Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
0Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
World Food

World Food

Ratings: (0)|Views: 5 |Likes:
Published by PorPa NaKa

More info:

Published by: PorPa NaKa on Jun 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/20/2012

pdf

text

original

 
 
“ภาพฉายแหงอนาคตของไทย
 
ฝาวิกฤตการณอาหารโลก”
 
 โดย
 
นางสาวพัทธธีรา
 
รื ่นพทักษ
 
สํานักเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหวางประเทศ
 
ผลจากวิกฤตการณอาหารที ่สะทอนใหเห็นชัดเจนตามที ่ปรากฎในสื ่อตาง
 
 
คื
 
การเกิดเหตุการณจลาจลอยางรุนแรงขึ ้นในหลายประเทศ
 
เช
 
เฮติ
 
และบังกลาเทศ
 
หรือลาสุดในอียิปต
 
เนื ่องจากขาดแคลนอาหารและราคาอาหารที ่แพงลิบลิ ่
 
จนกอใหเกิดการประทวงเพื ่อโคนลมรั ฐบาล
 
ถึงขั ้นตองปรับเปลี ่ยนผู  นํ เพื ่อแกปญหาปากทองใหแกประชาชน
 
ราคาอาหารที ่แพงสูงขึ ้
 
หรือที ่เรียกว
 
ภาวะราคาอาหารเฟ
(Food Inflation)
เพิ ่มขึ ้นอยาง ตอเนื ่อง
 
 โดยดัชนีราคาอาหารตามรายงานขององคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ
(FAO)
เพิ ่มขึ ้นใน ทุกกลุ มในชวงเดียวกันรอยละ
 
๒๕ 
(
ขอมู
 
 
เดือนธันวาคม
 
๒๕๕๓
)
 ่งเกิดจากความไมสมดุลระหวางผลผลิ และความตองการอาหาร
 
มีสาเหตุจากหลายปจจั
 
อาทิ
 
ปญหาภาคการเกษตรที ่ถูกปรับเปลี ่ยนจากการ เพาะปลูกเพื ่อการบริ โภคภายในประเทศมาเปนการเพาะปลูกเพื ่อการสงออก
 
 ในหลายประเทศพยายามเปลี ่ยนจากการปลูกพืชเชิงเดี ่ยวเปลี ่ยนมาเปนอุตสาหกรรมการเกษตรขนาดใหญ
 
มีการเบียดเบียนวิถีเกษตรเพื ่อชุมช สู ภาคธุรกิจการเกษตรอยางไมถูกตอง
 
เกิดการสิ ้นเปลืองปุ  
 
ยาฆาแมลง
 
เกิดปญหาที ่ตามมา
 
คื
 
ดินเสื ่อมโทรม
 
และสงผลใหผลผลิตที ่นอยลง
 
วิธีการแก ไขปญหาหนึ ่งกลับสรางปญหาใหมขึ ้นมา
 
ทายที ่สุดก็ ไมสามารถบรรเทา ความอดอยาก
 
และประชาชนหลายลานคนในประเทศที ่สงออกอาหาร
 
เช
 
ประเทศจี
 
และอินเดี
 
ยังประสบปญหาภาวะทุพโภชนาการ
 
สําหรับไทย
 
การเกิ
 
“วกฤตการณอาหาร”
 
นับเปนโอกาสสําคัญท ่ ไทยจะตองเริ ่มตระหนักถึงบทบาท ระดับโลก
 
เนื ่องจากมีปริมาณอาหารเพียงพอทั ้งการบริ โภคภายในประเทศ
 
และสงออกได
 
อีกทั ้งเรายังมีพื ้นที ่ นิเวศนอันอุดมสมบูรณทั ้งพืชพันธุ ธัญญาหารและสัตว
 
 ่งเปนแหลงวตถุดิบเพื ่อผลิตอาหารไดมากมายที ่ สามารถสรางรายไดและแปรวิกฤตใหเปนโอกาส
 
แตแมมีปจจยความพรอมสําหรับการผลิตดังกลาวก็ยังหนีไม พนกับผลกระทบจากภาวะวิกฤตการณอาหาร
 
ซึ ่งผ  ที ่ ไดรับผลกระทบมากก็คือประชาชนผู  ยากจน
 
รวมไปถึงชชั ้นกลาง
 
ซึ ่งถือวาเปนความจําเปนอยางยิ ่
 
ที ่ภาครั ฐตองมีวิสัยทัศนชัดเจน
 
เพื ่อกําหนดมาตรการและวาง นโยบายและดําเนินการอยางถูกตอง
 
นับตั ้งแตอดีตจนถึงปจจบันมีแนวนโยบายที ่เกี ่ยวของกับอาหารมากมาย
 
แตยังขาดความชัดเจนของวิสัยทัศนจึงทําใหทิศทางการพัฒนารวมถึงกลยุทธ ในการดําเนินการของภาครั ฐที ่ ผานมาไมประสบผลสําเร็
 
