Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
34. - 4

34. - 4

Ratings: (0)|Views: 299|Likes:

More info:

Published by: Vlada Republike Hrvatske on Jun 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/20/2012

pdf

text

original

 
KONACNIPRIJEDLOGZAKONA0IZMJENAMAIDOPUNAMAOPCEGPOREZNOGZAKONA
Clanak1.UOpcernporeznomzakonu("Narodnenovine",broj147/08i18/11)uclanku8.izastavka6.dodajusenovistavci7.,8.,9.,10.i11.kojiglase:,,(7)Obvezacuvan]aporeznetajnenijepovrijedenaakoMinistarstvofinancija-Poreznaupravabezpristankaporeznogobveznikaobjavinasvojimweb-stranicamapopisdospjelihinepla6enihdugovapoosnoviporezanadodanuvrijednost,porezanadobit,porezanadohodakiprirezatedoprinosazaobveznaosiguranja,akojeukupniiznosduga:1.veciodiznosa100.000,00knzafizickeosobekojeobavljajudjelatnost,2.ve6iodiznosa300.000,00knzapravneosobei3.veciodiznosa15.000,00knzasveostaleporezneobveznike.(8)Uizracunvisinedugaizstavka7.ovogaclanka,neuzimajuseiznosizaduzenjadospjelihuzadnjatrimjesecaprijeobjavepopisadospjelihinenapla6enihdugova.Razdobljeodtrimjesecaracunasepocevsiodzadnjegdanaumjesecu,kojiprethodimjesecuobjavepopisadospjelihinenapla6enihdugova.lzvrseneuplateurazdobljuodnavedenatrimjesecauzimajuseuizracunvisinedugaizstavka7.ovogaclanks.(9)Popisizstavka7.ovogaclankasadrzi:imeiprezimeiiinazivporeznogobveznika,godinurodenjafizickeosobe,mjestoprebivalistaiiiboravistafizickeosobeiiisjedistapravneosobe,iznosdugapovrstiporezateukupniiznosduga.Nazahtjevosobekojadokazepravniinteres,Poreznaupravapopismozedopunitiidrugimpodacimapotrebnimradinespornogutvrdivanjaidentitetapojedinacnoqporeznogobveznikasovogapopisa,kaostosu:datumimjesecrodenjafizickeosobeiimeroditeljafizickeosobe.Poreznaupravarnozezaporezneobveznikespopisaizstavka7.ovogaclankaiznijetipodatke
0
poduzetimmjeramaovrsnoqpostupka.(1
O)~
Iznimnoodstavaka7.i9.ovogaclanka,popisnecesadrZavatipodatke
0
dugovimaporeznihobveznikakojimajeporeznotijeloodobriloodgoduiiiobrocnopla6anjedugaiiireprogramiranjenaplateporeznogduga.(11)Iznimno,obvezacuvanjaporeznetajnenijepovrijedenaakoMinistarstvofinancija-Poreznaupravabezpristankaporeznogobveznikaobjavljujeusredstvimajavnogpriop6avanjainasvojimwebstranicamapodatkepotrebneradiispravljanjanetocnlh
iii
nepotpunihinformacijauslucajuakojenetocneiiinepotpuneinformacijeporezniobveznikizravnoiiineizravnodostaviosredstvimajavnogpriop6avanja.".Dosadasnjstavak7.postajestavak12.Clanak2.Izaclanka26.dodajusenasloviiznadclanakaiclanci26.a,26.b,26.ci26.dkojiglase:
 
