Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Bai Giang-Du Toan-Huong Dan Lap Du Toan Xay Dung

Bai Giang-Du Toan-Huong Dan Lap Du Toan Xay Dung

Ratings:
(0)
|Views: 6|Likes:
Published by trieuckm3786

More info:

Published by: trieuckm3786 on Jun 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/01/2014

pdf

text

original

 
C«ng ty Gi¸ X©y DùngTñ s¸ch Kü s− ®Þnh gi¸ x©y dùng
 
Kh¸i qu¸t ph−¬ng ph¸p lËp
dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh
 
Version 1
Ti liÖu phôc vô häc viªn líp:
§o bãc khèi l−îng lËp dù to¸n
(PhÇn lý thuyÕt)T¸c gi¶: Ks. NguyÔn ThÕ Anh
 
Lêi nãi ®Çu
Víi mét chót lîi thÕ do vÞ trÝ ®Þa lý l ®−îc sèng ë H Néi, l¹i lm viÖc ë n¬icã thÓ tiÕp cËn víi nguån tri thøc trung t©m. Nhê cã c¬ héi tham gia vo rÊtnhiÒu c¸c dù ¸n lín nhá thuéc ®ñ c¸c lo¹i h×nh trong c¶ n−íc tõ ®ã ®óc rót ®−îcmét sè kinh nghiÖm. Víi nhiÖt huyÕt cïng nghÒ nghiÖp v ®ång nghiÖp, t«i thuxÕp thêi gian cña m×nh dnh ®Ó so¹n th¶o mét sè dßng ny víi mong muèn chiasÎ víi b¹n – ®ång nghiÖp cña t«i mét chót tri thøc m t«i tiÕp cËn v tÝch luü®−îc. Qua ®©y t«i mong muèn c¸c b¹n, nh÷ng ®ång nghiÖp cña t«i cã thÓ lmviÖc tèt, gãp søc x©y dùng quª h−¬ng ®Êt n−íc, n©ng cao thu nhËp, gi¶m thêigian lm viÖc, t¨ng thêi gian dnh h−ëng thô cuéc sèng, cho b¹n bÌ, ng−êi th©n,cho nhiÒu ®iÒu cã ý nghÜa kh¸ n÷a.T¹i liÖu ny ®−îc biªn so¹n v chia sÎ miÔn phÝ, b¹n cã thÓ in Ên, l−u tr÷ ®Ósö dông cho môc ®Ých c¸ nh©n hoÆc chia sÎ víi c¸c b¹n bÌ ®ång nghiÖp, kh«ngphôc vô kinh doanh. Mäi trÝch dÉn xin ghi râ nguån www.giaxaydung.vn.Do ph¹m vi kiÕn thøc th× rÊt réng m tr×nh ®é cßn h¹n chÕ, l¹i kh«ng cãnhiÒu thêi gian ®Ó chau chuèt s¶n phÈm, rÊt mong ®−îc c¸c b¹n, c¸c ®ångnghiÖp xa gÇn gãp ý ®Ó lÇn ra m¾t sau ti liÖu ny sÏ hon thiÖn h¬n n÷a. Mäigãp ý xin göi vÒ ®Þa chØ email theanh@giaxaydung.com.
 
NÕu cã thÓ xin ®õng quªn ñng hé
www.giaxaydung.vn
nhÐ. Bëi nhê diÔn®n m t«i cã thÓ truyÒn t¶i nh÷ng ti liÖu nh− ny ®Õn víi c¸c b¹n.T¸c gi¶Ti liÖu ny dïng cho môc ®Ých phæ biÕn kiÕn thøc vÒph¸p luËt ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nh
 
nguån: www.giaxaydung.vn
1
Dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh
1. Kh¸i niÖm, môc ®Ých, vai trß v nguyªn t¾c lËp dù to¸n
 
1.1. Kh¸i niÖm dù to¸n
Dù kiÕn tÝnh to¸n gi¸ trÞ c«ng tr×nh tr−íc khi thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh. X¸c®Þnh (dù ®o¸n) gi¸ trÞ c«ng tr×nh cña s¶n phÈm x©y dùng tõ b¶n vÏ thiÕt kÕ v c¸c sè liÖu ®Þnh møc, ®¬n gi¸, b¸o gi¸ vËt liÖu, dÞch vô... cã liªn quan.Dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh (sau ®©y gäi l dù to¸n) ®−îc lËp cho tõng c«ngtr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh x©y dùng.Dù to¸n hiÖn ®−îc lËp theo h−íng dÉn t¹i Th«ng t− sè 05/2007/TT-BXD ngy25/07/2007 v Th«ng t− sè 18/2008/TT-BXD ngy 06/10/2008 cña Bé X©y dùng.
1.2. Môc ®Ých cña dù to¸n
 
 
Gióp chñ ®Çu t− biÕt dù trï sè tiÒn sÏ ph¶i chi ®Ó cã ®−îc c«ng tr×nh hoÆc h¹ngmôc c«ng tr×nh m m×nh kú väng.
 
X¸c ®Þnh mét c¨n cø ®Ó xÐt chän nh thÇu, th−¬ng th¶o ký kÕt hîp ®ång.
 
T×m ra mét c¨n cø ®Ó phª duyÖt vèn ®Çu t−.
 
Sö dông lm c¨n cø ®Ó thÈm tra, quyÕt to¸n.
1.3. Vai trß cña dù to¸n
 
 
L ti liÖu quan träng g¾n liÒn víi thiÕt kÕ cho biÕt chi phÝ x©y dùng c«ng tr×nh.
 
L c¬ së ®Ó lËp kÕ ho¹ch ®Çu t−, thuyÕt phôc ng©n hng ®Çu t−, cÊp ph¸t vènvay.
 
L c¬ së ®Ó chñ ®Çu t− v nh thÇu lËp kÕ ho¹ch cho chÝnh m×nh:- L c¨n cø x¸c ®Þnh gi¸ gãi thÇu, gi¸ thnh x©y dùng khi ®Êu thÇu;- L c¨n cø ®Ó ®m ph¸n, ký kÕt hîp ®ång, thanh quyÕt to¸n khi chØ ®Þnh thÇu.
 
L c¬ së ®Ó tÝnh to¸n c¸c chØ tiªu kinh tÕ kü thuËt trong viÖc so s¸nh lùa chänc¸c ph−¬ng ¸n thiÕt kÕ x©y dùng.
1.4 Nguyªn t¾c x¸c ®Þnh dù to¸n
 
TÝnh ®óng, tÝnh ®ñ, kh«ng trïng lÆp chi phÝ, phï hîp néi dung chi phÝ (c¬ cÊuchi phÝ) v tu©n thñ theo c¸c quy ®Þnh (khi lËp dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh vèn nhn−íc).
 
Cã néi dung c«ng viÖc l cã chi phÝ (quan träng l ng−êi lËp dù to¸n biÕt tÝnhto¸n v ®−a chi phÝ ®ã vo ®©u).
2. Mét sè v¨n b¶n ph¸p lý cÇn biÕt dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh
 
NghÞ ®Þnh 99/2007/TT-BXD ngy 13/06/2007 cña ChÝnh phñ vÒ qu¶n lý chi phÝ ®Çu t− x©y dùng c«ng tr×nhCh−¬ng III. Dù to¸n x©y dùng c«ng tr×nh§iÒu 8. Néi dung dù to¸n c«ng tr×nh

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->