Welcome to Scribd. Sign in or start your free trial to enjoy unlimited e-books, audiobooks & documents.Find out more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
6Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
051-kotta-heroyin-01-03

051-kotta-heroyin-01-03

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 13,131|Likes:
Published by Telugu

More info:

Published by: Telugu on Jan 06, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

03/22/2015

 
ÌœÁà ÿħ̦þ÷ - ¥ÉÅžÁýà ¤ÂÁÏ
çà ÌœÁà ¬ÃþÃ¥Á  œžÂ¥Áþà ™Ã¬Ë™÷ úʬÁÅÁÅþÂä™ÁÅ.€¡ÁåýÃÊ ŠÁ ¨Í £™Éý÷ ¬ÃþÃ¥Á  œ³Â™ÁÅ. ¦Á ©Á§ÊüÃÂ™ÃþÂ, Á¨É¯Áþ÷ð ¢Áô¨÷  §Â©ÁýÏ ©Á¨ ú¨ ¨Â¤ÁÏ©ÁúÃÖÏžÃ. ¬ÃþÃ¥Á ¨ ÁŧÃÏúà £Â œÉ¨Ã¬ÃÏžÃ. ƒ³Â§ÃÌœÁà ÿ§Í¦þ÷ œÍ ¬ÃþÃ¥Á  œžÂ¥Áþà €þÁÅÁÅþÂä™ÁÅ. ÌœÁàÿ§Í¦þ÷ ©¨þà ¡Ê¡Á§÷ ¨Í ¡ÁëÁýþÁ ‚úÂÖ™ÁÅ.ÿ§Í¦þ÷ ©¨þà €þÁÅÁÅþÊ ©Â®ÁÅò ²Íýͬ÷ þà ¡Áϱ¨Àþà ¡ÁëÁýþÁ¨Í ©Ê³Â™ÁÅ. €ÏœÊ ¨ÉÁÑ ¨ÊþÁþÃä §Ã¡Ë¬÷©ÁúÂÖ¦. ¨Éý§÷ð €þä œ¬ÁÅÁÅþà ‚ÏýÃà ©ÁúÂÖ™ÁÅ.²ÍýͨŠúÁƬÁÅàÏýÊ çà ¥ÉÅ™ÁÝ ¨ÊúÃÏžÃ. çà ¥ÉÅžÁýìÃþÃ¥Á Â¨Í Áƙ ÌœÁà ÿ§Í¦þ÷.¬ÃþÃ¥Á  «ÁÆýÃÏ÷ €¦±Í¦ÊÏœÁ©Á§ÁÁÆ ÿ§Í¦þ÷ œÍÂ¥ÁÁ¨Â±Â¨Å ³ÂÃÏú™ÁÅ.  ÿ§Í¦þ÷ ¡Ê§ÁÅ ³ÂíœÃ.¥ÉÅžÁýÍ ³ÂíœÃ çà Â¥Á ͧÃÁ¨Å œ§ÁÖ™ÂþÃÊ¡ÁôåͨžÁÅ. ¬ÃþÃ¥Á  úÂþ÷ð ±ÍœÁÅϞà €ÏýÊ Š¡ÁôåÁÅÏžÃ.ŠÁ §ÍüÅ §ÂœÃë ÿÍý¨÷ §ÁÆÏ à ¡Ã¨Ã¡ÃÏúà §ÂœÃë ³ÂíœÃœÍ Â¥Á Á¨Â±Â¨Å ³ÂÃÏú™ÁÅ. ³ÂíœÃ ÁÆ™Â
 
