Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
365 Gun Dua

365 Gun Dua

Ratings:
(0)
|Views: 39|Likes:
Published by Maxigrup
Guide to the fulfillment of desires
Guide to the fulfillment of desires

More info:

Published by: Maxigrup on Jun 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/20/2012

pdf

text

original

 
365 Gün Duâ
ÜÇ AYLAR, MÜBAREK GECELER ve SURELER
İ
N FAZ
İ
LETLER
İ
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
İ
steme adresi; Ar 
ı
Sanat yay
ı
nevi,( 0212 520 41 51)Kitab
ı
n son bölümüne, dualar 
ı
n orijinalleri (Arapçalar 
ı
) da konulmu
ş
tur.Birinci BölümDUÂNIN D
İ
N
İ
N
İ
ZDEK
İ
YER
İ
 
Duân
ı
n önemi
Duâ, Allahü teâlâya yalvararak murâd
ı
n
ı
istemektir. Allahü teâlâ, duâ edenMüslüman
ı
çok sever. Duâ etmeyene gadâp eder. Duâ mü'minin silâh
ı
d
ı
r. Dînintemel direklerinden biridir. Yerleri, gökleri ayd
ı
nlatan nûrdur. Duâ, gelmi
ş
olandertleri, belâlar 
ı
giderir. Gelmemi
ş
olanlar 
ı
n da gelmelerine mâni olur. Allahü teâlâ,
Bana hâlis kalb ile duâ ediniz! Böyle duâlar 
ı
kabûl ederim”
buyurdu.Bunun için, duâ etmek, namaz, oruc gibi ibâdettir. Allahü teâlâ, “
Bana ibâdetyapmak istemiyenleri, zelîl ve hakîr yapar, Cehenneme atar 
ı
m”
buyurdu. Allahü teâlâ, her 
ş
eyi sebep ile yaratmakta, ni'metlerini sebeplerin arkas
ı
ndangöndermektedir. Zararlar 
ı
, dertleri def' için ve faydal
ı
 
ş
eyleri vermek için de, duâetme
ğ
i sebep yapm
ı
ş
t
ı
r. Hadîs-i
ş
erîflerde buyuruldu ki:
“Duâ, ibâdetin asl
ı
ve özüdür. Allah kat
ı
nda duâdan makbûl bir 
ş
eyyoktur. Duâ yetmi
ş
türlü kazây
ı
önler. Ömrün bereketini art
ı
ı
r.”“Kazâ, ancak ve yaln
ı
z duâ ile durdurulur.”
 
“Duâ, ibâdetin asl
ı
ve özüdür. Allah kat
ı
nda duâdan makbul bir 
ş
eyyoktur. Duâ 70 türlü kazay
ı
önler. Ömrün bereketini art
ı
ı
r.”
 
“Allahü teâlân
ı
n kat
ı
nda duâdan daha makbûl ve k
ı
ymetli bir 
ş
eyyoktur.”
İ
mâm-
ı
Rabbânî hazretleri, “Duâ, kazây
ı
, belây
ı
defeder” buyurudu.
 
Duân
ı
n yap
ı
lmas
ı
mukadderata ba
ğ
l
ı
d
ı
r. Takdirde duâ varsa elbette yap
ı
l
ı
r.Duân
ı
n belây
ı
önlemesi kazâ ve kaderdendir. Nitekim Peygamberimiz, “
Kader,tedbir ile, sak
ı
nmakla de
ğ
i
ş
mez. Fakat kabûl olan duâ, o belâ gelirken korur.”
buyurmu
ş
tur.
 