เช
 
นโยบายครัวไทยสู ครัวโลก
 
ซึ ่งมีเปาหมายในการสงออกอาหารไทยเป
 
 
 ใน
 
๑๐
 
ของโลก
 
แตปจจบันก็ยังไมสามารถบรรลุเปาหมายที ่จะติดอันดั
 
 
 ใน
 
๑๐
 
เลย
 
 โดยกลยุทธที ่ผานมาก็เน เพียงการสงเสริมการสงออกของอาหารไทย
 
และการเปดรานอาหารไทยในตางประเทศเทานั ้
 
เพื ่อให โอกาสทองน ้
 
จะเปนกาวสําคัที ่ ไทยจะสามารถมีบทบาทเปนผู  นําดานอาหารระดับโลกไดนั ้
 
การพิจารณาขอมูลสําหรับการสรางนโยบายจึงตองพิจารณาทั ้งหวงโซอาหารอยางรอบคอบ
 
 โดยพิจารณามิติดานการผลิตตั ้งแตตนน้ ําถึงปลายน้ ํ
 
มิติการตลาดพิจารณาจากแนวโนมของผู  บริ โภค
 
มิติดานการบริหาร จัดการเพื ่อปรับปรุงประสิทธิภาพและรักษาไว ่งความมั ่นคงทางอาหาร
(Food Security)
ของประเทศ
 
การบูรณาการการเชื ่อมโยงการพิจารณามิติตาง
 
 
ดังกลาว
 
ทั ้งดานอุปสงคและอุปทาน
 
เพื ่อวเคราะหศักยภาพ ตนเอง
 
ประกอบกับแนวโนมสากล
(Megatrend)
ก็จะสงผลใหนโยบายการแก ไขปญหาที ่จะตอบสนองนั ้นมี หลายทาง
 
 
แลวไทยจะมีบทบาทเปนผู  นําดานอาหารไดอยางไร
 
และจะเลือกดําเนินนโยบายใด
?
กอนที ่เราจะถาม คําถามนี ้
 
เราตองมีการกําหนด
 
“ภาพ”
 
ที ่ตนเองอยากจะเปนนั ้นเปนอยางไร
 
เมื ่อเห็นภาพแล
 
เราก็จะสามารถกําหนดทิศทางและเปาหมายเพื ่อให
 
“ภาพฉายอนาคต”
 
เป
 
“ภาพจริง”
 
 ได
 
 โดยการสรางภาพฉายในอนาคต
 
หรือการสราง
Scenario
นั ้
 
เปนสิ ่งสําคัญแรกสําหรับกระบวนสรางนโยบาย
 
ที ่จะทําให ไทยสามารถกําหนด ลําดับความสําคัญของกรอบกลยุทธที ่ควรสนับสนุนอยางเหมาะสม
 
สําหรับผู  เขียนขอเสนอ
Scenario
หลักที ่เปนไปได
 
ดังนี ้
 Scenario I :
แหลงผลิตอาหารโลกจากไทย
 
ภาพฉายแรกของไทยควรมีทิศทางในการสงเสริมเทคโนโลยีและโครงสรางการผลิตแบบ
 Commercial Farm
เพื ่อเพิ ่มศักยภาพการแขงขนของประเทศ
 
เนื ่องจากแนวโนมที ่สําคัญมากที ่สุดในอนาคต อยางหนึ ่
 
คื
 
ความตองการอาหารในโลกเพิ ่มสูงข ้
 
 ่งมีผลมาจาก
ปจจยหลักรวมกั
 
ดังนี ้
(1)
ประชากร ในโลกมีแนวโนมที ่จะเพิ ่มขึ ้นอยางแนนอน
 
 โดยคาดวาประชากรจะเพิ ่มขึ ้นจากกว
พันลานคน
 
เป
8
ถึ
 10.5 
พันลานคนในระหวางป
 
.
. 2583
ถึ
2593 (
ขอมู
: U.S. Bureau of the Census,International Data Base) (2)
การบริ โภคที ่เพิ ่มข ้นของประเทศตลาดใหม
 
เช
 
จี
 
และอินเดี
 
ก็สงผลใหมี การบริ โภคตอหนวยเพิ ่มข ้นจากความมั ่งคั ่งที ่เพ ่มขึ ้นของประเทศเหลานั ้
(3)
การเพิ ่มขึ ้นของพื ้นที ่การเกษตรมี แนวโนมนอยลง
 
