафинансиската година.Билансотна состојба често се опишува како снимка на финансиската состојба
на компанијата.Од четирите основнифинансиски извештаи,билансот на состојба е единствениотизвештај што се однесува на единствен момент.
 
Билансот на состојба на една компанија има три дела: актива, пасива и сопственичкикапитал. Вообичаено , прво се наведени главните категории на активата а по нив следипасивата. Разликата меѓу активата и пасивата е позната како капитал илинето капитал
 
на компанијата и споредпресметковната равенка,нето вредностамора да биде еднаква на актива минус пасива.
Друг аспект на гледање на истата равенка е дека активата е еднаква на пасивата плускапиталот на сопствениците. Гледањето на равенката на овој начин покажува какобила финансирана активата: или со позајмување пари (долг
-
пасива) или со користењена парите на сопствениците (сопственички
 
капитал). Билансите на состојба обично сепрезентираат со активата во еден дел а пасивата и нето врденоста во друг дел со тоашто двата дела се „салдираат“.
 
Евиденциите на вредностите на секојасметка
или линија во билансот на состојбаобично се одржуваат со користење на систем на книговодство познат какосистем надвојно книжење
. 
Бизнис кој целосно работи со готовина може да го пресмета својот профит со подигањена целосното салдо на сметката во банка на крајот на временскиот период како иготовината на рака. Меѓутоа, многу бизниси не се исплаќаат веднаш; тие изградуваатзалихи од добра и се здобиваат со објекти и опрема. Со други зборови: бизниситеимаатактива
и не можат, дури и ако сакаат, веднаш да
 
 ја претворат во готовина накрајот на секој период. Честопати, овие бизниси им должат пари на набавувачите и наданочните служби, а сопствениците не го повлекуваат целиот нивни првобитен
 
2
капитал и профит на крајот на секој период. Со други зборови бизнисите имаат ипасива
(долгови).
 
Видови
 
Билансот на состојба накратко ги прикажува активата, капиталот и пасивата на некојаорганизација или лице во одреден момент. Лицата и малите бизниси покажувааттенденција да имаат едноставни биланси на состојба. Поголемите бизниси се склоникон посложени биланси на состојба, и тие се даваат вогодишниот извештај
наорганизацијата. Големите бизниси исто така може да подготват биланси на состојба засегменти од нивните бизниси.
Билансот на состојба вообичаено се презентира заедносо друг биланс за различен временски период (типично за претходната година) заспоредба.
Личен биланс на состојба
 
Личниот биланс на состојба ја наведува тековната актива како на пример готовината натековните сметки
иштедните сметки,долгорочните средства како на примеробични акции
инедвижен имот,тековните обврски (долгови), како на примерзаем
пристигнати за наплата, или заостанати наплати, долгорочни обврски како на примерхипотека и друг заем. Вредностите на хартиите од вредност и недвижниот имот сенаведени споредпазарна цена
е разликата меѓу вкупната актива и вкупната пасивана лицето.
 
Биланс на состојба на малите бизниси во
 
Соединетите АмериканскиДржави
 
Пример за биланс на состојба на мал бизнис
Актива
 
Пасива и сопственички капитал
 
Готовина
 
6,600 долари
 
Пасива
 
Побарувања
 
6,200 долари
 
Неподмирени долгови
 
30,000 долари
 
Обврски
 
 Вкупна пасива
 
30,000 долари
 
 
3
Алатки и опрема
 
25,000 долари
 
Сопственички капитал
 
Обични акции
 
7,000 долари
 
Задржана добивка
800
долари
 
 Вкупен сопственички капитал
 
7,800 долари
 
 Вкупно
 
37,800 долари
 
 Вкупно
 
37,800 долари
 
Билансот на состојба на мал бизнис ја наведува тековната актива, како на примерготовина,побарувања
изалиха,основни средства како на пример земја, објекти иопрема,нематеријални средства
 
како на примерпатенти,и обврски како напримернеподмирени долгови,расходи, и долгорочни долгови.Потенцијални обврски
 
како на примернадоместоци
се наведуваат во фуснотите на билансот насостојба. Капиталот на малиот бизнис е разликата меѓу вкупната актива ивкупната пасива.
Структура на билансот на состојба на јавните деловни субјекти
 
и многубројни организациикарактеристични за одредени земји даваат упатства за билансите на состојба на јавнитеделовни субјекти.
 
Името и употребата на билансот на состојбата зависат од земјата во којаорганизацијата има седиште и од видот на организацијата. Владините организацииобично не ги следат стандардите утврдени за лицата или бизнисите.
Доколку е применливо за бизнисот, во билансот на состојба треба да бидат вклученисумарни вредности за следниве работи: 
Актива
 
 1.
 
 2.
 
 3.
 
 4.
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->