Welcome to Scribd, the world's digital library. Read, publish, and share books and documents. See more
Download
Standard view
Full view
of .
Look up keyword
Like this
1Activity
0 of .
Results for:
No results containing your search query
P. 1
TOP Level 04 - 8000_Advanced

TOP Level 04 - 8000_Advanced

Ratings: (0)|Views: 7|Likes:
Published by Vostok2009

More info:

Published by: Vostok2009 on Jun 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/05/2013

pdf

text

original

 
   國家華語測驗推動工作委員會   詞彙   詞彙   詞彙   詞彙 拼音拼音拼音等級等級   詞類   詞類   詞類 詞彙   詞彙   詞彙   詞彙 拼音拼音拼音等級等級   詞類   詞類   詞類
保管 
b
ă
ogu
ă
n
A (VA)挨 
ā
i
A (VS)
b
ă
ohé
A (VS)
ă
i
A (VS) 球 
b
ă
olíngqi
A (N)愛戴
àidài
A (VS) 滿
b
ă
om
ă
n
A (VS)愛國
àiguó
A (VS)
b
ă
om
ŭ
A (N)愛滋病
àiz
 ī 
bìng
A (N)
b
ă
oquán
A (VA)安頓
ā
ndùn
A (VA)
b
ă
oshí 
A (N)安撫
ā
nf 
ŭ
A (VS)保險
b
ă
oxi
ă
n
A(VS)安寧
ā
nníng
A (VS)
b
ă
oyòu
A (VS)安詳
ā
nxiáng
A (VS)
b
ă
ozhòng
A (VS)安置
ā
nzhì
A (VA)
bàoàn
A (VA)安裝
ā
nzhu
ā
ng
A (VA)
bàobi
ă
o
A (N)暗暗
ànàn
A (Adv)
bàochóu
A (N)案件
ànjiàn
A (N)
bàof 
ā
A (VS)按摩 
ànmó
A (VA)
bàofù
A (N)案情
ànqíng
A (N)
bàofù
A (VA)案子
ànzi
A (N)
bàogu
ā
n
A (VA)昂貴
ángguì
A (VS)
bàojià
A (N)奧妙
àomiào
A (VS)
bàok 
ā
n
A (N)懊惱
àon
ă
o
A (VS)暴力
bàolì
A(VS)報應
b
ā
ngyìng
A (N)八卦
b
ā
guà
A (N)
bàoy
ŭ
A (N)八字
b
ā
A (N)
b
ā
ngzh
ā
A (N)把持
b
ă
chí 
A (VA)
b
ē
i
A (N)把手
b
ă
sh
ǒ
u
A (N)
b
ē
i
ā
i
A (VS)白皮書
báipísh
ū
 
A (N)
b
ē
igu
ā
n
A (VS)拜拜
bàibài
A (VA)
bèiké
A (N)拜會
bàihuì
A (VA) 數 
bèishù
A (N)班車
b
ā
nch
ē
 
A (N)
bèisòng
A (VA) 頒發
b
ā
nf 
ā
 
A (VA)
bèix
 ī 
n
A (N) 頒獎 
b
ā
nji
ă
ng
A (VA)
bèizi
A (N)辦案
bànàn
A (VA)
b
ē
nténg
A (VA)半成品
bànchéng
A (N)
b
ě
n
A(Adv)半島
bànd
ă
o
A (N)本身
b
ě
nsh
ē
n
A(N)半導體
bànd
ă
ot
ǐ
A (N)
b
ě
nshì
A (N)幫 
b
ā
ng
A (M)
b
ě
nwèi
A (N) 綁
b
ă
ng
A (VA)
b
ě
nxìng
A (N)包袱 
b
ā
ofú
A (N) 質 
b
ě
nzhí 
A (N)包圍
b
ā
owéi
A (VA)
b
ē
ngkuì
A (VS)寶 
b
ă
o
A (N)
béng
A (Adv)保安
b
ă
o
ā
n
A (N) 孔 
bík 
ǒ
ng
A (N)寶貝
b
ă
obèi
A (VS)
bítì
A (N)AAAAB
 
   國家華語測驗推動工作委員會   詞彙   詞彙   詞彙   詞彙 拼音拼音拼音等級等級   詞類   詞類   詞類 詞彙   詞彙   詞彙   詞彙 拼音拼音拼音等級等級   詞類   詞類   詞類
筆畫
b
ǐ
huà
A (N)
bi
ă
omíng
A (VA)筆錄 
b
ǐ
A (N) 憋 
bi
ē
 
A (VA)比率
b
ǐ
l
ǜ
A (N)
bié
A(VA)比擬 
b
ǐ
n
ǐ
A (VA)
biéshù
A (N)比喻
b
ǐ
A (N/VE)
b
 ī 
ng
A (N)比重
b
ǐ
zhòng
A (N)
b
 ī 
ngu
ă
n
A (N)敝 
A (Det)
b
ǐ
ng
A (N)
A(Adv)病床
bìngchuán
A (N)必備
bìbèi
A (VS)
bìngf 
ā
 
A (VA)必定 
bìdìng
A(Adv)病菌
bìnjùn
A (N)閉幕
bìmù
A(VS)並列
bìngliè
A (VA)避難 
bìnàn
A (VA)
bìngqíng
A (N)必然 
bìrán
A(Adv)並重
bìngzhòn
A (VS)畢生
bìsh
ē
ng
A (N)撥 
b
ō
 