Peygamber efendimiz, “
Allahü teâlâya günah i
ş
lemiyen dil ile duâ edin!”
 buyurunca, böyle bir dilin nas
ı
l bulanaca
ğ
ı
soruldu. Bunun üzerine “
Birbirinizeduâ edin! Çünkü ne sen onun, ne de o senin dilinle günah i
ş
lemi
ş
tir 
” buyurdu.Yine buyurdu ki:
“Duân
ı
n kabul olmas
ı
için iki
ş
ey gerekir. Duây
ı
ihlas ile yapmal
ı
d
ı
r. Yedi
ğ
i ve giydi
ğ
i helaldan olmal
ı
d
ı
r. Müminin odas
ı
nda, haramdan bir iplikvarsa, bu odada yapt
ı
ğ
ı
duâ kabul olmaz”
 
DUÂNIN KABUL ED
İ
LMES
İ
N
İ
N
Ş
ARTLARI1- Düzgün bir imana, Ehli sünnet itikad
ı
na sahip olmal
ı
d
ı
r.
Ehli sünnete göre; Îman artmaz ve azalmaz. Büyük günah i
ş
lemekle îmangitmez.Gayba îman esast
ı
r. Allahü teâlâ Cennette görülecektir. Ameller (
İ
bâdetler)
 
 îmandan parça de
ğ
ildir. Amelde dört mezhebe birine tâbi olmak
ş
artt
ı
r. Eshâb-
ı
 kirâm
ı
n ve ehl-i beytin ve Peygamberimizin zevcelerinin hepsini sevmek
ş
artt
ı
r.Dört halîfenin üstünlükleri, hilâfet s
ı
ras
ı
na göredir.Namaz, oruç, sadaka gibi nâfileibâdetlerin sevab
ı
n
ı
ba
ş
kas
ı
na hediye etmek câizdir. Mîraç; ruh ve beden olarakyap
ı
lm
ı
ş
t
ı
r. Evliyân
ı
n kerâmeti hakt
ı
r.
Ş
efaat hakt
ı
r. Mest üzerine mesh câizdir.Kabir suâli vard
ı
r. Kabir azâb
ı
ruh ve bedene olacakt
ı
r.
İ
nsanlar 
ı
ve i
ş
lerini de Allahü teâlâ yarat
ı
r.
İ
nsanda irâde-i cüz'iyye vard
ı
r. R
ı
z
ı
k, helâldan da olur,haramdan da olur. Velîlerin ruhlar 
ı
ile tevessül edilir ve onlar 
ı
n hât
ı
ı
na duâ edilir.Hadis-i
ş
erifte,
“Bid'at ehlinin duâs
ı
ve ibâdetleri kabul olmaz.”
buyuruldu.
2- Farzlar 
ı
yap
ı
p haramlardan, kul hakk
ı
ndan sak
ı
nmal
ı
d
ı
r!
İ
brâhîm-i Edhem
hazretlerine sordular : “ Allahü teâlâ,
“Ey kullar 
ı
m!Benden isteyiniz! Kabûl ederim, veririm” buyuruyor. Halbuki, istiyoruz,vermiyor? “
Bunlara
ş
öyle cevap verdi: “ Allahü teâlây
ı
ça
ğ
ı
ı
rs
ı
n
ı
z, Ona itaat etmezsiniz.Peygamberini tan
ı
rs
ı
n
ı
z, Ona uymazs
ı
n
ı
z. Kur'an-
ı
kerimi okursunuz, gösterdi
ğ
iyolda gitmezsiniz. Cenâb-
ı
Hakk
ı
n nîmetlerinden faydalan
ı
rs
ı
n
ı
z, Ona
Ş
ükretmezsiniz. Cennetin, ibâdet edenler için oldu
ğ
unu bilirsiniz, haz
ı
rl
ı
ktabulunmazs
ı
n
ı
z. Cehennemi, âsîler için yaratt
ı
ğ
ı
n
ı
bilirsiniz, Ondan sak
ı
nmazs
ı
n
ı
z.Babalar 
ı
n
ı
z
ı
n, dedelerinizin ne olduklar 
ı
n
ı
görür, ibret almazs
ı
n
ı
z. Ayb
ı
n
ı
zabakmay
ı
p, ba
ş
kalar 
ı
n
ı
n ay
ı
blar 
ı
n
ı
ara
ş
t
ı
ı
rs
ı
n
ı
z. Böyle olan kimseler, üzerlerine ta
ş
 ya
ğ
mad
ı
ğ
ı
na, yere batmad
ı
klar 
ı
na, gökten ate
ş
ya
ğ
mad
ı
ğ
ı
na
Ş
ükretsin! Daha neisterler? Duâlar 
ı
n
ı
n netîcesi, yaln
ı
z bu olursa, yetmez mi?Evet, Allahü teâlâ, Mümin sûresinin altm
ı
ş
ı
nc
ı
âyetinde,
“Duâ ediniz, kabûlederim”,
isteyiniz, veririm buyuruyor. Fakat, duân
ı
n kabul olmas
ı
için, be
ş
 
