Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
2Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Danh Muc TCVN Ve Nha-Vat Lieu- Xi Mang Va Moi Truong

Danh Muc TCVN Ve Nha-Vat Lieu- Xi Mang Va Moi Truong

Ratings: (0)|Views: 118 |Likes:

More info:

Published by: vinghiathusinh_13124825 on Jun 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/11/2012

pdf

text

original

 
Tiªu chuÈn ViÖt nam vÒ nhµ vµ vËt liÖu x©y dùng nhµ
Sè hiÖutiªu chuÈnTiªu ®ÒSètrang
 TCVN 6160:1996Phßng ch¸y ch÷a ch¸y. Nhµ cao tÇng. Yªu cÇuthiÕt kÕ15 TCVN 6227:1996C¸t tiªu chuÈn ISO ®Ó x¸c ®Þnh cêng ®é cña xim¨ng8 TCVN 5065-90Kh¸ch s¹n. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ13 TCVN 5176-90ChiÕu s¸ng nh©n t¹o. Ph¬ng ph¸p ®o ®é räi4 TCVN 5674:1992C«ng t¸c hoµn thiÖn trong x©y dùng. Thi c«ng nghiÖm thu47 TCVN 5687:1992Th«ng gÝo, ®iÒu tiÕt kh«ng khÝ, sëi Êm. TiªuchuÈn thiÕt kÕ78 TCVN 1452:1995Ngãi ®Êt sÐt nung. Yªu cÇu kü thuËt7 TCVN 4612-88HÖ thèng tµi liÖu thiÕt kÕ x©y dùng. KÕt cÊu t«ng cèt thÐp. Ký hiÖu quy íc vµ thÓ hiÖn b¶n vÏ10 TCVN 4613-88HÖ thèng tµi liÖu thiÕt kÕ x©y dùng. KÕt cÊuthÐp. Ký hiÖu quy íc thÓ hiÖn trªn b¶n vÏ12 TCVN 4614-88HÖ thèng tµi liÖu thiÕt kÕ x©y dùng. Ký hiÖu quyíc c¸c bé phËn cÊu t¹o ng«i nhµ10 TCVN 4615-88HÖ thèng tµi liÖu thiÕt kÕ x©y dùng. Ký hiÖu quyíc trang thiÕt bÞ kü thuËt vÖ sinh9 TCVN 4513-88CÊp níc bªn trong. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ44 TCVN 4516-88Hoµn thiÖn mÆt b»ng x©y dùng. Quy ph¹m thic«ng vµ nghiÖm thu15 TCVN 4517-88HÖ thèng b¶o dìng kü thuËt vµ söa ch÷a m¸y x©ydùng. Quy ph¹m nhËn vµ giao m¸y trong söa ch÷alín. Yªu cÇu chung9 TCVN 4519-88HÖ thèng cÊp tho¸t níc bªn trong nhµ vµ c«ngtr×nh. Quy ph¹m nghiÖm thu vµ thi c«ng34 TCVN 4605-88Kü thuËt nhiÖt. KÕt cÊu ng¨n che. Tiªu chuÈnthiÕt kÕ32 TCVN 4515-88Nhµ ¨n c«ng céng. Tiªu chuÈn thiÕt 18 TCVN 4529-88C«ng tr×nh thÓ thao. Nhµ thÓ thao. Tiªu chuÈnthiÕt kÕ23 TCVN 4530-88Tr¹m cÊp ph¸t x¨ng dÇu cho « t«. Tiªu chuÈn thiÕt13 TCVN 4601-88Trô së c¬ quan. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ28 TCVN 4603-88C«ng tr×nh thÓ thao. Quy ph¹m sö dông vµ b¶oqu¶n21 TCVN 4514-88XÝ nghiÖp c«ng nghiÖp. Tæng mÆt b»ng. TiªuchuÈn thiÕt kÕ41 TCVN 4604-88XÝ nghiÖp c«ng nghiÖp. Nhµ s¶n xuÊt. Tiªu chuÈnthiÕt kÕ27 TCVN 4616-88Quy ho¹ch mÆt b»ng tæng thÓ côm c«ng nghiÖp. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ70
 