และไมเพียงพอตอการเพิ ่มขึ ้นของความตองการปริมาณอาหารที ่เพิ ่มสูงขึ ้
 
เนื ่องจากการตอตานการขยายพื ้นที ่เพาะปลูกโดยการทําลายป
 
ความเปนเมืองที ่มีแนวโนมสูงขึ ้นอยางรวดเร็
 
และพื ้นที ่ เพาะปลูกก็เสื ่อมสภาพลง
 
และ
(4)
ความไมแนนอนของสภาพอากาศ
(Climate Change)
และผลจากสภาวะ โลกรอน
(Global Warming)
สงผลใหผลผลิตทางการเกษตรลดลง
 
ปจจยเหลานี ้สงผลใหการผลิตแบบ
MassProduction
จะมีความสําคัญอยางยิ ่
 
 โดยขอคํานึงที ่สําคั
 
คื
 
ภาครั ฐจะตองแสดงบทบาทเปนผู  ควบคุมให ไม มีการเอาเปรียบกันระหวางฝายบริษัทขนาดใหญ
 
และเกษตรกรรายยอย
 
รวมถึงขอพงระวังเรื ่องการสูญเสียภูมิ ปญญาพื ้นบานและอัตลักษณของสินคาอาหารไทยจากการผลิตดวยเทคโนโลยีชั ้นสู
 Scenario II :
อาหารสุขภาพจากครัวไทย
 
ภาพฉายแหงความเปนประเทศผผู  ลิตอาหารเพื ่อสุขภาพ
 
เนื ่องจากความตองการอาหารเพื ่อสุขภาพ นั ้
 
ก็ถือเปนตลาดอีกกลุ มหนึ ่งที ่มีแนวโนมวาจะเติบโตอยางรวดเร็วดวยปจจ
3
ประการ
 
คื
(1)
การเพิ ่มขึ ้ ของประชากรที ่มีการคาดการณาจะเพิ ่มขึ ้นนั ้
 
สงผลใหกลุ มลูกคาของตลาดอาหารเพื ่อสุขภาพมีแนวโนมจะ เพิ ่มมากขึ ้นเชนเดียวกั
 
 ่งจะทําใหผู  ผลิตอาหารประเภทนี ้จะสามารถผลิตไดอยางคุ  มคาในเชิงเศรษฐศาสตร เพิ ่มมากขึ ้
(2)
สังคมสูงอายุ
 
ก็ถือเปนกลุ มใหญที ่จะใส ใจตอสุขภาพมากยิ ่งข ้
 
เนื ่องจากเปนวยที ่มีแนวโนมว จะมี โรคภัยไขเจ็บไดมากกวาคนในวัยอื ่
 
ซึ ่งในปจจบันผู  สูงอายุที ่มีอายุ
60
ปขึ ้นไป
 
คิดเปนสัดสวน
11%
ของประชากรทั ้งโลก
 
และจะเพิ ่มสัดสวนขึ ้นเป
15%
 ในป
 
.
. 2568
และประเทศที ่มีผู  สูงอายุเปนจํานวนมาก
 
คื
 
ประเทศญี ่ปุ  
 
และประเทศในแถบยุ โรป
 
และ
(3)
ความสนใจในการดูแลสุขภาพมีแนวโนมจะเพิ ่มขึ ้
 
มลภาวะสิ ่งแวดลอมที ่เปนภั
 
รวมถึงการการดํารงชีตภายใตภาวะความเครียดสู
 
กอใหเกิดปญหาดาน สุขภาพตามมา
 
 โดยสถาบันอาหารระบุวามีความตองการผลิตภัณฑเพื ่อสุขภาพ
 
เช
 
ผลิตภัณฑลดความเสี ่ยง จากโรคหัวใจและหลอดเลือด
 
 โรคมะเร็
 
 โรคเบาหวาน
 
 โรคเครียด
 
 โรคในระบบยอยอาหาร
 
 โรคอวน
 
และผลิตภัฑเสริมความงาม
 
ซึ ่งไทยมีศักยภาพในดานนี ้มากเนื ่องจากมีพืชสมุนไพรที ่เปนแหลงวตถุดิบเปนจํานวน มาก
 