ş
artvard
ı
r: Duâ edenin müslüman olmas
ı
, Ehl-i sünnet îtikat
ı
nda olmas
ı
, harami
ş
lemekten, bilhassa haram yimekten, içmekten sak
ı
nmas
ı
, farzlar 
ı
yapmas
ı
,bilhâssa be
ş
vakit namaz k
ı
lmas
ı
, Ramazan oruclar 
ı
n
ı
tutmas
ı
, zekât vermesi, Allahü teâlâdan istedi
ğ
i
ş
eyin sebebini ö
ğ
renip, bunu aramas
ı
lâz
ı
md
ı
r. Allahü teâlâ, her 
ş
eyi bir sebep ile yaratmaktad
ı
r. Bir 
ş
ey istenince, o
ş
eyinsebebini gönderir ve bu sebebe tesîr ihsan eder.
İ
nsan bu sebebi kullan
ı
p, o
ş
eyekavu
ş
ur. Evliyâs
ı
n
ı
n hat
ı
ı
için, âdetini bozarak, bunlar duâ edince veya Evliyây
ı
 kiram vesîle edilerek duâ edilince, bunlara “Kerâmet” olarak, sebebe hâcetkalmadan, do
ğ
ruca istenileni verir.”
Abdülhâl
ı
k Goncdüvânî 
hazretleri, duâs
ı
makbûl bir zât idi.
İ
nsanlar,duâs
ı
n
ı
alabilmek için uzak yerlerden gelirlerdi. Birgün birisi gelip:- Efendim, son nefeste selâmetle gidebilmemiz için duâ buyurun, dedi
ğ
inde;- Her kim farzlar 
ı
edâ ettikten sonra, duâ ederse duâs
ı
kabûl olur. Senfarzdan sonra duâ ederken bizi de hat
ı
rlarsan biz de seni hat
ı
rlar 
ı
z. Bu durum hemsizin, hem de bizim için duân
ı
n kabûl olmas
ı
na vesîle olur, buyurdu. Allahü teâlâ, evliyâs
ı
n
ı
n duâlar 
ı
n
ı
kabûl edece
ğ
ini Kur'ân-
ı
kerîmdebildirmektedir. Hadîs-i
ş
erîfte de, “
Saçlar 
ı
da
ğ
ı
n
ı
k ve kap
ı
lardan kovulan öylekimseler vard
ı
r ki, bir 
ş
ey için yemin etseler, Allahü teâlâ onlar 
ı
do
ğ
rulamakiçin o
ş
eyi yarat
ı
r”
buyuruldu.
Sa'd bin Ebi Vakkas
hazretleri Peygamber efendimize dedi ki:- Yâ Resûlallah, duâ buyur da, Allahü teâlâ, benim her duâm
ı
kabûl etsin.Cevâb
ı
nda buyurdu ki:
 