 TCVN 2231-89V«i canxi cho x©y dùng11 TCVN 4732-89§¸ èp l¸t x©y dùng. Yªu cÇu kü thuËt4 TCVN 4745-89Xi m¨ng. Danh môc chØ tiªu chÊt lîng5 TCVN 4195:1995§Êt x©y dùng. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh khèi lîngriªng trong phßng thÝ nghiÖm15 TCVN 4196:1995§Êt x©y dùng. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é Èm vµ®é hót Èm trong phßng thÝ nghiÖm6 TCVN 4197:1995§Êt x©y dùng. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh giíi h¹n dÎovµ giíi h¹n ch¶y trong phßng thÝ nghiÖm10 TCVN 4198:1995§Êt x©y dùng. C¸c ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh thµnhphÇn h¹t trong phßng thÝ nghiÖm15 TCVN 4199:1995§Êt x©y dùng. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh søc chèngc¾t trªn m¸y c¾t ph¼ng trong phßng thÝ nghiÖm14 TCVN 4200:1995§Êt x©y dùng. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh tÝnh nÐn lóntrong ®iÒu kiÖn kh«ng në h«ng trong phßng thÝnghiÖm18 TCVN 4201:1995§Êt x©y dùng. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh ®é chÆttiªu chuÈn trong phßng thÝ nghiÖm8 TCVN 4202:1995§Êt x©y dùng. C¸c ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh khèi lîngthÓ tÝch trong phßng thÝ nghiÖm10 TCVN 4453:1995KÕt cÊu bª t«ng vµ bª t«ng cèt thÐp toµn khèi.Quy ph¹m thi c«ng vµ nghiÖm thu50 TCVN 4313:1995Ngãi. Ph¬ng ph¸p thö c¬ 7 TCVN 4033:1995Xi m¨ng poocl¨ng pud¬lan. Yªu cÇu kü thuËt5 TCVN 2737:1995T¶i träng vµ t¸c ®éng. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ66 TCVN 4470:1995BÖnh viÖn ®a khoa. Yªu cÇu thiÕt kÕ44 TCVN 5867:1995Thang m¸y. Cabin, ®èi träng, ray dÉn híng. YªucÇu an toµn7 TCVN 5866:1995Thang m¸y. C¬ cÊu an toµn c¬ k6 TCVN 6016:1995Xi m¨ng. Ph¬ng ph¸p thö. X¸c ®Þnh ®é bÒn25 TCVN 6017:1995Xi m¨ng. Ph¬ng ph¸p thö. X¸c ®Þnh thêi gian®«ng kÕt vµ ®é æn ®Þnh10 TCVN 6068:1995Xi m¨ng pool¨ng bÒn sunfat. Ph¬ng ph¸p x¸c®Þnh ®é në sunfat11 TCVN 6065:1995G¹ch xi m¨ng l¸t nÒn9 TCVN 6074:1995G¹ch l¸t granito6 TCVN 6073:1995S¶n phÈm sø vÖ sinh. Yªu cÇu kü thuËt14 TCVN 6025:1995Bª t«ng. Ph©n m¸c theo cêng ®é nÐn4 TCVN 6071:1995Nguyªn liÖu ®Ó s¶n xuÊt xi m¨ng poocl¨ng. Hçnhîp sÐt4 TCVN 6067:1995Xi m¨ng pooc¨ng bÒn sunfat. Yªu cÇu kü thuËt5 TCVN 6069:1995Xi m¨ng poocl¨ng Ýt to¶ nhiÖt. Yªu cÇu kü thuËt5 TCVN 6070:1995Xi m¨ng poocl¨ng. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh nhiÖtthuû ho¸10 TCVN 3978-84Trêng häc phæ th«ng. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ18 TCVN 6260:1997Xi m¨ng poocl¨ng hçn hîp. Yªu cÇu kü thuËt7 TCVN 4088:1997Sè liÖu khÝ hËu dïng trong thiÕt kÕ x©y dùng284 TCVN 6284-1:1997 ThÐp cèt bª t«ng dù øng lùc. PhÇn 1: Yªu cÇuchung11
2
 