 โดยปจจัยแหงความสําเร็จที ่สําคัญของการพัฒนาแนวนโยบายนี ้คื
 
การวิจัยและพัฒนา
 
รวมถึงการสงเสริมมาตรฐานใหเกิดการยอมรับจากผู  บริ โภค
 
 
Scenario III :
ผู  ผลิตผลิตภัณฑอาหารที ่ ไดมาตรฐานโลก
 
ภาพฉายแหงความเปนผู  นําผลิตภัณฑที ่ ไดมาตรฐานโลก
 
 โดยการผลิตสินคาให ไดตามมาตรฐานดาน คุณภาพตาง
 
 
 ใหปลอดภั
 
หรือการผลิตให ไดตามมาตรฐานผลิตภัณฑเฉพาะนั ้
 
เปนอีกแนวโนมหนึ ่งที ่มี ความจําเปนสูงข ้นเรื ่อย
 
 
 ในการสงออกผลิตภัณฑอาหารสู สากล
 
ซึ ่งก็จะเปนผลของ
3
ปจจยดวยกั
 
คื
(1)
มาตรการกีดกันทางการค
 
เปนมาตรการที ่ ไม ใชภาษี
 
เช
 
มาตรการสุขอนามั
(
การตรวจสอบและกักกั
 / 
การกําหนดปริมาณสารพิษตกคาง
 / 
การติดฉลาก
)
มาตรการเทคนิคทางการค
(
มาตรฐานสินค
 / 
การตรวจสอบ โรงงาน
)
มาใช โดยอางเหตุผลเพื ่อปกปองและคุ  มครองชีวิตหรือสุขภาพของมนุษย
 
สัตว
 
พื
 
 ในการสกดกั ้นการ นําเขาของสินคาจากตางประเทศ
 
ซึ ่งสงผลกระทบตออุตสาหกรรมอาหารซึ ่งประกอบดวยสินคาประเภทตาง
 
 
คื
 
ผักผลไม
 
สินคาเกษตร
 
อาหารสําเร็จร
 
กึ ่งสําเร็จรู
 
อาหารแชแข็
(2)
ขอตกลงทางการค
 
 โดยทั ่วไปจะเปนผลดีตอการสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารสงออก
 
เช
 
การรวมตัวของกลุ มประเทศในดานตางๆ
 
เช
 
กลุ ประเทศผู  สงออกสินคาเกษตรสําคั
(Cairns)
เพื ่อผลักดันการปฏิรูปสินคาเกษตรใหเปนระบบและเสรีมาก ยิ ่งขึ ้
 
และสรางศักยภาพเพิ ่มอํานาจในการเจรจาตอรองในกรอบตางๆ
 
ดวยการระบบสิทธิประโยชนทาง การคาระหวางประเทศกําลังพฒนา
 
เขตการคาเสรี
(FTA)
และ
(3)
มาตรฐานอาหารฮาลาล
 
ซึ ่งการผลิตจะตอง ถูกตองตามหลักศาสนาอิสลาม
 
 โดยในกลุ มประเทศมุสลิ
57 
ประเทศหรื
OIC (Organization of theIslamic Conference)
ก็มีจํานวนประชากรราว
1,500
ลานคน
 
หรือคิดเปนรอยละ
95 
ของประชากรมุสลิมทั ่วโลก
 
 ในปจจุบันไทยเปนผู  สงออกรายใหญอันดับที ่
 โดยมีสวนแบงตลาดรอยละ
5.2 (
ขอมู
:
คณะกรรมการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล
 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แหงชาติ
)
จากปจจัยการสนับสนุนดังกลาวนับวาเปนตลาดที ่มีศักยภาพอยางสู
 
จากภาพฉายอนาคตที ่ ไดนําเสนอ
 
ทุกภาพมี โอกาสเปนภาพจริงได
 
ประเทศไทยไมควรพลาดโอกาสสําคัที ่จะรีบเรงกําหนดยุทธศาสตร ใหเกิดขึ ้นจริ
 
 โดยภาครั ฐควรมีการยกระดับโครงการครัวไทยสู ครัวโลกให เปนวาระแหงชาติ
 
ดวยการมุ งใหประเทศไทยเปนหนึ ่งในผู  ผลิตอาหารที ่สําคัญในระดับโลก
 
บทบาทผู  นําในการ จัดตั ้งกลุ มประเทศผู  สงออกอาหารเปนสินคาออก
(Organization of Food Exporting Countries: OFEC)
เพื ่อใหเกิดการเปลี ่ยนแปลงขั ้วอานาจโลกจากผู  สงออกน้ ํามั
(OPEC)
เปนผู  สงออกอาหาร
(OFEC)
ทามกลางภาวะวิกฤตการณอาหารโลก
 
ก็ ไมนาไกลเกินฝ
 ---------------------------------------------------
รายละเอียดการวิเคราะหจากรายงานการศึกษาของนักบริหารการเปลี ่ยนแปลงรุ นใหม
 
รุ นที ่
 

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->