Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
17Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
nota B.K edu 3107 bab 3-5

nota B.K edu 3107 bab 3-5

Ratings: (0)|Views: 599 |Likes:
Published by cik tati

More info:

Published by: cik tati on Jun 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/08/2014

pdf

text

original

 
BAB 3 :PERANAN GURU BIASA SEBAGAIGURU PEMBIMBING1)
 
Pengumpulan maklumat muridDua teknik digunakan:
Teknik ujian
 
merujuk kepada ujian2 piawai yg dibntukuntk mngukur ciri2 kanak2 sprti kbolehan,pencapaian, aptitude, minat, sikap, nilai,dan personality.ujian pencapaian- Merujuk kpda ujian dalam bilik darjah yang dijana oleh guru bertujuan untukmengukur apa yang diketahui oleh kanak2berhubung dgn satu2Matapelajaran.-Tujuan ujian pencapaian adalah untukmengukur aspek2:+tahap pembelajaran samada tinggi,sederhana atau rendah+ kadar pembelajaran, cepat, sederhanaatau lambat+prbndingan pencapaian dgn kanak2 lain/pncapaian sendiri dalam matapelajaran2lain untuk mengenalpasti kekuatan dankekurangan trhdp pencapaian akademik ygdiperoleh+ramalan mengenai mutu pembelajaranmasa depan-berpotensi untuk mengenalpasti potensikanak2 yg mngalami mslh pembelajran-data awal skor ujian bantu guru rancanginervensi yg relevan.Ujian Aptitud-Aptitud ditakrif sebagai satu ciri yangmenunjukkan kebolehan seseorang untukmencapai kejayaan dalam satu- satu bdgtrtntu/ memperoleh pngthuan dan kmhirankhusus berhubung dengan bidang itu.-dibentuk untuk mngukur kebolehanpembelajaran=ujian kecerdasan-berbentuk bateri yg mereangkumi pelbgai jenis ujian bagi mengukur aspek2penaakulan verbal, kebolehan mekanikal,kefasihan berbahasa, kebolehan numerical.-contoh:Scholastic Aptitude Test(SAT)Inventori minat kerjaya-menetukan minat terhadap satu2 bdgatau kerjaya-ditabir untuk memperoleh profil awalsatu kumpulan kanak-kanak yg bolehdigunakan sbgai bahan perbincangandalam sesi kaunseling individu nanti-membantu kanak2 untuk menerokapeluang pendidiakan dan kerjaya ygdiceburi kelak.-inventori minat kerjaya yg biasadigunakan:Strong-Campbell InterestInventory(SCII), Self-DirectedSearch (SDS), Ohia VocationalInterest Survey (OVIS), KuderOccupational Interst Survey (KOIS)Ujian dan inventori peronaliti-mendiagnosi masalah emosi yangsedang dialami.-dua jenis pendekatan digunakn untukmngukur personaiti+Inventori personality:Bersifat objektif dan merangkumiaspek seperti konsep kendiri,penyesuaian social, gaya menyelesailanmasalah dan tret2 yg lain.Contoh : senarai semak Mooney,Myers-Briggs Type Indicator+ Tenik projektif:Bersifat subjektif dan tdkbrstrukturContoh: Thermatic Aperception Test(TAT), Draw-a-Person Test.Rosschach Inkblot TestUjian sikap-menentukan pemikiran atau tindakbalassemulajadi terhadap sesuatu objek,peristiwa, institusi, jenis tingkahlaku,seseorang atau kelompok.
 
Bersifat formal
 
 
Ditadbir secara individu atau kelompok
 
Hasil penganalisisan skor kanak dlm ujiandibunakan sbgai rujukan dlm sesibimbingan dan kaunseling.Teknik bukan ujian
 
Pemerhatian+Guru boleh mngetahui tntg tahappkmbgan kanak2 dari segi fizikl, kognitifdan emosi melalui pemerhatian.+pemerhatian mempunyai tiga tujuanMemahami tingkahlaku kanak2-Pemerhatian ketika kanak2 menjalaniaktiviti harian dalam kelas.-guru perlu beri perhatian kpdakomunikasi bukan lisan yangditunjukkan.Menilai perkembangan kanak-kanakMenilai kemajuan pembelajaran kanak2+pemerhatian merupakan satu prosessaintifik dan berdisiplin kearahpengenalpastian ciri2 tingkahlaku ygtertentu.+ pemerhati perlu ketahui apa yang hendakdiperhatikan, bagaimana cara untukmerekod, apa yang diperhatikan
 
Temubual+dilakukan untuk memperoleh maklumatpenting+dilakukan juga untuk mengetahui apa yangberlaku dari kesumua pihak+untuk elakkan bias atau prejudis+maklumat yang diperoleh berguna untukmengurus kes yang timbul.+ terdapat 3 jenis temu bualTemubual berstruktur-soalan disediakan terlebih dahulu-
contoh: “Apakah Isu yang
mencetus perselisihan faham
tadi?”
 Temubual separa struktur-peringkat awal, guru akanbertanya soalan yang disediakan-kemudian akan bertanyamengikut rentak soalan yg telahdisediakan.-gabungan temubualTemubual tanpa struktur-tidak terikat dengan mana2soalan yang telah disediakan-bebas untuk bertanya-kemahiran menyoal,kemahirankomunikasi dan pelbagaikemahiran kena ada bagimenggerakkan pemberianmaklumat.-
contoh: “Siapa inginteruskan?Silakan.”
 