 TCVN 6284-3:1997 ThÐp cèt bª t«ng dù øng lùc. PhÇn 3: D©y t«i vµram10 TCVN 6284-4:1997 ThÐp cèt bª t«ng dù øng lùc. PhÇn 4: D¶nh8 TCVN 6285:1997ThÐp cèt bª t«ng. ThÐp thanh v»n18 TCVN 6286:1997ThÐp cèt bª t«ng. Líi thÐp hµn12 TCVN 6287:1997ThÐp thanh cèt bª t«ng. Thö uèn vµ uèn l¹i kh«nghoµn toµn6 TCVN 4087-85Sö dông m¸y x©y dùng. Yªu cÇu chung11 TCVN 4056-85HÖ thèng b¶o dìng kü thuËt vµ söa ch÷a m¸y x©ydùng. ThuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa62 TCVN 2546-78B¶ng ®iÖn chiÕu s¸ng dïng cho nhµ ë. Yªu cÇu thuËt12 TCVN 3986-85Ký hiÖu ch÷ trong x©y dùng24 TCVN 4037-85CÊp níc. ThuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa10 TCVN 4038-85Tho¸t níc. ThuËt ng÷ vµ ®Þnh nghÜa13 TCVN 4055-85Tæ chøc thi c«ng62 TCVN 4057-85HÖ thèng chØ tiªu chÊt lîng s¶n phÈm x©y dùng.Nguyªn t¾c c¬ b¶n7 TCVN 4058-85HÖ thèng chØ tiªu chÊt lîng s¶n phÈm x©y dùng.S¶n phÈm vµ kÕt cÊu b»ng bª t«ng vµ bª t«ng cètthÐp. Danh môc chØ tiªu10 TCVN 4059-85HÖ thèng chØ tiªu chÊt lîng s¶n phÈm x©y dùng.KÕt cÊu thÐp. Danh môc chØ tiªu6 TCVN 4091-85NghiÖm thu c¸c c«ng tr×nh x©y dùng36 TCVN 1453-86Ngãi xi m¨ng-c¸t7 TCVN 1770-86C¸t x©y dùng. Yªu cÇu kü thuËt4 TCVN 4204-86HÖ thèng b¶o dìng kü thuËt vµ söa ch÷a m¸y x©ydùng. Tæ chøc b¶o dìng kü thuËt vµ söa ch÷am¸y x©y dùng77 TCVN 4317-86Nhµ kho. Nguyªn t¾c c¬ b¶n vÒ thiÕt kÕ20 TCVN 4430-87Hµng rµo c«ng trêng. §iÒu kiÖn kü thuËt8 TCVN 4431-87Lan can an toµn. §iÒu kiÖn kü thuËt7 TCVN 4474-87Tho¸t níc bªn trong. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ30 TCVN 4506-87Níc cho bª t«ng vµ v÷a. Yªu cÇu kü thuËt4 TCVN 4092-85Híng dÉn thiÕt kÕ quy ho¹ch ®iÓm d©n c n«ng tr-êng33 TCVN 4205-86C«ng tr×nh thÓ dôc thÓ thao. C¸c s©n thÓ thao. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ53 TCVN 4260-86C«ng tr×nh thÓ thao. BÓ b¬i. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ68 TCVN 4391-86Kh¸ch s¹n du lÞch. XÕp h¹ng21 TCVN 4448-87Híng dÉn lËp quy ho¹ch x©y dùng thÞ trÊn huyÖn58 TCVN 4450-87C¨n hé ë. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ5 TCVN 4451-87Nhµ ë. Nguyªn t¾c c¬ b¶n ®Ó thiÕt kÕ15 TCVN 3110-79Hçn hîp bª t«ng nÆng. Ph¬ng ph¸p ph©n tÝchthµnh phÇn5 TCVN 4032-85Xi m¨ng. Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh giíi h¹n bÒn uènvµ nÐn11
3

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->