- Duân
ı
z
ı
n kabûl olmas
ı
için helâl lokma yiyiniz! Çok kimse vard
ı
r ki,yedikleri ve giydikleri harâmd
ı
r. Sonra ellerini kald
ı
ı
p duâ ederler. Böyle duânas
ı
l kabûl olunur?
Di
ğ
er hadis-i
ş
eriflerde buyuruldu ki:
“Haramdan sak
ı
n
ı
n! Midesine haram lokma girenin k
ı
rk gün duâs
ı
 kabul olmaz.)“On dirhemlik elbisenin bir dirhemlik k
ı
sm
ı
haram kazançtan gelse, oelbise ile k
ı
l
ı
nan namaz kabul olmaz.”
Ş
arap içenin namaz
ı
k
ı
rk gün kabul olmaz.”“Harâmdan sak
ı
n
ı
n! Çünkü midesine harâm lokma giren kimsenin k
ı
rkgün duâs
ı
kabûl olmaz.”“Çok kimse vard
ı
r ki, yedikleri ve giydikleri harâmd
ı
r, sonra ellerinikald
ı
ı
p duâ ederler. Böyle duâ nas
ı
l kabûl edilir?”3- K
ı
ymetli vakitlerde duâ etmelidir 
 Cum'a günü ve gecesi, ezân vakti, ezân ve ikâmet aras
ı
, her günün seher vakti, gecenin ikinci yar 
ı
s
ı
, Receb'in ilk gecesi,
Ş
a'ban'
ı
n onbe
ş
inci gecesi, Bayramgeceleri, Arefe günü, Ramazan gün ve geceleri, iftar zaman
ı
, her günün zevâlvakti, Cum'a günü ö
ğ
le ile ikindi aras
ı
k
ı
ymetli vakitlerdir. Bu vakitleri ganimetbilmelidir.Hastal
ı
k hâli, aile ve vatan
ı
n
ı
ndan uzak kal
ı
nd
ı
ğ
ı
zaman, farz namazlardansonra,
İ
hlâs sûresi okunduktan sonra, ya
ğ
mur ya
ğ
arken, dü
ş
manla kar 
ş
ı
kar 
ş
ı
yagelince, oruçlu oldu
ğ
u zaman, kalbinde incelik hissetti
ğ
i anda duâ etmelidir. Çünkükalbdeki incelik rahmet kap
ı
s
ı
n
ı
n aç
ı
k oldu
ğ
una i
ş
arettir.Rabbimiz, seher vakti
, “Duâ eden yok mu kabul edeyim!”
buyurur.
Ş
ereflihallerde, mesela ya
ğ
mur ya
ğ
arken, oruçlu veya hasta iken duâ etmeli!Hadis-i
ş
eriflerde buyuruldu ki:
Dertli müminin duâs
ı
n
ı
ganimet bilin!”
.
“Be
ş
vakt farz nemâzdan sonra yap
ı
lan duâ kabûl olur”“Gecenin son üçte birinde, dünya semâs
ı
n
ı
rahmetiyle dolduran Allahüteâlâ buyurur ki:
İ
sti
ğ
far eden yok mu, onu ma
ğ
firet edeyim.
İ
steyen yok mu,istedi
ğ
ini vereyim, duâs
ı
n
ı
kabûl edeyim.”“Oruçlunun duâs
ı
reddolunmaz.”“Üç duâ vard
ı
r ki, Bunlar 
ı
n kabul edilece
ğ
inden
ş
üphe yoktur.Mazlumun duâs
ı
, misafirin duâs
ı
ve baban
ı
n evlad
ı
na duâs
ı
4- Kabûl edilece
ğ
ine inanarak duâ etmelidir.
 Allahü teâlâ, Kur'ân-
ı
kerîmde “
Duâ edin, kabûl edeyim”
buyuruyor. Duân
ı
nkabûl edilece
ğ
inden
ş
üphe etmemelidir.
Ş
artlar 
ı
na riâyet edilip edilmedi
ğ
inden
ş
üphe etmelidir.Peygamber efendimiz:
“Allahü teâlâya, kabûl edilece
ğ
ine tam inanarak duâ ediniz! Biliniz ki,Allahü teâlâ gâfil bir kalb ile yap
ı
lan duây
ı
kabûl etmez.”“Duâ ettim kabul edilmedi demedikçe, duâ kabul edilir”
buyurdu.Kur'an-
ı
kerimin ve duân
ı
n tesir etmesi için baz
ı
 
ş
artlar 
ı
n gözetilmesi gerekir.Okuyan
ı
n veya yazan
ı
n ve hastan
ı
n buna inanmas
ı
, hastan
ı
n zararl
ı
olang
ı
dalardan,
ş
üpheli ilaçlardan perhiz etmesi, s
ı
caktan ve so
ğ
uktan sak
ı
nmas
ı
 

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->