¬ÁÿÁÁ§ÃÏúÃÏžÃ. ³ÂíœÃ çà ¥ÉÅ™ÁÝ úÁÅœÁÅÏýÊ €¡ÁåýÃÊ„žÊëÁÏ ¨Í „þÁä çÃà à §ñͦϞÃ. ³ÂíœÃ þÍýÍìÃÂ¥Á §Á³Â¨þà §ֳ™ÁÅ. ³ÂíœÃ „¨ÃÃÑ ¡Á™ÃÏžÃ.©ÉÏýþÊ þÍýÍ „þÁä §Á³Â¨þà …¬Ê¬ÃÏžÃ."‡ÏžÁÅÁÅ …¬Ê³Â©Áô..?"ÌžÃâ úçÂ €™Ã™ÁÅ çÃ."þÂÁÅ ‚«ÁÛÏ ¨ÊžÁÅ"úÉ¡ÃåϞà ³ÂíœÃ."þÍýÍ §ÁÖ™ÁÏ þÂÁÅ ‚«ÁÛÏ. þÊþÁÅ úÉ¡ÃåþÁýÅ úɦÁ Âê¨Ã" €þÂä™ÁÅ."Âþ þÂÁÅ ‚«ÁÛÏ ¨ÊþÁ¡Áôå™ÁÅ ‡¨Â úɦÁê¥ÁÏý§ÁÅ ?" €þÁ™ÃÃϞà ³ÂíœÃ."þÁÅ ‚«ÁÛÏ „Ï™Ê ÿÍý¨÷ §ÁÆÏ à ©ÁúÂÖ©Â..?"€þÀ™Ã™ÁÅ."žÁÅ €þÁÅÍÏ™Ã. Âþ ‡¡Áôå™ÁÆ €¨Â úɦÁê¨ÊžÁÅ" €þÁäžÃ ³ÂíœÃ.
 
"€¨©ÂýÅ €©ÁôœÁÅϞèÊ. þͧÁÅ œÉ§ÁÅ©Áô. þ ¥ÉÅ™ÁÝþÃú¨Ã"€þÂä™ÁÅ çÃ.‚«ÁÛÏ ¨ÊÁ±Í¦þ ³ÂíœÃ çà ¥ÉÅ™ÁÝþà þÍýÍ ¡ÉýÅÛÁÅþÃúÁ™ÁÏ ¥ÉÅžÁ¨Å ¡ÉýÃÛÏžÃ. ³ÂíœÃ œÁ¨ þÃ¥ÁŧÁÅœÁÆþÉ¥ÁéžÃ …¡Á™ÁÏ ¥ÉÅžÁ¨Å ¡ÉýÂÛ™ÁÅ. ³ÂíœÃ Áƙ¥ÉÅ™ÁÝþà úÁÅœÁÆ çà ¡Ã§Áë¨þà ¬Á±Í§ÁÅÛ ¡ÁýÅÛÁÅÏžÃ.çà ³ÂíœÃ œÁ¨þà ÁýÃÛ ¥ÉÅ™ÁÝʬà þÌÂÑ™ÁÅ. ³ÂíœÃ À§ÁÏ €¦ÏžÃ çà ¥Á®ò §Á֣͜ÁÅþÂä™ÁÅ €þÃ. úʬʞÈ¥ ¨ÊÁ Á®ÁÅò ¥ÁƬÁÅÁÅþà çà Â¥Á§Á³Â¨þà þÍýÃþÃϙ þÃÏ¡ÁôÁÅÏžÃ. ÌþÃä §Á³Â¨Å ¡ÉžÁ©Áô¨ ú©Á§ÁþÁÅÏúà úÁÅÁѨÅ §ÁÅœÁÅþÂä¦.çà ¡Áõ§Ãà §ÃÖ œÁÇ¡Ãà ³ÂíœÃ ©Ë¡Áô úÁƳ™ÁÅ. ³ÂíœÃþÍýÍ Â¥Á §Á³Â¨Å þÃÏ¡ÁôÁÅþà „ÏžÃ. þÍýÍ „þÁä§Á³Â¨þà ¥ÉÅœÁàÏ ¥ÃÏÁ¥Áþà €þÂä™ÁÅ. ³ÂíœÃ ¥ÉÅœÁàÏ¥ÃÏʬÃÏžÃ. ³ÂíœÃ ¤ÁÅüÏ ¡ÁýÅÛÁÅþà ¨Ê¡Ã ¥ÁÏúÁÏ ¥žÁÁƧÍÖ£ÉýÂÛ™ÁÅ.¨Êúà œÁþÁ £ýÛ¨þà ©Ã¡Êå¬ÁÅÁÅþà ³ÂíœÃ ªÂ§ Áƙ¨Âʳ™ÁÅ. ³ÂíœÃ ¨Ï £ÎìüÅ¨Í „ÏžÃ. €©Ã Áƙœ¬Ê¬É¬Á§Ãà £Âë, ±ÂÏý¨¨Í ¥Á ÂœÁë¥Ê „ÏžÃ. ³ÂíœÃ €¨Â

Activity (6)

You've already reviewed this. Edit your review.
rohit0125 added this note
nice story
rohit0125 liked this
1 thousand reads
1 hundred reads
Balquis Banu liked this
Kot_26389 liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->