A(VA)閉塞
bìsè
A (VS)
b
ō
 
A (VA)避孕
bìyùn
A (VA)
b
ō
 
A (M) 幣值
bìzhí 
A (N)
b
ō
 jí 
A (VS) 編輯
bi
ā
njí 
A (VA) 浪 
b
ō
làng
A (N) 編輯
bi
ā
njí 
A (N)
b
ō
xuè
A (VA)邊界
bi
ā
njiè
A (N) 鬥 
bódòu
A (VA) 編寫
bi
ā
nxi
ě
 
A (VA)
bòch
ū
A (VA)邊緣
bi
ā
nyuán
A (N)不便
búbiàn
A(VS) 編織
bi
ā
nzh
 ī 
 
A (VA)
búdòngch
A (N) 編制
bi
ā
nzhì
A (N)
búlì
A (VS) 編製
bi
ā
nzhì
A (VA)
búliào
A (Adv)
bi
ă
n
A (VS)
búxià
A (Adv)匾額 
bi
ă
A (N)
búxiào
A (VS)貶值
bi
ă
nzhí 
A (VS) 懈 
búxiè
A (VS)便
biàn
A(N)不致 
búzhì
A (Adv)辯 
biàn
A (VA)不至
 / 
致於
búzhìyú
A (Adv) 變革
biàngé
A (N)不再
búzài
A(VS)辯護 
biànhù
A (VA)
b
ŭ
g
ě
i
A (VA)辯論
biànlùn
A (VA) 救 
b
ŭ
 jiù
A (VA) 變遷
biànqi
ā
n
A (VS)
b
ŭ
r
ŭ
dòng
A (N)辨認
biànrèn
A (VA)
bùde
A (Adv)辨識
biànshì
A (VA) 等 
bùd
ě
ng
A (Post) 變通
biànt
ō
ng
A (VA) 調 
bùdiào
A (N) 變形
biànxíng
A (VS)
bùfán
A (VS)標籤 
bi
ā
oqi
ā
n
A (N)不妨
bùfáng
A(Adv)標語
bi
ā
oy
ŭ
 
A (N)
bùf 
ă
 
A (VS)
bi
ă
o
A(VA)不服
bùfú
A (VS)表白
bi
ă
obái
A (VA)
bùg
ō
ng
A (VS)
 
   國家華語測驗推動工作委員會   詞彙   詞彙   詞彙   詞彙 拼音拼音拼音等級等級   詞類   詞類   詞類 詞彙   詞彙   詞彙   詞彙 拼音拼音拼音等級等級   詞類   詞類   詞類
不光
bùgu
ā
ng
A (Adv)策畫
 / 
cèhuà
A (VA)不及
bùjí 
A (VS) 辭 
cí 
A (VA)不禁
bùjìn
A (VS)
cíhuì
A (N)不堪
búk 
ā
n
A (VS)
císhàn
A (VS)部落
bùluò
A (N)
cíxíng
A (VA)不免
bùmi
ă
n
A(Adv)辭職
cízhí 
A (VA)不容
bùróng
A (Adv)
c
ǐ
A (N)不時
bùshí 
A (Adv)
A (VA)部署
bùsh
ŭ
 
A (VA)
A(Det)不惜
bùxí 
A (VS) 候 
cìhòu
A (VA)步驟 
búzòu
A (N)
cìsh
ā
 
A (VA)次要
cìyào
A (VS)猜測
c
ā
icè
A (VA)
c
ō
ngmáng
A (VS)猜忌
c
ā
ijì
A (VS)
cóngróng
A (VS)猜想
c
ā
ixi
ă
ng
A (VA)
cóngér
A (Conj)裁縫 
cáiféng
A (N)
còuqi
ă
o
A (VS)裁減
cáiji
ă
n
A (VA) 糙 
c
ū
c
ā
o
A (VS)財團
cáituán
A (N)
c
ū
l
ŭ
 
A (VS)裁員
cáiyuán
A (VA) 促 
A (VA)財政 
cáizhèng
A (N)
cùchéng
A (VS)才智
cáizhì
A (N) 使
cùsh
ǐ
A (VS)採訪
c
ă
if 
ă
ng
A (VA)
cùxi
ā
o
A (VA)採光
c
ă
igu
ā
ng
A(N)簇擁 
cùy
ǒ
ng
A (VA)彩繪 
c
ă
ihuì
A (VA)
cu
 ī 
cán
A (VA)採納
c
ă
inà
A (VA)
cu
 ī 
hu
ǐ
A (VA)採取
c
ă
iq
ŭ
 
A (VA)
cu
 ī 
mián
A (VA)餐具
c
ā
njù
A (N)
cuìruò
A (VS)參謀
c
ā
nmóu
A (N)
cúnhuò
A (N)參與
c
ā
nyù
A (VA)
cu
ō
sh
ā
ng
A (VA) 殘暴
cánbào
A (VS)
cuòhé
A (VA) 殘酷 
cánkù
A (VS)措施 
cuòsh
 ī 
 
A(N) 殘殺
cánsh
ā
 
A (VA) 額 
ch
ā
é
A (N)慘重
c
ă
nzhòng
A (VS)
ch
ā
q
ŭ
 
A (N)燦爛
cànlàn
A (VS) 嘴 
ch
ā
zu
ǐ
A (VA)蒼白
c
ā
ngbái
A (VS)
chájù
A (N)蒼蠅
c
ā
ngyíng
A (N)
chájué
A (VS)操縱 
c
ā
ozòng
A (VA)
chámíng
A (VA)草案
c
ă
oàn
A (N)
chán
A (N)草叢 
c
ă
ocóng
A (N)
chán
A (VS)草率
c
ă
oshuài
A (VS) 潺 
chánchán
A (VS)草藥
c
ă
oyào
A (N)
ch
ă
nwù
A (N)
A (VA)
ch
ă
nzhí 
A (N)C

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->