 
Analisis dokumen+guru akan merekod maklumat2 tertntu bgstiap kanak2 dalam dokumen2 khas.+dokumen2 yg disediakan digunakansebagai rujukan jika terdapat sebarangkes.+dokumen2 tersebut ialah:Kad laporan murid+komen merupakan bahan sokonganserta pengukuhan kepada kejayaan+kebiasaan komen adalah menunjukkanperkembangan social kanak2,kebolehan terkini kanak2, danmenunjukkan usaha tambahandiperlukan.+komen yang dicatat akan memberigambaran awal seseorang kanak2 darisegi pkmbgan social, tahap kebolehanterkini dan usaha tambahan ygdiperlukan.Buku kedatangan murid+butiran khas yang terdapat dalamrekod kedatangan murid ini amatapenting untuk pihak sekolah bagimemudahkan mereka menghubungiibubapa/penjaga kanak2 apabilaberlaku kecemasan+juga memberi maklumat mengenaikehadiran murid kesekolah
 
+penting untuk mengatasi masalahponteng sekolahKad kumulatif murid+setiap kanak2 mempunyai kadkumulatif masing2+mengandungi rekod maklumatpersekolahan seperti:-butiran peribadi termasuk ltr blkgkeluarga-rekod kehadiran mngikut tahunpersekolahan-sistem sokongan yang diberikankepada kanak2/keluarga-rekod pencapaian pendidikan mngiktthn persekolahan-anugrah yg pernh diterima-nama guru kls mngkit thun pskolahan-rkd pertukaran sklh-rekod kesihatan
2)
 
Mengenal pasti masalah kanak-kanak
Jenis masalah kanak-knak+boleh dibahagikan kepada 5 kategoriKonflik interpersonal-kanak2 yg mngalami mslhkomunikasi dgn ibubapa, guru2atau rakan sebayaKonflik intrapersonal-knk2 yg mnghadapi msalah untukmembuat kptsn, prlukan pnjlsanmngenai alternatif2 penyelesaiandan akibatKekurangan maklumat tentang diri-knk2 yg ingin mengenali dirisecara lebih mendalam dr segikebolehan , kekuatan, minat dannilaiKekurangan maklumat tentangpersekitaran-knk2 perlukan maklumat tntgcara mencapai kejayaan dlmbidang akademik serta kerjaya didunia pekerjaan.Kekurangan kemahiran+ kanak2 perlu belajar mengenaisatu2 kemahiran+contoh: cara belajar ygberkesan, tingkahlaku asertif,kemahiran mendengar ygberkesan.Cara-cara mengenalpasti masalah kanak2+melalui pemerhatian, senarai semak,sosiogram, hasil karya kanak2, foto, audio,video+kaedah pemerhatian yg utama.+borang permerhatian khas yg sering kalidigunakan:Rekod anekdotReod runningPersampelan masaPersampelan peristiwaPenulisan dairi
BAB 4:TEORI-TEORI KAUNSELING
*
Rujuk peta minda
 
BAB 5: KEMAHIRAN ASAS KAUNSELING
1.
 
Tahap-tahap dalam kaunselingTerdapat 6 tahap:i.
 
Mendifinisikan masalah+persediaan awal- membina hubungandengan kanak2 bermasalah bagimewujudkan suasana kondusif bagiperjalananan sesi kaunseling.+cara2 yg disyorkan:Menyambut knk2 dngn senyumandan pnmpilan yg mesraPersilakan dudukMulakan sesi dgn isu2 yg slmat
dan tdk terancam sprti “apakhabr?”
 Setelah knk2 kelihatan selesa,penstrukturan sesi di buatPenstrukturan brtujuan untukmenerangkan kpda knk2 mngenaiperkara2 sprti tersenarai dibawahagar ianya jelas tntg apa ygberlangsung dlm sesi kaunselingdan mngelakkan knk2 drpd

Activity (17)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Nurul Zieha liked this
Nad Nadz liked this
dyromaniac liked this
Na Zi Rah liked this
Kamal Mal liked this
Halida Zakaria liked this
mizzzaza liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->