Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Save to My Library
Look up keyword
Like this
7Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
MenaxhProcBiz_Krejt

MenaxhProcBiz_Krejt

Ratings: (0)|Views: 181 |Likes:
Published by Emin M. Krasniqi

More info:

Published by: Emin M. Krasniqi on Jun 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/20/2013

pdf

text

original

 
MENAXHIMI I PROCESEVE TË BIZNESIT
1. Kuptimimi dhe definimi menaxhmentit
 
Menaxhmenti ne pergjithesi ka kuptime te shumta nga autore te ndryshem.
 
Fjala menaxhment rrjedh nga fjala angleze “to manage” ne disa gjuhe (franqeze ,suedeze,shqipe etj)nuk ka
kup
tim adekuat qe do ti pergjigje fjales “manage”Ne te shumten e rasteve ne kete kontest perdoren termat
qeverisje,udheheqje,drejtim dhe te ngjajshme.
 
Menaxhmenti ne kuptim te gjer te fjales ka ketosinonime:vendosje,rregullim,planifikim,kontrollim,organizim,drejtim,arritje e qellimeve,realizim etj.Shumeautor ane dhene mendime per menxh.
 
P.sh Kunte dhe O Donel-koordinimi i resurseve te ndryshme ne procesin e planifikimit organizimit drejtimit dhekontrollit te orientuara sipas qellmeve te pergjithshme te percaktuara qysh me pare.
Kuptimi i menaxhmentit perfshine:
 
 
Funksionet menaxherike te planifikimit organizimit kuadrit udheheqjes dhe kontrollit
 
Menaxhmnti eshte aktivitet relativisht universal,I cili mund te implmentohet e qfardo lloj organizate
 
Perfshine punet dhe aktivitetet e menaxhereve ne te gjitha nivelet organizative
 
Qellimi i te gjithe menaxhereve krijimi i suksesit
 
Perfshine te githa nivelet e suksesit-prodhushmerine efektivitetin efikasitetin.
Menaxhmenti si aktivitet universal
 
 
Menaxhmenti paraqet aktivitet universal sepsearimet e tije jane te zbatushme gati ne te gjiha fushat e ekonomisedhe te shoqerise.
 
Prodhimtari
 
Banka
 
Tregti
 
Bujqësi
 
Sport
 
Ushtri
 
Art
 
Shëndetësi
 
Religjion etj.
Menaxhmenti dhe menaxherët
 procesi i menaxhimit (punët)Dallimi: &personeli menaxhues (njerëzit)menaxher = shef menaxher = mbikëqyrësndihmësi i menaxherit
 – 
dorë e djathtë
 
 
Puna e menaxherit
 Menaxherët-bartës te punëve qe marrin pjese ne te gjitha format eorganizmit ku njerëzit dëshiroj te punojnë se bashku për te realizuarqëllime te përbashkëta.Puna e Menaxherit ndahet ne dy kategori:
 
Sipas funksion
 
Sipas rolit
Rolet: Funksionet:
Ndernjerzor PlanifikimiInformativ OrganizimiVendoses PersoneliUdhëheqjaKontrolli
Rolet
 
 
Rolet e Menaxhmentit
 
Roli Ndernjerzor
: rrjedh nga autoriteti menaxherik dhe ketë menaxheri e merr atëherë kur bie ne marrëdhënie mete tjerët qofte si figure, udhëheqës apo lidhës
Roli informativ
: qëndron ne faktin qe menaxheri pranon ruan dhe dërgon informata te cilat I merr qofte nga burimete jashtme apo te brendshme qofte si kujdestar apo përfaqësues
Roli Vendoses:
nënkupton vendimet qe I merr menaxheri ne lidhje me aktivitetin e organizatës si nderrmarres,shpërndarës resursesh apo bashkëbisedues
Funksionet
 
Menaxhmenti si profesion
 
 
Profesioni duhet të përmbajë këto komponente:a)
 
Tërësinë e njohurive të sistematizuarab)
 
Kodeksin etik c)
 
Të jetë i organizuar në asociacione profesionaleMenaxhmenti ka vetëm komponenten e parë
 
Predispozitat psikologjike për menaxher të suksesshëm:
 
Autoriteti
 
Zotësitë
 
Dëshira për t’u dëshmuar 
 
 
Dëshira për garë
 
Dëshira për të qenë para të tjerëve
 
Gatishmëria për të marrë obligime
Menaxhmenti si Proces
 1.
 
Planifikimi-
zgjedhjen e detyrave dhe qëllimeve, veprimeve me ndihmën e te cilave mund te arrihet te qëllimi.2.
 
Organizimi
-ka te bej me shpërndarjen e punës dhe detyrave dhe vendos marrëdhëniet midis te punësuarve dhemenaxhmentit.3.
 
Personeli-
përfshin plotësimin e vendeve te punës, zhvillimin profesional te personelit te zgjedhur dhe mbajtja etyre.4.
 
Udhëheqja
-realizohet me njerëzit dhe midis njerëzve ashtu qe te arrihen rezultate te dëshiruara. Ka te beje mendikim e menaxherit tek personeli për realizimin e qëllimeve te përgjithshme5.
 
Kontrolli-
krahasimin e rezultateve te arritura me ato te planifikuara, gjegjësisht korrigjimin e tyre nëse është enevojshme.

You're Reading a Free Preview

Download
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->