.OdqovornostosobakojevodeposlovedrustvaipovezanihosobaClanak26.a(1)Clanoviupraveiizvrsnldirektoridrustvakapitalaodgovarajukaoporeznijamciakoprivodenjuposlovadrustvazloupotrebljavajusvojeovlastistoimazaposljedicunernoqucnostispunjenjaobvezaizporezno-duznickcqodnosaiostecen]eporeznogtijela.(2)Radnjamakojimaseostecuieporeznotijelokaovjerovnikuporezno-duznickornodnosuosobitosesmatraju:preusmjeravanjenovcanihtokovanadrugepravneiiifizickeosoberadiizbjegavanjaplacan]aporeznihobveza,koristenjedrustvaradipostizanjaciljevakojenebisammogaopostici,akojisuzabranjeni,umanjenjeiiiotudenjeimovinedrustvaakojeistozaposljedicuimalonemoqucnostplacan]aobvezaizporezno-duznickoqodnosa.(3)Osobnaodgovornostpostojiiuslucajuosobekojasekoristidrugimosobamakojedjelujukaonjegovipovjerenici,takodaseudrustvukaoclaniskazujenetkodrugi,alitociniponaloguiuputamateosobe.(4)Zapodmirenjeobvezadrustva,alinajvisedovismeostvarenekoristi,supsidijarnoodgovarajuipovezaneosobeucijukoristjepoduzetoraspolaganjenastetudrustva,stozaposljedicuimaneispunjavanjeobvezeizporezno-duznickoqodnosa.OdgovornosticlanovatrqovackoqdrustvaClanak26.b(1)Clanovijavnogatrqovackoqadrustvaikomplementariukomanditnomedrustvuodgovarajuzaobvezedrustvaosobno,solidarnoineoqranicenocijelomsvojomimovinom.Clanovigospodarskoginteresnogudruzenjaodgovarajuzaobvezeudruzenjacijelomsvojomimovinom.(2)Clanovidrustvasoqranicenomodqovornoscu,dionicaridionickoqadrustva,komanditoriukomanditnomdrustvuneodgovarajuzaobvezedrustvaizuzevkadajetoodredenoZakonom.(3)Onajtkozloupotrebljavaokolnostdakaoclantrqovackoqadrustvaneodgovarazaobvezedrustvanemozesepozvatinatodapozakonuneodgovarazateobveze.(4)Smatrasedajeispunjenapretpostavkazaodgovornostclanadrustvaizstavka3.ovogaclankanarocito:1.akokoristidrustvozatodabipostigaociljkojimujeinacezabranjen,2.akokoristidrustvodabiostetiovjerovnike,3.akoprotivnozakonuupravljaimovinomdrustvakaodajetonjegovaimovina,4.akousvojukoristiiiukoristnekedrugeosobeumanjiimovinudrustva,iakojeznao
iii
moraeznatidaonenecemocipodmiritisvojeobveze.Posebnaodgovornostclanovatrgovackogdrustva,osobakojevodeposlovedrustvaipovezanihosobaClanak26.c
 
(1)Smatrasedasuispunjenepretpostavkezaodgovornostclanovadrustva,osobakojevodeposlovedrustva,ipovezanihosobanarocitoakooni:1.prividnoiiibesplatnoprenesuimovinunatrqovackodrustvo,kojesuosnovalisamiiiisdrugimosobamaiiinadruginacincijeluiiidioimovineprividnoprodaju,opteretebezodqovarajuceprotucinidbeiiijubesplatnoustupepovezanimosobama,osteteju,unisteiiiucineneupotrebljivom,2.zakliuceprividnipravniposaoiiipriznajunepostojecutrazbinuosobamaiztocke1.ovogaclanka,3.usuprotnostisurednimisavjesnimgospodarenjemumanjeimovinuiiiprikrijuimovinskostanje,nepodnesuzakonompropisanagodisnjaizvjesca,bezodgadanjaanajkasnijedvadesetijedandanponastankurazlogakojegaposebanzakonodredujekaorazlogzapokretanjestecajnoqpostupkanezatrazedasetakavpostupakpokrene.OdgovornostkodzlouporabepravaClanak26.dOsobeizclanaka26.a,26.b,26.c,teosobeizclanaka40.a,40.bi41.ovogaZakonacijaodgovornostjeutvrdenarjeseniernizclanka158.fstavka6.ovogaZakona,zanemoqucnostplacanjaobvezeizporezno-duznickoqodnosaodgovarajukaoporeznijamci.".Clanak3.Clanak31.brisese.Clanak4.Izaclanka40.dodajusenasloviiznadclanakaiclanci40.a,40.bi40.ckojiglase:.PovezanadrustvaClanak40.aPovezanimdrustvimausmisluovogaZakonasmatrajusedrustvakojaumedusobnomodnosumogustajatikao:1.drustvokojeudrugomdrustvuimavecinskiudioiiivecinskopravoodlucivanja,2.ovisnoivladajucedrustvo,3.drustvakoncerna,4.drustvasuzajamnimudjelimakojasupovezanatakodasvakodrustvoimaviseodcetvrtineudjelaudrugomdrustvu,5.drustvapovezanapoduzetnickimugovorimaito:ugovorima
0
vodenjuposlovadrustva,ugovorima
0
prijenosudobititeostalirnpoduzetnickimugovorimakojiseupisujuusudskiregistar..OvisnoivladajucedrustvoClanak40.b(1)Ovisnodrustvoje,usmisluovogaZakona,pravnaosobanakojudrugapravnaosoba(vladajucedrustvo)mozeimatineposrednoiiiposrednoprevladavaiuciutjecajodnosnonadkojomvladajucedrustvoimakontrolu.(2)Vladajucedrustvoje,usmisluovogaZakona,pravnaosobakojaimaprevladavajuciutjecajnajednoiiiviseovisnihdrustava.(3)Svakapravnaosoba,kojajeovisnauodnosunaovisnodrustvo,smatraseovisnimdrustvomvladajuceqdrustva.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->