Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
4Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
Филозофија

Филозофија

Ratings: (0)|Views: 955 |Likes:
Published by Daf Ne

More info:

Published by: Daf Ne on Jun 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/25/2013

pdf

text

original

 
1.
Кои се централни филозофски поими и категории?
Битие, материја,движење, дух, простор, време, познание, вистина, човек.
2. Што претставува филозофската гранка онтологија?3. Што учи гносеологијата?4. Што е тоа спознание?
Долготраен процес на присвојување на објектот од страна на субјектот.
5. Кои се претставниците на Милетската школа?6. Што учи Талес и што е за него праоснова на светот?7. Што учи Анаксимен, а што Анаксимандар за праосновата на светот?8. Што значи кај Сократ „Сега знам дека ништо не знам“?Што е тоа објективен идеализам кај Платон?10. Со кои филозофи започнал антрополошкиот период во античкатафилозофија?11. Што е бог за Аристотел?12. Што учи космополошкиот, а што антрополошкиот период воантиката?13. Што значи тоа антика?14. Што учи Зенон стоичарот во однос на атараксијата?15. Колку филозофски школи биле формирани во антиката и кои сенивни основачи?16. Од што се состои идеалната држава кај Платон?17. Што се атомите за Демокрит?18. Што е разликата помеѓу идеите на Платон и предметите (стварите)?19. Што вели Протагора во однос на вистината?20. Колку видови држави разликува Аристотел и кои се тие?21. Која филозофија е столб и темел на европската култура?22. Каква религија е христијанството и кога се јавила таа?23. Кои се петте столба на исламот и што значат тие?24. Што значи тоа ренесансна филозофија25. Што учи Никола Коперник?26. Зошто Џордано Бруно бил јавно спален?27. Кои основни прашања ги поставил Џон Лок?28. Што учи емпиризмот, а што рационализмот?29. На што се однесуваат четирите правила на Рене Декарт?30. Што е „Deus sive nature“и кој го рекол тоа?31. Што значи тоа „Natura naturans“и „Natura naturata“?32. Што е тоа „Cogito ergo sum“и кој рече?33. За каков тип религија зборува Волтер?
 
34. Што значи категорички, а што хипотетички императив кај Кант?35. За кои антиномии зборува Кант?36. За каков филозофски систем зборува Хегел?Што се тоа теза, антитеза и синтеза на саморазвојноста на духот?38. Колку стадиуми на егзистенцијата разликува Киркегор и кои се тие?39. Кои дела напишал Карл Маркс, а кои Фридрих Енгелс?40. Што е антихристот за Ниче?41. Низ кои варијанти се развивал прагматизмот?42. Кои се претставниците на прагматизмот?43. Кој е главен претставник на егзистенцијализмот?44. Каков правец развил Зигмунд Фројд?Кој е претставник на феноменолошкиот метод?46. Кој учи дека човештвото треба да ја зачува природата?47. Кој е претставник на македонската естетика и културологијата?48. Кои се социјалисти, а кои анархисти?
Социјалисти се Сен Симон, Шарл Фурие И роберт Овен а, анархисти се:Пјер Жозеф Прудон, Михаил Бакунин и Пјер Кропотскин.На апсолутниот дух.
--- надополнето: вторник во 16:03 ---
49. На кој правец е претставник Џон Стјуарт Мил?50. Кој е претставник на волунтаризмот?51. Според Џон Лок човекот се раѓа како што?52. Естетичарот Ѓорѓи Старделов се занимавал со што?53. Норберт Винер е претставник на што?54. Што е тоа психоанализа?55. Кој го напишал Капиталот?56. Што учи Исус Христос?
Три години проповедал братска љубов меѓулуѓето, праведен и распнат на крст, по три дена маченичка смрт, воскреснална Велигден.
57. Каква е заслугата на Климент Охридски за македонската култура?
Напишал голем број дела и беседи,отворање на книжевна школа – првиотУниверзитет на Балканот
58. Кои се славни уметници во ренесансата, а кои се филозофите?59. Кои се гранките на Филозофијата?60. Каков е Платоновиот филозофски систем?
Објективен идеализам.
61. Кога Аристотел е идеалист?
Признава постоење на неподвижен двигател.Бог-идеален принцип.
62. Колку периоди се карактеристични за старогрчката филозофија?
 
3 Периоди: Космополошки, антрополошки и хеленистички период.
63. Каков тип на религија е карактеристичен за средниот век?64. Зошто Кирил е наречен филозоф?
Поради неговата мудрост и ученост.
65. Кои се прочуени софисти и зошто се релативисти и субјективисти?66. Што учи Џон Лок?67. Кои се други емпиристи?68. Кои се претставници на рационализмот?69. Кои се претставници на модерната епоха?70. Што учи Хегел во својот филозофски систем, каков систем изградилтој?71. Од колку дела е составен Кантовиот систем и на што се однесувааттие?
Три дела: Сетилноста, разумот и умот.
72. Кој е најзначајниот претставник на Германската класичнафилозофија?73. Кој е претставник на либерализмот?74. Кој е претставник на интуиционизмот?75. Кои дела ги напишале Kарл Маркс и Фридрих Енгелс?76. Кое дело го напишал Августин?77. Што значи зборот ренесанса?78. Кој е основачот на кибернетиката?79. Кои се познати енциклопедисти?
Дидро, Даламбер, Хелвециј, Холбах.
80. Кога се јавува христијанството, во кој век?81. Која е позната изрека на атомистот Демокрит?82. Во кој период се зборува за архе и што е тоа?83. Што учи Хераклит?84. Како се вика Платоновата, а како Аристителовата филозофскашкола?85. Што значи макијелистичкиот став?86. Што пишува Волтер во „Кандит“?
Овој свет е најлош од сите можни светови.
87. Кои дела ги напишал Кант и како се насловени?
“Критика на чистиотум”, ”Критика на практичниот ум”, и ”Критика на моќта на судењето”
88. Низ колку фази минува апсолутниот дух кај Хегел?
Низ 34 фази.
89. Какво учење е марксизмот?
На Карл Маркс и Фредрих Енгел за новосоцијалистичко општество.

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
Angela Popovska liked this
halloAol liked this

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->